Views
6 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

sām, sevišķi pirmajos

sām, sevišķi pirmajos trūdēšanas gados, viegli nevar izplūst kaitīgi tvaiki un pie cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem izsaukt visādas kaitīgas slimības. 12. Redziet, tādēļ, kas tak ar rokām ir aptverams, ir pavēlēts kapus pārbalsināt! Kā tad jūs no tā vēlaties iztaisīt dievkalpošanas aktu! Ak jūs neprātīgie, jūs nelgas! Ko tad tas līdz mirušo dvēselēm?! 18. Par Dieva būtību un patiesu Viņa pielūgšanu. 1. (KUNGS): “Ja cilvēks mirst, dvēsele no miesas tiek atņemta un cilvēks vienīgi kā gars nonāk tādā vietā, kas pilnīgi atbilst visai viņa dzīvības būtībai; un te viņai nepalīdzēs nekas cits, kā viņas brīvā griba un viņas mīlestība. Ja griba un mīlestība ir laba, tad arī vieta, kuru dvēsele pati sev sagatavos caur no Dieva viņā likto varu un spēku, būs laba; bet ja griba un mīlestība ir slikts, tad arī viņas darbi būs slikti, — tātad, kā uz Zemes slikts koks nenes labus un labs koks sliktus augļus. Ejiet un ar zeltu un dārgakmeņiem izgreznojiet ērkšķu krūmu, un paskatieties, vai tādēļ tas jums nesīs vīnogas! Bet vai nu jūs vīnogulāju greznojat ar zeltu vai nē, tas kā augļus tomēr nesīs saldas, labi garšojošas vīnogas. 2. Bet ja tā, un neiespējami būt citādi, te jautājiet paši sev, ko kapu pārbalsināšana, ja tajos nav nekas cits, kā līķu kauli un pretīgi netīrumi, līdz vai varētu līdzēt nomirušo dvēselēm! 3. Vai tad jūs nopietni domājat, ka Dievs ir tik vājprātīgs un tik muļķīgs, ka Viņš sev liktu kalpot caur tukšākās un nevajadzīgākās matērijas krāšņumu?! 4. ES jums saku: “Dievs ir Gars, un kas viņam grib kalpot, vajag Viņam kalpot Garā un pilnākā, dzīvākā Viņa sirds patiesībā, bet ne matērijā ar matēriju, kas nav nekas cits kā uz zināmu laiku visvarenā Tēva nostiprināta griba! 5. Bet ko jūs teiktu kādam cilvēkam, kas nāktu pie jums un vēl prasītu algu par to, ka viņš jums nopostījis sējumu un pie tam vēl apgalvotu, ka viņš jums ir labi pakalpojis?! — To, ko jūs teiktu šim nekaunīgajam nelgam, to arī jums viņpasaulē reiz teiks Tēvs, un jums vajadzēs no Viņa atkāpties un pie tam vēl tikt izstumtiem galējākā tumsībā, kur jūsu alga būs kaukšana un zobu griešana! 6. Bet kā jūs rūpējaties par atraitnēm, par to kā pierādījums vispirms noder Mana māte Marija, kurai jūs esat visu atņēmuši un pēc tam tūkstoš citas, ar kurām jūs nerīkojāties un vēl tagad nerīkojaties labāk! 7. Vai tas nav uz debesīm kliedzoši, ka jūdietēm savas tiesības vajag meklēt pie pagāniem un tās arī saņemt? Vai Sātanam nevajag būt ļoti priecīgam, ka tagad taisnīgumā viņa bērni debesu tālu pārsnieguši Dieva bērnus? Jā, tad turpmāk arī pasaules bērniem jākļūst par Dieva bērniem; bet tāpēc jums jābūt Tā bērniem, Kuram jūs vēl vienmēr uzticami kalpojat. 8. Vai tad jūs, tā kā jūs tak lasāt Jesaju, kur viņš runā: 9. “Man ir labpatika pie žēlsirdības un ne pie dedzināmiem upuriem!” Un atkal: “Šī tauta Mani godina ar lūpām; bet tās sirds ir tālu no Manis!” Ja jūs sakāt: “Dievs to ir teicis ar praviešu mutēm!”, kādai godbijībai gan jums vajag būt Viņa priekšā, ja jūs jūsu nekaunīgos likumus vienmēr turat augstāk par Dieva baušļiem un jūsu pasaulīgajam labumam ievērojat tikai jūsējos, bet dievišķos minat ar kājām?! — “Ak jūs ļaunie, jūs arvien velna kalpi! Kā jūs reiz gribat pastāvēt tiesas priekšā?! Patiesi, sodomiešiem ir labāk, nekā jums! Jo, ja tur un toreiz būtu notikušas tādas zīmes, kādas jau notikušas pie jums, viņi maisos un pelnos būtu nožēlojuši grēkus un Dievs viņus nebūtu tiesājis ar uguni un sēru no debesīm! Bēdas jums! — tas laiks ir pienācis tuvu, un ar jums notiks tā, kā Es to jums esmu pareģojis!” 19. Garīgi aklo farizeju nekaunība un apjukums. 1. VECAJIE, farizeji un rakstu mācītāji saīguši pieceļas un saka: “Kā tu, piena puika, uzdrīksties ar mums tiesāties? — Kādas zīmes tad te ir notikušas?” 2. Šiem skolas un rakstu bruņiniekiem nostādot priekšā viņiem visiem ļoti labi pazīstamo Sāru, ES saku: “Vai jūs pazīstat šo meitenīti, un vai jūs zināt, kas ar viņu noticis otru reizi?” 3. Te VISI iepleš acis un ļoti apmulsuši klusu savā starpā saka: “Pie debesīm! Tā ir priekšnieka meita, kāda tā bija miesā un dzīva! Vai tad viņš viņu atkal ir atmodinājis? Kā tas ir noticis? Bet ja viņš viņu, šoreiz kā patiesi nomirušu, ir atmodināji otru reizi — kas mums te darāms? Jairuss šķiet esam kopā ar viņu, citādi viņš savu vismīļoto meitu noteikti nebūtu viņam uzticējis! Jeb vai viņš varbūt par to neko nezina?! Vai Jāzepa dēls viņu varbūt slepeni atmodinājis un pie kādas izdevības grib viņu atkal pievest 24

pie Jairusa? Vai mums par to it kā būtu Jairusam jāpaziņo? Šī lieta ir pārāk uzkrītoša! — Tā ir viņa — bez kādām šaubām, tā ir viņa! Bet tomēr mēs visi bijām klāt pie viņas apbedīšanas, tāpat kā iepriekš Kapernaumā, kad viņa bija nomirusi! Kas mums te darāms? Kas no tā iznāks, ja šis cilvēks — Dievs lai caur kādu mākslu veic šādas nedzirdētas lietas?” — Te viņi apklusa. 4. Bet, viņus visus asi uzlūkodams, ES saku: “Vai šī zīme ir pietiekama vai nē, lai jums apstiprinātu Manis teiktā patiesību?” 5. VECAJIE saka: “Mēs neesam ne ārsti, ne aptiekāri, kuri pēta dabas spēkus un prot tos izmantot viņu mākslai; tikpat maz mēs esam iepazinušies ar burvestībām, kuras var iemācīties no velna, jo tā kās būtu lielākais grēks Dieva priekšā, un tādēļ nevaram zināt, caur kādu mākslu vai varu tu viņu esi atmodinājis! Tādēļ ir nolemts, ka caur tāda veida mākslām mēs nevaram ļaut sevi aizvilināt no mūsu ticības Mozum un visiem praviešiem, tāpat no raktu izskaidrojumiem, kas kā pie debesīm apzvērēti ir pie tempļa autorizēti! Tagad zīmes veic dažādi magi, kuri pa daļai pie mums nāk no rīta zemēm un daudzi no Ēģiptes; visi veic brīnumlietas, kuras neviens jūds neaptver un arī negrib un nedrīkst aptvert, jo visas tāda veida burvestības ceļas no velna! Un tādējādi šeit ir pateikts tik daudz, ka tavām zīmēm, tādēļ, ka arī tās var piederēt pie burvestībām mūsu priekšā nav nekādas vērtības un mums pierāda tikai tik daudz, ka tu tās proti laimīgi izvest un tādēļ tajās esi pilnīgs meistars; bet ka tavu zīmju dēļ jāpieņem tava mācība, kura mums ir pretīga, tas ir tālu no mums! Jo viens ārsts mums vēl ilgi nav nekāds priesteris un vēl mazāk pravietis, — un tu jau vismazāk, jo mēs tevi pazīstam gandrīz jau trīsdesmit gadus, tāpat kā mēs pazinām tavu tēvu! Tādēļ lūko, ka tu ar saviem slaistiem drīz taisies ārā no skolas, citādi mums vajadzēs pielietot varu!” 6. SĀRA runā: “Kungs, es Tevi lūdzu, atstāj šos nožēlojamos! Jo viņi ir cietāki kā akmens, tumšāki kā katra nakts un nelaipnāki kā bezdibenis! Divas reizes Tu man atkal atdevi dzīvību, un šiem nožēlojamiem tas nav nekas! Viņi pat tur to par Dievu zaimojošu burvestību, un viņi visrupjākajā aklumā pat iedrošinās Tevi izraidīt no skolas! Kungs, tas ir pārāk ļauni! Ejam, ejam! Šo nožēlojamo tuvumā man ir, it kā mūsu priekšā stāvētu Sātans!” 7. ES saku: “Mana vismīļā Sāra! Esi tikai mierīga! Mēs šeit uzturēsimies, kamēr Es to gribu; jo es esmu tas Kungs! Šīs zemes varenos tak dēvē par kungiem — un viņiem bieži ir ļoti maz varas; bet man ir vara pār debesīm, elli un visu zemi! Tādēļ arī Es pavisam labi esmu Kungs un neļauju Sev pavēlēt! Ko Es daru, to Es daru brīvi; jo es pilnīgi esmu Kungs! 8. Kad vecajie to dzird, viņi saplēš viņu drēbes un kliedz: “Prom ar tevi! Jo tagad mēs skaidri dzirdējām, ka tu esi Dieva zaimotājs! Savus darbus tu veic caur Belcebula palīdzību un caur tiem ar tavu mācību gribi ļaudis novērst no Mozus un Dieva; tādēļ mums neatliek nekas cits, kā ar akmeņiem tevi iznīdēt no pasaules. 20. Templiešu bailes no Romas tiesas. 1. Bet visās skolās, kā arī tempļos bija akmeņi, ja kādu vajadzēja nomētāt ar akmeņiem, un tātad arī šajā skolā Nācaretē. Tā ka šīs pilsētas vecajie, farizeji un rakstu mācītāji bija akli saniknoti, tad viņi tvēra pēc akmeņiem, lai ar tiem mestu uz Mani. Te tomēr piecēlās Mani mācekļi un neprātīgajiem piedraudēja. Bet viņi sāka kliegt un grasījās Man sviest ar paceltajiem akmeņiem. Šajā acumirklī skolas lielajā zālē ienāca Fausts, Kornēlijs, Jairuss un vecais Kirenijs., 3. JAIRUSS tūlīt piesteidzās pie Manis un Sāras, apkampj Mani un Kirenijam skaļi saka: “Te stāv Viņš, lielais Cilvēku Cilvēks un šeit mana mīļā meita Sāra, kuru Viņš divas reizes pamodināja no pilnīgākās nāves!” 4. Te pie Manis pienāk vecais KirenijS, viņam acīs saskrien asaras un viņš saka: “Ak mans Dievs un mans Kungs! Ar kādiem vārdiem man, nabaga cilvēkam, jāpateicas tev par visu bezgala lielo žēlastību, ko tu man esi parādījis? Ak, cik es esmu laimīgs, ka manām acīm vēlreiz ir tā nenovērtējami lielā laime redzēt Tevi, Tu mans svētais draugs! Kopš divdesmit gadiem es par Tevi neko vairs nedzirdēju, kaut gan es katru dienu daudzas reizes par tevi domāju un arī par Tevi sirsnīgi apjautājos! 5. Ak, cik ļoti es vēl pirms pāris dienām biju noskumis, kad ķeizars pilnā nopietnībā sāka no manis prasīt nelaimīgo nomas naudu no Pontus un Mazāzijas un es nezināju, kur tā ir palikusi! Bet cik laimīgs, jā neizsakāmi laimīgs es biju, kad pirms trim dienām caur maniem krietnajiem draugiem Faustu un Kornēliju tika atsūtīta ne tikai pazudusī nomas nauda, bet gan vēl daudz lielākas vērtības no nenovērtē- 25

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.
 • Page 5 and 6: 9. ES saku: “Tur galda galā, sē
 • Page 7 and 8: ērnam jo mazāk drīkst dot vīra
 • Page 9 and 10: 6. Fausts saviem kalpotājiem tūl
 • Page 11 and 12: 5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F
 • Page 13 and 14: deras tikai augstsirdība, — bet
 • Page 15 and 16: 10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod
 • Page 17 and 18: pirmās dzīvības nesēju, jo es p
 • Page 19 and 20: neizdabūs no manis “Nē”! Bet
 • Page 21 and 22: un mazo praviešu darbus; bet ka Vi
 • Page 23: jākļūst sniega baltiem, un, ja t
 • Page 27 and 28: pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ
 • Page 29 and 30: ga pravietis un veic zīmes un liet
 • Page 31 and 32: ne caur ko netiek piespiests, tad v
 • Page 33 and 34: cits cēlonis. Šāds ārsts gan š
 • Page 35 and 36: pēc izpratnes ir brīvs likums gar
 • Page 37 and 38: 4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ
 • Page 39 and 40: mums no paša rīta vajag turp noie
 • Page 41 and 42: 16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi
 • Page 43 and 44: 17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš
 • Page 45 and 46: dievišķās kārtības. 6. Tādēj
 • Page 47 and 48: 13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis
 • Page 49 and 50: šanās un visas ticības te tomēr
 • Page 51 and 52: 14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau
 • Page 53 and 54: pret to viņu skaistumu, kad viņu
 • Page 55 and 56: svaru un pērlēm un dārgakmeņiem
 • Page 57 and 58: 12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p
 • Page 59 and 60: gribat palikt par nelgām un kā t
 • Page 61 and 62: Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs
 • Page 63 and 64: 8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid
 • Page 65 and 66: 54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem
 • Page 67 and 68: et pavadot laiku visādās pacilāj
 • Page 69 and 70: lielākā veidā tu vari sastapt ar
 • Page 71 and 72: 11. Vajag būt auksti un silti, lai
 • Page 73 and 74: var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K
 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224:

  mas romietes.” 5. KirenijS saka:

 • Page 225 and 226:

  izmisušās sejas, grimases, kurām

 • Page 227 and 228:

  sim. Labāk runā tu ar brīnišķo

 • Page 229 and 230:

  iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr

 • Page 231 and 232:

  dīt vienu jautājumu, un saki man,

 • Page 233 and 234:

  lai ar to barotos, to tikai sev pā

 • Page 235 and 236:

  pirmais starp saviem biedriem, un v

 • Page 237 and 238:

  ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la

 • Page 239 and 240:

  6. Bet muitniekam ir vienalga, vai

 • Page 241 and 242:

  neko negrib dzirdēt un šādu tic

 • Page 243 and 244:

  jauni pētītāji, kas veco pārbau

 • Page 245 and 246:

  tikai ar to, kas te attiecas tikai

 • Page 247 and 248:

  217. Cilvēka garīgā attīstība.

 • Page 249 and 250:

  5. ja Mozus te runā: “Sākumā D

 • Page 251 and 252:

  pašas dievišķās kārtības ceļ

 • Page 253 and 254:

  vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no

 • Page 255 and 256:

  7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c

 • Page 257 and 258:

  3. ES saku: “Arī tas tavām uztv

 • Page 259 and 260:

  nedaudz vairāk eļļas, lai man š

 • Page 261 and 262:

  Dieva stingra griba, kas mūžam at

 • Page 263 and 264:

  sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa

 • Page 265 and 266:

  4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es

 • Page 267 and 268:

  izturēšanos jūs no tempļa varē

 • Page 269 and 270:

  piespiestās Romas likuma neievēro

 • Page 271 and 272:

  ausīm tā skan kā skaistākā un

 • Page 273 and 274:

  te eņģelis jaunajam farizejam jau

 • Page 275 and 276:

  * * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 277 and 278:

  48. Jairusa mantojuma lietas. . . .

 • Page 279 and 280:

  152. Uz kalna parādās Sātans. ..

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf