Views
4 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

ļoti labi var

ļoti labi var ieraudzīt un pazīt Dieva kārtību, tad konsolidēšanās dēļ viņai turpmāk vajag kļūt pašdarbīgai, dabīgi, pēc viņā esošās un pazītās Dieva kārtības. Bet, ja kādā punktā viņa to nedara, bet gan atstāj to neizdarītu, vai pat dara kaut ko pavisam pretēju, tad attiecīgajā punktā viņai pašai sev acīmredzami vajag nodarīt grūti izlabojamu ļaunumu, no kura viņa pati no sevis nekad nevar atbrīvoties, jo caur to visa viņas darbība jau vairāk vai mazāk kļūst nekārtīga, no kā ar laiku arvien vairāk vajag izaugt visādām dvēseliskām aprobežotībām, kā: visāda aklība, dumjība, nesapratne, vājš uztveres spēks, bailes, gļēvums, skumjas, īgnums, dusmas, niknums un beigās pat izmisums. 7. un redzat, tas tad ir tie “ērkšķi” un “dadži”, kurus zemes augsne, t.i., dvēseles panīkušās inteliģences spējas ļaus sevī izaugt, līdzīgi augu parazītiem uz citādi vesela koka zariem. 8. bet “Dieva lāsts” tad nav nekas cits, kā tā sevi pašu sagandējušai dvēselei zināma darīta, apgaismojoša izpratne, ka viņa pati patiesi ir rīkojusies pret kārtību un tādēļ aiz pašas vainas viņai turpmāk vajadzēs viņas maizi meklēt vaiga sviedros. 9. Un “vaiga sviedros” tieši ir jau zināma darītā dvēseles rēta, ko caur moziskā ābola baudīšanu pati ir izsaukusi, no kā viņa arī pavisam labi varēja izsargāties. 226. Pasaules rūpes un to ļaunās sekas dvēselei. 1. (KUNGS): “Un tādēļ Es jums visiem saku, ka jums visiem no sevis jāpadzen nevajadzīgas rūpes, jo katras rūpes pasaules dēļ tieši ir materiālās saites, caur kurām kādas dvēseles senās ādamiskās rētas savienojas ar matēriju! bet, jo vairāk dvēsele savienojas ar tās miesas matēriju, jo vairāk tajā vajag panīkt īstenā Dieva gara izskološanai, un jo vairāk tad dvēsele caur viņas rūpēm savienojas ar viņas miesu, kas sevī ir tikai tiesa, nepatīkama nepieciešamība un tātad pati nāve, jo vairāk viņa tad sevī pazaudē mūžīgās, neiznīcināmās dzīvības apziņu un izpratni. bet, jo vairāk viņa no šīm saitēm atraisās, jo brīvāka viņa atkal kļūst visā, un jo vairāk viņa tad savienojas ar Dievišķo garu viņš, jo dvēselē tad kļūst dzīvāk un no tā vienmēr gaišāka mūžīgās dzīvības apziņa un atziņa. 2. Tādēļ, kam vēl ir lielas bailes no dzīves nāves, tā dvēsele vēl stāv ciešā savienībā ar miesu un augstākā mērā vājā ar garu; jo liela mīlestība uz dzīvību un uz šo pasauli ir droša pazīme, ka dvēsele vēl ļoti maz rūpējas par viņas gar viņš mūžīgo dzīvību, un tajā vainīga senā rēta, kuru Ādams iesitis pats savā un caur to visās viņu miesās ieslēgtajās dvēselēs. 3. bet tomēr katra dvēsele, ja viņa to tā īsti grib, var sevi no šādas ļaunas rētas arī pilnīgi izdziedināt. Jo par to Dievs jau Ādamam klātesot veica drošus pasākumus un pats Ādams savā pēdējā laikā atkal ir ticis pilnīgi izdziedināts, kādēļ viņš arī aizgāja savā miesā, kā vēl daži Zemes pirmtēvi. Bet, tā kā viņu pēcnācēji sajaucās ar neizdziedinātu tēvu bērniem, tad senais ādamiskais ļaunums vairāk vai mazāk spēcīgi tomēr parādījās starp cilvēkiem, vienmēr viņu ciešanām. 4. Tādēļ arī ir sievu grūtās dzemdības un tādēļ pie cilvēkiem pa lielākai daļai ļoti sāpīgie nāves veidi. Jo viena caur vīra sēklas straumi ievainota dabas dvēsele tūlīt ļoti neatlaidīgi vispirms savienojas ar mātes miesu un pēc tam pie dzemdībām vienmēr vajag piedzimt pasaulē zem visādu saišu pārrāvumiem. bet Īzaks, un līdzīgi pasaulē vēl daži citi, ir no mātes pasaulē piedzimuši, viņai nekādas sāpes nejūtot. 5. Tā tas ir arī ar miršanu. Cilvēkiem, kas ļoti pieķeras laicīgajai dzīvei un kuriem uz to ir virzītas visas viņu domas, jau viņu īsajā zemes dzīves laikā ir ļoti daudz ciešanu, bieži kļūst dvēseliski un drāz pēc tam arī fiziski slimi un ļoti nožēlojami un pirms šķiršanās no miesas viņi vienmēr cīnās ar bieži nepanesamām sāpēm un no miesas šķiras lielās, visu apdullinošās sāpēs, kas pēc šķiršanās no miesas ļoti bieži atrod ilgi turpinošās atbalss, sevišķi pie tām dvēselēm, kurām pasaulē viņu miesās klājas īsti labi un omulīgi. Turpretī tās dvēseles, kas pasaulē viņu miesās sasniegušas svētīgu pārliecību, ka dvēselei neko nelīdz visi pasaules dārgumi, jo tiem tāpat kā mesai vajag aprimt nāvē, un tādēļ, cik iespējams, atbrīvojušies no senās ādamiskās rētas, bet par to ir sevī atraduši un ar visu patiesu rūpību kopuši savu garu, Dieva elpu, pirmkārt, maz pārcieš, vienalga kādas, miesas slimības. 6. ja dvēseles dzīvība reiz ir savienojusies ar viņas garu, tad pamazām arī viņas miesa ņem garīgāku virzienu un tādēļ kļūst nejūtīgāka pret materiālās pasaules iespaidiem; jo katra miesas slimība parasti ceļas no kādu saišu pārraušanas ar pasauli. Īsi, caur pēc dzīves izsalkušu dvēseli miesa tiek piebāzta ar tūkstoš dažāda veida vajadzībām. ja klimatisko un tūkstoš citu apstākļu dēļ tās nevar tikt apmierinātas, tad vienai un otrai saitei vajag tikt pārrautai un drīz pēc tam miesa kļūst slima un ļoti slimīga, un kopā ar viņu arī dvēsele, kura beigās kopā ar viņas miesu ir tāda pati un galvenokārt sāpju nesēja. 254

7. Bet, ja dvēsele savu miesu un caur to sevi pašu ir pieradinājusi iespējami daudz atteikties no pasaules nāves sērgas tad beigās viņai nekad nebūs daudz saites starp miesu un mirušajiem zemes lielumiem, un te tad arī maz būs sastopami sāpīgi pārrāvumi. Bet, ja caur to ir novērsts viss iespējamais pamats miesas slimībām, tad pēc tam tomēr Es pats gribētu zināt, no kurienes tām būtu jānāk miesā un jūtīgajā dvēselē. 8. Jā, pie šādiem cilvēkiem miesa pat tad maz vairs ko jūt no kādām sāpēm, ja arī caur ļauniem ārējiem līdzekļiem viņa tiek mocīta un spīdzināta. 9. Aplūkojiet zināmos mācekļus uguns krāsnīs! Viņi visā dzīvības priekā dzied un slavē Dievu. Un, ja no ārējām ļaunām varām viņu miesas tiek novārdzinātas, tad pie tam viņi tomēr neko nejūt nekādas sāpes, jo viņi jau sen iepriekš bija brīvi no visādām saitēm un bija viens ar viņu dievišķo sparu. Un tā otrkārt tad kāda šāda pilnīgi ar viņas garu pavienota dvēsele atbrīvojoties no miesas, ar kuru viņa jau sen nebija saistīta ar kādām stingrām materiālām saitēm, bet gan tikai ļoti maigām garīgām saitēm, arī nejūt nekādas sāpes, bet gan tikai visu viņas būtību caurstrāvojošu svētīgu svētlaimi un šķiroties viņai neiespējami zaudēt ne apziņu, ne svētlaimīgu garīgas redzes gaismu, un tikpat maz dzirdi, smaržu, garšu, un cēlāko un smalkāko tausti, kāda nu ir mūsu eņģelim Rafaelam. 10. bet, kā teikt, lai to sasniegtu, cilvēkam iepriekš vajag no miesas padzīt seno ādamisko grēku, un tas nenotiek nekādā citādā veidā, kā tādā, kādu Es jums tikko esmu rādījis: pasaules rūpēm brīvprātīgi vajag tikt no dvēseles pārmestām pār bortu, nav cita līdzekļa! bet, kad tās tiek padzītas, tad pie cilvēka atkal ienāk atpakaļ senā dievišķā kārtība, un tad cilvēks atkal ir pilnīgs cilvēks pēc Dieva kārtības. Un redzi, tas ir tas, ko ar tiesībām dēvē par “iedzimto grēku”; bet garīgi ņemot, atbilstoši tas tieši ir grūti iznīdējamais Ādama grēks pie visiem viņa pēcnācējiem — tieši daudzējādās rūpes par miesu. 11. Bet šī dvēseles rēta ne ar kādiem citiem līdzekļiem nevar tikt pilnīgi iznīdēta, kā vienīgi caur no manis parādīto un caur vēl vienu līdzekli, bet tas cilvēkiem viņu dvēseļu pestīšanai tiks rādīts un dots tikai pēc Manas sūtības pabeigšanas. Jānis Kristītājs tuksnesī jau bija šī līdzekļa iepriekšpasludinātājs. 227. Par garu krišanu. 1. (KUNGS): “Bet kā tas mazākā mērā bija pie cilvēka, ka viņš krita grēkā un pie tam panīka savā dabā, gandrīz tieši tāpat reiz bija pie tīro garu un Dieva radīšanas. 2. ja Dieva domas un no tām tapušās lielās idejas reiz ir tik tālu gatavas, noslēgt savienību ar būtnēm pēc Dieva pirmformas, kas apdāvinātas ar viņu brīvo patstāvību, tad, lai tās padarītu pilnīgi brīvas, tad pirmais arī noteikti bija, ka tām tika dota un radīta izdevība brīvai darbībai, kā un kādā veidā tās var tapt un būt darbīgas. 3. bet kā tam jānotiek? vai tām tikai zināmā mērā jāsaka: Jūs, kā pašas no sevis nu esat dzīvības pilnas un varat darīt, ko jūs gribat?! te jautājums, vai šādas būtnes, kuru dzīvībām vēl nav nekādas pieredzes, var gatavoties kādai brīvai darbībai. Jā, tās, līdzīgi kādam rijīgam polipam daudz vairāk metīsies tikai uz sava izsalkuma apmierināšanu ar kādu atbilstošu barību un noteikti tālāk nedarīs nekā cita, kā jūt to varat redzēt un piedzīvot pie garīgi vēl ļoti neatmodinātām tautām; jo visas viņu rūpes ir virzītas uz viņu vēderu un visa viņu darbība iziet uz šīs miesas daļas iespējami labāku apmierināšanu. 4. kāds cits domā: Pēc viņu inteliģences spējām lai viņiem saka, kas tām darāms, un tā viņas pēc tā gan kļūs darbīgas! — labi, Es saku, bet ja šādās būtnēs, kas vēl ļoti tiecas pēc senā miera, tādēļ, ka tās no tā ir izgājušas, vēl nav pamodinātas nekādas darbīguma tieksmes un pagaidām arī nevar tikt pamodinātas, sāk dominēt mīlestība uz pilnīgu bezdarbību un būtnes tātad tomēr nevar kļūt pašdarbīgas, ko tad? lai tās piespiež caur Radītāja acīmredzamo visvarenību, vai ne! 5. Viss būtu labi; bet kur tad apliktu absolūtā pašdarbība, vienīgi caur ko kāda radīta būtne var sasniegt pilnīgu neatkarīgu, brīvu patstāvību? redzi, bet bez šīs izteiktās pilnīgi neatkarīgās brīvās patstāvības katra radīta būtne būtu tikai kāda mašīna, kas kļūst darbīga tikai caur mašīnas meistara gribu un brīvu inteliģenci! 6. No tā jūs jau pavisam viegli varat redzēt, ka te ar kādu vajag pavisam nav un nevar būt kas darāms; jo zem “vajag” darbojas tikai mašīnas, kuru uz šīs Zemes kopā ar šo Zemi diemžēl ir pārāk daudz un pārāk rupjas. Arī bezgalīgā telpa visur ir pilna ar šādām “vajag” mašīnām. Jo visas neskaitāmās Saules un zemes un mēneši ir tīri mašīnas un visas ķermeniskās būtnes uz tām un tajās arī ir tās, kā arī katra cilvēka miesa pati par sevi arī nav nekas cits, kā prasmīgākā mašīna, kas caur dvēseles brīvu gribu var 255

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.

 • Page 5 and 6:

  9. ES saku: “Tur galda galā, sē

 • Page 7 and 8:

  ērnam jo mazāk drīkst dot vīra

 • Page 9 and 10:

  6. Fausts saviem kalpotājiem tūl

 • Page 11 and 12:

  5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F

 • Page 13 and 14:

  deras tikai augstsirdība, — bet

 • Page 15 and 16:

  10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod

 • Page 17 and 18:

  pirmās dzīvības nesēju, jo es p

 • Page 19 and 20:

  neizdabūs no manis “Nē”! Bet

 • Page 21 and 22:

  un mazo praviešu darbus; bet ka Vi

 • Page 23 and 24:

  jākļūst sniega baltiem, un, ja t

 • Page 25 and 26:

  pie Jairusa? Vai mums par to it kā

 • Page 27 and 28:

  pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ

 • Page 29 and 30:

  ga pravietis un veic zīmes un liet

 • Page 31 and 32:

  ne caur ko netiek piespiests, tad v

 • Page 33 and 34:

  cits cēlonis. Šāds ārsts gan š

 • Page 35 and 36:

  pēc izpratnes ir brīvs likums gar

 • Page 37 and 38:

  4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ

 • Page 39 and 40:

  mums no paša rīta vajag turp noie

 • Page 41 and 42:

  16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi

 • Page 43 and 44:

  17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš

 • Page 45 and 46:

  dievišķās kārtības. 6. Tādēj

 • Page 47 and 48:

  13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis

 • Page 49 and 50:

  šanās un visas ticības te tomēr

 • Page 51 and 52:

  14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau

 • Page 53 and 54:

  pret to viņu skaistumu, kad viņu

 • Page 55 and 56:

  svaru un pērlēm un dārgakmeņiem

 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204: nenovērtējamu žēlastību? Ak, T
 • Page 205 and 206: 2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar
 • Page 207 and 208: teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt
 • Page 209 and 210: tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg
 • Page 211 and 212: vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti
 • Page 213 and 214: 15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk
 • Page 215 and 216: kas tikai vienmēr ir labs, patiess
 • Page 217 and 218: kā kārtībā, tā kā kopš tā l
 • Page 219 and 220: Tādas, brāļi, ir manas neautorit
 • Page 221 and 222: atliku uz gandrīz veselu stundu. 1
 • Page 223 and 224: mas romietes.” 5. KirenijS saka:
 • Page 225 and 226: izmisušās sejas, grimases, kurām
 • Page 227 and 228: sim. Labāk runā tu ar brīnišķo
 • Page 229 and 230: iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr
 • Page 231 and 232: dīt vienu jautājumu, un saki man,
 • Page 233 and 234: lai ar to barotos, to tikai sev pā
 • Page 235 and 236: pirmais starp saviem biedriem, un v
 • Page 237 and 238: ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la
 • Page 239 and 240: 6. Bet muitniekam ir vienalga, vai
 • Page 241 and 242: neko negrib dzirdēt un šādu tic
 • Page 243 and 244: jauni pētītāji, kas veco pārbau
 • Page 245 and 246: tikai ar to, kas te attiecas tikai
 • Page 247 and 248: 217. Cilvēka garīgā attīstība.
 • Page 249 and 250: 5. ja Mozus te runā: “Sākumā D
 • Page 251 and 252: pašas dievišķās kārtības ceļ
 • Page 253: vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no
 • Page 257 and 258: 3. ES saku: “Arī tas tavām uztv
 • Page 259 and 260: nedaudz vairāk eļļas, lai man š
 • Page 261 and 262: Dieva stingra griba, kas mūžam at
 • Page 263 and 264: sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa
 • Page 265 and 266: 4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es
 • Page 267 and 268: izturēšanos jūs no tempļa varē
 • Page 269 and 270: piespiestās Romas likuma neievēro
 • Page 271 and 272: ausīm tā skan kā skaistākā un
 • Page 273 and 274: te eņģelis jaunajam farizejam jau
 • Page 275 and 276: * * * Otrās grāmatas beigas. 275
 • Page 277 and 278: 48. Jairusa mantojuma lietas. . . .
 • Page 279 and 280: 152. Uz kalna parādās Sātans. ..
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Drums 2
2 - BECI
2 - Sven
Arduino 2
2 PIECE
2 - EVITA
DP_2012(2)
Ness - Part 2
1 2 - Arsenal Noticias
20 1 2 - Valkyrie
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
/ 2
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
Latín-2 - Vicens Vives
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC
+ Vietnam 31+2 jours - Vacances Sinorama