Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

graudus, un beigās te

graudus, un beigās te ar tādu sēšanu ir maz palīdzēts. ja cilvēki nobriedušos augļus ievāc, tad visbiežāk viņi tomēr tikko zina, kas viņiem ar tiem jādara un kādam nolūkam tie īstenībā izlietojami. 2. Parasti jau no pirmajiem gudrības sēklu sējējiem tie nekad netiek pilnīgi pareizi izmantoti, un jo mazāk reiz pēc tam no viņu vēlākiem sekotājiem, jo, ja vispirms gudrības sēklu sējēji šos augļus pilnīgi pareizi un gudri izmantotu, tad arī visiem pārējiem viņu sekotājiem būtu neiespējami darīt citādi, kā tikai pareizi un patiesi tos izmantot. bet, tā kā attiecībā uz viņu vāji izprasto mācību kļūdījās jau pravieši, to nepareizi izprotot, tad tāda veida mazas kļūdas pavisam noteikti bija pamats vēlāko sekotāju lielajām kļūdām. 3. Mozus un Ārons pēc no Dieva viņiem atklātās mācības varēja gan dzīvot ļoti tīri; bet vai no Dieva nākušo mācību viņi saprata tā, kā Tu to nu mums esi atklājis, tas ir ļoti apšaubāmi. Jo kādu svešu valodu un tās rakstus pavisam labi un pareizi gan var pārnest uz kāda pergamenta, bez kā no tiem kaut ko īsti saprastu. 4. bet, tā kā Tu, ak kungs, mums esi apgaismojis Mozus tēzes, tur cilvēku sirdīs vairs nevar palikt nekādas tālākas šaubas, un tiklab pareizā izpratnē un pareizā darbībā sekot šādai mācībai vairs nevar būt citādi, kā arī tikai pareizi. 5. bet, tā kā tu, ak Kungs, tagad jau esi kļuvis tik dāsns ar dziļākās un slēptākās patiesības atklāšanu, tad dod mums visiem vēl kādu nelielu paskaidrojumu par eņģeļu, kā pirmo radīto būtņu, tā dēvēto “Eņģeļu krišanu” un beidzot par tā dēvēto “iedzimto grēku”, kas kā slikts mantojums ir pārnācis pie visiem vēlākiem cilvēkiem. ja nav pārāk vēls un mēs to tikai daļēji esam spējīgi aptvert, tad vēlreiz atver Savu patiesi vissvētāko muti un dod mums par to tikai dažus spēcīgus mājienus, lai mēs arī to varētu tikai nedaudz labāk pārzināt, nekā ikdienišķi parasts!” 6. ES saku: “Jā, mans mīļais draugs, tas gan vēl ir cietāks rieksts, nekā pati Mozus Radīšanas vēsture, kaut gan īstenībā tas tajā ir pilnīgi ietverts un dedzīgam meklētājam nu jau parādās kā zelts gaišā dienā. bet, ja tev slāpst vienīgi pēc kāda spēcīga mājiena, bet ne pēc visu aptverošas mācības, tad es tev tādu prieku labprāt varu sagādāt; jo, lai par to dotu plašu mācību, mums būtu par maz laika, jo nu jau ir trešā nakts sardze. — kam te ir ausis, lai klausās! 224. Par grēkā krišanu, Ādama krišanu un iedzimto grēku. 1. (KUNGS): “Pirmradīto garu vai Dieva brīvo atdzīvināto ideju bezgalīgajā telpā krišana ir tā lielā atdalīšana, par kuru Mozus saka: “te Dievs šķīra gaismu no tumsas!” bet kā tas īsti un pilnīgi pareizas atbilstības nozīmē ir saprotams, to Es jums visiem jau esmu rādījis; no tā sekas — nepieciešamā materiālā pasaule, kuras lielās un mazās daļas, kā Saules, Zemes un Mēneši, un viss, kas tajos un uz tiem, — ir izkaisīti caur bezgalīgo telpu. 2. Bet, kas attiecas uz “Ādama krišanu”, tad tur, protams, ir jau vairāk objektivitātes, nekā tai saucamai “Eņģeļu krišanai”, bet pie tam atbilstībā tomēr homogena eņģeļu krišanai; tikai pie tā jau parādās viens pozitīvs likums, kamēr pie eņģeļu krišanas vēl ilgi nevar parādīties neviens šāds likums, jo toreiz tikai tika likts sākums brīvu darāmu būtņu lielajai attīstībai un tātad ārpus Dieva vēl nepastāvēja nekāda inteliģence, kurai būtu varēts dot kādu pozitīvu likumu. 3. Tādēļ zem tā dēvētās “Eņģeļu krišanas” arī notika nepieciešama un piespiesta atdalīšana, kamēr ādamiskā, kā jau no viņa paša izejoša, bija brīva un tātad nekāda piespiesta, bet gan jau visās dvēseliskajās sfērās pirmo brīvo miesas cilvēku brīvs akts. bet vispārībā tas tomēr arī bija Dieva slepenās kārtības iepriekš paredzēts akts, kas gan netika dots kā absolūts spaids, bet tomēr cilvēka brīvās gribas dēļ kā pieļāvums zem “Tev jādara” un “Tev nav jādara”, no viņa paša darbības uz valdzinošu konsolidēšanu. 4. te ir starpība kā starp cilvēka bērnu, kas vēl nevar izmantot paša kājas un tādēļ no vienas vietas uz otru vajag tikt nestam no kāda veselīga vīra, kas jau sen var labi un stingri iet. 5. bet kas reiz pats var paiet, tam līdzīgi jaunpiedzimušam bērnam nav vajadzīgs tikt nestam līdz kādai vietai, kuru ar bērnu un bērna dēļ grib sasniegt, bet gan rādi viņam taisnāko un nekļūdīgāko ceļu līdz mērķim. Ja tas cilvēks ar veselām un spēcīgām kājām grib pa to iet, tad viņš mērķi arī noteikti un bez briesmām sasniegs; bet ja viņš brīvprātīgi iet pa aplinkus ceļiem un met līkumus, nu, bet tad viņam arī vajag sev paša piedēvēt vainu, ja viņš nosprausto mērķi bieži sasniedz daudz vēlāk, smagāk un ar lielākām pūlēm. 6. Un to tad mēs redzam arī pie Ādama. ja viņš pozitīvo bausli būtu ievērojis, tad cilvēce, resp, cil- 252

vēku pilnīgā dvēsele nebūtu nonākusi pie ļoti smaga, cieta un gaudena miesas ķermeņa, kas nu slimo ar daudzām kaitām un vainām. 7. Bet nepaklausīšana pozitīvajam likumam pirmos cilvēkus nepieciešami noveda uz tāla apkārtceļa, pa kuru cilvēks nu mērķi sasniedz daudz grūtāk un daudz vēlāk. 8. Tu, protams, domā un pie sevis saki: “Ak, ko tad viens mazs likums, tikai morālisks likums, vai tas tiek ievērots vai nē, var tik ļoti būtiski ietekmēt visu cilvēka dabu? Bez dumjās baudas Ādams noteikti būtu palicis tikpat miesīgs Ādams, kāds viņš ir palicis caur ābola baudīšanu, un miesā viņam reiz noteikti tikpat labi vajadzētu mirt, kā nu vēl visiem cilvēkiem. 9. No vienas puses, tev gan ir taisnība, bet no otras puses nē. Ābola, kas ir veselīgs un sārts auglis, baudīšana noteikti nav nāvi nesoša; jo citādi nu visiem cilvēkiem, kas ēd ābolus, drīz pēc tam vajadzētu mirt. Tādēļ pats ābols ir mazsvarīgs vai nesvarīgs, bet ja tā baudīšana uz kādu nenoteiktu laiku tiek aizliegta, un tas tikai dvēseles lielākas konsolidēšanas dēļ, bet dvēsele, viņas brīvo gribu apzinoša, likumu neievēro un pārkāpj, tad viņa savā būtībā zināmā mērā izdara pārrāvumu, un tas tad līdzinās kādai atklātai brūcei, kuru ir grūti jebkad pilnīgi sadziedēt, jo, ja brūce arī aizdzīst, caur rētu daudzi asinsvadi tā tiek sašaurināti, ka turpmāk dvēseles dzīvības sulas caur tiem nevar labi cirkulēt, un tādēļ rētas vietā vienmēr izsauc nepatīkamu sāpīgu spiedienu. 10. bet caur to tad dvēsele tiek novirzīta no tā, lai galvenokārt rūpētos tikai par gara brīvu zelšanu sevī un lielāko daļu savas darbības pielieto tam, lai rēta atkal izzūd, — uz redzat, šī rēta saucas “Pasaule”. 11. Dvēsele gan nepārtraukti grib no šīs rētas atbrīvoties; jo dvēsele sāp rūpju sajūtā, respektīvi, pasaules rūpēs. bet, jo vairāk dvēsele te nopūlas, jo rēta kļūst sajūtamāka un jo jūtamāka tā kļūst, jo vairāk tā rada rūpes; un beigās dvēselei vairs neatliek nekas cits, kā nodarboties vienīgi ar šīs senās rētas dziedināšanu, t.i., atbrīvot sevi no rūpēm, beigās pati gandrīz pilnīgi pāriet šajā rētā un maz vairs rūpējas par viņas garu. — Un redzat, tas tad arī ir tā saucamais “Iedzimtais Grēks”! 225. Iedzimtības vara. 1. (KUNGS): “Bet kā kas tāds gan var iedzimt?” — jautās. Ak, ļoti viegli, sevišķi dvēseles organiskā veidojumā. bet, ko viņa reiz ir pieņēmusi, tas viņā var palikt tūkstošiem gadu, ja caur garu viņa atkal netiek vesta pilnīgā kartībā. Aplūkojiet kādas tautas tipu! Ja Es jums šodien nolieku priekšā tās cilts pirmtēvu, tad jūs visi drīz atzīsiet, ka uz visiem viņa pēcnācējiem ir pārgājusi ievērojama līdzība. ja ciltstēvs bija maigs un labs vīrs, un tāpat arī viņa sieva, tad beigās ar nedaudz izņēmumiem visa tauta būs vairāk laba un maiga, nekā kāda tauta, kurai bija dusmīgs, lepns un varaskārs ciltstēvs. 2. ja kādas cilts pirmtēva viegls, izdzēšams rakstura vilciens fiziski un morāliski ļoti viegli ieraugāms vēl pēc pāris gadu tūkstošiem visos viņa pēcnācējos, cik daudz vairāk pirmā zemes cilvēka rakstura vilciens visos viņa pēcnācējos, pie kam viņa dvēsele sākumā bija daudz jūtīgāka un tātad nepieciešami daudz vieglāk aizvainojama, nekā vēlākās dvēseles, kurām tēva dzīvības pazīmes tika iespiestas sēklas straumē tūlīt pēc dzemdināšanas un pēc tam pa dabīgu ceļu vairs nevarēja tikt izdzēstas un pilnīgi izdeldētas. Diemžēl šādas rētas dvēseli ļoti izkropļo un Dievs vienmēr pielietoja visu, lai kāda dvēselei varētu būt iespējams šādu ļaunu rētu no sevis uz visiem laikiem iznīcināt; bet no augšas līdz šim tā lieta sevišķi negribēja izdoties un tādēļ Es Pats nu nācu uz šo Zemi, lai šādu ļaunu, neglītu rētu iznīdētu. 3. Un Es to arī iznīdēšu; bet tas notiks caur tām daudzām brūcēm, kas tiks sistas Manā miesā. Bet to jūs vēl nevarat aptvert; bet, kad tas pienāks, tad jūs arī to aptversiet, un svētais visas mīlestības gars jūs par to vedīs visā patiesībā. 4. bet jūs Mozū arī esat lasījuši, ka viņš tur runā par Jehovas lāstu pār Zemi, un ka tas tur skan: “Turpmāk tev savu maizi būs sagādāt valga sviedros”, un tad tūlīt pēc lāsta pār Zemi teikts: “Tu nesīsi ērkšķus un dadžus!”. 5. redziet, ja pēc ārēja teksta jūs to vēlaties saprast materiāli, tad jums arī būtu pilnīgas tiesības, t.i., ja tā lieta nopietnībā būtu materiāla, Dievu apvainot negudrā rīcībā! bet, tā kā šis izteiciens ņemams un saprotams tikai dvēseliski un īstenībā garīgi, tad šāds apvainojums pats no sevis atkrīt, un cilvēkam vienmēr pašam vajag sev piedēvēt vainu, ja pie viņa būtnes kaut kas pasliktinās, tāpat kā viņam arī jāatzīst sava vaina, ka dažkārt kādā zemē raža ir sliktāka, nekā pēc noteikuma tai vajadzētu būt; jo pie laika apstākļiem ne viss atkarīgs no Dieva gribas, bet gan arī no cilvēkiem. 6. ja kāda dvēsele reiz sevi ir pilnīgi apzinājusies un, izmantojot saprātu, nonāk, tiktāl, ka viņa sevī 253

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.

 • Page 5 and 6:

  9. ES saku: “Tur galda galā, sē

 • Page 7 and 8:

  ērnam jo mazāk drīkst dot vīra

 • Page 9 and 10:

  6. Fausts saviem kalpotājiem tūl

 • Page 11 and 12:

  5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F

 • Page 13 and 14:

  deras tikai augstsirdība, — bet

 • Page 15 and 16:

  10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod

 • Page 17 and 18:

  pirmās dzīvības nesēju, jo es p

 • Page 19 and 20:

  neizdabūs no manis “Nē”! Bet

 • Page 21 and 22:

  un mazo praviešu darbus; bet ka Vi

 • Page 23 and 24:

  jākļūst sniega baltiem, un, ja t

 • Page 25 and 26:

  pie Jairusa? Vai mums par to it kā

 • Page 27 and 28:

  pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ

 • Page 29 and 30:

  ga pravietis un veic zīmes un liet

 • Page 31 and 32:

  ne caur ko netiek piespiests, tad v

 • Page 33 and 34:

  cits cēlonis. Šāds ārsts gan š

 • Page 35 and 36:

  pēc izpratnes ir brīvs likums gar

 • Page 37 and 38:

  4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ

 • Page 39 and 40:

  mums no paša rīta vajag turp noie

 • Page 41 and 42:

  16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi

 • Page 43 and 44:

  17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš

 • Page 45 and 46:

  dievišķās kārtības. 6. Tādēj

 • Page 47 and 48:

  13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis

 • Page 49 and 50:

  šanās un visas ticības te tomēr

 • Page 51 and 52:

  14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau

 • Page 53 and 54:

  pret to viņu skaistumu, kad viņu

 • Page 55 and 56:

  svaru un pērlēm un dārgakmeņiem

 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202: Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.
 • Page 203 and 204: nenovērtējamu žēlastību? Ak, T
 • Page 205 and 206: 2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar
 • Page 207 and 208: teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt
 • Page 209 and 210: tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg
 • Page 211 and 212: vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti
 • Page 213 and 214: 15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk
 • Page 215 and 216: kas tikai vienmēr ir labs, patiess
 • Page 217 and 218: kā kārtībā, tā kā kopš tā l
 • Page 219 and 220: Tādas, brāļi, ir manas neautorit
 • Page 221 and 222: atliku uz gandrīz veselu stundu. 1
 • Page 223 and 224: mas romietes.” 5. KirenijS saka:
 • Page 225 and 226: izmisušās sejas, grimases, kurām
 • Page 227 and 228: sim. Labāk runā tu ar brīnišķo
 • Page 229 and 230: iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr
 • Page 231 and 232: dīt vienu jautājumu, un saki man,
 • Page 233 and 234: lai ar to barotos, to tikai sev pā
 • Page 235 and 236: pirmais starp saviem biedriem, un v
 • Page 237 and 238: ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la
 • Page 239 and 240: 6. Bet muitniekam ir vienalga, vai
 • Page 241 and 242: neko negrib dzirdēt un šādu tic
 • Page 243 and 244: jauni pētītāji, kas veco pārbau
 • Page 245 and 246: tikai ar to, kas te attiecas tikai
 • Page 247 and 248: 217. Cilvēka garīgā attīstība.
 • Page 249 and 250: 5. ja Mozus te runā: “Sākumā D
 • Page 251: pašas dievišķās kārtības ceļ
 • Page 255 and 256: 7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c
 • Page 257 and 258: 3. ES saku: “Arī tas tavām uztv
 • Page 259 and 260: nedaudz vairāk eļļas, lai man š
 • Page 261 and 262: Dieva stingra griba, kas mūžam at
 • Page 263 and 264: sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa
 • Page 265 and 266: 4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es
 • Page 267 and 268: izturēšanos jūs no tempļa varē
 • Page 269 and 270: piespiestās Romas likuma neievēro
 • Page 271 and 272: ausīm tā skan kā skaistākā un
 • Page 273 and 274: te eņģelis jaunajam farizejam jau
 • Page 275 and 276: * * * Otrās grāmatas beigas. 275
 • Page 277 and 278: 48. Jairusa mantojuma lietas. . . .
 • Page 279 and 280: 152. Uz kalna parādās Sātans. ..
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf