Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

5. Jo galvenais GAISMAS

5. Jo galvenais GAISMAS GARS, kurā mājo neskaitāmi citi gaismas gari, katrs no tiem bagātīgi apgādāts ar neskaitāmi daudzām inteliģencēm, pie sevis teica: “Kas man te vēl tālāk vajadzīgs? Manī ir visas īpašības kā dievā, un Dievs visus savus spēkus ir licis manī. tagad es esmu pār visu spēcīgs un varens. Visu, kas Viņam bija, Viņš no sevis izsniedza, un es visu saņēmu. Nu Dievam nekā vairs nav bet man ir viss; un nu mēs redzēsim, vai dotā priekšrocība, kurai jāseko likuma pārkāpšanai, nebūs ilgstoša. Mēs domājam, ka ar mūsu tagadējo visspēcību un visvarenību mēs priekšrocību, kurai nav jābūt ilgstošai, esam spējīgi skaisti pagarināt uz mūžībām. Kas mums to varēs aizkavēt? Izņemot mūs, bezgalīgā telpa, kas nu piepildīta ar mums, vairs nenes nekādu augstāku varu un inteliģenci, kā te ir mūsējā; kam tad jāvar šo priekšrocību apstrīdēt?” 6. Redzi, tā domāja un sev pašam un caur to saviem sev pakļautiem speciālo garu pulkiem teica Gaismas gars. Teikts un darīts, un sekas bija sevis paša sagūstīšana savā laiskumā, tajā viņš vienmēr vairāk un vairāk sabiezēja, un sekas atkal bija matērijas radīšana, līdzīgi, kā uz dievišķās kārtības ceļa, jo dievišķās kārtības neievērošanas noteiktās sekas bija tikpat noteikti paredzētas, kā to garu, kas dievišķo pie sevis un sevī izpildīja, brīvākais stāvoklis. 9. Un tātad caur šādu krišanu, pirmkārt, galvenais gars un kopā ar viņu visi viņam radnieciskie padotie gari uz stūrgalvīgāko un rūgtāko paši bija sevi sagūstījuši. Bet, cik ilgi viņam tas patiks, palikt šādā verdzībā, to visā bezgalībā, izņemot Dievu, neviens nezina, arī ne eņģeļi. 8. Bet tas ir noteikti, ko no Dieva gara šī pazudušā gaismas dēla speciālie gari tiek atkal atmodināti un miesā kā bērni likti pasaulē, un viņiem, līdzīgi kā bērniem no augšas, ir dota izdevība pacelties augšup uz Dieva bērnu augstāko pilnību. 9. Tādēļ visā matērijā ir speciāls gars, kas katrā dievišķā cilvēkā kā dvēsele viņas garā var atkal atdzimt mūžīgai dzīvībai. bet kad no kādas pasaules matērijas tiks izcelti ārā visi speciālie gari, tad arī ir kādas šādas pasaules esamības beigas. 10. Bet tas pie tādas pasaules, kāda ir šī Zeme, protams, iet vēl ļoti ilgi, bet reiz tad tomēr pienāk beigas. 232. Apvalks un dvēsele. 1. (KUNGS): “Bet matērijā tomēr ir šis un tas, kas kādā dvēselē nekad nebūs pilnīgi atrodams, un tas pastāv zināmajā apvalka vielā, kurā līdz kādam zināmam patstāvības briedumam vienmēr būs iestigusi kāda dvēseliska speciālpotence. Ja speciālpotence reiz ir sasniegusi zināmu briedumu, tad tā pārrauj apvalku un tad acumirklī savienojas ar citām jau brīvām kļuvušām līdzīgām vai, mazākais, labi atbilstošām speciālpotencēm un tad no atbilstošiem gaisa, ūdens un zemes augsnes elementiem tūlīt atkal rada kādu apvalku, kā jūs to varat redzēt pie stādu, koku un krūmu sēklām, tāpat kā katram rokām aptverami pie insektu, putnu, un beidzot pie ūdensdzīvnieku, u.t.t. olām. 2. Apvalks vienmēr ir tikai kāda no Dieva kārtības izejoša gribas fiksācija, un tātad tajā sevī un par sevi nav dvēseliskas inteliģences, bet gan ir tikai kāds nepieciešams līdzeklis, caur kuru kāda dvēseles inteliģence, kā pati no sevis izejot šādā tās izolācijā ar laiku var un arī patiesi izglītojas par kādu patiesi pilnīgu, patstāvīgu un brīvu būtni. 3. Tādēļ matērijas pasaule ir par divām trešdaļām dvēsele un viena trešdaļa ir bezdvēselisks apvalks, kā vispirms speciālas, un turpmāk vienmēr sakoptākas un beidzot jau pavisam konkrētas un nobriedušas dvēseles nesēja. Apvalka matērija vai nostiprināta Dieva doma tādēļ arī ir atpestīšanas iestāde, caur kuru, caur Sātana krišanu līdzkritušie speciālie gari pēc pastāvošās kārtības atkal var sasniegt viņu pilnīgi patstāvīgu brīvību, — protams, pa kādu jau garāku ceļu, nekā te būtu bijuši tie pirmie periodi. 4. Bet, tā kā laiks Dievu nemulsina, un tas Viņam arī nekad nekļūst apgrūtinošs, jo Viņam Viņa visuredzošo acu priekšā vienmēr kā klātesoša ir Viņa lielo ideju sasniegšana un realizēšana — vienalga, vai laiks turpinās neilgi vai ilgi, dieva priekšā tūkstoš gadi ir kā viena diena vai viens acumirklis; un kādai Zemei visu tās matērijas apvalkā ieslēgto garu pilnīgai atbrīvošanai tad var būt nepieciešams vairāk gadu, nekā smalkāko smilšu neizsakāmie lielais skaits visā Zemes būtnē, un šāds laika posms iepretī Dievam beigās tomēr nav tieši nekas vairāk, kā tikai viens īss acumirklis. 5. Jā,. Es jums saku, bezgalīgajā radības telpā ir jau dažas tādas pasaules, kas savu darbu ir pilnīgi pabeigušas. bet tās tomēr turpina pastāvēt kā pasaules ķermeņi un turpinās pastāvēt kā jaunu brīvu būtņu nesējas, tikai nu tās ir daudz tīrākas un skaidrākas un viņu struktūrā ir nemainīgākas, līdzīgi kā 260

Dieva stingra griba, kas mūžam atbilst Viņa gudrībai un mūžam vienādai kārtībai, tāpat arī uz mūžību ir un tai vajag būt nemainīgai, jo bez šāda pastāvīguma neviena būtne nevarētu būt ilgstoša. 6. Jo ja arī būtnēm pēc viņu garīgās pilnības ir pilnīgi brīva esamība, kas ir kā pilnīgi neatkarīga no dieva esamības, tad kādai tādai kā patstāvīgi neatkarīgai būtnei tad tomēr nebūtu un nevarētu būt nekāds ilgums, ja tā kopš mūžības no Dieva, no Viņa kārtības un esoša ar to viens, tas iepriekš nebūtu noteikts. Bet šī noteikšana katrai radītai būtnei kopš mūžības īstenībā jau ir tas, caur ko katrai būtnei tiek radīts un uzturēts mūžīgs ilgums. 7. Bet no tā tad arī kā pats no sevis izriet, ka nevienai lietai, kas kaut kad no Dieva reiz ir tikusi radīta, lai kādā esamībā, neiespējami jebkad varēt izbeigties un iznīkt. Var gan mainīties forma un no kādas mazāk cēlas pāriet cēlākā, arī otrādi, kā mēs to esam redzējuši pie pirmradīto garu krišanas; bet ko Dievs reiz ir radījis, nekas te nevar tikt iznīcināts. — Saki nu Man, Kirenij, vai nu tev tā lieta ir nedaudz skaidrāka?” 233. Par zināšanām. 1. KirenijS saka: “Jā, Kungs un Meistar, tagad man tā lieta ir tik skaidra, cik tā kādam vēl aklam garam viņa laicīgajā esamībā vien tikai vienmēr var būt skaidra. Ka pie tam es gan par ļoti daudz ko vēl varētu jautāt, tas ir droši; bet es nu saprotu, ka pārāk daudz zināt cilvēkam pat nav labi, jo caur to viņš gan kļūst kāds gudrs cilvēks, bet tādēļ nekļūst par savdabīgu darbīgu cilvēku. 2. Cilvēks, kuram ir par daudz zināšanu, man liekas kā kāds ar visu labi apgādāts bagāts Zemes cilvēks. Kādēļ viņam vēl būtu jāapstrādā zeme, kādēļ arkla priekšā jājūdz vērsi? Viņa šķūņi ir pilni līdz griestiem, viņa pagrabi pilni labākā vīna un istabas pārpilnas ar zeltu, sudrabu,. lielām pērlēm un dārgakmeņiem. Viņš redz, ka te kāds tālākas pūles apstrādāt zemi būtu neprāts un muļķība, tādēļ liekas mierā un bez pūlēm bauda savas lielās bagātības. 5. Un, kā teikts beigās var un vajag izturēties kādam ļoti gudram. Kas vēl meklē un pārbauda dažas labas zināšanas, tam ir liels prieks, ja viņš ir atradis kādas jaunas patiesības; bet pārāk gudrs vairs nevar daudz atrast un tādēļ nepieciešami kļuvis laisks, kamēr māceklis dedzīgi meklē kādu gudrības zaru un pēta gandrīz dienu un nakti, lai parasti apslēptas lietas nāktu iespējami skaidrākā gaismā. Tādēļ šajā sfērā es šimbrīžam zinu pietiekami, bet, kā man trūkst, tas pastāvīgā darbībā arī tiks saņemts. — Vai man ir taisnība, vai nē?” 4. Es saku: “Par daudz un par maz nav daudz noderīgs, bet vienmēr vēl ir labāk nedaudz par daudz, nekā nedaudz par maz; jo kam ir kāda pārpilnība, tas no tās viegli var darīt zināmu tiem, kuriem kaut kā trūkst, kas viņiem vienmēr noderēs. Bet, kam ir par maz, tam, lai ko darītu zināmu, būs tāls ceļš. Tādēļ patiesā gudrībā nedaudz par daudz ir labāk, kā nedaudz par maz. Bet arī to Es saku: “Pat nevienam eņģelim nebūtu labi, ja viņš līdzīgi Dievam, būtu viszinošs! 5. Bet par to no Dieva arī jau ir gādāts; jo tikpat maz, kā kāds gars līdzīgi Dievam, jebkad piepildīs visu bezgalību, tikpat maz arī kāda, lai cik pilnīga gara gudrība spēs izpētīt un aptvert dievišķās gudrības visu dziļumus. — Vai tu arī to saproti?” 6. KirenijS saka: “Ak jā, to es saprotu, un jau kopš senatnes starp mums, romiešiem, un arī pie grieķiem bija kāda gudrības sentence, un šis izteiciens skan pavisam īsi: Quod licet Jovi, non licet bovi (kas atļauts Jupiteram, nav atļauts vērsim), un es domāju, ka šis izteiciens, kaut gan pagānu, kā viņi no izraēliešiem tiek dēvēti, īpašums, pavisam labi der arī šeit. 7. Iepretī Dievam cilvēki gan uz mūžību paliks mīļie vērši, un tas arī ir labi; jo, mazākais, es pārāk lielai gudrībai pavisam nebūtu lietojams. Tas ir lietu dabā, ka katrai radītai būtnei zustu visa dzīvības pievilcība, ja totālākā bezgalībā vairs nebūtu nekā, kas cilvēka garam nebūtu tik skaidrs un pazīstams, kā kādam mājas saimniekam viņa dzīvojamās mājas istabas. 8. Tādēļ no Jehovas tas gan ir augsti labi un ļoti gudri iekārtots, ka arī kāds, gan vispilnīgākais, bet tomēr radīts gars, nekad ne par mata tiesu nenāks tuvāk un nevarēs nākt tuvāk Dieva gudrībai; jo kas ir neizmērojams, tas no bezgalības nekad nevar tikt panākts! 9. Bet atstājam nu to; jo par to zaudēt vēl vairāk vārdu patiesi būtu ļoti nevajadzīgi, tā kā vēl ir daudzas citas lietas, kuru atklāšana mums ir vairāk vajadzīga, nekā kādas mērauklas noformēšana, ar kuru vājais cilvēka gars varētu izmērīt dievišķo gudrību. Mīlestība acīmredzami stāv augstāk, nekā visa, lai cik liela, cilvēku un garu gudrība. 261

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.

 • Page 5 and 6:

  9. ES saku: “Tur galda galā, sē

 • Page 7 and 8:

  ērnam jo mazāk drīkst dot vīra

 • Page 9 and 10:

  6. Fausts saviem kalpotājiem tūl

 • Page 11 and 12:

  5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F

 • Page 13 and 14:

  deras tikai augstsirdība, — bet

 • Page 15 and 16:

  10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod

 • Page 17 and 18:

  pirmās dzīvības nesēju, jo es p

 • Page 19 and 20:

  neizdabūs no manis “Nē”! Bet

 • Page 21 and 22:

  un mazo praviešu darbus; bet ka Vi

 • Page 23 and 24:

  jākļūst sniega baltiem, un, ja t

 • Page 25 and 26:

  pie Jairusa? Vai mums par to it kā

 • Page 27 and 28:

  pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ

 • Page 29 and 30:

  ga pravietis un veic zīmes un liet

 • Page 31 and 32:

  ne caur ko netiek piespiests, tad v

 • Page 33 and 34:

  cits cēlonis. Šāds ārsts gan š

 • Page 35 and 36:

  pēc izpratnes ir brīvs likums gar

 • Page 37 and 38:

  4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ

 • Page 39 and 40:

  mums no paša rīta vajag turp noie

 • Page 41 and 42:

  16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi

 • Page 43 and 44:

  17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš

 • Page 45 and 46:

  dievišķās kārtības. 6. Tādēj

 • Page 47 and 48:

  13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis

 • Page 49 and 50:

  šanās un visas ticības te tomēr

 • Page 51 and 52:

  14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau

 • Page 53 and 54:

  pret to viņu skaistumu, kad viņu

 • Page 55 and 56:

  svaru un pērlēm un dārgakmeņiem

 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210: tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg
 • Page 211 and 212: vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti
 • Page 213 and 214: 15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk
 • Page 215 and 216: kas tikai vienmēr ir labs, patiess
 • Page 217 and 218: kā kārtībā, tā kā kopš tā l
 • Page 219 and 220: Tādas, brāļi, ir manas neautorit
 • Page 221 and 222: atliku uz gandrīz veselu stundu. 1
 • Page 223 and 224: mas romietes.” 5. KirenijS saka:
 • Page 225 and 226: izmisušās sejas, grimases, kurām
 • Page 227 and 228: sim. Labāk runā tu ar brīnišķo
 • Page 229 and 230: iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr
 • Page 231 and 232: dīt vienu jautājumu, un saki man,
 • Page 233 and 234: lai ar to barotos, to tikai sev pā
 • Page 235 and 236: pirmais starp saviem biedriem, un v
 • Page 237 and 238: ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la
 • Page 239 and 240: 6. Bet muitniekam ir vienalga, vai
 • Page 241 and 242: neko negrib dzirdēt un šādu tic
 • Page 243 and 244: jauni pētītāji, kas veco pārbau
 • Page 245 and 246: tikai ar to, kas te attiecas tikai
 • Page 247 and 248: 217. Cilvēka garīgā attīstība.
 • Page 249 and 250: 5. ja Mozus te runā: “Sākumā D
 • Page 251 and 252: pašas dievišķās kārtības ceļ
 • Page 253 and 254: vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no
 • Page 255 and 256: 7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c
 • Page 257 and 258: 3. ES saku: “Arī tas tavām uztv
 • Page 259: nedaudz vairāk eļļas, lai man š
 • Page 263 and 264: sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa
 • Page 265 and 266: 4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es
 • Page 267 and 268: izturēšanos jūs no tempļa varē
 • Page 269 and 270: piespiestās Romas likuma neievēro
 • Page 271 and 272: ausīm tā skan kā skaistākā un
 • Page 273 and 274: te eņģelis jaunajam farizejam jau
 • Page 275 and 276: * * * Otrās grāmatas beigas. 275
 • Page 277 and 278: 48. Jairusa mantojuma lietas. . . .
 • Page 279 and 280: 152. Uz kalna parādās Sātans. ..
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf