Views
4 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

12. Uz

12. Uz šādu noteiktu valsts virspavēlnieka atbildi vecajie un farizeji rādīja pavisam izmisīgi skābas sejas, un VIENS no viņiem sava veida sāpīgā aizgrābtībā saka: “Ak, Roma, ak, Roma! Tu esi pavisam briesmīgi stingra un cieta! — Jehova! Tu savus bērnus, kad tie nožēloja grēkus un pēc tā lūdza, atbrīvoji no babiloniešu verdzības; vai Tu mūs nekad neatbrīvosi no šīs tūkstoškārt bargākās verdzības?” 13. ES saku: “Ja jūs paliekat tādi, kādi esat un no pamatiem nelabojaties, tad jums ne tikai mūžīgi jāpaliek padotiem Romai, bet gan no tās pilnīgi jātiek aprītai kā maitai no ērgļiem! Dievs būs pacietīgs vēl tikai neilgu laiku, bet tad jums tiks piešķirts bargs liktenis un ar jums notiks tas, ko jums iepriekš pareģoju, un jūs vajās līdz pasaules galam. — Bet tagad ejiet un vairāk nedusmojieties!” 14. Pēc šiem Maniem vārdiem visi attālinās blakus istabās; bet mēs palikām skolā, kurā drīz atnāca daudz nācariešu, lai redzētu augstos romiešu kungus. Beigās mums pat vajadzēja uzstādīt galdus un solus, lai netiktu saspiesti un būtu ziņkārīgajiem ļaudīm saredzami. 22. Ģikts slimnieka izdziedināšana. Nācarieša liecība par Jēzu. (Mateja Ev. 13:55–56) 1. Bet Boruss pats atveda kādu ģikts slimu cilvēku, kura rokas un kājas jau bija pavisam nokaltušas, tā ka nevienam mirstīgam ārstam ne ar kādiem pasaules līdzekļiem nebūtu iespējams viņu izdziedināt. 2. Bet BORUSS, kad cauri lielajai drūzmai diviem nesējiem lika lielā kurvī ģikts slimnieku atnest pie Manis, skaļā balsī tautai teica: “Šim slimniekam var palīdzēt tikai vienīgi Dievs! Es tak arī esmu viens no pirmajiem ārstiem visā Galilejā, un pie ārsta Borusa nāk slimnieki no Jeruzalemes un Betlēmes, un viņš viņiem palīdz, bet šim slimniekam viņš nevar palīdzēt! Bet es lūdzu Tevi, tu mans svētais draugs Jēzu, jo es ticu un zinu, ka Tev neviena lieta nav neiespējama, ka, ja tā ir Tava griba, iztaisno šim cilvēkam viņa locekļus!” 3. ES saku: “Draugs, te ir par daudz neticīgo, un te izdziedināšana vienmēr ir grūta lieta! Bet Es viņu izdziedināšu pie tevis zem četrām acīm!” 4. Tad DAŽI no ļaudīm sāka kurnēt un teica: “Ak, tas namdara dēls ir viltīgs! Šis slimnieks viņam ir par grūtu, tādēļ viņš viņu labāk grib dziedināt slepenībā, lai mums nav jāpamana, vai ar viņu kļūs labāk, vai nē.” 3. Bet ES šīs runas dzirdēju un zākātājiem teicu: “Ak, jūs trakie un neprātīgie! Vai jūs nepazīstat šo meiteni līdzās Jairusam? Vai tā nav viņa meita un divas reizes nebija nomirusi? Kas viņai atkal atdeva dzīvību? — Jūs nelgas! Ja Cilvēka Dēlam ir vara mirušos atkal atsaukt dzīvē, kā viņam nebūs arī vara šim slimniekam teikt: “Piecelies un staigā!”? Bet, lai jūs redzētu, ka Man gan ir vara, tad Es tev, tu ģikts slimais cilvēk, pavēlu, lai tu piecelies un staigā pavisam veseliem locekļiem.” 6. Šajā acumirklī caur SLIMNIEKA locekļiem izgāja it kā uguns un viņš jutās pilnīgi spēcīgs, piecēlās un staigāja, un viņa locekļi bija pavisam mundri, tiem bija miesa un muskuļi, un viņš staigāja līksms un pateicīgu sirdi un, pats ļoti pārsteigts, pēc kāda laika viņš teica: “Tā kas var būt tikai Dievam! Bez zālēm, bez roku uzlikšanas, vienīgi caur Vārdu vienā acumirklī panākt tādu izdziedināšanu, tas vēl nekad nav ticis dzirdēts! Kungs Jēzu, es atzīstu un pilnīgi ticu, ka Tu esi vai nu Dieva Dēls, vai pat Pats Dievs, pieņēmis cilvēka veidu! Man pilnīgi liekas, ka man būtu Tevi jāpielūdz!” 7. ES saku: “Atstāj to; un par to nesacel troksni! Bet, ko tu sirdī jūti, to uzticami paglabā; nāks laiks, kad tev tas būs vajadzīgs, un tad tu vari lūgt uz Tēvu Debesīs, kas Vienīgais savam Dēlam deva tādu varu!” Ar šiem vārdiem izdziedinātais apklust. 8. Bet ĻAUDIS izbīstas un runā: “No kurienes tad viņam tāda gudrība, tādi darbi un pie tam tāda vara? Vai tad viņš nav namdara dēls? Vai viņa māte nesaucas Marija? Un viņa brāļi: Jēkabs un Jozus un Sīmanis un Jūda? (Mt. 13:55) Un vai visas viņa māsas nav pie mums? Debesu dēļ, no kurienes viņam viss tas nāk?” (Mt. 13:56) 9. Un, tā kā viņi viens ar otru tā runāja un viens otram jautāja, te DAUDZI dusmojās un teica: “Te tiešām jākļūst vājprātīgam! Mūsu dēli studēja Jeruzalemē un visādās mākslās un zinātnēs sakrāja visādas zināšanas; un viņi izgāja arī vēl pastāvošās praviešu skolas un pilnīgi izmācījās ēģiptiešu gudrību zīmju izskaidrošanu! Un šis namdaris, kas, kā zināms, nekādu skolu nekad nav apmeklējis, kuru mēs vienmēr redzējām strādājam ar cirvi un zāģi, tagad mūs un mūsu bērnus apkauno tādā veidā, kā priekšā brīnās pat visaugstākās valdības personas un citādi neveiklo namdari jau tur gandrīz par Dievu! Tas patiesi ir kaitinoši! Viņš ir viss visā, runā visādās valodās, it kā būtu tajās piedzimis, viņš ir pirmās ran- 28

ga pravietis un veic zīmes un lietas, kuras veikt nedrīkstētu kaunēties pat Dievs, bet mūsu dēli, kopā ar mums, kas tak savā laikā arī kaut ko mācījāmies, stāv te, it kā nevarētu saskaitīt pat viņu roku pirkstus!” 10. CITI saka: “Kur viņš ko tādu būtu piesavinājies? Izņemot dažus mēnešus tagad, viņš vienmēr bija mājās un pie mums un arī citās vietās kopā ar savu tēvu un brāļiem cēla namus! Mēs pie viņa nekad nemanījām ne pēdas no kaut kā sevišķa! Pie tam viņš vēl bija ļoti mazrunīgs un, ja viņam kaut ko jautāja, te viņš vai nu neko neatbildēja, vai deva tikai ļoti lakoniskas atbildes, tās ka viņu turēja par sava veida lempi, un tagad viņš te pēkšņi stāv klāt vīrs, uz kuru savas acis vajag vērst visai pasaulei! Tas tak ir nepatīkamāk, kā kāda vesela cilvēka prāts to var aptvert. 11. Kas tad ar šo cilvēku ir noticis? No viņa agrākās jaunības laika mēs zinām, ka viņš toreiz, kā gandrīz vēl nerunājošs zēns, parādīja kādas brīnumainas spējas. Tēvs un māte ticēja, ka no šī zēna reiz iznāktu kas liels, bet ar gadiem visas daudzsološās spējas tā pilnīgi pazuda, ka pie kādas izdevības no tām nebija atklājamas ne mazākās pēdas! Jau kā zēns viņš nekad negribēja apmeklēt kādu skolu un tātad bez kādas zinātniskas izglītības bija tikai ļoti parasts namdaris. Es vecajam Jāzepam bieži jautāju, kā ir ar Jēzu, vai viņš arī mājās būtu tik mazrunīgs. Un atbilde bija: “Vēl nerunīgāks, nekā kaut kur citur ārpus mājas!” Un viņa brāļi teica to pašu! — Bet ja tā, no kurienes tad tādas spējas?” 23. Nācarieša norādījums. (Mateja Ev. 13:57) 1. Bet tā kā viņiem, pateicoties tam, ko viņi bija redzējuši, Es tomēr likos pravietis, tad VIENS VECS NĀCARIETIS teica: “Es reiz no kāda caurbraucoša babilonieša, kas, kā šādi cilvēki parasti mēdz, mūsu apvidu un apdzīvotas vietas apmeklē kās ārkārtēji nabagi, kuri par nedaudz stateriem producē visādas burvestības un pareģojumus, dzirdēju, ka viņš pie mana kaimiņa izteica kādu pareģojumu, un, proti, ar šādiem vārdiem: 2. “Nācarete, tavos mūros dzīvo viens cilvēks, kuru tu nepazīsti! Viņš ir kluss un vārdos skops; bet, kad pienāks Viņa laiks, te Viņa un Viņa runas priekšā lieksies kalni. Viņam paklausīs vēji un jūra un viņa priekšā drebēs nāve, un neviena vara nebūs pār viņu! Tad visi šīs pilsētas ļaudis saīguši brīnīsies, bet neviens viņa varai nevarēs pretoties un nāve no viņa bēgs kā bikla gazele no vajātājas lauvas! Bet, kad Viņš no šīs pasaules gribēs ieiet debesīs, tad viņš no saviem ienaidniekiem uz trim dienām ļausies nonāvēties; bet trešā dienā Viņš ar sava Paša spēku nāvi no Sevis izraidīs un uzcelsies visā spēkā un diženumā, un tad ar miesu un asinīm uzbrauks debesīs! Bet pēc tam bēdas visiem, kas Viņu ir vajājuši; viņu alga būs visbriesmīgākā uguns tiesa, kurai līdzīga uz Zemes nekad nav notikusi! Bēdas visiem augstprātīgajiem jūdiem! Turpmāk līdz pasaules beigām viņiem vairs nebūs pašu valsts, bet gan izkaisīti klīdīs apkārt uz visas Zemes kā kāds nolādēts meža zvērs tuksnesī, un no vārpām, dadžiem un ērkšķiem pagatavos nebaudāmu maizi, lai apklusinātu viņu izsalkumu, un no šāda ēdiena viņi mirs!” — 3. Tā apmēram pirms trim gadiem runāja minētais babilonietis, un tas nopietnībā ir ārkārtīgi dīvaini, ka mūsu mūros šajā Jēzū tagad parādījies tāds vīrs, kura dzīve un darbi gandrīz uz mata apstiprina visu to, ko pareģoja minētais babilonietis! Bet kas te ir darāms? Ja tas viens ir piepildījies, tad varētu piepildīties arī otrs, proti, tā tiesa! Tādēļ es domāju, ka mums jāļauj Viņam darboties kā Viņš grib, spēj un var; jo tas varētu būt grūti, ar Viņu ielaisties kādā cīņā! Jo, kas reiz pamodina mirušos, tam vajag spēt arī vēl vairāk! Kura priekšā noliecas kalni un norimst vējš un jūra, ar to mums būs grūti cīnīties! Tādēļ ļaujam Viņam iet, pie kam te jau, kā jūs paši redzat, vairāki simti ar miesu un dvēseli pieķērušies Viņa mācībai un viņu tur par apsolīto Mesiju!” 4. Pēc šīs vecā nācarieša runas daudzi dusmojās vēl vairāk, bet neviens vairs neiedrošinājās teikt ne vārda. 5. Bet Es labi redzēju, ka ar šiem ļaudīm nekas nebija iesākams, jo tiem nebija nekādas ticības un paļāvības, un tādēļ arī pavisam īsi, bet tik skaļi, ka visi to labi varēja dzirdēt, teicu: “Kādēļ tad jūs dusmojaties? Vai tad jūs nekad neesat dzirdējuši, ka jau kopš seniem laikiem ir teikts: “Pravietis nekur netiek mazāk godāts, kā savā tēvu zemē un savās mājās!”(Mat. Ev. 13., 57.) Bet ja tā, kā sena pieredze to vēl vienmēr ir mācījusi, ko tad jūs dusmojaties? Jūs gribat būt gudri, un es jums saku, ka jūs esat akli, kurli un pilni muļķības! Ja Es esmu Tas, Kas es esmu, un Mani vārdi un darbi to apliecina, kādēļ tad jūs neticat? Vai kādam pravietim vienmēr vajag būt no tālienes, lai viņš atrastu ticību? Vai tad viņas dzimšanas vietai jābūt nezināmai un viņa valodai svešai? 6. Ja Es būtu atnācis no Persijas vai pat no Indijas un darītu zīmes, kuras es nu daru, kādas pirms 29

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.
 • Page 5 and 6: 9. ES saku: “Tur galda galā, sē
 • Page 7 and 8: ērnam jo mazāk drīkst dot vīra
 • Page 9 and 10: 6. Fausts saviem kalpotājiem tūl
 • Page 11 and 12: 5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F
 • Page 13 and 14: deras tikai augstsirdība, — bet
 • Page 15 and 16: 10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod
 • Page 17 and 18: pirmās dzīvības nesēju, jo es p
 • Page 19 and 20: neizdabūs no manis “Nē”! Bet
 • Page 21 and 22: un mazo praviešu darbus; bet ka Vi
 • Page 23 and 24: jākļūst sniega baltiem, un, ja t
 • Page 25 and 26: pie Jairusa? Vai mums par to it kā
 • Page 27: pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ
 • Page 31 and 32: ne caur ko netiek piespiests, tad v
 • Page 33 and 34: cits cēlonis. Šāds ārsts gan š
 • Page 35 and 36: pēc izpratnes ir brīvs likums gar
 • Page 37 and 38: 4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ
 • Page 39 and 40: mums no paša rīta vajag turp noie
 • Page 41 and 42: 16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi
 • Page 43 and 44: 17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš
 • Page 45 and 46: dievišķās kārtības. 6. Tādēj
 • Page 47 and 48: 13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis
 • Page 49 and 50: šanās un visas ticības te tomēr
 • Page 51 and 52: 14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau
 • Page 53 and 54: pret to viņu skaistumu, kad viņu
 • Page 55 and 56: svaru un pērlēm un dārgakmeņiem
 • Page 57 and 58: 12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p
 • Page 59 and 60: gribat palikt par nelgām un kā t
 • Page 61 and 62: Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs
 • Page 63 and 64: 8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid
 • Page 65 and 66: 54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem
 • Page 67 and 68: et pavadot laiku visādās pacilāj
 • Page 69 and 70: lielākā veidā tu vari sastapt ar
 • Page 71 and 72: 11. Vajag būt auksti un silti, lai
 • Page 73 and 74: var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K
 • Page 75 and 76: izd.). Viņiem nav nekādas seviš
 • Page 77 and 78: Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b
 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224:

  mas romietes.” 5. KirenijS saka:

 • Page 225 and 226:

  izmisušās sejas, grimases, kurām

 • Page 227 and 228:

  sim. Labāk runā tu ar brīnišķo

 • Page 229 and 230:

  iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr

 • Page 231 and 232:

  dīt vienu jautājumu, un saki man,

 • Page 233 and 234:

  lai ar to barotos, to tikai sev pā

 • Page 235 and 236:

  pirmais starp saviem biedriem, un v

 • Page 237 and 238:

  ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la

 • Page 239 and 240:

  6. Bet muitniekam ir vienalga, vai

 • Page 241 and 242:

  neko negrib dzirdēt un šādu tic

 • Page 243 and 244:

  jauni pētītāji, kas veco pārbau

 • Page 245 and 246:

  tikai ar to, kas te attiecas tikai

 • Page 247 and 248:

  217. Cilvēka garīgā attīstība.

 • Page 249 and 250:

  5. ja Mozus te runā: “Sākumā D

 • Page 251 and 252:

  pašas dievišķās kārtības ceļ

 • Page 253 and 254:

  vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no

 • Page 255 and 256:

  7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c

 • Page 257 and 258:

  3. ES saku: “Arī tas tavām uztv

 • Page 259 and 260:

  nedaudz vairāk eļļas, lai man š

 • Page 261 and 262:

  Dieva stingra griba, kas mūžam at

 • Page 263 and 264:

  sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa

 • Page 265 and 266:

  4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es

 • Page 267 and 268:

  izturēšanos jūs no tempļa varē

 • Page 269 and 270:

  piespiestās Romas likuma neievēro

 • Page 271 and 272:

  ausīm tā skan kā skaistākā un

 • Page 273 and 274:

  te eņģelis jaunajam farizejam jau

 • Page 275 and 276:

  * * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 277 and 278:

  48. Jairusa mantojuma lietas. . . .

 • Page 279 and 280:

  152. Uz kalna parādās Sātans. ..

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC