Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

10. Iepriekš tu teici,

10. Iepriekš tu teici, ka caur jauno mīlestības likumu seno dvēseles rētu varētu pilnīgi izdziedināt un caur to pilnīgi atbrīvoties no sava iedzimtā ļaunuma, un tad cilvēkā atkal ar visu spēku un skaidrību ienāktu patiesas, mūžīgas dzīvības apziņa. tas uz šīs Zemes cilvēkiem gan būtu lielākais ieguvums; jo tikai caur to cilvēks kļūtu īsts cilvēks un jau laicīgā dzīvē uz šīs zemes spētu darīt nešaubīgi labu un diženu. 11. Ar mokošo sajūtu par noteikto miršanu un izzušanu no dzīvības arēnas cilvēkam beigās vajadzētu pazaudēt visu drosmi kādam augstākam darbam, jeb arī viņam beigās vajag mesties visos pasaules priekos un caur to padzīt domas par kādreizējo noteikto nāvi un tā baudīt iznīcīgo dzīvību, it kā tā būt mūžīga. Tādēļ ir ļoti svarīgi, ka cilvēkam tiek dots šāds bauslis, caur kura ievērošanu viņš sevī atkal var atrast un uz mūžību saglabāt kādreizējo caur Ādamu pazaudēto paradīzi. Īstas un patiesas mīlestības bauslim mums atkal jāatdod pazaudētais. 12. Bet te liels jautājums, kā šāds vissvarīgākais bauslis pēc Dieva kārtības mēra ir liekams vērā, lai caur to — saku- noteikti un drīz ir pilnīgi sasniedzams Tavs apsolītais lielais mērķis.” 13. ES saku: “Tā no tevis patiesi ir laba un pareiza piezīme, un es tev uz to došu pareizu atbildi; bet vispirms uzklausīsim reiz arī mūsu veco saimnieku Markusu, kāds viņam ir priekšstats par tuvāko, kuram jāpiešķir visa mīlestība. Tikai pēc tam Es jums par to došu pilnu un pareizu atbildi kopā ar pareizu izskaidrojumu. Un tā saki mums, tu mīļais Markus, kuru pēc taviem uzskatiem pavisam patiesi jātur par savu tuvāko un kuram dabīgi jāpierāda visa mīlestība!” 234. Markusa uzskats par savu tuvāko. 1. VECAIS MARKUSS saka: “Kungs, no visa tā, ko nu es kopā ar maniem mājiniekiem esmu dzirdējis, es nu nespētu izteikt nevienu saprātīgu vārdiņu, nerunājot par to, lai noteiktu, kurš iepretī man ir patiess tuvākais. 2. Dabīgi, katrā ziņā tas būtu mans tuvākais, kas vistuvāk stāvētu manai miesai, un, ja viņam būtu vajadzīga mana palīdzība, man vajadzētu viņam to sniegt. Atkal mani kaimiņi būtu mani tuvākie: ja viņi man lūgtu kādu palīdzību, man vajadzētu viņiem to neatraut. Tātad arī mana sieva un mani bērni ir mani tuvākie, un man vajag rūpēties par viņu miesīgo un garīgo labklājību un eksistenci. 3. Kad es vēl biju karavīrs, tad arī mani biedri bija mani tuvākie, un tas bija mans pienākums, vajadzības gadījumā viņiem sniegt palīdzību. No otras puses, katrs cilvēks, kādai reliģijai viņš arī nepiederētu, grūtībās atkal ir mans tuvākais un man nav jāpaiet viņam garām, ja viņam vajadzīga mana palīdzība, vai ja viņš manto lūdz. 4. Jā, es domāju, ka pat nav jāliedz palīdzība kādam mājas dzīvniekam, ja tam kaut kā trūkst. Īsi un labi, kā es savā aprobežotajā prātā sev stādos priekšā, cilvēkam skaisti sīki jāatdarina sava Dieva valdīšana un savā rīcībā savai saulei tomēr jāliek skaisti mirdzēt, arī pār visu radību, kā arī Dievs liek saulei mirdzēt pār visu radību. 5. Protams, cilvēks, kā kāda ļoti aprobežota būtne, Dievu savu Radītāju var atdarināt tikai ļoti ierobežoti, bet, tā kā viņš sevī nes, vai īstenībā ir radīts pēc Dieva līdzības, tad viņam sevī arī pilnīgi jāizglīto tas, kam viņam ir tikušas piešķirtas spējas. — Tāds ir mans uzskats, bet tu, ak Kungs, mums visiem dosi pareizu izskaidrojumu, jo es tūkstoš reiz mīļāk klausos Tavos vārdos, nekā es pats runāju. Tādēļ runā Tu, ak Kungs, tālāk, — pieņemot, ka šajā naktī Tu vēl gribi ko runāt!” 6. Es saku: “Jā, Es runāšu, kaut arī klāt jau pusnakts; bet nu nedaudz paklusējam un paklausāmies, vai jo jūras nav sadzirdami kādi palīgā saucieni!” 7. Drīz pēc šīs manas piezīmes no jūras bija dzirdams troksnis, kurā ļoti labi bija sadzirdamas daudzu cilvēku balsis. Markus un viņa dēli steidzīgi Man jautāja, vai viņiem būtu jāsteidzas ārā palīgā kādiem nelaimīgiem, kuriem varbūt kādā sliktā laivā būtu jāpārcieš pusnakts vējš vai kāds virpulis, kas mēdz rasties pirms lielā līča. 8. Es saku: “Tā ir kāda slikta laiva, pilna levitiem un farizejiem. Viņi nāk no Geneceretes un Nāceretes apvidus un ir ceļā uz Jeruzalemi. Viņi priekšroku deva ceļojumam pa jūru, un nevis pa sauszemi, jo, pirmkārt, tas ir tuvāks, un, otrkārt, ne tik apgrūtinošs. bet Sibarā viņi dabūja tikai kādu jau diezgan cauru zvejas laivu un, tā kā sacēlās diezgan spēcīgs pusnakts vējš, nu viņiem iet slikti, — un, ja viņiem nesteigsies palīgā, tad viņi varētu nogrimt. 9. MARKUS saka: “Kungs, patiesi, par viņiem nav nekāds zaudējums, ja viņi mīļajām zivīm grib kļūt par barību! Te ar palīgā iešanu es vēlētos daudz nesteigties. bet, ja tu gribi, tad viņiem tomēr jātiek 262

sniegtai palīdzībai!” 10. ES saku: “Tu tak pats pavisam pareizi teici, ka pēc Dieva līdzības radītam cilvēkam, saskaņā ar viņam tam nolūkam piešķirtiem spēkiem, visā jācenšas būt līdzīgam Dievam un arī savai mazai Saulei, kuru viņš nes savā sirdī, jāļauj mirdzēt pār visu radību, un kā savu tuvāko, — vai viņš ir ienaidnieks, vai draugs, — jāuzskata to, kas atrodas lielā nelaimē un kam ir vajadzīga palīdzība! 11. Redzi, tavi vārdi ir pareizi un patiesi, tādēļ tev pēc tiem arī jārīkojas, citādi tevī vēl ilgi nemājotu patiesība; jo tīra patiesība cilvēka mūžīgajai dzīvībai līdz maz vai nemaz tik ilgi, līdz caur darbību viņš to sevī nav padarījis dzīvu. Bet, ja viņš to ir darījis, tad straumēm nāk mūžīgās dzīvības gaisma un pagaismo visus cilvēka dvēseles stūrīšus, kā saule gaišā pusdienas laikā savus starus sūta visās, lai cik dziļās ielejās un gravās, tās sasilda un caur to piepilda ar savu dzīvību. — Tādēļ dari nu, ko tu gribi!” 12. MARKUS saka: “Tātad tikai ātri palīgā, un lai arī tā satrunējusī laiva vestu tīri lāčus, tīģerus, lauvas un hiēnas!” 13. Vecais Markuss kopā ar saviem dēliem tūdaļ skrēja uz krastu un tūlīt arī iekāpa labā un diezgan lielā zvejas laivā un airēja uz vietu, no kurienes vienmēr spalgāk skanēja saucieni pēc palīdzības. 235. Markus izglābj slīkstošos farizejus. 1. Kad nedaudz acumirkļos jau ļoti tuvu pietuvojas pie jau gandrīz grimstošās laivas, viņš nelaimes apdraudētajiem lika ātri pārkāpt viņa laivā, satrunējušo laivu ņēma tauvā un tādā veidā drīz sasniedza krastu. Bet izglābtie bija skaitā pie trīsdesmit. 2. kad izglābtie bija uz sauszemes, tad leviti arī tūlīt jautāja, kādu algu locis prasa par savām pūlēm, jo viņi pazina, ka viņš ir kāds romietis. Kādam jūdam viņi noteikti nebūtu to jautājuši, jo tam tas būtu jāuzskata par lielu godu, ka Jehova viņu pagodināja ar to, ka caur viņu Viņš Savus kalpotājus ļāva izglābt no briesmām. Jo Jehova to šad un tad būtu pielaidis tikai cilvēku dēļ, lai caur to viņi iegūst izdevību parādīt viņu ticības stiprumu un viņu nesatricināmo pieķeršanos templim, kas te ir vienīgā patiesā Dieva mājvieta uz zemes, — kā vēl neviena mūžībā. 3. Bet MARKUS teica: “Kaut arī es esmu vecs romietis, tad es tomēr patieso Dievu pazīstu labāk, nekā jūs viņu pazīstat; jo viņš teica tālāk izglābtajiem: “Ja jūs pazītu dievu, jūs nebūtu ne leviti, ne farizeji, bet gan jūs būtu cilvēki! Bet tā kā jūs tieši ne mazākā mērā nepazīstiet To, par kā kalpiem jūs sevi iedomājieties, tad es jums saku: “Lai nolādēts tas, kas savam brālim palīdzēja nelaimē un tādēļ prasa kādu algu! Jo Dievs nevienu labu darbu, ko mēs esam darījuši Viņa Vārdā, neatstāj neatalgotu. Bet ja mūs atalgo Dievs, kas vienīgais katru cilvēku var patiesi atalgot, kā un kādēļ tad mums savstarpēji vēl būtu jāprasa kāda atlīdzība? Bet jūs visi tādēļ esat slikti Dieva kalpi, ka jūs kalpojat Dievam, bet pie tam no nabaga cilvēkiem ņemat bieži pārmērīgi augstu atalgojumu. 4. Tādēļ nu mācieties to no manis, kāda varenās Romas sirma karavīra, kā jākalpo patiesam un mūžīgi dzīvam, un visvarenam Dievam, ja grib tikt no viņa uzskatīts un atalgots. 5. Tādēļ arī es nekad neņemu algu no kāda cilvēka, kuram es kādos grūtos apstākļos esmu palīdzējis. Bet ja es esmu strādājis sev un saviem mājiniekiem, tad es par savām pūlēm arī ņemu pienācīgu algu un par manām zivīm, kuras nesu tirgū, lieku pavisam taisnīgi samaksāt. bet ja jūs šeit gribat ko dabūt ēst un dzert, tad par to es gan jums likšu taisnīgi samaksāt.” 6. IZGLĀBTIE saka: “Patiesi, no tavas runas izriet, ka tu esi jūds, un nevis pagāns, jo mēs vēl nekad neesam kādu pagānu dzirdējuši runājam tik krietni patiesi. Ak, tādēļ mēs pret tevi mūžam neizrādīsim kādas dusmas. Arī mēs neesam tik ļoti vienis prātis ar visu to, ko tu tiesībām mums pārmet; bet mēs nu reiz esam straumē un, mazākais, tempļa priekšā mums vajag tajā peldēt. Ja mums būtu kādas citas izredzes, tad neviens cilvēks templim drīzāk neuzgrieztu muguru, kā mēs; jo mēs ticam, ka nekur Dievs nav mazāk, kā mūsu templī. Bet ko mēs pret to varam darīt? Ak, mēs tikpat labi, kā tu, pārāk labi saprotam, ka templis Jeruzalemē tagad nav nekas cits, kā kāds grandioza krāpšanas iestāde, aiz kuras tikko vairs pastāv kāda patiesa zilbe, nerunājot par kādu patiesu vārdu. Bet šī iestāde no Romas lielās varas nu ir sankcionēta un te tad pret to nekas vairs nav darāms. 7. Ja vēl ir kāds patiess un visvarens Dievs, tad viņš šai ļaunajai darbībai jau tāpat drīz darīs slavas pilnas beigas; bet, ja nekāda patiesa Dieva nav, un viss, ko mēs pazīstam un zinām, nav nekas cits, kā tikai seni dzejojumi un pasakas, nu, tad arī mēs dzejojam līdz un pasaule, kurai jau tāpat krāpšana ir mīļāka, nekā patiesība, ar to ir pilnīgi apmierināta, un te neiespējami ne no mums, ne no aklās pasaules 263

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.

 • Page 5 and 6:

  9. ES saku: “Tur galda galā, sē

 • Page 7 and 8:

  ērnam jo mazāk drīkst dot vīra

 • Page 9 and 10:

  6. Fausts saviem kalpotājiem tūl

 • Page 11 and 12:

  5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F

 • Page 13 and 14:

  deras tikai augstsirdība, — bet

 • Page 15 and 16:

  10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod

 • Page 17 and 18:

  pirmās dzīvības nesēju, jo es p

 • Page 19 and 20:

  neizdabūs no manis “Nē”! Bet

 • Page 21 and 22:

  un mazo praviešu darbus; bet ka Vi

 • Page 23 and 24:

  jākļūst sniega baltiem, un, ja t

 • Page 25 and 26:

  pie Jairusa? Vai mums par to it kā

 • Page 27 and 28:

  pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ

 • Page 29 and 30:

  ga pravietis un veic zīmes un liet

 • Page 31 and 32:

  ne caur ko netiek piespiests, tad v

 • Page 33 and 34:

  cits cēlonis. Šāds ārsts gan š

 • Page 35 and 36:

  pēc izpratnes ir brīvs likums gar

 • Page 37 and 38:

  4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ

 • Page 39 and 40:

  mums no paša rīta vajag turp noie

 • Page 41 and 42:

  16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi

 • Page 43 and 44:

  17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš

 • Page 45 and 46:

  dievišķās kārtības. 6. Tādēj

 • Page 47 and 48:

  13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis

 • Page 49 and 50:

  šanās un visas ticības te tomēr

 • Page 51 and 52:

  14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau

 • Page 53 and 54:

  pret to viņu skaistumu, kad viņu

 • Page 55 and 56:

  svaru un pērlēm un dārgakmeņiem

 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212: vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti
 • Page 213 and 214: 15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk
 • Page 215 and 216: kas tikai vienmēr ir labs, patiess
 • Page 217 and 218: kā kārtībā, tā kā kopš tā l
 • Page 219 and 220: Tādas, brāļi, ir manas neautorit
 • Page 221 and 222: atliku uz gandrīz veselu stundu. 1
 • Page 223 and 224: mas romietes.” 5. KirenijS saka:
 • Page 225 and 226: izmisušās sejas, grimases, kurām
 • Page 227 and 228: sim. Labāk runā tu ar brīnišķo
 • Page 229 and 230: iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr
 • Page 231 and 232: dīt vienu jautājumu, un saki man,
 • Page 233 and 234: lai ar to barotos, to tikai sev pā
 • Page 235 and 236: pirmais starp saviem biedriem, un v
 • Page 237 and 238: ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la
 • Page 239 and 240: 6. Bet muitniekam ir vienalga, vai
 • Page 241 and 242: neko negrib dzirdēt un šādu tic
 • Page 243 and 244: jauni pētītāji, kas veco pārbau
 • Page 245 and 246: tikai ar to, kas te attiecas tikai
 • Page 247 and 248: 217. Cilvēka garīgā attīstība.
 • Page 249 and 250: 5. ja Mozus te runā: “Sākumā D
 • Page 251 and 252: pašas dievišķās kārtības ceļ
 • Page 253 and 254: vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no
 • Page 255 and 256: 7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c
 • Page 257 and 258: 3. ES saku: “Arī tas tavām uztv
 • Page 259 and 260: nedaudz vairāk eļļas, lai man š
 • Page 261: Dieva stingra griba, kas mūžam at
 • Page 265 and 266: 4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es
 • Page 267 and 268: izturēšanos jūs no tempļa varē
 • Page 269 and 270: piespiestās Romas likuma neievēro
 • Page 271 and 272: ausīm tā skan kā skaistākā un
 • Page 273 and 274: te eņģelis jaunajam farizejam jau
 • Page 275 and 276: * * * Otrās grāmatas beigas. 275
 • Page 277 and 278: 48. Jairusa mantojuma lietas. . . .
 • Page 279 and 280: 152. Uz kalna parādās Sātans. ..
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf