Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

tādas lietas, kuru

tādas lietas, kuru priekšā mums no šausmām vajag gandrīz sastingt. 8. Ja tīri miesas cilvēks reiz ir nonācis tik tālu, ka no cieņas būt cilvēkam viņš tikko jūt vairāk, kā sēne mežā, kas izaugusi no zemes trūdiem, — kas cilvēciski cēls sagaidāms no šādu trūdu cilvēka? Atstāj viņu guļam uz ceļa kā pretīgu čūsku un šaudām mēli un uz plašās zemes mātes meklē kādu vietu, brīvu no čūskām. Jo kungs ir ar katru, kas Viņu patiesi meklē un nekad neatstāj to, ka savā nelaimē griežas pie Viņa! 9. Mēs visi, kas mūsu laikā dzīvojam mūsu jūras krastā, jau sen bijām tempļa rotaļlietas. Jūdeju, cik iespējams, saudzēja; bet par to mums, galiliešiem, jau kopš ilgiem gadiem vajadzēja kalpot templim no vienas puses kā tīrākiem grēka āžiem un no otras puses kā slaucamām govīm. — Bet tādēļ mums ir tas labums, ka mums daudz agrāk visā un par visu ir uzausuši brīnišķa gaisma, kamēr Jūdeja vēl atrodas dziļākā naktī. 10. Mēs vispirms sajutām tempļu zemju, zem kā es, dabīgi, saprotu priesterību, ļoti savtīgo rosību un, cik iespējams, no tās atbrīvojāmies. Un mēs, kā kāds dieva cēla sēkla, mūsu dzīvības dīgļa iekšējo spēku neizšķiedām, lai piepildītu tempļa lielo vēderu, bet gan mēs pievēršamies aizvien vairāk iepazītai Dieva kārtībai un tagad kā daudzkārt svētīti augļi jau brīvi stāvam uz plašā, skaistā Dieva lauka. Bet jūdi, mezopotāmieši un pret dienvidiem dzīvojošie vēl ilgi nenonāks tiktāl, ka viņi sapratīs, ka viņi nu ir no tempļa apkrāpti nelgas! 11. Šajā Manā diezgan plašajā atbildē uz Manu jautājumu Josem, katrs no klātesošiem viesiem, cerams, atzīs, ka meitene no Geneceretes jau pavisam labi zina, kā izskaidrojams Dieva pieļāvums! Bet tu, ak Kungs, piedod man žēlīgi, ka es Tavā priekšā un pie tam vēl Tev līdzās tik ļoti daudz pļāpāju, dažkārt arī nevajadzīgas blēņas! Bet caur to es nepavisam negribēju parādīt manu izpratni, bet gan tādēļ, ka tā radās izdevība izteikt visu, kas man pavisam uzticami un patiesi bija ap sirdi. 204. Jose un Jara par Jūdu. 1. Es saku: “Manas sirds mīļā meita, Es tev saku: “Tu neesi pateikusi nevienu vārdu par daudz vai par maz! Bet tādēļ Es jums visiem saku un ieteicu atcerēties visu, ko šī meitenīte nu teica, to labi ievērot un pēc tā rīkoties. Bet ja kāds grib kaut ko iebilst, tad lai pieceļas un runā!” 2. Pēc šī Mana uzaicinājuma priekšā iznāca mūsu Jūda Iskariots un teica: “Kaut gan citādi es dziļi apbrīnoju meitenītes gudrību jo viņa runā kā labi uzrakstīta grāmata, visam es nepiekrītu.” — Pēc tam viņš klusēja. 3. Bet JOSE pilnīgi uzkliedza un teica: “Ak tu, neciešami neprātīgais un pārmēru dumjais cilvēk! Vai tad tu nedzirdēji, kādu liecību cēlajai Jarai deva Pats Kungs, un tu negribi piekrist viņa atbildes runas visiem punktiem! Ak, tad nāc priekšā ar tavu nepamierināto, lielo muļķību, un mēs redzēsim, ar kādiem netīrumiem tā ir pilna! Atver te tavas dumjākās acis, tu vecais vērsi, un skaties, te līdzās man sēž viens Dieva eņģelis no augstākām debesīm; viņa būtība ir tīra gaisma. Te tu redzi jauno gudro runātāju no Dieva sirds un līdzās viņas pašu Kungu, Kura Gars radīja debesis un Zemi un visu, kas te ir, un tomēr pāri Dieva liecībai tu ar kaut ko negribi būt gluži apmierināts cēlākās Jaras runā?! Saki man, kas tu esi, ka tu tik nekaunīgi nu gribi strīdēties pat ar Kungu?!” 4. Šie ļoti enerģiskie Joses vārdi Jūdu ļoti samulsināja un viņš tūlīt atkāpās un pavisam mierīgi apsēdās savā solā, jo viņu bija pārņēmušas lielas bailes no augstā Kirenija tagad zināmā mērā dēla, un viņš uz sava sola sēdēja nepakustēdamies. 5. Bet JOSE runā tālāk un saka: “Vai tas nav viens galvenais māceklis? Man viņa seja liekas pazīstama, es viņu esmu redzējis Nācaretē! Jā, jā, tas ir viņš, un, proti, tas pats, kas jau Nācaretē vienmēr strīdējās, ja es nemaldos, ar kādu zināmu mācekli Tomu!” 6. JARA saka: “Cēlais Jose, atstāj to! Redzi, ja tam māceklim būtu tik vieglas uztveres spējas kā tev un, vienīgi Kungam visa slava, arī man, tad viņš klusētu līdzīgi citiem saviem brāļiem un biedriem un savā sirdī par to ļoti pārdomātu! Bet tā kā viņam noteikti ir ļoti cieta sirds, tad viņš grūti aptver katru augstāku un dziļāku patiesību! Un ja viņš arī kaut ko pieņem, tad viņš to nevar pilnīgi novietot savā sirdī, kas ir sarāvusies maza, un tādēļ tajā nav vietas kaut kam dievišķi lielam un cēlam! Tādēļ atstāj to cilvēku un nekad par viņu neraizējies!” 7. JOSE saka: “Tev atkal vēlreiz ir pilnīga taisnība! Bet zini, bez tam tāds mazs rājiens viņam noteikti ne mazākā mērā nekaitē; jo es zinu, ka šis cilvēks ir lielā mērā vīzdegunīgs. Viņš vienmēr gribētu būt 234

pirmais starp saviem biedriem, un visiem pie viņa jāmeklē padoms. Dabīgi, tas nekad nenotiek, jo pārējie ir daudz gudrāki un saprātīgāki, nekā viņš, un tas viņu slepenībā sadusmo, un pie tam viņš vienmēr ir diezgan atriebīgs, bet tas viņam neko nelīdz; jo viņš, sevišķi no mācekļa Toma, kas ir ļoti gudrs vīrs, vienmēr arī tiek ne sevišķi maigā veidā norāts!” 8. JARA saka: “Jā, jā, tu domā pavisam pareizi un taisnīgi; jo nu arī es atceros kādu nelielu strīdu Geneceretē. Kungs noteikti labāk, nekā mēs, zina, kādēļ viņš šo mācekli pacieš Savā sabiedrībā; es viņam jau sen būtu parādījusi ceļu! Šis cilvēks man ir sevišķi pretīgs un es daudz nebrīnītos, ja caur viņu visa sabiedrība reiz nonāks ļoti lielās nepatikšanās, jo es nekad neuzticos tādiem cilvēkiem, kas kādam, kas ar viņu runā, nespēj skatīties acīs! Šķiet, viņi vienmēr baidās, ka apkārt klīstošās acis varētu nodot viņu ļauno sirdi! Un tieši šim māceklim piemīt šī ļaunā, man pavisam nepatīkamā īpašība! Nu, bet kungs viņu tomēr pacieš, un viņam tam noteikti vajag būt kādam gudrākam iemeslam!” 9. ES Jarai saku: “Mana meita! Redzi, savā iepriekš teiktajā runā tu pati šo iemeslu ļoti brīnišķi attēloji, no kuras katram kļūst pavisam skaidrs, kādēļ līdzās kviešiem no Manis tiek pielaistas arī nezāles. Un redzi, viņš tad arī ir nezāle uz mana labā lauka; bet kad labie kvieši tiks ievākti manā šķūnī, tad viņš kā nezāle paliks uz lauka un tiks sadedziāts par mēslojumu smagajai zemei un lai to padarītu vieglāku! Zemei gan vajag būt irdenai, jo cēlajiem augļiem tajā labi jāzeļ — bet, zini, pārāk irdena tā arī nedrīkst būt; jo pārāk irdenā augsnē saknes nevar sasniegt stingru pamatu. Ja tad nāk tveice un, kā tas parasti ir, pēc tam liela vētra, te tad saknes nokalst kopā ar augļu stiebru. Un ja pēc tam nāk negaiss, tad šādi stiebri tiek ar saknēm izrauti, tad uz lauka sakalst un nenes augļus! Tādēļ Dieva bērnu audzināšanai vienmēr vajadzīgs vairāk smags, nekā irdens pamats; un ja tā, tad jau vajag pielaist, ka uz smagas zemes līdzās kviešiem parādās arī nezāles! Jo tās netiks savāktas ražai, bet gan paliek zemes mēslošanai, lai kāds nākamais sējums nobriedina vēl bagātīgāku ražu, kā tas bija līdz šim. — Vai tu mani saprati?” 205. Dažādām tautām vajag dažādu vadību. 1. JARA saka: “Ak jā, Kungs, tu mana vienīgā mīlestība, brīviem bērniem vajadzīga stingrāka audzināšana, nekā vergu bērniem. Jo mājas bērni tiek audzināti, lai pēc viņu vecākiem, vai kopā ar viņiem, tie rūpētos par visu mājas dzīvi, kamēr vergu bērniem vajag zināt tikai tik daudz, cik to prasa viņu vienmēr vienādais un ļoti vienveidīgais dienests! Protams, te vēl būtu liels jautājums, kādēļ Dieva tas kungs pielaiž, ka uz zemes vienam cilvēkam vajag kalpot otram kā vienmēr nožēlojamam vergam, un verga kungs no ķeizara pat ir dota vara pār viņa dzīvību un nāvi! 2. ES saku: “Jā, mana mīļotā meita, lai to pilnībā iztirzātu, tas mūs visus novestu pārāk tālu; bet ES gribu tev un caur to arī visiem pārējiem par to dot dažādas līdzības. Kas tās aptvers, tam līdzās tām kļūs skaidrs vēl daudz kas cits; un tādēļ labi ievērojiet un klausieties Manī: 3. Ir dažādas labības sugas, kā gludie un bārdainie kvieši, divrindu un četrrindu kvieši, rudzi, auzas, lielie kukurūza kvieši; tad ir lēcas, vīķi un dažādu sugu pupas; un redziet, šīm dažādām šķirnēm vienmēr vajag arī atšķirīgu augsni, bez kā tās pavisam nepadotos. Vienai labības sugai vajadzīga stingra māla zeme, citai arī māla zeme, bet kurai vienmēr vajag tikt labi mēslotai, citādi no labības nekas neiznāk. Kādai citai labības sugai vajadzīga irdena un akmeņaina augsne un citai smilšaina augsne. dažām labībām vajadzīga mitra un citām atkal sausa augsne. To visu cilvēkiem māca pieredze. 4. Līdzīgā veidā dažādiem cilvēkiem vajadzīga arī dažāda audzināšana, tāda, kāda šimbrīžam ir viņa sirds un dvēsele. Bet kā tas ir ar atsevišķiem cilvēkiem, bieži — viena tēva bērniem, tā tas ir ar veselām draudzēm un visām lielām tautu ciltīm. Te ir kāda cilts, kurai vajadzīga maiga, tātad vairāk irdena apiešanās, un tā zeļ par lielu svētību pārējām Zemes tautām. Citai ciltij atkal vajadzīga stingra apiešanās, citādi tā drīz izvirstu un panīktu par lāstu kaimiņu tautām. Kādai citai ciltij atkal ir tieksme valdīt un tiranizēt savus līdzcilvēkus. Šādu cilvēku dvēselēm tad nekas nav labāk, kā, ja tās uz daudziem gadiem krīt īstā verdzībā, ka tie caur un caur tiek pazemoti. Ja savā pazemotā stāvoklī viņi ir labojušies un beidzot ar visu pacietību un bez kurnēšanas panes savu likteni, tad viņi atkal kļūst par brīviem zemes pilsoņiem un tagad uz labās un treknās augsnes drīz bagātīgi eksistē nu jau kā cēli kļuvuši augļi. 5. Redziet, tā ir viena līdzība, kurai tieši jums visiem jābūt viegli aptveramai, pie kam jūs jau tik daudz esat aptvēruši! 6. Bet lai šo ļoti svarīgo lietu padarītu vēl uzskatāmāku, tad es jums stādu priekšā cilvēciskās miesas daļas, no kurām katram loceklim arī ir cita forma un tādēļ vajadzīga citāda kopšana un ja tās ir slimas, 235

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...