Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

domus, un apspriežas,

domus, un apspriežas, kā varētu no viņa atbrīvoties, citādi būtu ļoti jābaidās, ka īsā laikā viņš pret viņiem uzkūdīs visus jūdus, tāpat kā šos mājiniekus. 10. Bet kad viņi ļoti dzīvi sevī pielaida tādas domas, aiz viņiem noskanēja ļoti spēcīga pērkonveida dārdoņa, ka viņi visi no tā pār mēru izbijās un tad pavisam klusu un ļoti ātri sāka skriet uz pilsētu. 37. Farizeji lasa 37. psalmu. Rohana gudrais padoms. 1. Kad viņi nonāca viņu mājvietā, viņi tūdaļ ķērās pie Dāvida psalmiem un, atverot grāmatu, tūliņ uzšķīrās tieši 37. psalms, un VECĀKAIS tajā sāka lasīt tā: 2. “Nedusmojieties par ļauniem un neuztraucieties par ļaundariem, jo viņi drīz tiks nopļauti tāpat kā zāle un viņi novītīs kā lapu zaļums. Ceri uz To Kungu un dari labu; paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Priecājies par Kungu; Viņš tev dos, ko vēlas tava sirds. Pavēli Tam Kungam savu ceļu, un ceri uz Viņu! Viņš visu darīs labu un tavai taisnībai liks augt kā gaismai un tavai tiesai kā saulainai dienai. 3. Esi kluss Kunga priekšā un gaidi uz Viņu; neiekarsti, ja kādam viņa blēdības labi izdodas! Atmet dusmas un nedod vietu bardzības niknumam; jā, nedusmojies, ka tad arī tu darītu ļaunu! Jo ļaunie tiks izdeldēti, bet kas gaida Kungu, tie iemantos zemi. 4. Vēl mazu brīdi, un bezdievīgā vairs nav, un kad tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nav. Bet tie lēnprātīgie iemantos zemi un priecāsies lielā mierā. Bezdievīgais draud taisnīgajam un griež zobus pret viņu. Bet Tas Kungs smejas par bezdievi, jo Viņš redz, kā nāk Viņa diena. Bezdievji izvelk zobenu un uzvelk savu stopu, lai satriektu grūtdieņus un nabagus un nokautu dievbijīgos. Bet viņu zobens iedursies viņu pašu sirdīs un viņu stops taps salauzts. 5. Tas nedaudzais, kas ir taisnīgajiem ir labāks, nekā daudzo bezdievīgo lielā manta. Jo bezdievīgā roka tiks salauzta; bet taisnīgos Kungs uzturēs. Kungs zina taisnīgo un dievbijīgo dienas un viņu mantojums paliks mūžīgi; ļaunā laikā viņi neies bojā un dārdzības laikā viņiem būs pietiekami. Jo bezdievīgie iznīks un Kunga ienaidnieki, jebšu viņi ir kā zaļojoša pļava, tie tomēr izzudīs, kā te izzūd dūmi. Bezdievīgais ņem uz parāda un nemaksā, bet taisnīgais ir žēlsirdīgs un laipns.” 6. Pēc šiem vārdiem VIENS FARIZEJS pieceļas un uz vecāko, kas lasa, saka: “Ko tu lasi tādas muļķības?! Vai tu nemani, ka uz mums tas viss attiecas no sliktās puses un no labās puses ne uz vienu citu, kā namdara dēlu? Tā ir pavisam nolādēta liecība pret mums, un tu to lietu turpini lasīt tik viegli un priecīgi, it kā kādu Jeruzalemes augstā priestera slavas rakstu mums!” 7. VECĀKAIS saka: Draugs, tas pavisam nav par ļaunu, ja caur to mēs mūsu pašu priekšā tiekam apgaismoti nedaudz gaišāk, kā mēs esam apgaismoti. Ir labāk iepriekš vienam otru pazīt, nekā pēc neilga laika mums visas pasaules priekšā jāstāv kailiem kā ļaužu krāpniekiem, no katra ienīstiem un atstātiem! Jo beigās tas tomēr atkarīgs vienīgi no Dieva, cik ilgi mums mūsu tagadējā veidā un kārtā jāstāv kā neatklātiem, un tādēļ es ļoti ārkārtējo psalmu lasu tālāk!” 8. VAIRĀKI saka: “Tev ir taisnība, dari to!” 9. Un VECĀKAIS lasa tālāk tā: 10. “Jo Viņa svētītie manto zemi; bet Viņa nolādētie tiks izdeldēti!” 11. Te FARIZEJI pavisam steidzīgi jautā atkal: “Kuri ir tie svētīties un kuri tie nolādētie?” 12. VECĀKAIS saka: “Ka mēs neesam tie svētītie, tas tagad pie mūsu vienmēr pieaugošās romiešu vajāšanas, gan jau ir ar rokām aptverams! Jo ja mēs būtu tie svētītie tad mūsu svētajā zemē Dievs mūs nekad nebūtu licis tādās nekad nedzirdētās mokās! Visu pārējo tu pats vari sev viegli atminēt — bet es nu lasu tālāk: 13. “Tāda vīra soļi būs no Kunga sekmēti, un Viņam ir prieks par viņa ceļu. Ja viņš paklūp, viņš netiek atmests; jo Kungs viņu tur pie rokas. Es biju jauns un esmu kļuvis vecs; bet es vēl nekad neesmu redzējis taisnīgo atstātu, vai viņa bērnus lūdzam maizi. Jo taisnīgais vienmēr ir līdzcietīgs un labprāt aizdod nabagiem; tādēļ viņa dzimums tiks svētīts. 14. Atstājies no ļauna un dari labu! Pastāvīgi paliec taisnīgs; jo Tas Kungs mīl taisnu tiesu un Viņš nekad neatstāj savus ticīgos. Viņi mūžam taps pasargāti; bet bezdievīgo sēkla tiks izdeldēta. Vienīgi taisnīgie manto zemi un paliek tajā. 15. Taisnīgā mute pauž gudrību un viņa mēle māca taisnību; viņa sirds ir Dieva likums un viņa soļi nekad nepaslīd. Bet bezdievīgais vienmēr uzglūn taisnīgajam un meklē viņu nonāvēt. Bet Kungs viņu nepamet bezdievīgā rokās un nepazudina viņu, kad viņš no bezdievīgajiem tiek notiesāts. 40

16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsies no Viņa ceļa, tad Viņš tevi paaugstinās, lai tu manto to zemi; un tad tu redzēsi, ka bezdievīgie tiks izdeldēti! 17. Es redzēju kādu bezdievi, kas bija ļoti stūrgalvīgs, izpletās un zaļoja kā kāds lauru koks. Bet kad gāju garām, redzi, viņa vairs nebija; un, kad es pēc viņa jautāju, viņš nekurt nebija atrodams. 18. Tādēļ paliec dievbijīgs un esi taisnīgs; jo tādam beigās klāsies labi! Bet Dieva likumu pārkāpēji visi kopā tiks iznīdēti, un bezdievīgie pēdīgi tiks izdeldēti! Bet katrās bēdās Dievs palīdz vienīgi taisnīgiem un ir to vienīgais spēks un stiprums. Dievs viņiem stāvēs klāt un viņus izglābs. Viņš pats viņus izglābs no bezdievjiem un viņiem palīdzēs, jo viņi paļaujas uz Viņu.” 19. Kad nu vecākais ar psalmu bija galā, FARIZEJS pavisam dusmīgs viņam uzbrūk un kliedz: “Tu vecais ēzeli, vai tu nemani, ka caur šo psalmu kā bezdievji tiekam apzīmēti mēs, un tie, kuri turas kopā ar Jēzu, kā taisnīgie? Vai tu nemani, ka mēs tiksim izdeldēti un viņi paliks zemē? Vai tieši mēs netiecamies nonāvēt viņu kā taisnīgo, kamēr Dievs viņu uztur? Tas ir viens skaists psalms priekš mums!” 20. VECĀKAIS saka: “Es to neesmu uzrakstījis! Tas stāv grāmatā; un ja mēs paliekam, kādi mēs esam, tad mums patiesi arī vajadzēs to piedzīvot. Vai tu saproti to un Dieva varenību?” 21. Kāds CITS saka: “Es to lietu saprotu labāk, nekā jūs visi! Mūsu draugam Rohanam vajadzēja šo psalmu lasīt; to ir panācis ar savu mums visiem, protams, ļoti nepatveramo brīnumvaru! Jo ja viņš ar vienu vārdu ir spējīgs izdziedināt visu ģimeni, pie kuras mēs tikko veltīgi meklējām mūsu zelta un sudraba svētību, tad viņš tikpat labi ir spējīgs mūs piespiest lasīt tikai šādus psalmus, kas pavisam atklāti tikpat labi deva liecību pret mums, kā reiz pret Dāvida ienaidniekiem. 22. Pie kam vecajam Jāzepam patiesi taisnā līnijā jābūt Dāvida pēcnācējam un tagad Jēzu, jo arī Jāzepa otrā sieva Marija ir no tās pašas cilts, dēvē par “Dāvida dēlu”, kāda iemesla dēļ vecais Jāzeps, kas vienmēr bija ļoti slīpēta lapsa, ļoti iespējams, savam dēlam pavisam slepeni arī spēja iemācīt visas slepenās mākslas, lai viņš ar savām burvestībām pielaistu māņticīgos romiešus un grieķus un tad sevi stādītu priekšā kā Jupitera vai Apolona dēlu un tātad romiešiem vajadzētu viņu izsludināt un iecelt par viņu ķeizaru. Un ja Romā rezidējošie kungi ir tik akli kā šie, kuri te ir pavēlnieki pār Āziju un kuri Jēzum, tā teikt, jau ir viņa maisā, tad jau viņam arī nekas nevar traucēt, ka drīzā laikā viņš romiešiem rakstīs priekšā likumus, — un tad mēs visi esam apgādāti!” 23. KĀDS CITS saka: “Caur kādu slepenu rakstu ķeizaram šādam pasākumam gan it kā tiks likti priekšā šķēršļi!” 24. PIRMAIS saka: “Tev būs grūti likt priekšā šķērsli tam, kas ar savām brīnumainajām gaišreģa spējām redz visu, ko tu, lai cik apslēpti, domā! Kas cits kā viņš atpakaļceļā mūs nobaidīja ar pērkona dārdienu, jo viņš noteikti dzirdēja, ko mēs savā starpā par viņu runājam?! Un kas cits kā viņš lika mums lasīt pret mums asi liecinošo psalmu? Un kādēļ? Jo viņš noteikti zināja, ko mēs gribam pret viņu nolemt! Ej, sēdies pie galda un pamēģini ķeizaram uzrakstīt slepenu rakstu, — un es tev galvoju: ka vai nu tu nebūsi spējīgs uzrakstīt tikai vienu vārdu, vai arī caur viņa nepatveramo slepeno brīnumvaru tu tiksi piespiests pret sevi uzrakstīt briesmīgu liecību! 25. Pie kam pat mūsu priekšnieks Jairuss ar miesu un dvēseli tagad ir par viņu, jo viņš viņa meitu divas reizes atmodināja no nāves, un atbalsta viņu, ar ko tikai viņš vēlas, — un tādēļ mēs arī Jeruzalemē neko nespējam pret viņu panākt. Īsi un labi, mēs no visām pusēm esam pienagloti un sasaistīti un nevaram pret viņu darboties. Vislabākais man vēl šķiet ļaunajai spēlei rādīt laipnu seju, vai arī sevi pilnīgi atzīstam par viņa mācekļiem, — citādi mēs pret viņu neko sekmīgi nevaram uzsākt, kur mēs pat it kā nespējam kaut ko domāt, lai tas uz vietas netiktu no viņa uzzināts. 26. VECAIS ROHANS saka: “Es arī tā domāju! Mums patiesi paliek atvērts tikai šis vienīgais ceļš: vai nu mēs izturamies pavisam vienaldzīgi, vai arī mēs pievienojamies viņa mācībai un darām, ko viņš mums iesaka vai pavēl; jo pret šo dzeloni pagaidām nekas nav darāms!” 27. VISI saka: Izturamies pavisam indiferenti, tas būs tas labākais; jo tā mēs nesanaidosimies ne ar Romu, ne ar Jeruzalemi, un tajā pastāv visa gudrība, pēc kuras mēs iekārtojam mūsu dzīvi.” 28. Pēc tam visi dodas pie miera un katrs slepeni pie sevis domā, kas viņam savā labā jādara. 36. Farizeju vecākais Rohans pie Jēzus. 1. Bet no rīta Rohans tomēr atnāk pie Manis mājā un lūdz, vai viņš drīkstētu ar Mani runāt. 2. Bet es viņam saku: “Ko tu Man gribi teikt, to Es zinu; bet kas Man tev sakāms, to tu nezini, un tā 41

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Arduino 2
2 - Sven
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
/ 2
Stretnutie s dôchodcami 2
Latín-2 - Vicens Vives
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Revistas 2