Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

jamajiem dārgumiem

jamajiem dārgumiem zeltā, sudrabā, pērlēs un dārgakmeņos, un tas viss caur Tavu svēto starpniecību! 6. Mans Kungs, mans svēti lielākais draugs Jēzus! Ak, saki man tomēr, kas man nu jādara, lai milzīgi lielo parādu Tev tikai nedaudz varētu atlīdzināt? Ja Tu uz savas galvas gribētu manu zemes virspavēlnieka kroni, ak, ar kādu neizsakāmu prieku un cieņu es vēlētos Tev to nolikt pie Tavām kājām! 7. Kungs, tu mana dzīvība, kā tev tas noteikti pat daudz labi zināms, patiesi, man pavisam nesvarīgi šīs zemes tukšie dārgumi; ja tas, ko es jau aizsūtīju uz Romu, būtu mans, tad ar to jau sen būtu ticis palīdzēts daudziem tūkstošiem nabaga cilvēku. Bet tas bija ķeizara, un man vajadzēja darīt visu, lai prasīto viņam nodotu. Bet kā tas jebkad būtu bijis iespējams bez Tevis un tad bez mana mīļā Fausta un brāļa Kornēlija?! — Ak, kādu pasaules nestu jūs esat novēluši no manām krūtīm! Tagad nozīmē atalgot un atlīdzināt, kas te tikai vienmēr ir manā varā! — Ak runā, runā Tu, svēti lielais cilvēces draugs, kas man tagad jādara!” 8. Pie šīs spožās Kirenija uzrunas man, tie, kuri iepriekš gribēja Mani nomētāt ar akmeņiem, kļūst līķu bāli un sāk drebēt, it kā viņus būtu sagrābis ļoti liels drudzis, pie kam viņi domāja, ka tagad Es nu viņiem pilnīgi atriebšos un viņus Kirenijam, no kura viņi baidījās vairāk, nekā no nāves, nosūdzēšu; jo viņš nekad nesaprata nekādus jokus. Bija zināma romiešu tiesnešu ļoti lielā stingrība, izpildot viņus tiesas spriedumus; tādēļ viņu priekšā jūdiem bija neparakstāmas bailes, — bet it sevišķi šiem Nācariešu vecajiem, farizejiem un rakstu mācītājiem, no kuriem daži bija romiešu nodokļu nolaupīšanas līdzzinātāji. 9. Bet ES lielā draudzībā Kirenijam teicu: “Vai tad tu domā, ka vīrs ir aizmirsis to, ko tu darījis bērnam, kad tam no Eroda vajadzēja bēgt no Betlēmes uz Ēģipti? Ak, vīrs ļoti labi to visu atceras! Tu Man visu darīji bez jebkādas savtības, jo tu Mani mīlēji, — un Man tagad no tevis jāprasa kāda alga? Nē, tas ir mūžam tālu no manis! Bet, tā kā tu kā ķeizara vietnieks jau esi pavēlnieks pār Āziju, tad pavēli šiem stūrgalvīgajiem, ne Dieva, bet Sātana kalpiem, lai viņi par visu, ko Es šeit esmu darījis, klusē kā mūris, pretējā gadījumā viņiem jātiek uz stingrāko pārmācītiem, jo katram, kas pret savu tuvāko paceļ akmeni, jātiek uz stingrāko sodītam! 10. KirenijS saka: “Vai šie nožēlojamie it kā iedrošinājās pat pret Tevi pacelt akmeni?” 11. SĀRA saka: Jā, jā, augstais Kirenij! Tie nožēlojamie gribēja Kungu nomētāt ar akmeņiem, jo Viņš viņiem pateica patiesību! Viņi sevi dēvē par Dieva kalpiem un pie tam ir lielākie Dieva noliedzēji; jo viņi ievēro tikai savus ļoti savtīgos un varas kāros likumus un caur kaunpilniem varas darbiem dod tiem dievišķu spožumu! 12. Kas caur mānīgo spožumu no viņiem neļaujas apžilbināties, tas ar apkaunojošāko varu tiek turēts akls un uz mīļās Dieva zemes viņam vairs nav nekādas brīvības! Lasi tikai Mozu un praviešus un turpretī lasi viņu likumus, un ar maz pūlēm atradīsi to, ko es kā vēl ne sešpadsmit gadus veca meitene jau sen esmu atradusi! Patiesi, kas turas pie Mozus un praviešiem, tas ir viņu lielākais ienaidnieks! Viņš līdzīgi samariešiem, kuri vēl ir tīri Mozus piekritēji un praviešu skolnieki, katru dienu no jauna tiks uzskatīts kā nolādēts un no templiešiem tā ienīsts, ka viņa vārds kāda jūda mutē nozīmē lielāko lāstu! 13. Bet es kā jauna meitene nu jautāju: Vai tas ir Dieva Vārds, vai tā ir kalpošana Dievam? Jēzus viņiem skaidri pierādīja, ka tas var būt tikai elles vārds un kalpošana, kādu var vēlēties tikai Sātans; un tādēļ viņi Viņu gribēja nomētāt ar akmeņiem, jo viņš ļaužu priekšā viņiem par daudz bija pateicis patiesību, kas beigās tomēr varētu mazināt viņu ienākumus! 14. Augstais Kungs! Es jau divas reizes bija pilnīgi viņpasaulē, un es zinu to, ko redzēja mana dvēsele. Es redzēju Mozu un visus labos praviešus! Viņiem bija un viņu prieks ir šis laiks, kuru viņi dēvē par “Kunga lielo dienu”. Bet starp Izraēlas svētajiem es neredzēju nevienu farizeju un rakstu mācītāju. Tādēļ es jautāju, kur būtu viņi. 15. Te nāca viens gaišs eņģelis un man lika viņam sekot. Un es viņam sekoju. Drīz mēs stāvējām kādā ļoti drūmā vietā; bija tikko tik gaišs, kā kādā mākoņainā naktī. Tālumā izskatījās, it kā tur kas kvēlotu, un Eņģelis man teica: “Skaties tur! Tas ir tas dūksnājs, kur dzīvo tie, pēc kuriem tu jautāji! Un es skatījos tur un neieraudzīju neko citu, kā velnus, un eņģelim teicu: “Dieva sūtni! Es redzu tikai velnus un citādi neko! Kur tad ir tie, par kuriem es jautāju?” Te eņģelis atbildēja: “Tie, kurus tu redzi, ir viņi!” 16. Te es ļoti izbijos un atcerējos savu tēvu, kurš ir pat farizeju priekšnieks; bet eņģelis manīja, kādēļ es drebēju, un runāja: “Esi bez rūpēm! Tavs tēvs nāk uz pareiza ceļa un reiz tu viņam uz zemes vēl kļūsi par vadoni!” 17. Es to esmu redzējusi un dzirdējusi un tādēļ to, ko zinu, zinu nevis pēc nostāstiem, bet gan no 26

pieredzes! Tādēļ no šīm muļķa galvām un Sātana ļauniem kalpiem man nekas nav jāmācās. Jo es redzēju un mācījos Dieva patiesību un tādēļ es kā tāda, kas esmu atgriezusies atpakaļ no tās puses, varu apliecināt, ka tas, ko māca Jēzus, Kungs kopš mūžības, ir mūžīga patiesība un ka tas viss, ko māca šie melnie skolotāji, ir pilnīgākie meli un tāpēc tajos nav neviens patiess ķeksītis! — Es esmu runājusi.” 21. Kirenijs un templieši. 1. KirenijS saka: “Vai jūs no nāves atkal atdzimušās dzirdējāt liecību pret jums, kas jūs apvaino smagāk, nekā visas laupīšanas un slepkavības! Kas tad man uz šo ļoti patieso apsūdzību ar jums jādara? Piesist krustā būtu daudz par maz! Veselu dienu līdz kauliem jūs šaustīt un tikai tad likt jums nocirst galvas, arī vēl būtu daudz par maigi! Bet es jau zinu, ko es darīšu, un jūs ar mani varēsiet būt pavisam apmierināti!” — Pēc šīs Kirenija uzrunas visi kļūst līķa bāli un sāk pavisam izmisīgi vaimanāt un lūgt. 2. Bet slepenībā Kirenijs Man jautā, vai līdzās spriedumam, pēc kura Es viņiem par visu notikušo uzliku mūžīgu klusēšanu, viņam ļaunprātīgajiem nopietnībā jāpiespriež sods. 3. ES saku: “Aizstāj spriedumu tikai ar nopietnu piedraudējumu, ka pie pirmā pārkāpuma viņiem jātiek sodītiem bez kādas tālākas žēlastības! Pēc tam atlaid viņus!” 4. KirenijS iznāk priekšā, pavēl klusēt un tad saka: “Uzklausiet tagad mani, jūs ļaunie nelieši! Jums visiem šeit jāpateicas vīram, kuru jūs svētās patiesības dēļ, kas izgāja no Viņa mutes, gribējāt nomētāt ar akmeņiem, ka es jūs neaizdzenu tuksnesī un nenolieku uz klints, kurai visapkārt ir bezdibeņi, un tur nelieku jums izdurt acis! Bet ja kāds, no visa tā, kas te noticis, ārpus skolas iedrošinātos izpļāpāt tikai zilbi, vienalga, mutiski vai rakstiski, vai caur žestiem vai grimasēm, tam nepielūdzami tiks izpildīts visstingrākais sods! 5. Tā es arī neatstāšu nesodītu, ja es uzzināšu, ka caur nelikumīgām izspiešanām jūs mocītu tautu un jūsu apkaunojošo, savtīgo likumu dēļ vēlētos vajāt dievišķo patiesību! Māciet tautai pazīt Dievu un tā likumus un pēc tiem rīkoties, tad jūs būsiet tikpat cienījami, kā ir šis dievišķais Vīrs Jēzus, kas nepavisam nesludina kādu jaunu, bet gan tikai pirmsenu Dieva Mācību no jums dziļākā naktī nogrimušiem cilvēkiem, ko Viņš jo vieglāk un patiesāk var darīt tādēļ, ka Viņš — ko jūs neaptverat, bet ko es kā no jums izsludināts kā pagāns, saprotu pavisam viegli, — Garā Pats ir Tas, Kas pirms it kā tūkstoš gadiem pēc jūsu mācības uz Sinaja kalna Mozum deva jums likumus! Tādēļ sargieties šo Svēto vajāt; jo šāda vajāšana jums maksātu divkāršu dzīvību, te miesīgu un viņpasaulē garīgu! — Vai jūs mani sapratāt?” 6. VISI MINĒTIE saka: “Jā, augstais kungs, un mēs gribam darīt visu, ko tu no mums prasīji! Bet tu zini, ka mēs, cilvēki, neesam nekādi dievi un mums ir visādas vājības; ja tad tomēr iespējamā kārtā kāds kaut kā un kaut kur nogrēkotos, tad, pats kā cilvēks, arī mūs sauc pie atbildības un sodi tikai cilvēciski!” 7. KirenijS saka: “Grieķu tirgotāji un sīktirgotāji gan ļaujas ar sevi tirgoties — bet romietis nekad! To labi atcerieties un pēc tā rīkojieties, tad jums nebūs vajadzīga nekāda iecietība; jo cilvēki kļūst stipri tikai caur stingriem un nepielūdzamiem likumiem un kļūst kārtības varoņi un vienprātīgi visos likumīgos centienos! 8. Ja karavīram nebūtu nepielūdzami stingrākie likumi, tad viņš būtu gļēvulis un, ja viņam nebūtu jāvajā, jācīnās un jāuzvar ienaidnieks, ienaidniekam būtu viegli viņu uzvarēt — un ar nepieciešamo tēvzemes aizsardzību būtu slikti. Bet ja dzelzs likums uz dzīvību un nāvi karavīram raksta priekšā katru soli un darbību, kas viņam ienaidnieka priekšā jādara, tad viņš noteikti to dara! Jo, ja viņš to nedarītu, tad viņa alga būtu nāve; bet, ja viņš dara, kas viņam ir pavēlēts, tad nav zināms, vai caur ienaidnieku viņu sagaida nāve, un viņš no kaujas var iziet kā uzvarētājs un kronēts varonis! 9. Tas tad ir Romas stingrākais noteikums: “Stingrs likums arī cilvēkus dara stingrus un kārtīgus.” Tādēļ arī mēs neļaujam ar sevi tirgoties un katrs cilvēks stāv likuma priekšā bez kādas kārtas atšķirības! Jūs nu zināt manus uzskatus par likumiem. Dariet pēc tiem, tad jūs likumā esat brīvi; bet, ja jūs to nedarāt, tad tādēļ, ka tas ir likums, tas jūs tiesās bez kādas žēlastības. 10. Visa zeme un viss, kas ir tajā un uz tās, pastāv tikai caur dievišķas gribas mūžīgu nelokāmību. Ja Dievs tikai mazākā mērā ļautu ar Sevi tirgoties, kā tad nākamā acumirklī izskatītos ar Zemi un ar mums visiem? Te viss sairtu! 11. Tāpat izietu kādas valsts ļaužu sabiedrībai, ja tur izļodzītos tikai viens likums, tad arī pārējie zaudētu savu spēku un pastāvību un lielā valsts celtne par daudz drīz kļūtu par ruīnām! Tātad paliek pie mana jums izteiktā piedraudējuma!” 27

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.
 • Page 5 and 6: 9. ES saku: “Tur galda galā, sē
 • Page 7 and 8: ērnam jo mazāk drīkst dot vīra
 • Page 9 and 10: 6. Fausts saviem kalpotājiem tūl
 • Page 11 and 12: 5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F
 • Page 13 and 14: deras tikai augstsirdība, — bet
 • Page 15 and 16: 10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod
 • Page 17 and 18: pirmās dzīvības nesēju, jo es p
 • Page 19 and 20: neizdabūs no manis “Nē”! Bet
 • Page 21 and 22: un mazo praviešu darbus; bet ka Vi
 • Page 23 and 24: jākļūst sniega baltiem, un, ja t
 • Page 25: pie Jairusa? Vai mums par to it kā
 • Page 29 and 30: ga pravietis un veic zīmes un liet
 • Page 31 and 32: ne caur ko netiek piespiests, tad v
 • Page 33 and 34: cits cēlonis. Šāds ārsts gan š
 • Page 35 and 36: pēc izpratnes ir brīvs likums gar
 • Page 37 and 38: 4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ
 • Page 39 and 40: mums no paša rīta vajag turp noie
 • Page 41 and 42: 16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi
 • Page 43 and 44: 17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš
 • Page 45 and 46: dievišķās kārtības. 6. Tādēj
 • Page 47 and 48: 13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis
 • Page 49 and 50: šanās un visas ticības te tomēr
 • Page 51 and 52: 14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau
 • Page 53 and 54: pret to viņu skaistumu, kad viņu
 • Page 55 and 56: svaru un pērlēm un dārgakmeņiem
 • Page 57 and 58: 12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p
 • Page 59 and 60: gribat palikt par nelgām un kā t
 • Page 61 and 62: Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs
 • Page 63 and 64: 8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid
 • Page 65 and 66: 54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem
 • Page 67 and 68: et pavadot laiku visādās pacilāj
 • Page 69 and 70: lielākā veidā tu vari sastapt ar
 • Page 71 and 72: 11. Vajag būt auksti un silti, lai
 • Page 73 and 74: var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K
 • Page 75 and 76: izd.). Viņiem nav nekādas seviš
 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224:

  mas romietes.” 5. KirenijS saka:

 • Page 225 and 226:

  izmisušās sejas, grimases, kurām

 • Page 227 and 228:

  sim. Labāk runā tu ar brīnišķo

 • Page 229 and 230:

  iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr

 • Page 231 and 232:

  dīt vienu jautājumu, un saki man,

 • Page 233 and 234:

  lai ar to barotos, to tikai sev pā

 • Page 235 and 236:

  pirmais starp saviem biedriem, un v

 • Page 237 and 238:

  ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la

 • Page 239 and 240:

  6. Bet muitniekam ir vienalga, vai

 • Page 241 and 242:

  neko negrib dzirdēt un šādu tic

 • Page 243 and 244:

  jauni pētītāji, kas veco pārbau

 • Page 245 and 246:

  tikai ar to, kas te attiecas tikai

 • Page 247 and 248:

  217. Cilvēka garīgā attīstība.

 • Page 249 and 250:

  5. ja Mozus te runā: “Sākumā D

 • Page 251 and 252:

  pašas dievišķās kārtības ceļ

 • Page 253 and 254:

  vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no

 • Page 255 and 256:

  7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c

 • Page 257 and 258:

  3. ES saku: “Arī tas tavām uztv

 • Page 259 and 260:

  nedaudz vairāk eļļas, lai man š

 • Page 261 and 262:

  Dieva stingra griba, kas mūžam at

 • Page 263 and 264:

  sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa

 • Page 265 and 266:

  4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es

 • Page 267 and 268:

  izturēšanos jūs no tempļa varē

 • Page 269 and 270:

  piespiestās Romas likuma neievēro

 • Page 271 and 272:

  ausīm tā skan kā skaistākā un

 • Page 273 and 274:

  te eņģelis jaunajam farizejam jau

 • Page 275 and 276:

  * * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 277 and 278:

  48. Jairusa mantojuma lietas. . . .

 • Page 279 and 280:

  152. Uz kalna parādās Sātans. ..

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Arduino 2
2 - Sven
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
/ 2
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
Latín-2 - Vicens Vives
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Untitled-2 - Luis Vidal + Architects