Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

tu vari Mani

tu vari Mani uzklausīt!” 3. ROHANS saka: “Ja tu gribi runāt, tad runā, un es gribu tevi uzklausīt.” 4. Es saku: “Tu vakar lasīji priekšā psalmu; tas bija tieši 37. psalms. Šis psalms tevi, kā arī tavus kolēģus spēcīgi aizķēra, un caur to jūs nedaudz iedziļinājāties sevī un tad apspriedāties, vai nu iepretī Man jāizturas pavisam vienaldzīgi, vai arī jums jākļūst par Maniem mācekļiem. Jūs izšķīrāties par vienaldzību; bet naktī tu pārdomāji, vai tev nekļūt par Manu mācekli, un nu tu esi atnācis, lai Man par to jautātu. 5. Bet Es tev nesaku ne jā, ne nē, bet gan: ja tu gribi palikt, tad paliec; ja tu gribi iet, tad ej! Jo redzi, mācekļu Man ir pietiekami! Šeit Manā mājā ir vairākas istabas, un tās visas pilnas mācekļiem. Ārā tu redzi uzstādītas teltis; tās tiek apdzīvotas no Maniem mācekļiem. Te, līdzās šai Manai mazākai istabai, ir lielā darba un vienlaicīgi ēdamistaba; un, tā kā vēl ir agrs, tajā atpūšas Romas lielie pasaules kungi, un viņi tāpat ir Mani mācekļi. Līdzās tai nelielā istabā dzīvo priekšnieks Jairuss ar sievu un meitu, kuru Es divas reizes esmu atmodinājis no nāves; un redzi, arī viņš ir Mans māceklis. Bet ja Man par mācekļiem ir tādi cilvēki, tad arī tu tikpat labi vari būt Mans māceklis; bet kā tu arī redzi, Es uz to nepastāvu! Ja tu gribi, tad paliec; un ja tu negribi, tad ej! Jo tev stāv atvērti abi ceļi!” 6. ROHANS saka: “Kungs, es palieku, — un ir ļoti viegli iespējams, ka no maniem kolēģiem līdzīgi man nāks un paliks vēl vairāki! Jo es nu sāku aptvert, ka aiz Tevis vajag būt vairāk, nekā tikai kādai rīta zemes burvestību burvju mākslai! Tu esi viens no Dieva svaidīts, īpaša veida pravietis, kāds pirms tevis te vēl nekad nebija, un tādēļ es palieku! 7. Stāv gan rakstīts, ka no Galilejas nekad nav jāpaceļas nekādam pravietim; bet nu es pie tā vairs neturos, — jo atklāta darbība man nozīmē vairāk, nekā rakstu mīklainie vārdi, kurus neviens nevar saprast pareizos patiesības dziļumos. Pie tam, cik es zinu, tu neesi Galilejas, bet gan Betlēmes pilsonis, un tā tu pavisam labi vari būt pravietis! Es jūtos no Tevis ļoti piesaistīts, un Tavs tuvums man dara labu, un tā es palieku. Man gan ir liels īpašums; bet kas man pieder, no tā mums visiem dzīvošanai pietiek pilniem trīsdesmit gadiem! Ja Tu prasi kādu mācības naudu, tad puse mana īpašuma stāv Tavā rīcībā!” 9. Rohans tūlīt par to jautā vairākiem KLĀTESOŠIEM MĀCEKĻIEM. Bet viņi runā: “Mūsu svētais Meistars no mums vēl nekad nav prasījis ne statera, kaut gan mēs visi vienmēr ar visu tiekam no viņa apgādāti. Viņš no tevis noteikti neprasīs vairāk, kā prasa no mums. Viss, ko Viņš no mums prasa, ir ticība un mīlestība.” 10. ROHANS jautā tālāk: “Vai tad arī jūs jau varat veikt dažus sevišķus, cilvēka saprātam neaptveramus darbus? Un ja jūs to varat, vai jūs arī saprotat, kā tā kas var būt iespējams? 11. PĒTERIS saka: “Ja tā kas ir vajadzīgs, tad caur Meistara spēku mūsos mēs jau varam darīt tādus darbus un pavisam aptveroši labi saprotam, ka tas ir ļoti labi un viegli iespējams. Ja tu gribi būt Viņa patiess māceklis, tad arī tu viegli varēsi veikt tādus darbus un tad labi saprast, ko tu dari! Jo šeit likums ir Mīlestība, un Gudrība to izpilda,” 12. ROHANS vēlreiz jautā, teikdams: “Bet vai tu tomēr nekad neesi manījis, ka pie šādiem ārkārtējiem darbiem dažreiz, pavisam nemanāmi, sava daļa būtu Sātanam?” 13. PĒTERIS saka: “Nabaga aklais cilvēk, kā tu tomēr izraki ļaunu jautājumu! Kā te Sātans var ņemt kādu daļu, kur visām debesīm ir visaugstākā un varenākā ietekme?! Es un mēs visi esam redzējuši atvērtas debesis un Dieva eņģeļus neskaitāmos pulkos nākam lejā uz Zemi; un mēs redzējām, ka viņi viņam un mums visiem kalpoja! Bet ja tā, kā tad iespējama Sātana līdzdalība!? 14. Bet ja man tu to nevari ticēt, tad dodies uz Ziharu un apjautājies tur pie virspriestera Jonaela un pie lieltirgotāja Jairuta, kas tagad apdzīvo zināmo Jesaja pili ārpus Ziharas! Šie mūsu draugi tev uzticami darīs zināmu, kas ir Tas, Kura mācekļiem būt mums ir tā nekad nepelnītā, visaugstākā žēlastība! Pie Jonaela tāpat kā pie Jairuta tu vēl sastapsi kalpojošus eņģeļus šķietami miesīgā izskatā.” 15. Kad ROHANS to dzird, viņš, pilns godbijības, pienāk pie Manis un Man jautā, vai Man nekas nebūtu pretī, ja viņš dotos ceļojumā uz Ziharu. 16. ES saku: “Nekas, ne mazākā mērā! Ej tur un apvaicājies par visu, un ja tu atkal atnāksi šeit, tad saviem brāļiem un kolēģiem dari zināmu visu, ko tu esi dzirdējis un redzējis! Kad ar labu rezultātu to šo uzdevumu būsi izpildījis, tad nāc atkal un seko Man! Jo kurp Es tajā laikā būšu devies, to tu jau uzzināsi. Bet ja tu dosies caur Ziharu, pirmo muitas vietu no šejienes, tad caur Kisu un Kanām ej Samarijā, un ja tev jautās, uz kurieni un kā vārdā tu ceļo, tad nosauc Manu vārdu, un tev visur atļaus brīvi ceļot! bet neceļo farizeju vecākā tērpā; jo ar to tu varētu tālu netikt; bet gan apvelc pavisam vienkāršu pilsoņa tērpu, un tad arī Samarijā tev nekur neiebildīs! 42

17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš tūlīt devās ceļā un svešumā gāja meklēt un pazīt To, Kas viņam mājās nu bija tik ļoti tuvu. 18. Bet vienmēr ir cilvēki un gari, kas vienmēr domā, ka svešumā var redzēt, piedzīvot un mācīties vairāk, nekā mājās; un tomēr visur spīd viena un tā pati Saule. Jā, svešumā gan labi var iepazīt citus cilvēkus un citas parašas un citas valodas, bet vai pie tam sirds ir ko ieguvusi, tā ir cita lieta! 19. Kas dodas svešumā tikai aiz tīras ziņkāres, lai tur labāk izpriecātos un izklaidētos, tas savas sirds izglītībai iegūs maz. Bet kas dodas svešumā, lai turienes cilvēkiem būtu noderīgs un viņiem nestu jaunu gaismu, tas lai ceļo un darbojas, un ceļojums viņam atnesīs daudz ieguvuma! 20. Katrs pravietis svešumā izdara vairāk, nekā dzimtenē savās mājās. 37. Sirmgalvis Joza pateicas Kungam. 1. Kad Rohans bija prom, te sirmgalvis, kura vārds bija Joza, kopā ar saviem šajā naktī izziedinātajiem bērniem un bērnubērniem nāca un nesa Man pateicību, slavu un godu un lūdza Mani, vai viņš ar savējiem visu dienu nedrīkstētu uzturēties Manā sabiedrībā. 2. Un Es uz viņu runāju: “Ko tu gribi, to dari! Pagājušā naktī tev Manis dēļ ar farizejiem bija jāiztur cīņa un jūs visi manā Vārdā izturējāties labi. Bet tādēļ nākotnē jums no visām šādām mocībām jābūt atbrīvotiem un turpmāk jūsu mājas slieksni vairs nepārkāps neviens mantkārīgas ticības fanātiķis! Bet nu dodieties pie Maniem mācekļiem, viņi jums pamācīs, kam jums turpmāk jātic un kas jādara. 3. Pie šiem vārdiem priekšā iznāk Pēteris un visu sabiedrību pieved pie Mateja Rakstītāja, un viņš viņiem dod lasīt, kas viss ar Maniem mācekļiem ir atgadījies un ko Es esmu mācījis. 4. Kad viņi viņu garam tā bija apgādāti, tikai tad no viņu guļamistabām iznāk Kirenijs, Kornēlijs, Fausts un priekšnieks Jairuss ar sievu un meitu, uz visdraudzīgāko Mani sveicina un pateicas Man par labo un ļoti spēcinošo miegu un par ļoti skaistajiem sapņiem, kurus cauru nakti sapņojuši; bet arī Es viņus apsveicu un rādu tikko atnākušos, kuri tika izdziedināti. 5. Un Kirenijs pieiet pie viņiem un par visu sīki iztaujā. Bet kad viņš dzirdēja par farizeju intrigām, tad viņš sadusmojās un runāja: “Nē, Kungs, pie Tava man pār visu svētā Vārda, to es šiem Sātana mācekļiem nekad nevaru piedot! Man vajag likt viņus sodīt un ja arī man tādēļ jāzaudē mana dzīvība! Bet viņi tomēr ir vilki, hiēnas un lapsas, kādi citi nav visā Palestīnā, jā, visā Āzijā! Kāda starpība tad ir starp viņiem un ļaunākiem zagļiem un citiem laupītājiem? Ak jūs ļaunie, jūs pirmās un plēsīgākās sugas bestijas! Jūs sevi dēvējat par Dieva kalpiem un dienā par to liekat sevi visur augsti godāt un cildināt; bet naktī jūs tad dodaties uz acīmredzamāko laupīšanu! Nu pagaidiet, pagaidiet, es jums nakts laupīšanas gājienus izdzīšu tādā veidā, ka jūs neko vairs neapjautīsiet!” 6. Pavisam sadusmotajam valsts virspavēlniekam Es saku: “Draugs, atmet to; jo to, ko tu tagad gribi darīt, Es šajā naktī garīgi darīju jau daudz jūtamākā veidā, un tā sekas būs, ka drīz viņi visi pieņems Manu Mācību. Viņu vecākais, vārdā Rohans, šodien jau bija šeit un pieņēma Manu mācību; un tādēļ Es viņu, nu jau kā Manu mācekli, sūtīju uz Ziharu, kur viņš daudz redzēs un mācīsies. Pēc divām dienām viņš atkal nāks atpakaļ un savus kolēģus pavisam noteikti vedīs zem mana jumta! Un redzi, tas tad ir labāk, nekā žagari, krusts un cirvis!” 7. Nedaudz mazāk uztraukts, KirenijS saka: “Ja tā, tad es savus vārdus ļoti labprāt ņemu atpakaļ un pār viņiem nelikšu nākt nekādai bargai un mokošai tiesai; bet viņiem vajadzēs man atskaitīties!” 9. Boruss ārā bija licis uzstādīt daudzus galdus, pie kāda darba Mani brāļi, kā namdari, viņam dabīgi palīdzēja, un tā šodien, kā pirmssabata dienā, respektīvi, svētku dienā, brokastis bija baudāmas ārā. Bija sagādāti aptuveni piecdesmit lieli galdi ar soliem, bagātīgi klāti ar ēdienu un vīnu, un patiesi bija ļoti iepriecinoši redzēt, ka simtiem visādu kārtu viesi jau sēdēja pie galdiem, dziedāja slavas dziesmas un baudīja bagātīgas brokastis. Daudzo galdu vidū bija iekārtota sava veida tribīne, kur uz mums gaidīja grezni izrotāts galds ar ēdieniem un mēs — Es, Kirenijs, Kornēlijs, Fausts, Jairuss ar sievu un meitu, Mana māte un divpadsmit apustuļi ieņēmām vietas un tur pacilājošās priecīgās sarunās baudījām brokastis, kuras bija pasūtījis Fausts un Boruss. 10. Bet trūka Lidijas, Fausta jaunās sievas, kas viņas daudzo mājas darbu dēļ palika mājās Kapernaumā, kaut ļoti labprāt būtu devusies līdzi uz Nacareti. Mana māte par to Faustam izteica, dabīgi, ļoti maigu pārmetumu, un viņš nožēloja, ka savu jauno sievu atstājis mājās un nolēma tūlīt pats to atvest. 11. Bet Es viņam teicu: “Atstāj to; ja Es gribu, līdz pusdienām viņa pavisam sveika un vesela būs šeit! 43

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Untitled-2 - Luis Vidal + Architects