Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

216. kāda kviešu

216. kāda kviešu grauda attīstības process. 1. (KUNGS): “Aplūko kvieša graudu! Kad tas tiek likts zemē, tam vajag satrūdēt un tikai no trūdu puvekļiem paceļas maigais asns. bet ko tas izsaka iepretī cilvēka dabai? 2. redzi, veselās, skaistās sēklas ielikšana zemē atbilstoši apzīmē cilvēka pirmo tapšanu! Tas vienlīdzīgs pašas par sevi jau pilnīgi izglītotas, kuras uzturēšanās vieta pirms iemiesošanās ir gaiss, sevišķi vidusreģionu kalnu gaiss, kur parasti izbeidzas koku reģions, augšup līdz sniega un ledus reģionam, pārvēršana miesā un asinīs. 3. ja reiz kāda pavisam koncentrēta dvēsele gaisā sasniegusi plānoto konsistenci, tad viņa dziļāk un dziļāk kāpj lejā līdz cilvēku mājokļiem, tad no dzīvības ētera ārējā apļa, kas ir ap katru cilvēku, saņem zināmu barību un paliek tur, kur tā caur savas būtības homogenitāti (vienādību — izd.) tiek pievilkta. 4. Ja tad kāds laulāts pāris, dabas dziņas dzīts, izdara apaugļošanās aktu, tad tāda nobriedusi un laulātam pārim tuvu stāvoša brīva dabas dvēsele no dzīvības ārējā ētera acumirklī saņem ziņu, vai arī caur laulātā pāra dzīvības pavairoto spēku kā homogena tiek pievilkta un apaugļošanas laikā iespiežas vīra straumē un caur to tiek likta mazā oliņā, ko dēvē par apaugļošanu. Un redzi, no šī brīža dzīvības dvēsele tad jau līdzinās sēklas graudam, kas kaut kur tiek likts zemes augsnē, un mātes miesā iziet visas atbilstošās stadijas līdz piedzimšanai pasaulē, kā tās ir izgājis sēklas grauds zemē, līdz virs zemes paceļas asns! 5. No šī brīža sākas dažādas, vispirms ārējas un tad iekšējas izglītības stadijas. 6. pie stādiem saknes paliek zemē, seklas grauda vecaja puvekļu kapā, un no turienes uzsūc materiālo barību. bet šī barība, ja tā netiktu caur Saules gaismas iespaidu attīrīta, stādam drīz nestu nāvi. 7. Stublāja pirmajam aizmetnim vēl ir ļoti materiālas sulas. ja tas kā pamats jau ir izveidots, tad stublājs caur kādu gredzenu zināmā mērā tiek nosiets. Caur šo gredzenu jau iet daudz smalkākas caurulītes, caur kurām var iet tikai pavisam šķidras un dzidras sulas. 8. No tā tad rodas stublāja otrs stāvs. bet, tā kā arī otrā stāvā sulas vēl ir rupji materiāla veida, un ar laiku kļūst vēl rupjākas, tad stublājs vēlreiz tiek apvadāts ar otru gredzenu ar vēl smalkākām caurulītēm, caur kurām var izspiesties cauri tikai pavisam dzidras sulas, lai barotu virs tā lidojošos dzīvības garus. Līdzīgi Mozus dikcijai: “Un Dieva gars lidinājās virs ūdeņiem.” 9. bet ar laiku arī šī sula vai ūdens atkal kļūst par rupju stāda dzīvībai, kas lidinās virs tā un varētu dzīvību nosmacēt. Un tādēļ tiek dots trešais gredzens ar ļoti smalkām caurulītēm, iegūts no pār ūdeņiem lidinošā gara. caur šo trešo gredzenu ar pūlēm var izspiesties cauri tikai ārkārtīgi ēteriski maigas un ar virs tā vēl vienmēr lidojošo dzīvības garu ļoti radnieciskas sulas. Bet dzīvības gars labi mana, vai sulas virs trešā gredzena pilnīgi derīgas tālākai attīstībai, vai ne. Ja ar laiku tās tad atrod vēl par rupjām un ka tās vēl par daudz satur tiesas un nāves pēdas, tad tiek likts vēl ceturtais, piektais, sestais un arī septītais gredzens, līdz beidzot sula ir tik ēteriski tīra, ka tajā vairs nav atrodamas pēdas no nāves. 10. Tikai te tiek ieiets jaunā stadijā. Caur vissmalkākām caurulītēm ejošā sula nu tiek formēta par pumpuriem un ziediem, kas te tiek apgādāti ar orgāniem, kuriem ir visas spējas no debesīm sevī iesūkt augstāku dzīvību. 11. ja ziedi šo darbu ir izdarījuši, tad tie tiek atšķirti kā tukšs gudrības greznums, caur kuru skaistumu un pievilcību īstenībā tiek pievilkts dzīvības mīlestības ēteris, bet kas pats sevī ir viss un kam tālāk nav vajadzīgs nekāds ārējs greznums. Jo redzi, katrs zieds ir skaisti greznota līgava, kura caur to cenšas savos tīklos ievilkt savu līgavaini, ka viņa ļoti skaisti greznojas. bet ja līgava līgavaini reiz ir ieguvusi kā savu, te līgavas apģērba ārējais spožums drīz tiek nolikts un savu sākumu ņem pazemīga dzīvības nopietnība. 12. tikai no tā laika tad sāk veidoties patiesais dzīvības auglis. Un ja tad visa darbība pievērsta augļa pilnīgai nobriedināšanai, tad tā auglī no visām iepriekšējām briesmām izbēgušo dzīvību kā caur stingru galvotāju pasargā no vēl vienmēr iespējamiem ārējiem ienaidniekiem. 13. Kur dzīvība sāk par daudz ātri izveidoties un nobriest, tur tā tad arī kļūst tikai nedaudz spēcīga. Un redzi, ja te šādas pārāk agri nobriedušās dzīvības tuvumā nāk kāds ārējs ienaidnieks, tad tas to pa daudz pievelk, viņš stājas ar to sakaros, liek savu augli pārāk agri nobriedušā stāda augļa dzīvībā. Šī ienaidnieka dzīvība tad pie sevis pievelk stāda augļa maigo dzīvību, samaitā to un pazudina. vairāk kā rokām sataustāms pierādījums tam ir tārpu saēstie augļi. 246

217. Cilvēka garīgā attīstība. 1. (KUNGS): “Bet kā ir ar stādiem, tā arī ar dzīvniekiem un sevišķi ar cilvēkiem. 2. Ņemam vienu maigu, vienīgi tiki fiziski pārāk agri nobriedušu jaunavu. Viņa vēl ir tikko divpadsmit gadus veca, bet visās viņas miesas daļās ir jau tā nobriedusi, ka viņai jau ir pieaugušas meitenes izskats. Šāda meitene tad katru vīru, kuram ir tikai nedaudz jutekliska daba, kairina vairāk, nekā simts, lai arī cik skaistas, bet gados nobriedušas jaunavas. Šāda agri nobriedusi meitene viņas miesas dēļ ir padota simts briesmām, un no viņas vecāku puses vajadzīgas lielas rūpes, lai šādu agri nobriedušu meiteni apsargātu no visiem ienaidniekiem, kas viņas lielās pievilcības dēļ viņu vajā. ja viņa par agru tiek dota kādam baudkāram vīram, tad viņas auglība viegli tiek sagandēta; ja viņa par daudz tiek turēta ieslodzīta un atturēta no katra slikta iespaida, viņa kļūst bāla, novājē un reti sasniedz ievērības vērtu vecumu. ja viņa dabūs maz barības un tikai liesu barību, tad viņa skumst un ātri kļūst nespēcīga; ja viņa tiek labi barota, tad viņa kļūst resna un bezpalīdzīga, un caur to slinka. Viņas asinis drīz kļūst slimas, un viņas izskats līdzinās miroņa izskatam, kam tad viņas mesai acīmredzami vajag nest nāvi. 3. tas pats ir ar priekšlaicīgu pārmērīgu dvēseles izglītību. Tāpat, ja bērni, kuriem bieži ir maz talanta būt gudriem, tiek ar stingrību piespiesti, it kā pasaulīgs stāvoklis būtu svarīgs. Tad šādas dvēseles kļūst vārgas, jo tām iepriekš nebija lieka izkopt savas miesas kā derīgas visiem gadījumiem. 4. Tādēļ pēc Dieva kārtības visam vajadzīgs savs laiks un te nekur nav pieļaujams kāds varens lēciens uz priekšu. 5. piedzimstot no mātes miesām, dvēseles sirdī tiek likts mūžīgas dzīvības dīglis kā tīrākā Dieva Gara dzirkstelīte, tāpat kāda stāda, kas tad, atmetis ziedu, sāk apbruņoties un nodrošināties. Ja miesa reiz ir izveidota, tad dvēseles sirdī sākas gara izglītība. te tad dvēselei vajag darīt visu iespējamo, lai gars tajā sāk dzīt asnus un dvēselei vajag tam devīgi palīdzēt. 7. Dvēsele te ir saknes un stublājs, un miesa — zemes augsne; viņai nevajag garam par barību dot rupju ūdeni. 7. Gredzeni, kurus gars audzē, ir dvēseles pazemības izveidošana. Ja pēdējais reiz ir panākts, tad gars beidzot pats no sevis attīstās un no dvēseles sevī uzņem visu viņas radniecisko, konsolidē un beigās sevī uzņem visu dvēseli un to, kas miesā ir ar dvēseli radniecīgs, un tad uz mūžību ir pilnīgi neizpostāms, kā mēs atkal vairāk vai mazāk šādu norisi skaidri varam pamanīt gandrīz pie katra stāda. 8. ja auglis pa precīzu ceļu ir sasniedzis gandrīz pilnīgu briedumu, tajā dusošajā graudā tiek likta dzīvības dīgļa dzirkstelīte maigā jau iepriekš sagatavotā čaumaliņā; pēc tam grauds uz kādu laiku pilnīgi noslēdzas no pārējā augļa un konsolidējas kā par sevi, bet tomēr pa pusei vienmēr no viņu ietverošā augļa dzīvības ētera. 9. Ar laiku ārējais auglis sāk sakrokoties un sažūt. Kādēļ gan? Tādēļ, ka tā dvēsele pilnīgi pāriet dīgļa gara dzīvībā. Un ja beidzot augļa dzīvības spēks ir pilnīgi pārgājis dīgļa gara dzīvībā, tad iepriekš viscaur dzīvais stublājs visās savās stadijās sažūst un mirst, bet tā vietā tad visa stāda dzīvība ir savienojusies ar dīgļa dzīvību par vienu vienlīdzīgu dzīvību un kā tāda nekad nevar tikt iznīcināta, vai tā ir saistīta ar sēklas matēriju, vai nē. 218. Dvēsele un miesa. 1. KIRENIJS saka: “Kungs, piedod, te man vajag izteikt vienu starpjautājumu. kas ar kvieša grauda dīglīti notiek tad, ja tas tiek samalts par miltiem, beidzot izcepts par maizi un apēsts? vai arī šajās stadijās dīgļa dzīvība vēl turpina dzīvot?” 2. ES saku: “Katrā ziņā; jo, ja tu ēd maizi, tad materiālie milti pa dabīgu ceļu drīz atkal tiek no miesas aizgādāti, bet dīgļa dzīvība kā kas garīgs tūlīt pāriet dvēseles dzīvībā un pēc atbilstošas būtības kļūst viens ar to. bet dīgļa dzīvības vairāk materiālais, kas tai vienmēr, kā Mozus minētas ūdens Dieva garam, kalpoja par stingru pamatu, kļūst miesas barība, beidzot kā pi4enācīgi attīrīta arī pāriet dvēselē un kalpo dvēseles orgānu, kā tās locekļu, matu, u.t.t., un vispār visu, ko tu no alfas līdz omegai atrodi pie kāda cilvēka ķermeņa, veidošanai un barībai. 3. bet ka kāda dvēsele pastāv no visām tādām pat daļām kā miesa, par to tu vairāk kā ar rokām aptverami vari pārliecināties pie eņģeļa Rafaela, kas sēž pie mūsu galda un tagad runā ar Jozi, (vērzdamies pie Rafaela): Rafael, nāc šurp un ļauj Kirenijam tevi aptaustīt!” 247

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
Arduino 2
2 - Sven
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
/ 2
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Latín-2 - Vicens Vives
Revistas 2