Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

adīts šādam

adīts šādam visaugstākam aicinājumam — ko tu nu noteikti vari ar rokām aptvert —, tad ja beigās viņam jātop tam, kam Dievs viņu ir nolēmis, viņa garīgajai daļai mūžam nevar tikt dots nekāds “vajag” likums; bet gan te katram likumam vajadzēti tikt dotam ar “pienākas” un tikai acīmredzami ļauniem brīvā likuma pretiniekiem vajag tikt dotam derīgam, vienmēr uz cilvēka brīvu labošanos aprēķinātam sodam, bet gan vienmēr tādam, ka tas nešķiet kā patvaļīga, bet gan tikai kā neizpildīta kārtības likuma sekas. Tad cilvēka gars visātrāk sāks patstāvīgi domāt un doto likumu drīzāk padarīs par savu un pēc tā rīkosies, kamēr par pārkāpumu pavisam patvaļīgi noteikts sods cilvēka dabu vienmēr nocietina un sarūgtina un cilvēku padara par velnu, kura atriebības kāre netiek dzēsta ātrāk, pirms viņš vai nu vēl šajā, bet pavisam noteikti citā pasaulē, uz nedzirdētāko atriebsies, — kas viņam vajag tikt pielaistam, jo citādi viņš sava paša sirds ellē mūžam nekad nelabotos! 2. Likuma devējam un sodītājam nekad nav jāaizmirst, ka cilvēka gars, vai labs vai ļauns, nekad nevar tikt nonāvēts, bet gan turpina dzīvot! Kamēr viņš vēl redzams staigā pa zemi, tu vari aizstāvēties un, ja viņš tevi vajā, viņu padzīt; bet ja viņš reiz ir ārpus miesas un var tev tuvoties tūkstoš dažādos veidos, lai tev ik uz soļa kaitētu, bez kā tiek no tevis redzēts un pamanīts, — saki, ar kādiem ieročiem tu tad vari viņam stāties pretī? 3. Redzi, Es tev nu saku: tavai lielai nelaimei, kas bez Manis tevi būtu pilnīgi samalusi, tev pilnīgi jāpateicas tiem gariem, kurus caur bieži pārāk stingro romiešu likumu pielietošanu esi padarījis par saviem ienaidniekiem! Tādēļ paņem šo Manu aptverošo augļus nesošo pamācību, tad caur to tu pats kļūs labs strādnieks Dieva vīna kalnā, jo tev netrūkst ne varas, ne līdzekļu un vienmēr vienādi laba griba; bet kā tev trūka, to tu tagad esi no Manis saņēmis. To uzticami pielieto, un tev noteikti neizpaliks svētības bagātu augļu vainags!” 4. KirenijS, pavisam aizkustināts no šīs Manas viņam sniegtās mācības praktiskās gudrības, saka: “Ak Tu manas sirds svētākais, pirmais un lielākais Draugs, Meistar un Dievs! Tikai tagad man ir pilnīgi skaidri tūkstotis un vēl tūkstotis notikumi no manas dzīves un tikai tagad es redzu, ka pie manas citādi godīgās un labās gribas tieši es pats daudz vairāk un rupjāk esmu grēkojis pret Dieva kārtību, nekā vīri, kurus es, diemžēl visā likumu stingrībā, tādēļ esmu licis tiesāt. Bet kas nu šos manus rupjākos grēkus Tavā priekšā, ak Kungs, jebkad varēs vērst par labu?” 5. ES saku: “Draugs, esi mierīgs tādēļ! Pie Dieva neviena lieta nav neiespējama, un Es jau sen tev visu esmu vērsis par labu, — citādi tu nebūtu pie Manis!” 31. Jairuss runā par brīnumu iedarbību. 1. Tad JAIRUSS saka: “Jā, jā, tu varenais Kirenij, tev ir pilnīga taisnība, ka tu pats par sevi saki, ka nu savos tagadējos uzskatos esi pilnīgā skaidrībā; jo arī es un noteikti katrs no mums uz visneapstrīdamākās patiesības pamata varam saprast mūžīgo nepieciešamību, kā te viss ir un kādam cilvēkam jābūt. Bet ko te var darīt? Cilvēce ir pārāk dziļi pagrimusi, tā nesaprot maigu, brīvu mācību, un — runājot tieši, būtu žēl laika, kuru tam nolūkam vēlētos zaudēt, jo tās būtu bezauglīgas pūles, kuru augļi tikko būtu ērkšķi un dadži! Tātad maigā veidā nekāda iedarbība nav iespējama, mazākais, ne pie man pārāk labi zināmajiem jūdiem! 2. Bet ļaudis mācīt caur brīnumu ir divkārt slikti; pirmkārt, slikti tādēļ, ka cilvēks, kurš caur kādu brīnumu pamudināts pieņemt patiesību, ir tiesāts, nebrīvs cilvēks un caur brīnumu apstiprinātajiem vārdiem netic to patiesības dēļ, bet gan aiz tīri verdziskām bailēm no kāda pēkšņa soda. Bet ja kāds ļoti veikli prot brīnumu izskaidrot citādi, tad viņš arī noteikti būs pirmais, kas vārdam un ticībai tad pavisam priecīgi uzsauks ardievas! Un, otrkārt, caur brīnumu apstiprināta mācība ir slikta, jo brīnums, kas kā tāds nevar būt paliekošs, nepāriet uz vēlākām paaudzēm, bet atstāstītam un nepiedzīvotam brīnumam jau tāpat nav un nevar būt nekādas vērtības. 3. Bet ja kādu brīnumu arī varētu padarīt paliekošu, jeb ja visiem šīs šeit dzirdētās patiesības skolotājiem tiktu dotas spējas vienmēr veikt brīnumu, tad paliekošs brīnums, pirmkārt, cilvēku prātos pārāk drīz pārietu tikai ikdienišķi dabīgā parādībā un zaudētu spēcīga pierādījuma pamatu. Bet, otrkārt, kāds brīnums, ko visos laikos veiktu patiesības mācības skolotāji, arī kļūtu tieši ikdienišķs, kā citkārt kāda ielas burvju mākslinieka burvestība, kuru es gan neesmu spējīgs atdarināt un par kuru nesaprotu, kā un ar kādiem līdzekļiem tas tiek veikts; bet, tā kā tāda veida lietas redz pārāk bieži, tad brīnumainais zaudē vērtību un noslīd lejup ikdienišķā un pavisam parastā. 36

4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņem, nav brīnums pēc brīnuma? Vai tas, ko mēs dzirdam, redzam, sajūtam, saožam, garšojam — nav brīnums pēc brīnuma? Bet, tā kā tas viss ir paliekošs un nepārtraukti notiek vienmēr vienādi līdzīgā kārtībā, tad tas zaudē brīnumainā raksturu, dabu nesagūsta ticībai kā tiesa; tas zinātniski nodarbina tikai dažus dabas zinātniekus. Viņi liek savas ausis pie zemes un pielieto visas pūles, lai it kā tomēr dzirdētu augam zāli; bet, tā kā viņi ar visām viņu pūlēm var izpētīt un uzzināt maz vai neko, kā te aug zāle, tad beigās ar gudrām sejām tomēr rāda, it kā viņi to saprastu. Bet, tā kā viņi nevar likt zālei augt, tad iemācās citus vecus, jau nodrāztus brīnumu paņēmienus, ar tiem apmāna aklos un pie tam smīdina redzīgos, ka aklie ļaujas no viņiem nevainīgā veidā apmuļķoties. 5. Tādēļ ir drošs, ka pamatu pamatā brīnumiem ir ļoti maza, vai, kā tas ir visbiežāk, nav nekāda vērtība, lai cilvēkus labotu, jo tas, ko Es esmu teicis par brīnumiem, diemžēl ir pārāk patiesi; tie pa lielākai daļai gan pamodina skatītāju ziņkārību, bet pie visām dvēseles baismām sirds tumšās saites tie tomēr neatraisa un brīnuma skatītāji nemainīgi paliek tādi paši, kādi bija iepriekš, un augstākais, visbiežāk cik dumji vien iespējams, vien otram jautā: “Bet kā viņš, tas brīnumvīrs, tomēr to izdarīja?! Bet vēl dumjākā daļa brīnumvīrā jau tāpat redz tīru velna un viņa siekalu darbu. 6. Bet ja tādā veidā uz brīnumdarbu lauka parādās tik maz vēlamo augļu un pēc tava, ak Kungs un Meistar, skaidrākā attēlojuma caur likuma ārējo spaidu varu vēl mazāki un sliktāki augļi, bet brīvu pamācību no tūkstoš cilvēkiem spēj uzņemt tikko pieci, tad es ticu, ka man ir tiesības uzstādīt vēl vienu svarīgu jautājumu: Kas kā skolotājam beidzot jādara? Brīnums samaitā, stingri likumi arī samaitā, — un brīvu pamācību no dievišķās gudrības dziļumiem tikai ļoti reti kāds cilvēks ir spējīgs uzņemt. Kā no šīm spailēm var iedarbīgi atbrīvoties? Kā ar tādu kuģi var tā izbraukt starp pasaulē zināmo Szyilla un Eharybdis, ka ne no viena, ne otra netiek aprīts?” 32. Dieva būtības pamatiezīmes, 1. ES saku: “Mans draugs, tu esi spriedis pavisam pareizi; bet vienu tu tomēr esi piemirsis, un tas pastāv tajā, ka pie Dieva ir iespējamas ļoti daudzas lietas, kas cilvēkiem liekas neiespējamas. Skati un skaiti Manus mācekļus! Starp tiem ir maz skolās izglītotu; bet Es viņus vispirms pamodināju caur Vārdu un pievilku pie Sevis un tikai pēc tam ļāvu viņiem pieredzēt dievišķā Vārda varu. Bet kāds brīnumdarbs pēc iepriekš dota tīrā Vārda vairs nav nekāda tiesa, bet gan tikai Vārda apstiprinājums. 3. Patiesi, kas sirdī nepārņems šo nu izteikto pierādījumu, tam visi pārējie pierādījumi līdzēs maz vai nemaz! Jo Mani vārdi ir pati gaisma, patiesība un dzīvība. 4. Tādēļ, kas dzird Manu Vārdu, to pieņem un pēc tā dzīvo, tas sevī ir uzņēmis Mani Pašu; bet kas uzņem Mani, tas uzņem arī To, Kas Mani pasaulē ir sūtījis, bet tomēr ir pilnīgi viens ar Mani. Jo ko Es gribu, to grib arī Viņš! Un Viņš nav nekas cits kā Es, un Es nekas cits, kā viņš. Bet kurā, kā Manī vienā sirdī mājo mīlestība un gudrība; tas ir kā Es un Tas, kas Mani šajā pasaulē ir sūtījis, par svētību un svētlaimi visiem, kas ticēs Cilvēka Dēlam! — Vai tu to saproti?” 5. DAUDZI saka: “Jā, Kungs!; bet daži saka: “Kungs, pirmajai reizei tā mums ir diezgan grūta mācība, un mēs tikko aptveram tās jēgu. Kā Tu un Tavs Vārds var būt viens un tas pats?” 6. ES saku: “Ja jūs nespējat aptvert to, kas jūsu priekšā mirdz tik gaiši kā Saule pusdienas laikā, kā jūs tad aptversiet lielāku? Ja jūs neaptverat laicīgo kā tad jūs aptversiet debesīgo? — Kas tad ir Tēvs! Skatiet un sadzirdiet: Tēvs ir mūžīgā mīlestība Dievā! — Kas tad ir Dēls? Gaisma, kas iziet no mīlestības uguns, kas te ir gudrība Dievā! Bet kā mīlestība un gudrība ir viens, tā arī Tēvs un Dēls ir viens! 7. Kur tad starp jums ir kāds, kurš sevī nebūtu kāda mīlestība un kāds atbilstošas pakāpes saprāts? Bet vai tādēļ viņš savā būtībā ir divkāršs? Jo ja te deg lampa ar gaišu liesmu, kas tak noteikti ir uguns, vai cilvēkam, ja viņš vienā un tai pat istabā naktī grib ko redzēt, visur jāiededzina liesmas? Vai viena gaiša liesma neapgaismo istabu tik labi, ka visā istabā ir pietiekami gaismas? Vai tad gaisma neiziet no liesmas, vai tādēļ tā ir kas cits, kā pati mirdzošā liesma? — Ak jūs aklie! Jūs nevarat savest kopā tik pavisam dabīgas lietas, — kā jūs pēc tam gribat aptvert debesu lietas? 8. Tādēļ kurš no jums uz Mani dusmojas, tas lai dodas mājup un dara un tic, kā viņam šķiet labi un pareizi! Jo reiz katrs dzīvos pēc savas ticības un darbi, kurus viņš ir darījis pēc savas mīlestības ticības, kļūs viņa tiesneši! 9. Jo Es netiesāšu nevienu, bet gan katra cilvēka tiesnesis būs viņa paša mīlestība — pēc šiem Maniem vārdiem, kurus Es uz jums nu esmu runājis!” 37

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf