Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

pilnīgi pierādīt,

pilnīgi pierādīt, ļautu skriet, nekā notiesā vienu tādu, kādu es pievedu savā piemērā. Jo šāds spriedums šķiet esam visu debesu kliedzošākā netaisnība pret cilvēka svētākām tiesībām! Ja jau tas ir noziedzīgi, ja kādu laimīgu cilvēku padara tikai nedaudz nelaimīgu, cik milzīgi noziedzīgi vajag būt tur, kur kādu jau tāpat bez viņa vainas visnelaimīgāko dara vēl nelaimīgāku, tā vietā, lai kā cilvēkam tomēr būtu jādara viss, lai pēc iespējas viņu izglābtu no viņa pirmās nepelnītās nelaimes! 21. Un redzi, draugs, gandrīz ne par matu neiet labāk ar mums, jaunajiem templiešiem. Arī mēs kā pārtikušu vecāku bērni ar varu esam tikuši iesvaidīti tempļa dienestam, bez kā pēc dzimums īstenībā piederam levitu ciltij, jo tagad par naudu šādu dzimumu var nopirkt, cik bieži vien to grib. 22. Mēs nu reiz esam leviti, un ar vislabāko gribu pasaulē no šī mīļā stāvokļa nevaram atbrīvoties. Jā, mēs paši gan varētu aizbēgt un kā spēcīgi, jauni vīri varētu pievienoties Romas karavīru kārtai; bet ar to tad arī mēs būtu pārlauzuši pazudināšanas zizli virs mūsu vecākiem un brāļiem un māsām, un neviens Dievs viņus neizglābtu no nolādētā ūdens brīnišķas baudīšanas. Bet kas šo šausmīgo indes ūdeni dabūja dzert, tas vienmēr nomira, un tas notika pasaules mokošāki sāpīgākajā veidā! 23. Mums gan stāsta, ka apmēram pirms trīsdesmit gadiem kāds cilvēku pāris no Galilejas pēc sātana ūdens baudīšanas nav nomiris. Iespējams — bet mēs nebijām klāt! 24. Kas nu mūsu stāvokli aplūko no šāda izejas punkta un tad var ar mums apieties līdzīgi, kā ar zemiskākajiem cilvēkiem bestijām, tam ir nolādēti maz tiesību uz godu būt cilvēkam. te, šķiet, nav pārāk tālu augstprātīgais romiešu izteiciens: “Fiat jus, perest mundus!” (lai pasaule iet bojā, likums, tiks izpildīts! — izd.) 25. Bet es un vēl daži no mūsu tagadējās sabiedrības bez kādas mūsu vainas tieši Geneceretē no kapteiņa Jūlija esam tikuši tādā veidā apstrādāti, ka ļaunāk nevar izturēties neviens plēsīgs kustonis, un tādēļ būs saprotams, kādēļ mēs uz visiem laikiem no šīs vietas, kuru pārvalda Jūlijs, izvairīsimies kā no mēra. 237. Farizeju nodoms. 1. Tai laikā JŪLIJS saka: “Hm, dīvaini no vīra, kuram vispār citādi tomēr ir stingri godīga un pilnīgi taisnīga vīra pelnīta slava!? Bet vai iespējamā kārtā tu man, mazākais, nevari pateikt, kāds te Jūlijam varēja būt iemesls, ka viņš pret jums izturējās tik bargi? Jo kādai netaisnīgai lietai vēl vienmēr jātiek atkal vērstai par labu, citādi ar visām sabiedriskām apvienībām uz šīs zemes uz visiem laikiem būtu pilnīgi beigas!” 2. JAUNAIS FARIZEJS saka: “Ak, iemesli viņam var būt vairāki; bet beigās tie visi reducējas uz to, ka caur ļaunu spaidu pasaules priekšā ļoti viegli var būt noziedznieks, vai, mazākais, kādā noziegumā izdomās turēts cilvēks, bez kā viņš brīvprātīgi no sevis tas ir! Jūsu likumos jūs tak sakāt, ka kādai sliktai un tādēļ sodāmai rīcībai ir nepieciešama brīva ļauna griba; kurai vajag tikt pierādītai, citādi pie krusta vajadzētu tikt piestiprināt arī to, kas nejauši nokrita no jumta un caur šo kritienu nosita un nonāvēja zem jumta guļošu bērnu. 3. Mēs, jaunie farizeji un leviti, iepretī visai godīgai pasaulei noteikti tikko jebkad no tempļa tiekam sūtīti kādos respektablos nolūkos! Jā, slepeni mēs pasaulē nevainīgajiem cilvēkiem bieži nesam tik nekrietnus tempļa nolūkus, ka dziļākos sirds dziļumos mums pašiem vajag sevi skaidri nicināt! Bet ko tas viss līdz? 4. Mēs te līdzināmies karavīriem, kas, viņu karavadoņu piespiesti, kā ienaidnieki iebrūk kādā pavisam mierīgā valstī, un visu nopostām tikai kāda slepena mērķa dēļ, par kuru vienkāršs karavīrs varbūt neuzzina visā savas dzīves laikā: viņam vajag darboties kā mašīnai, kas, kad tā tālākai darbībai kļuvusi nederīga, augstākais, tiek likts kādā mēmā mierā. 5. Bet es domāju, ja templis ar saviem neģēlīgajiem, slepeniem nodomiem romiešiem noteikti ir jau pārāk labi zināma iestāde, kā pret valsti, tā pret visu cilvēci, tad līdzīgiem taisnīgiem Jūlijiem ļaunumu labāk tūlīt būtu jāiznīdē no saknēm, un nevis vienmēr jāķeras pie zariņiem, kas Dieva Vārda tur neko nevar darīt, ka viņi ir tikuši radīti no kādas tik sliktas cilts! Tāds ir mans un mūsu visu citu, kas mēs te esam, uzskats. Domā, ko tu gribi; bet man ir taisnība Dieva un visu taisnīgi domājošo cilvēku priekšā!” 6. JŪLIJS vēlreiz jautā, teikdams: “Tas viss ir labi un pareizi, un acīmredzot jums Geneceretē ir notikusi netaisnība, kas jums tiks vērsta par labu. Bet ar jums arī nebūtu atgadījies tik ļauni, ja jūs tik ļoti diktatoriski nebūtu ielauzušies turienes viesnīcnieka Ebaba mājā! Bet atstājam nu to; jo arī uz šādu 266

izturēšanos jūs no tempļa varējāt saņemt noteiktāko rīkojumus. Bet es, kā katras labas lietas draugs, no tevis tomēr vēlētos uzzināt, kādā nolūkā jūs īstenībā no tempļa esat tikuši sūtīti uz Nācareti un Kapernaumu?” 7. IZJAUTĀTAIS saka: “Tā kā caur manu noteikti vaļsirdīgo atzīšanos tu redzēji, ka mēs mūsu sirdīs ne mazākā mērā neesam tie, par ko mēs, sevišķi no romiešiem, tiekam uzskatīti, tad es tev, jo tu, šķiet, esi visa laba un patiesa draugs, varu arī slepeno iemeslu nosaukt. Redzi, Jeruzalemē un it sevišķi templī visur ir ļoti labi zināms, ka Galilejā klejo kāds vīrs, kas izplata kādu jaunu, pretjūdisku, īstenībā prettemplisku mācību. savas mācības apstiprināšanai viņš dara daudzas un lielas zīmes, tā ka pat veci un parasti neizkustināmi farizeji zināmā mērā atzīst viņa mācību. 8. Ka saprotami iemeslu dēļ šāds vīrs no tempļa netiek uzlūkots ar draudzīgām acīm, to tu vari iedomāties! Tādēļ mums lika zvērēt, un tad mēs tikām sūtīti, lai uzzinātu, vai un kas tad īstenībā ir ar šo apšaubāmo vīru. Ja mēs viņu atrastu, tad mums būtu jācenšas vai nu viņu iegūt templim, vai pretošanās gadījumā viņu no šīs pasaules aizgādāt citā. Nu, tas visā īsumā bija tempļa augstais nolūks, kura totāli nevainīgie nesēji mēs bijām. 9. Bet, protams, pats par sevi saprotams, ka zināmajam, noteikti ļoti godīgajam, labajam vīram no mums nekad nebūtu jābaidās, jo, ja arī mēs viņu būtu atraduši, tad no mums viņam netiktu nodarīts ne mazākais ļaunums. 10. Kā mēs no daudzām pusēm esam uzzinājuši, viņam nopietnībā jābūt kādam ārkārtējam cilvēkam, pilnam patiesības, labsirdības un krietnuma, — īpašības, kuras mēs vēl vienmēr pie katra protam visaugstāk novērtēt un cienīt. Īsi, ja arī mēs viņu kaut kur būtu sastapuši un atraduši, tad templis par to, protams, neuzzinātu ne zilbi. Jo mēs, tā teikt, protam turēt muti. — Mēs arī nekad necenstos viņu iegūt templim; jo mēs kā viegli neviens cits pazīstam templi un tā zemiskumu. Bet ja arī mēs savās sirdīs būtu īsteni tempļa salašņas, tad, par spīti nedaudz baudīta vīna, mēs ar tevi te tik atklāti nerunātu. 11. Bet, neskatoties uz visu to, kas mūsu pārgalvības dēļ sagaidāms mūsu tuviniekiem, mums ir kāds slepens nodoms izsprukt templim; jo tajā vairs pavisam nav izturams. Galvenokārt arī tādēļ mēs naktī pa ūdeni esam atceļojuši šajā apvidū, lai no šejienes sasniegtu Tiru vai Sidonu, tur stādītos priekšā Kirenijam un viņam, kuram jābūt vienam no gudrākajiem vīriem, nestu priekšā mūsu vajadzību. Bet lielākā daļa no mums domā, ka pa iespējami īsāko un ērtāko ceļu mums vispirms tomēr jānonāk Jeruzalemē un tur, aizbildinoties ar dievbijīgu ceļojumu, protams, tempļa interesēs, mūsu mērķa sasniegšanai jālūko no mūsu tuviniekiem dabūt naudu, ar ko tad viegli varam uzsākt ceļu uz Tiru un Sidonu, vai beigās pat uz pašu Romu. bet vienlaicīgi mums šim ceļojumam vajag sagādāt krietnas ceļojuma atļaujas, bez kurām šajā laikā grūti netraucēti tikt tālāk. Bet šādas atļaujas maksā naudu. 12. Tādēļ no vienas puses gan būtu labi un vajadzīgi no mājām sagādāt pietiekami naudas; bet es un viena daļa te domājam citādi un sakām: ja mēs templim izsprūkam, tad tādēļ mūsu mājinieki, tas ir, mūsu vecāki, brāļi un māsas, jau tāpat no tempļa dabūs pārciest visas iespējamās likstas, varbūt pat nolādēto ūdeni. Tādēļ būtu uz debesīm kliedzoši netaisnīgi, ja iepriekš mēs vēl gribētu viņiem atņemt naudu, caur ko ārkārtējākā gadījumā viņi tikko spētu atbrīvoties no zināmā ūdens baudīšanas. Jo templī bieži notiek, ka apsūdzētajam ir brīva izvēle starp — dabīgi, daudz, — naudas un starp nolādēto ūdeni, kas nu gandrīz vispārīgi kā grēku izpirkšanas tiek apmainīts ar naudu. 13. Nu, te ir grūti izšķirties, kas te jādara. es no savas puses esmu par neatgriešanos mājās un to jau aiz zināmiem darītiem iemesliem un aiz vēl viena iemesla, kuru es turu par galveno iemeslu. Jo ja mēs iepriekš zem kāda izdomāta templiski dievbijīga iemesla Jeruzalemē dabūja naudu un tad tā lieta tomēr noteikti nāk gaismā, tad mūs visus neizbēgami skar tempļa lāsts, un mūsu laime pasaulē ir sasniegta, lai Dievs apžēlojas! Bet ja mēs nu aizejam slepeni, tad templis un mūsu vecāki domās, ka mēs kaut kur esam gājuši bojā. To ievērojot, templis un mūsu vecāki par mums sēros un lūgs, un svētīs mūs uz visu garo mūžību. — Kā tu, kas tu šķieti esam taisnīguma un patiesības draugs, domā, kas te ir labāk un kas pilnīgi pareizi?” 238. Kunga padoms un norādījums uz praktisku tuvākā mīlestību. 1. JŪLIJS saka: “Man gan patīk jūsu lēmums; bet līdzeklis šī galīgā mērķa sasniegšanai man nevar patikt; jo tā pamatā ir nepatiesība. Protams, šeit ir tas gadījums, ka ar pilnīgu patiesību gan līdzekļos, gan arī nolūkos nosprausto mērķi jūs īstenībā pavisam nevarat sasniegt. Bet kāds vidusceļš te arī nav 267

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.

 • Page 5 and 6:

  9. ES saku: “Tur galda galā, sē

 • Page 7 and 8:

  ērnam jo mazāk drīkst dot vīra

 • Page 9 and 10:

  6. Fausts saviem kalpotājiem tūl

 • Page 11 and 12:

  5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F

 • Page 13 and 14:

  deras tikai augstsirdība, — bet

 • Page 15 and 16:

  10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod

 • Page 17 and 18:

  pirmās dzīvības nesēju, jo es p

 • Page 19 and 20:

  neizdabūs no manis “Nē”! Bet

 • Page 21 and 22:

  un mazo praviešu darbus; bet ka Vi

 • Page 23 and 24:

  jākļūst sniega baltiem, un, ja t

 • Page 25 and 26:

  pie Jairusa? Vai mums par to it kā

 • Page 27 and 28:

  pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ

 • Page 29 and 30:

  ga pravietis un veic zīmes un liet

 • Page 31 and 32:

  ne caur ko netiek piespiests, tad v

 • Page 33 and 34:

  cits cēlonis. Šāds ārsts gan š

 • Page 35 and 36:

  pēc izpratnes ir brīvs likums gar

 • Page 37 and 38:

  4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ

 • Page 39 and 40:

  mums no paša rīta vajag turp noie

 • Page 41 and 42:

  16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi

 • Page 43 and 44:

  17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš

 • Page 45 and 46:

  dievišķās kārtības. 6. Tādēj

 • Page 47 and 48:

  13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis

 • Page 49 and 50:

  šanās un visas ticības te tomēr

 • Page 51 and 52:

  14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau

 • Page 53 and 54:

  pret to viņu skaistumu, kad viņu

 • Page 55 and 56:

  svaru un pērlēm un dārgakmeņiem

 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216: kas tikai vienmēr ir labs, patiess
 • Page 217 and 218: kā kārtībā, tā kā kopš tā l
 • Page 219 and 220: Tādas, brāļi, ir manas neautorit
 • Page 221 and 222: atliku uz gandrīz veselu stundu. 1
 • Page 223 and 224: mas romietes.” 5. KirenijS saka:
 • Page 225 and 226: izmisušās sejas, grimases, kurām
 • Page 227 and 228: sim. Labāk runā tu ar brīnišķo
 • Page 229 and 230: iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr
 • Page 231 and 232: dīt vienu jautājumu, un saki man,
 • Page 233 and 234: lai ar to barotos, to tikai sev pā
 • Page 235 and 236: pirmais starp saviem biedriem, un v
 • Page 237 and 238: ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la
 • Page 239 and 240: 6. Bet muitniekam ir vienalga, vai
 • Page 241 and 242: neko negrib dzirdēt un šādu tic
 • Page 243 and 244: jauni pētītāji, kas veco pārbau
 • Page 245 and 246: tikai ar to, kas te attiecas tikai
 • Page 247 and 248: 217. Cilvēka garīgā attīstība.
 • Page 249 and 250: 5. ja Mozus te runā: “Sākumā D
 • Page 251 and 252: pašas dievišķās kārtības ceļ
 • Page 253 and 254: vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no
 • Page 255 and 256: 7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c
 • Page 257 and 258: 3. ES saku: “Arī tas tavām uztv
 • Page 259 and 260: nedaudz vairāk eļļas, lai man š
 • Page 261 and 262: Dieva stingra griba, kas mūžam at
 • Page 263 and 264: sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa
 • Page 265: 4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es
 • Page 269 and 270: piespiestās Romas likuma neievēro
 • Page 271 and 272: ausīm tā skan kā skaistākā un
 • Page 273 and 274: te eņģelis jaunajam farizejam jau
 • Page 275 and 276: * * * Otrās grāmatas beigas. 275
 • Page 277 and 278: 48. Jairusa mantojuma lietas. . . .
 • Page 279 and 280: 152. Uz kalna parādās Sātans. ..
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf