Views
9 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

5. bet visas tās

5. bet visas tās lielās domas un no tām attīstītās idejas Dieva gudrībā, un lai arī cik patiesas tās būtu, tomēr nekad nevarētu iegūt kaut kādu realitāti, tikpat maz, kā kāda Zemes gudrā domas un idejas, ja viņam trūkst līdzekļu to realizēšanai. ja jebkad ir iedomājama kāda realitāte, kurai jāseko domām un idejām, tad vispirms vajag tikt sagādātiem atbilstošiem līdzekļiem, un caur tiem kā no iekšienes un ārienes tos ietekmējošs un no kāda augstāka spēka un varas izejošs patiess domu un ideju darbīgums. 6. Tātad, ja kāds cilvēks piesaista domas pie idejas un vēlētos tās realizēt, tad viņam, paredzot, ka viņam ir tam nepieciešamie līdzekļi, pie savām domām un idejām vajag piesaistīt ļoti lielu mīlestību. No šādas mīlestības viņa domas un idejas tad tiek tā lolotas, kā te kāda vista lolo savus cālēniņus. caur to domas un caur tām radušies priekšstati, kā jau vairāk konkrētas idejas, kļūst arvien dzīvākas un izveidotākas. Un redziet, šāda mīlestība tieši ir tas Dieva Gars pašā Dievā, kas pēc Mozus te lidinājās virs ūdens, kas pats par sevi neizsaka neko citu, kā vēl bez formas un abstraktu Dieva domu un ideju bezgalīgu masu. 7. caur šo garu atdzīvinātas, Deva doms uzsāk apņemties lielās idejas izpildīt, un viena doma iespiežas otrā un viena ideja otrā. Un redzi, tad kā pats no sevis dievišķā kārtībā notiek, ka “Lai top gaisma!” un “Tapa gaisma!”. Un tātad pēc Mozus tad arī pats no sevis ir skaidrs pat lielais dabīgais radīšanas akts kopš pirmsākuma — bet līdztekus beidzot arī, un, proti, galvenokārt — visu kopā ņemot — dvēseliskais un garīgais izglītības process, sākot no jaunpiedzimuša bērna līdz sirmgalvim un no pirmā zemes cilvēka līdz mūsu laikam un tā joprojām, līdz kādreizējām šīs pasaules beigām! 8. Protams, tagad Mozus Radīšanas vēsturē nāk kāda tēze, kuru ievērojot, izskatās, ka Dievs tikai pēc gara darbīgas Mīlestības uguns attīstītās gaismas sāka atzīt, ka tā gaisma esot laba; tomēr ne tuvu nav tā, bet gan ir tikai dieva mūžīgās un bezgalīgās gudrības liecība, saskaņā ar kuru šī gaisma no Dieva domu un ideju darbības pēc gudrības kārtības ir patiesi brīva, pati no sevis attīstījusies Gara dzīvības gaisma, caur ko no Dieva liktās domas un idejas tādā kārtā, kā izejot pašas no sevis kā patstāvīgas brīvas būtnes var tālāk izglītoties pēc pašu inteliģences, dabīgi, zem Dieva nenovēršami pastāvīgā iespaida. Tātad caur šo Mozus pielikumu tas būs saprotams, bet ka Dievs tikai ar to būtu nonācis pie subjektīva ieskata, ka gaisma esot kas labs. 221. Gaismas šķiršana no tumsas. 1. (KUNGS): “Bet nu nāk kaut kas, kas pamatu pamatā ir grūtāk aptverams, kā iepriekšējais. Jo tālāk ir teikts: “Te Dievs šķīra gaismu no tumsas un gaismu sauca par dienu, un tumsu par nakti”. bet šī tēze būs vieglāk saprotama, ja jūs abus no Mozus izvirzītos vispārējos jēdzienus ņemat vairāk atbilstoši savdabīgāk, kā dienai jau patstāvīgu dzīvību un naktij tiesu, vai dienai patstāvību un naktij rīcības nebrīvību, vai dienai pati sevi jau apzinošu Dievišķā gara mīlestības dzīvību jaunajā radībā un naktij no Dieva vēl neatdzīvinātas domas un idejas. 2. bet šo kārtību jūs jaut tāpat atkal atrodat arī katrā stādā, pie kura līdz augļa aizmetnim jūs vēl neatrodat nekā cita, kā nakti vai alkatīgu nāvi, kur Dieva Gars dzīvību nesošās matērijas sagatavotības dēļ vēl lidinās virs tumšu dziļumu ūdeņiem. bet,. ja potcelms reiz ir tiktāl izturīgs, ka pie kvieša stāda radīšanas zem vārpas var tikt pievilkts pēdējais gredzens un ōsteni patiesā gara dzīvība sāka sevi sajust kā patstāvīgu un gaišā pašapziņā sevi aptvert, apzīt un atskārst, tad te tomēr notiek kāda acīmredzama dalīšana vai daudz vairāk gaismas un tumsas, brīvas dzīvības no tiesas dzīvības, jeb īstenībā neiznīcināmas dzīvības atšķiršana no tiesas dzīvības, kas te līdzīga nāvei zem vispārējākā, jau visu aptverošā jēdziena “Nakts”. 3. un tālāk ir teikts: “te no vakara un rīta tapa pirmā diena.” Kas ir “vakars” un kas te ir “Rīts”? — vakars te ir tas stāvoklis, kurā caur visvarenā Dieva gribas ietekmi beidzot sāk tikt konstatēti un satverti priekšnosacījumi mīlestības dzīvības no Dieva uzņemšanai, līdzīgi, kā atsevišķas domas un idejas kļūst par vienu ideju. Ja līdz pēdējam gredzenam zem augļa vārpas tas reiz ir konstatēts, tad vakara uzveikšana ir galā, un tad auglī sākas brīva un patstāvīga dzīvība sevis paša izveidošanai. bet, kā cilvēki nakts pareju dienā dēvē par rītu, tā, atbilstoši, arī radības iepriekšējā nebrīvā, tiesātā stāvokļa pāriešana brīvā, patstāvīgā tiek dēvēta par Rītu. Un, redziet, te Mozus pavisam nav pielaidis kādu neloģisku kļūdu, ja viņš no vakara un rīta liek rasties pirmajai un visām tai sekojošām dienām. 4. Ka no vakara un rīta Mozus lika izcelties sešām šādām dienām, tam iemesls tas, ka pēc rūpīgākas novērošanas un pētīšanas katra lieta no tās pirmsākuma līdz nobeigumam, kā tā, kas tā, ir, vienas un tās 250

pašas dievišķās kārtības ceļā ir izgājušas tieši sešus periodus, līdz tā ir tas, kam tai šimbrīžam jābūt un stāv pabeigta, līdzīgi pilnīgi nobriedušai kviešu vārpai uz atmiruša stiebra. 5. Sēklas likšana zemē līdz tās uzdīgšanai: pirmā diena; no tā laika stiebra un iesūkšanas lapu un aizsarglapu veidošana: otrā diena; pēc tam pēdējā gredzena veidošana tūlīt cieši zem pirmā aizmetņa vārpas veidošanai: trešā diena; pēc tam pākstveidīga trauka, līdzīga līgavas telpai, veidošana un iekārtošana brīvas, patstāvīgas dzīvības uzsākšanai, kādam nolūkam arī ir zieds: ceturtā diena; pēc tam zieda nokrišana, īstenībā jau brīva, dzīvību nesoša augļa un tā darbības rašanās- kaut gan vēl savienota ar iepriekšējo, vēl nenobriedušo stāvokli, no kura vēl tiek ņemta daļa barības mizas veidošanai, kaut gan no tā laika galvenā barība tiek ņemta no gaismas debesīm un patiesā dzīvības siltuma — līdz pilnīgai augļa izveidošanai: piektā diena; beidzot čaulā nobriedušā augļa pilnīga nomainīšana, kur kodols tad jau pavisam viens un jau pilnīgi patstāvīgi prasa debesu tīro ēdienu, to uzņem un ar to brīvi apmierina izsalkumu brīvākai, mūžam neiznīcināmai dzīvībai: sestā un pēdējā diena dzīvības veidošanai un pilnīga brīvībai. 6. Septītā dienā tad iestājas miers, un tas ir iepriekšējiem konsolidētiem dzīvības stāvokļiem tagad pabeigts, pilnbrieds un uz mūžību izturīgs stāvoklis, apbruņots ar pilnīgu Dieva līdzību. 222. Visas radības galamērķis. 1. (KUNGS): “Ja jūs šo no Manis teikto gribat pārdomāt nedaudz dziļāk un pamatīgāk, nekā parastie šī laika cilvēki, tad jūs, ja jau ne tieši visos dziļumu dziļumos, viegli atradīsiet un sapratīsiet, ka Mozus zem savām trāpīgajām ainām ar savu radīšanas vēsturi ir sapratis vienīgi tikai patieso un ar visu mūžīgās gudrības kārtību pilnīgi saskaņoto visu lietu izcelšanos un tālāko izveidošanos no to pirmsākuma līdz to augstākais pilnībai. 2. bet kas Mozu tā nesaprot, tam viņu arī pavisam nav jālasa, jo, ja viņu lasa un saprot ačgārni, tad tikai nedaudz pārdomājot viņam beigās vajag pavisam apjukt un nu īsti taisnīgi sadusmoties par Mozus neloģisko dumjību,. un beidzot par visu to ļaunprātīgo muļķību, kas kādu tik neloģiski dumjāko Mācību ar uguni un zobenu uzspiež cilvēkiem, kā pat izejošu no Dieva Gara, neņemot vērā, vai arī viņiem pašiem tā neliekas kā visrupjākā muļķība. 3. bet kas Mozu lasa ar nu rādīto pareizo izpratni, tas viņā atzīs ne tikai visu aptverošu gudro, bet gan arī ar Dieva gara caurstrāvotu patiesāko pravieti, kuram bija plašākās spējas un arī stingrākā griba visiem cilvēkiem visos dziļumos tā dot pilnīgi patiesas vēstis par dievu un par visām radītām lietām, kā viņš savā milzu garā tās saņēmis no paša Dieva gara! 4. Tātad visas Saules izcēlās par sevi, zemes par sevi un katrs atsevišķais uz Saulēm un Zemēm par sevi, un tā arī to savstarpējā sakarībā. Un cilvēks zemākā un tāpat vispārīgākā nozīmē par sevi, jo visa radība visā viņas vispārībā pilnīgi līdzinās un atbilst cilvēkam, — un tā katrs atsevišķais, no lielākā līdz mazākam, visā garīgā un materiālā radībā atbilst un tam vajag atbilst cilvēkam, jo cilvēks ir īstenais visas radības pamats un beigu mērķis. Viņš ir visu Dieva pirmcentienu galīgais valdzinošais produkts. 5. Un, tā kā tieši cilvēks ir tas, ko caur visām iepriekšējām radīšanām Dievs gribēja sasniegt un arī sasniedza, par ko jūs te esat kā nepastrīdamākais pierādījums, tā arī Debesīs un uz visiem pasauļu ķermeņiem viss visā atbilst cilvēkam, kā to Mozus savā radīšanas vēsturē arī ir attēlojis un kā to, kaut arī aizklātāk, ir attēlojuši arī citi ļaužu skolotāji. Bet nu pārbaudiet visu, un jūs atradīsiet, ka tas ir tā, un neiespējami un var būt citādi! — bet saki Man, tu Kirenij, vai tagad tu ar Mozu esi apmierināts?” 223. Kirenija liecība par radīšanas vēsturi. 1. KirenijS saka: “Kungs un meistar, patiesi tava gudrība bezgala augsti un plaši sniedzas pāri visam, ko Zeme jebkad svētījusi kā lielāko gudrību. Jā, tas jau ir daudz, būt lielam gudrajam par sevi, tomēr ir bezgala vairāk saprotamā runā tā attēlot Dieva dziļākās un slēptākās gudrības, ka cilvēki, tādi, kā te esam mēs, bez kādas sevišķas izglītotas gudrības, to viegli un skaidri varam aptvert. Pēc manām domām, tas var būt iespējams vienīgi Dievam, jo kāds, lai cik gudrs cilvēks, līdzīgi Mozum, savu no Dieva gara saņemto gudrību beigās var ietvert tikai atbilstošās ainās, vai arī viņam tās tiek dotas kā sēklas graudiņi, kurus viņš tad, līdzīgi kādam sējējam, liek cilvēku siržu augsnē. No šādiem graudiņiem gan izaug daudzi atbilstoši augļi; bet cilvēki augļus bieži pazīst tikpat maz, kā tos viņu sirdīs liktos sēklas 251

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.

 • Page 5 and 6:

  9. ES saku: “Tur galda galā, sē

 • Page 7 and 8:

  ērnam jo mazāk drīkst dot vīra

 • Page 9 and 10:

  6. Fausts saviem kalpotājiem tūl

 • Page 11 and 12:

  5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F

 • Page 13 and 14:

  deras tikai augstsirdība, — bet

 • Page 15 and 16:

  10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod

 • Page 17 and 18:

  pirmās dzīvības nesēju, jo es p

 • Page 19 and 20:

  neizdabūs no manis “Nē”! Bet

 • Page 21 and 22:

  un mazo praviešu darbus; bet ka Vi

 • Page 23 and 24:

  jākļūst sniega baltiem, un, ja t

 • Page 25 and 26:

  pie Jairusa? Vai mums par to it kā

 • Page 27 and 28:

  pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ

 • Page 29 and 30:

  ga pravietis un veic zīmes un liet

 • Page 31 and 32:

  ne caur ko netiek piespiests, tad v

 • Page 33 and 34:

  cits cēlonis. Šāds ārsts gan š

 • Page 35 and 36:

  pēc izpratnes ir brīvs likums gar

 • Page 37 and 38:

  4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ

 • Page 39 and 40:

  mums no paša rīta vajag turp noie

 • Page 41 and 42:

  16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi

 • Page 43 and 44:

  17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš

 • Page 45 and 46:

  dievišķās kārtības. 6. Tādēj

 • Page 47 and 48:

  13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis

 • Page 49 and 50:

  šanās un visas ticības te tomēr

 • Page 51 and 52:

  14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau

 • Page 53 and 54:

  pret to viņu skaistumu, kad viņu

 • Page 55 and 56:

  svaru un pērlēm un dārgakmeņiem

 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200: ņiem arī nebija neviena, kas te b
 • Page 201 and 202: Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.
 • Page 203 and 204: nenovērtējamu žēlastību? Ak, T
 • Page 205 and 206: 2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar
 • Page 207 and 208: teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt
 • Page 209 and 210: tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg
 • Page 211 and 212: vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti
 • Page 213 and 214: 15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk
 • Page 215 and 216: kas tikai vienmēr ir labs, patiess
 • Page 217 and 218: kā kārtībā, tā kā kopš tā l
 • Page 219 and 220: Tādas, brāļi, ir manas neautorit
 • Page 221 and 222: atliku uz gandrīz veselu stundu. 1
 • Page 223 and 224: mas romietes.” 5. KirenijS saka:
 • Page 225 and 226: izmisušās sejas, grimases, kurām
 • Page 227 and 228: sim. Labāk runā tu ar brīnišķo
 • Page 229 and 230: iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr
 • Page 231 and 232: dīt vienu jautājumu, un saki man,
 • Page 233 and 234: lai ar to barotos, to tikai sev pā
 • Page 235 and 236: pirmais starp saviem biedriem, un v
 • Page 237 and 238: ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la
 • Page 239 and 240: 6. Bet muitniekam ir vienalga, vai
 • Page 241 and 242: neko negrib dzirdēt un šādu tic
 • Page 243 and 244: jauni pētītāji, kas veco pārbau
 • Page 245 and 246: tikai ar to, kas te attiecas tikai
 • Page 247 and 248: 217. Cilvēka garīgā attīstība.
 • Page 249: 5. ja Mozus te runā: “Sākumā D
 • Page 253 and 254: vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no
 • Page 255 and 256: 7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c
 • Page 257 and 258: 3. ES saku: “Arī tas tavām uztv
 • Page 259 and 260: nedaudz vairāk eļļas, lai man š
 • Page 261 and 262: Dieva stingra griba, kas mūžam at
 • Page 263 and 264: sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa
 • Page 265 and 266: 4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es
 • Page 267 and 268: izturēšanos jūs no tempļa varē
 • Page 269 and 270: piespiestās Romas likuma neievēro
 • Page 271 and 272: ausīm tā skan kā skaistākā un
 • Page 273 and 274: te eņģelis jaunajam farizejam jau
 • Page 275 and 276: * * * Otrās grāmatas beigas. 275
 • Page 277 and 278: 48. Jairusa mantojuma lietas. . . .
 • Page 279 and 280: 152. Uz kalna parādās Sātans. ..
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf