Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

240. Jara dod liecību

240. Jara dod liecību par Kungu. 1. Beigās vēl VIENS, kam krūzē vēl bija nedaudz vīna, uzsauca tostu gudrajam Nācarietim sekojošā veidā: “Arī tam, kuru mēs meklējām, bet diemžēl nekur nevarējām atrast, ja viņš vēl kaut kur dzīvo un ir labā drošībā, mūsu dēļ jādzīvo vienmēr. — Mēs viņa dzīvībai, kas ir cilvēku svētība, mūžam nekad nekļūsim ienaidnieki. — Ak, ja tikai viņš būtu ļāvis mums sevi atrast, mēs viņam to templi, ja viņš no tā vēl kaut ko turētu, apgaismotu tādā veidā, ka, līdzīgi mums, viņš pēc tā noteikti nekad neilgotos. Bet, tā kā mēs viņu nevarējām atrast, tad lai viņam, lielajam miesas un dvēseles ārstam no Nācaretes, ir pasniegts šis labas laimes dzēriens!” 2. Pie šīs izdevības Jūlijam, tāpat kā ļoti aizkustinātajam Kirenijam, acīs ieriesās asaras. Arī Jarai acīs bija asaras un lielākai daļai manu mācekļu. un JARA pavisam klusi teica: “Ak Kungs, ja es tagad drīkstētu runāt, ko visu es šiem trīsdesmit izglābtajiem tomēr varētu un gribētu par tevi pastāstīt!” 3. ES saku: “Ja vien tu Mani neatklāj, tad tu no sevis vari ko teikt; jo šie izglābtie tevi uzklausīs ar vissasprindzinātāko uzmanību! 4. JARA, pilna prieka, saka: “Ak, ja tā, tad es sabiedrībai tūlīt lūgšu uzmanību!” 5. ES saku: “Nu tad dari to, bet tev vajag paturēt prātā, ka tu man nesāc raudāt!” 6. JARA saka: “Ak kungs, es pēc iespējas centīšos no tā izvairīties. Pēc šī apgalvojuma JARA piecēlās un ļoti skaidrā un labi sadzirdamā balsī teica: “Klausieties, mani mīļie draugi, kas jūs tikko dzērāt uz no jums meklētā un tomēr neatrastā dziednieka no Nācaretes laimi! Es savā sirdī ar jums dalos šajā tostā no manas dzīvības dziļākiem dziļumiem; jo man ir bijusi tā nenovērtējamākā laime iepazīties ar Viņu un, proti, tieši Geneceretē. Tādēļ es arī esmu visaplaimojošākā stāvoklī, jums par Viņu dot gan īsu, bet patiesi uzticamu liecību, kas te attiecas uz Viņa raksturu un viņa nedzirdētajām spējām, ja jūs vispār ko tādu vēlaties dzirdēt!” 7. VISI saka: “Jā, jā, cēlākais bērns no Geneceretes! Bet labāk izsakies nedaudz garāk, nekā īsāk, t.i., ja tikai tas pārāk nenogurdina tavas maigās plaušas!” 8. JARA saka: “Ak, raizējieties par ko citu! manas krūtis ir spēcīgas un kaut ko jau var panest. tad skatieties un klausieties! Tāpat kā jūs, arī es jau daudz ko biju dzirdējusi par brīnumdziednieku no Nācaretes. Bet mūsu apvidus vienmēr bija viens no neveselīgākajiem visā Galilejā; jo katrs svešinieks, kas tur nonāca un tur uzturējās tikai nedaudz dienas, noteikti tik ļoti saslima, ka pavisam vairs nespēja ceļot tālāk. Bija tādi, kuriem bieži tur vajadzēja palikt ilgāk par gadu; vietējos tas skāra mazāk. pavisam veseli cilvēki gan bija tikai ļoti nedaudzi; bet tomēr arī starp vietējiem bija maz tādu, par kuriem varētu teikt, ka viņi esot slimi. Tādēļ visi ceļinieki no šī apvidus rūpīgi izvairījās, un kuru te neveda neatliekami steidzami darījumi, tas uz Genacereti noteikti nenāca. 9. Kad es dzirdēju par zināmo dziednieku no Nācaretes, te es sirsnīgi sāku lūgt Ābrama, Īzaka un Jēkaba Dievu, lai viņš Dziedniekam liktu nākt arī uz ļoti neveselīgo Genacereti. Un redziet, es drīz tiku uzklausīta, jo drīz pēc tam pie mums Geneceretē nāca dziednieks no Nācaretes. Un redzēja dziednieku bez zālēm un slepenībā sev jautāja: “Kā gan viņš izdziedinās daudzos slimniekus? Bet viņš par drīz mūs pārliecināja, ka Viņam nevajag nekā cita, kā tikai teikt: Es gribu, esi vai esiet veseli!” Un redziet, vienā acumirklī visi, lai arī kādām dažādām izdziedināmām vai zināmi neizdziedinām slimībām viņi slimoja, zibens ātrumā kļuva tik veseli, ka viņos no slimībām vairs nebija atklājamas ne pēdas, ka viņi jebkad būtu bijuši slimi! Nolēmēti, akli, kurli, kropļi, apsēstie, ģikts slimnieki, spitālīgi un vēl simts citām slimībām slimojoši, tas viņiem bija vienalga! Viņa Vārds un griba izdziedināja visus. Romietis Jūlijs, līdzās simtiem citu, bija tam liecinieks. 10. Bet viņš dziedināja ne tikai cilvēku miesas, bet gan arī viņu dvēseles un prātu. No dumjo un apmulsušo cilvēku sirdīm padzina aklo māņticību un nezinošos pamācīja, tik skaidrā un viegli aptveramā veidā, ka par to visi bieži brīnījās vēl vairāk, kā par Viņa dziedināšanu caur Vārdu. 11. bet beigās Viņš Sevi parādīja arī kā dabas pilnīgāko kungu un Meistaru; jo Viņam paklausīja ūdens, gaiss, uguns un zeme, un es pat vēlētos apgalvot, un to pavisam noteikti, ka Viņa Vārdam nevarētu nepaklausīt saule, mēness un visas zvaigznes; jo Viņa gribai pakļāvās debesu eņģeļi. 12. Viņš mani ļoti mīlēja, un arī es viņu pār visu, kaut arī ārēji Viņš nav tieši skaists vērs; jo Viņš no dabas ir vairāk neliela auguma, un viņa rokas ir rupjas un sastrādātas, bet viņa galva ir cieņas pilna, un viņa acis gan tas skaistākais, ko es jebkad esmu redzējusi. Arī ap viņa muti ir ārkārtīgi draudzīgs, kaut arī līdzās cieņas pilns nopietns vaibsts. bet Viņa balsi var dēvēt par patiesi vīrišķīgu un valdzinošu, jo, mazākais, manām 270

ausīm tā skan kā skaistākā un tīrākā dziesma. 13. Te nu mums ir pilnīgi patiesībai atbilstošs iespējami īss uzmetums par visslavenāko Dziednieku no Nācaretes; par ko, kā jau teikts ir simtiem uzticamāko liecinieku. Kā jums nu patīk Dziednieks, kuru jūs esat meklējuši un neesat atraduši” 241. Tempļa nolūku atklāšana. 1. Pārsteigti par šo Jaras aprakstu, FARIZEJI saka: neko sevišķi jaunu tu mums gan neesi pastāstījusi; jo tā kas un vēl vairāk par viņu mums jau ir nācis ausīs, kad mēs vēl bijām Jeruzalemē, un tādēļ, ka tādas ārkārtējas valodas par viņu, varētu teikt, gandrīz kā dienišķa maize jau iet caur visu Jeruzalemi, tad no tempļa jau ir tikuši nosūtīti vairāki, lai šo vīru kaut kur atrastu un nogādātu templī, , kur tad viņam no tempļa vispirms tiktu piedāvāts, savas brīnumainās zināšanas un ;īpašības veltīt vienīgi tempļa labumam. Un, ja viņš šo priekšlikumu noraidītu, kas ar pilnāko drošību no viņa sagaidāms, tā kā vienlaicīgi viņam vajag būt arī ļoti labam, mīlestības pilnam un ārkārtīgi gudram vīram, nu, te viņam noteikti vajadzētu zaudēt un diezin vai jebkad izglābties no spēcīgākā cietuma; tad viņam nopietnībā vajadzētu būt visvarenam. Jo templis nu ir kļuvis tik ļauns, ka tagad Sātans cilvēka vietā visu savā zemiskumā tomēr pavisam labi varētu iet skolā pilnus desmit gadus, lai pilnīgi ieietu visās tempļa nekrietnībās un tās praktiski iemācītos. 2. Tādēļ mēs sakām, ka dziednieks no Nācaretes gan nekad neielaistos tajās daudzajās nekrietnībās; bet pretējā gadījumā viņš katrā ziņā kļūtu tempļa upuris. 3. Caur viņa vārdu un darbu varu gan daudzi farizeji tikuši atgriezti; bet ko tas viss viņiem līdzēja? Beigās viņiem bija patiesi velnišķs posts ar tempļa kolēģiju un, lai ar kolēģiju atkal varētu dzīvot un pastāvēt nedaudz ciešami, pie tam vēl vajadzēja sākt melot, ka tomēr nav tā domājuši. jo senais templis ir un paliek tīri velna, un ar to nekas nav iesākams. 4. Ja augstais priesteris reiz saka: “Šodien saule visu dienu nepaspīdēs zemi”, tad neviens templietis pat tajā gaišākā saulainā dienā ne tuvu nedrīkst atļauties it kā kādu tikai klusus piezīmi, kas dotu saprast, ka saule tomēr spīd. Ar viņu te būtu beigas uz veselu gadu! Īsi, te neviens nedrīkst domāt citādi, kā : Šajā dienā saules pavisam nespīd, — un ja arī viņam no bieži pārāk karstajiem Saules bēgt dziļākā ēnā! Ja virspriesteris saka: Šodien Kidronas strautā netecēs nekas cits, kā asinis!” — bēdas tam, kas pēc šī izteiciena nekādas asinis tomēr plūstam neredzētu! Ja pie virspriestera nāk kāds slimnieks, un tas saka: “Mans dēls, tu esi izdziedināts, ej nu upurē tavas dāvanas un tad mierināts atgriezies mājās!”, bet izdziedinātais pie tam ir tikpat slims un nožēlojams, kā bija iepriekš. Bet ja viņš teiktu: “Mans draugs, es vēl esmu tikpat slims, kā iepriekš, un tādēļ nevaru dot nekādu upuri!”, ak Dievs, te tad viņam izietu slikti! Īsi, virspriestera vārdam vajag palīdzēt un par palīdzību vajag tikt samaksātam, kaut no kādas patiesas palīdzības nav atklājamas ne pēdas. Un bēdas tam, kas šādu nulles palīdzību tikai mazākā mērā vēlētos apšaubīt. Nu, patiesi nebūtu labi atrasties viņa ādā! 5. Ka pie šādām dziedināšanām pret milzīgi lieliem upuriem tavs dziednieks tempļa kolēģijai būtu ļoti lietojams, to tu, mīļais bērns, nu labi aptversi, kā arī, kādēļ templis vienmēr dzenas pakaļ lielajam dziedniekam no Nācaretes. 6. Vispār mēs tev pateicamies, ka tu mums viņu esi aprakstījusi tuvāk. varbūt arī mums reiz tiks piešķirta tā laime, ar viņu kaut kur sastapties. Visa slava visvarenajam Jehovam, ka Viņš mūs ir atpestījis no tempļa ķetnām. bet ja mēs it kā reiz nākam uz Jeruzalemi kā karotāji, te priecājies, tu tempļa svētā kolēģija! Mēs tev tavu svētumu jau pratīsim tā skaisti izdzīt! 7. Bet ja tu, mīļākā un cēlākā meitenīte, it kā vēl ko sevišķu zini pastāstīt par savu ārkārtējo dziednieku, tad stāsti! Mēs ar lielāko uzmanību pasaulē gribam tevī klausīties līdz saules ausmai; jo tas vīrs visaugstākā mērā mūs interesē.” 242. Eņģeļa Rafaela brīnums ar akmeni. 1. JARA saka: “Jā, mani mīlestības vērtie draugi, par dziednieku no Nācaretes es tūkstoš gadus nepārtraukti varētu stāstīt visneparastākās lietas, ja vispār jau būtu pienācis laiks, drīkstēt izstāstīt visu, kas viss ir redzēts un piedzīvots. bet ļoti gudru iemeslu dēļ viņš man to ir aizliedzis, un tādēļ es par Viņu visu, ko es zinu, nedrīkstu pastāstīt, bet gan tikai nedaudz, kam Viņš Pats man devis taisnīgu atļauju. 271

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.

 • Page 5 and 6:

  9. ES saku: “Tur galda galā, sē

 • Page 7 and 8:

  ērnam jo mazāk drīkst dot vīra

 • Page 9 and 10:

  6. Fausts saviem kalpotājiem tūl

 • Page 11 and 12:

  5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F

 • Page 13 and 14:

  deras tikai augstsirdība, — bet

 • Page 15 and 16:

  10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod

 • Page 17 and 18:

  pirmās dzīvības nesēju, jo es p

 • Page 19 and 20:

  neizdabūs no manis “Nē”! Bet

 • Page 21 and 22:

  un mazo praviešu darbus; bet ka Vi

 • Page 23 and 24:

  jākļūst sniega baltiem, un, ja t

 • Page 25 and 26:

  pie Jairusa? Vai mums par to it kā

 • Page 27 and 28:

  pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ

 • Page 29 and 30:

  ga pravietis un veic zīmes un liet

 • Page 31 and 32:

  ne caur ko netiek piespiests, tad v

 • Page 33 and 34:

  cits cēlonis. Šāds ārsts gan š

 • Page 35 and 36:

  pēc izpratnes ir brīvs likums gar

 • Page 37 and 38:

  4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ

 • Page 39 and 40:

  mums no paša rīta vajag turp noie

 • Page 41 and 42:

  16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi

 • Page 43 and 44:

  17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš

 • Page 45 and 46:

  dievišķās kārtības. 6. Tādēj

 • Page 47 and 48:

  13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis

 • Page 49 and 50:

  šanās un visas ticības te tomēr

 • Page 51 and 52:

  14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau

 • Page 53 and 54:

  pret to viņu skaistumu, kad viņu

 • Page 55 and 56:

  svaru un pērlēm un dārgakmeņiem

 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220: Tādas, brāļi, ir manas neautorit
 • Page 221 and 222: atliku uz gandrīz veselu stundu. 1
 • Page 223 and 224: mas romietes.” 5. KirenijS saka:
 • Page 225 and 226: izmisušās sejas, grimases, kurām
 • Page 227 and 228: sim. Labāk runā tu ar brīnišķo
 • Page 229 and 230: iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr
 • Page 231 and 232: dīt vienu jautājumu, un saki man,
 • Page 233 and 234: lai ar to barotos, to tikai sev pā
 • Page 235 and 236: pirmais starp saviem biedriem, un v
 • Page 237 and 238: ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la
 • Page 239 and 240: 6. Bet muitniekam ir vienalga, vai
 • Page 241 and 242: neko negrib dzirdēt un šādu tic
 • Page 243 and 244: jauni pētītāji, kas veco pārbau
 • Page 245 and 246: tikai ar to, kas te attiecas tikai
 • Page 247 and 248: 217. Cilvēka garīgā attīstība.
 • Page 249 and 250: 5. ja Mozus te runā: “Sākumā D
 • Page 251 and 252: pašas dievišķās kārtības ceļ
 • Page 253 and 254: vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no
 • Page 255 and 256: 7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c
 • Page 257 and 258: 3. ES saku: “Arī tas tavām uztv
 • Page 259 and 260: nedaudz vairāk eļļas, lai man š
 • Page 261 and 262: Dieva stingra griba, kas mūžam at
 • Page 263 and 264: sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa
 • Page 265 and 266: 4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es
 • Page 267 and 268: izturēšanos jūs no tempļa varē
 • Page 269: piespiestās Romas likuma neievēro
 • Page 273 and 274: te eņģelis jaunajam farizejam jau
 • Page 275 and 276: * * * Otrās grāmatas beigas. 275
 • Page 277 and 278: 48. Jairusa mantojuma lietas. . . .
 • Page 279 and 280: 152. Uz kalna parādās Sātans. ..
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf