Views
3 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

8. Tādēļ pēc Dieva

8. Tādēļ pēc Dieva kārtības arī lielāko noziedznieku nevienam tiesnesim nav jāsoda ar miesas nāvi, bet gan pēc nozieguma pakāpes ar pērienu. Ja viņš to dara, tad viņš ir cilvēku tiesnesis debesīm, bet, ja viņš tā nedara, — tad tiesnesis ellei; bet gan: kādai valstībai viņš cilvēkus ir tiesājis, no tās pašas valstības viņam arī jāsaņem alga! — Tagad tu zini pietiekami, un nu liec dārgumus noglabāt. Rītu tiks atvesti arī tie no Horācijas — un tad tūlīt jānotiek visu šo velna mēslu sadalīšanai un nosūtīšanai. — Bet nu dodamies ēdamzālē; jo mūs jau gaida vakara mielasts! Patiesi, viss šis notikums Man ir jau par lielu nastu. Un Mans laiks Mani spiež jau doties uz Nācareti!” 9.FAUSTS saka: “Kungs, ka Tev šai nepatīkamajai lietai vajag būt gaužām pretīgai, to es pārāk labi saprotu; bet ko var darīt, ja tā lieta reiz ir tāda? Vispār es Tevi, mans Kungs un mans lielākais un labākais draugs, lūdzu, lai tu no šejienes nedodies prom ātrāk, nekā es; jo bez Tevis es nespēju neko un, otrkārt, neraugoties, ka man ir mana mīļā sieviņa, bez Tevis mani šeit nonāvētu šausmīgākā garlaicība! Tādēļ es lūdzu Tevi, lai Tu šo vietu nevēlies atstāt ātrāk, pirms es neesmu galā ar šo apgrūtinošo lietu!” 10. ES saku: “Pavisam labi! Bet Es no visiem šiem dārgumiem un vienpadsmit farizejiem neko vairs negribu redzēt; jo tas Man riebjas vairāk nekā maita.” 11. FAUSTS saka: “Par to jātiek gādātam!” 2. Jūda Iskariots kā zelta zaglis. 1. Mēs nu ieejam istabā, respektīvi, ēdamzālē, kur mūs jau gaida bagātīgs vakara mielasts. Bet tikko mēs paēdām, kad divi kalpi ieved zālē Jūdu Iskariotu un priekšniekam ziņo, ka šis māceklis, jeb kas viņš ir, gribēja piesavināties pāris pfundu zelta, bet viņi viņu pie šī darba pieķēruši, zeltu viņam atkal atņēmuši un atveduši šeit pie atbildības. 2. JŪDA stāv šeit ļoti nokaunējies un saka: “Man ne tuvu nav nācis prātā gribēt zeltu piesavināties, bet gan tikai pārliecināties, vai šie pāris zelta stienīši patiesi ir tik smagi, kā to saka. Bet šie nelgas mani satver un tūlīt atvelk šeit kā zemisku zagli! Tādēļ es tevi, Faust, lūdzu, ka šis traips man tiek noņemts.” 3. FAUSTS kalpiem saka: “Ļaujiet viņam iet! Viņš ir Kunga māceklis un tādēļ es gribu viņu saudzēt; (uz Jūdu): bet tu turpmāk, sevišķi nakts laikā, vairs neaizskar nekādus zelta stieņus, izņemot, ja nekļūsi ķeizarisks notaksētājs, — citādi zagšanas mēģinājuma dēļ tu neizbēgami tiksi likumīgi sodīts! Vai tu virstiesnesi Faustu labi saprati?” 4. JŪDA, šausmīgi nokaunējies, saka: “Kungs, te nebija ne niecīgākās pēdas no kāda mēģinājuma zagt, bet patiesi — tikai, protams, nedaudz nelaikā — zelta stieņu smaguma pārbaudīšana.” 5. ES saku: “Ej un meklē sev guļas vietu! Jo no šī ļaunuma, no kura caur Sātana roku mirst visi zagļi, drīzā laikā arī tu mirsi; jo tu biji, esi un paliec zaglis! Cik ilgi tevi baida likuma stingrība, pēc atklātas rīcības tu gan vēl neesi zaglis; bet savā sirdī tu tas esi jau sen! Ja šodien atceltu visus likumus, tad tu kā pirmais liksi savas rokas pie dārgumiem, jo tavai sirdij ir sveši visi tiesas un taisnīguma likumi. Žēl gan tavu galvu, ka zem tās nepukst labāka sirds! — Ej tagad gulēt un rīt esi saprātīgāks, nekā šodien!” 6. Ar šo rājienu ļoti nopaunājies Jūda no ēdamistabas aiziet savā guļamistabā un liekas gulēt, bet apmēram divas stundas pārdomā, kā viņš varētu izvairīties no tā, ko Es viņam esmu pareģojis; bet savā sirdī viņš neredz nekādu izeju, jo tā vienmēr no jauna paceļ savu pēc zelta izslāpušo balsi, un tā iemieg. — Bet arī mēs dodamies pie miera, jo abas iepriekšējās naktis bijām ļoti nodarbināti. Bet rīts nelika ilgi uz sevi gaidīt. 7. Kad Fausts vēlreiz gribēja griezties uz otriem sāniem, lai vēl pagulētu rīta miegu, te atnāk arī dārgumu vedēji no Horacinas un amata dēļ viņam vajag iet ārā dārgumus apskatīt, tos notaksēt un pieņemt. Kad viņš ar šo darbu ir galā, arī mēs visi jau esam kājās un lielajā ēdamzālē uz daudzajiem galdiem ir klātas brokastis, pastāvošas no svaigām, labi pagatavotām zivīm. Fausts, jau gandrīz pavisam noguris, ar jauno sievu nāk ēdamistabā un piesēžas Man līdzās. 8. Tikai pēc baudītām brokastīm, kurās netrūka arī laba vīna, Fausts Man atstāstīja, ka viņa rīta darījumi, kas citādi viņam būtu prasījuši pāris nedēļas čakla darba, nu ir pabeigti un viss jau ir nosūtīts to nozīmētās vietās. Visi dokumenti pilnīgā kārtībā jau ir uz galda lielajā darba istabā un tiesas pavadvēstules labākā kārtībā. Dārgumi no Kisjona alas ir pareizi sadalīti un uz labāko apgādāti ar nosūtījuma dokumentiem, līdzīgi arī nomas nauda kopā ar lielajiem tempļa dārgumiem no Horacijas, un tā tagad viss ir nosūtīts; tikai lielajā darba istabā atrodas krietni daudz galdnieka darba rīku, kuriem vēl neesmu atradis īpašnieku. 4

9. ES saku: “Tur galda galā, sēžot līdzās mātei Marijai, ir divi Jāzepa dēli, vārdā Jozus un Joels; tie pieder viņiem abiem! Tos viņiem kopā ar mājokli Nācaretē atņēma kā ķīlu, un tiem atkal jātiek viņiem atdotiem atpakaļ.” 10. FAUSTS saka: “Kungs, kopā ar mājokli! Par to es galvoju! Ak Kungs un draugs! Kādas visādas nepatikšanas šie melnie man jau ir sagādājuši; bet muļķīgais likums viņus aizstāv un pie labākās gribas nekur nevarēja viņiem nolauzt sprandu. Manu acu priekšā viņi darīja briesmīgākās netaisnības un ar visu varu, kāda ir kāda rīcībā, neko nevarēja viņiem padarīt; bet te Sātans viņus tomēr reiz ir atstājis sēžam un nu manās rokās ir groži, kuru priekšā šiem zeļļiem ir jādreb kā apses lapām vētrā. Ziņojums valsts virspavēlniekam Kirenijam ir meistarstiķis, kuru apstiprinātu kopā ar nodevām viņš acumirklī liks nosūtīt uz Romu. Ķeizariskais kuģis ar 24 airiem un pie laba vēja pat apgādāts ar spēcīgu buru un stūri, no Tiras, Sidonas un Cezarijas divpadsmit dienās ir pie romiešu krastiem un tikpat kā ķeizara rokās! Uz to priecājaties vēl divpadsmit dienas, jūs, melnie! Jūsu augstprātībai jātiek uzliktiem pavisam sevišķiem šķēršļiem!” 11. ES saku: “Draugs! Es tev saku: Tikai nelīksmo par agru! Viena vārna otrai acīs neknābj! Tiem vienpadsmit mūru iekšienē pavisam neies labi! Viņi gan netiks nonāvēti, bet tā vietā uz mūžu tiks ieslodzīti grēku nožēlošanas cietumā. Bet atklātā aizbildinājumā pret Romu viņi tiks nomazgāti tik balti kā vilna, un tikai tad no tevis tiks prasīti tālāki ziņojumi un tev būs lielas pūles apmierinoši atbildēt uz visiem jautājumiem no Romas. Tev gan netiks nodarīts nekāds ļaunums, bet ja tu netiksi galā ar nepieciešamajiem lieciniekiem un citiem pierādījumiem, tu tikko izbēgsi zināmām grūtībām. Tādēļ es tev atstāju Pilahu; viņš tev visā pakalpos. Tikai ātri ietērp viņu romiešu apģērbā, ka viņš netiek pazīts no Kapernaumā novietotiem kolēģiem! Jo Es tev varu teikt: Sātans savu pulku ne tuvu nav iekārtojis tik viltīgi, kā šis odžu dzimums. Tātad tavai dūjas lēnprātībai esi arī viltīgs kā čūska, citādi tu ar šo sugu netiksi galā!” 12. FAUSTS saka: “Mūžīgs paldies Tev par šo padomu! Tomēr tagad, kur šis darījums ir noritējis cik iespējams, labi, uzsāksim kaut ko vairāk iepriecinošu!” 13. ES saku: “Pavisam labi! Es jau tā gribēju; tikai pagaidām vēl Kisjonu, kas ar savām kasēm drīz būs kārtībā!” 3. Brīnumu un dziedniecības spēju pareiza pielietošana. 1. Pēc īsa laika KISJONS uz maigāko un mīlestības draudzīgāko mūs sveicina un tad saka: “Mīļotais draugs Jēzu! — Tā es Tevi dēvēju tikai ārēji; jo Tu zini, kas Tu esi man sirdī! Vienīgi Tev man jāpateicas par visu! No nabaga Kānas pilsoņu parādu grāmatas es labprātīgi esmu izdzēsis tikai nelielu summu, kopā par piecsimts pfundiem, un par to bez pārējiem nenovērtējamiem dārgumiem, kas varbūt ir vēlreiz tik vērti, Tu man esi devis piecdesmit tūkstoš pfundu. Pie visas manas neizmērojamās mīlestības uz Tevi, es Tev apsolu, ka to visu izlietošu nabago un apspiesto labumam un tā arī no velna mēsliem beidzot tomēr vēl taps zelts debesīm! 2. Zeltu un sudrabu es gan nedošu cilvēkiem rokās, jo tā ir patiesa inde cilvēku vājām laicīgām sirdīm; bet es tiem, kuriem nav pajumtes un īpašuma, sagādāšu pajumti un īpašumu, kopā ar zemi atbrīvotu no nodokļiem un sagādāšu viņiem mājlopus, maizi un apģērbu. Bet katram, kuru es aplaimošu, tiks sprediķota Tava Mācība un sludināts Tavs Vārds, lai viņš dzīvi zina, KAM viņam par to visu jāpateicas, un ka es neesmu nekas cits, kā tikai slikts un slinks kalps! — Bet Tu, ak Kungs, vienmēr spēcini mani, ja es kalpošu Tavā vārdā! Bet ja man jebkad būtu patika pievērsties tikai kādai pasaules tieksmei, tad vājini visus manus spēkus, lai es pamanu, ka es esmu vājš cilvēks un ar saviem spēkiem neko nespēju paveikt!” 3. Bet tad Es lieku savu roku uz viņa krūtīm un viņam saku: “Draugs un brāli! Paturi Mani te iekšā, un tad tev nekad netrūks spēka cēlu darbu veikšanai. Dzīvā ticībā un pilnīgā un tīrā mīlestībā uz Mani un tieksmē Manā Vārdā darīt labu cilvēkiem, tu pavēlēsi elementiem, un tie tev paklausīs! Vējš sapratīs tavu saucienu, un jūra pazīs tavu gribu. Un vienam vai otram kalnam tu varēsi teikt: “Celies un meties jūrā!” Un notiks tā, kā tu esi pavēlējis. 4. Bet ja ticības dēļ kāds no tevis prasa zīmi, tad neliec notikt, ka prasītājam zīme tiek dota. Kas patiesību negrib atzīt patiesības dēļ, un kam tā nav pietiekama zīme, tam ir labāk, ka viņš paliek savā aklumā; jo ja viņš būs spiests pieņemt patiesību caur zīmi, bet tad tomēr nedara pēc mācības, tad zīme 5

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR
 • Page 3: Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.
 • Page 7 and 8: ērnam jo mazāk drīkst dot vīra
 • Page 9 and 10: 6. Fausts saviem kalpotājiem tūl
 • Page 11 and 12: 5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F
 • Page 13 and 14: deras tikai augstsirdība, — bet
 • Page 15 and 16: 10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod
 • Page 17 and 18: pirmās dzīvības nesēju, jo es p
 • Page 19 and 20: neizdabūs no manis “Nē”! Bet
 • Page 21 and 22: un mazo praviešu darbus; bet ka Vi
 • Page 23 and 24: jākļūst sniega baltiem, un, ja t
 • Page 25 and 26: pie Jairusa? Vai mums par to it kā
 • Page 27 and 28: pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ
 • Page 29 and 30: ga pravietis un veic zīmes un liet
 • Page 31 and 32: ne caur ko netiek piespiests, tad v
 • Page 33 and 34: cits cēlonis. Šāds ārsts gan š
 • Page 35 and 36: pēc izpratnes ir brīvs likums gar
 • Page 37 and 38: 4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ
 • Page 39 and 40: mums no paša rīta vajag turp noie
 • Page 41 and 42: 16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi
 • Page 43 and 44: 17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš
 • Page 45 and 46: dievišķās kārtības. 6. Tādēj
 • Page 47 and 48: 13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis
 • Page 49 and 50: šanās un visas ticības te tomēr
 • Page 51 and 52: 14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau
 • Page 53 and 54: pret to viņu skaistumu, kad viņu
 • Page 55 and 56:

  svaru un pērlēm un dārgakmeņiem

 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224:

  mas romietes.” 5. KirenijS saka:

 • Page 225 and 226:

  izmisušās sejas, grimases, kurām

 • Page 227 and 228:

  sim. Labāk runā tu ar brīnišķo

 • Page 229 and 230:

  iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr

 • Page 231 and 232:

  dīt vienu jautājumu, un saki man,

 • Page 233 and 234:

  lai ar to barotos, to tikai sev pā

 • Page 235 and 236:

  pirmais starp saviem biedriem, un v

 • Page 237 and 238:

  ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la

 • Page 239 and 240:

  6. Bet muitniekam ir vienalga, vai

 • Page 241 and 242:

  neko negrib dzirdēt un šādu tic

 • Page 243 and 244:

  jauni pētītāji, kas veco pārbau

 • Page 245 and 246:

  tikai ar to, kas te attiecas tikai

 • Page 247 and 248:

  217. Cilvēka garīgā attīstība.

 • Page 249 and 250:

  5. ja Mozus te runā: “Sākumā D

 • Page 251 and 252:

  pašas dievišķās kārtības ceļ

 • Page 253 and 254:

  vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no

 • Page 255 and 256:

  7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c

 • Page 257 and 258:

  3. ES saku: “Arī tas tavām uztv

 • Page 259 and 260:

  nedaudz vairāk eļļas, lai man š

 • Page 261 and 262:

  Dieva stingra griba, kas mūžam at

 • Page 263 and 264:

  sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa

 • Page 265 and 266:

  4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es

 • Page 267 and 268:

  izturēšanos jūs no tempļa varē

 • Page 269 and 270:

  piespiestās Romas likuma neievēro

 • Page 271 and 272:

  ausīm tā skan kā skaistākā un

 • Page 273 and 274:

  te eņģelis jaunajam farizejam jau

 • Page 275 and 276:

  * * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 277 and 278:

  48. Jairusa mantojuma lietas. . . .

 • Page 279 and 280:

  152. Uz kalna parādās Sātans. ..

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC