Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

tad nu šad un tad par

tad nu šad un tad par savu dzīvību jānes upuris! Tad jau ir pietiekami nabadzīgo, kuriem tu vari nodot to, par ko kāds turīgs bagātnieks nopirka savu dzīvību. 11. Kāds ārsts kā tu cilvēkiem pārdod dzīvību, kas it sevišķi pasaulīgiem cilvēkiem ir lielākā manta. Tādēļ viņiem arī tā vienmēr jānopērk tikai par dārgu zeltu un mantu un pie tam vēl jābūt ļoti priecīgiem, ka uz zemes ir kāds cilvēks, pie kura dzīvība ir nopērkama. 12. Jo es tev saku: Tā patiesi ir ārkārtīgi liela un vistīrākā māksla pasaulē, kuru neviens pasaules cilvēks nekad nevar iemācīties: caur vārdu, caur gribu un tikai dažkārt caur roku uzlikšanu vienā acumirklī izdziedināt visas slimības, sākot no ļaunākās apsēstības — ieskaitot visas sērgas — līdz vieglākām iesnām un padarīt tīrus visus spitālīgos, aklos padarīt redzīgus, kurlos dzirdīgus, nolēmētos staigājošus un kropļus taisnus — un pie tam vēl nabagiem pavēstīt par Dieva Valstību! Draugs, ej visā pasaulē un meklē, vai tu atradīsi kādu, kas tev pilnīgi līdzinātos! Es tev saku, izņemot tevi un Mani te nav neviena! 13. Ziharā Es gan arī modināju vienu ārstu, ka viņš var panākt ļoti dažādas izdziedināšanas; bet viņš nevar pilnīgi šķirties no savām zāļu sulām un tādēļ ļoti atpaliek no tevis. 14. Dažu gadu laikā tev tiks līdz arī Mani mācekļi, bet ne visi, kurus tu šeit redzi. 15. Bet Manai vismīļajai Sārai arī jāpiesavinās kāda māksla, un, proti, vecmātes; jo Dieva priekšā tas ir ļoti vērtīgs darbs, būt klāt vienmēr ar ļoti lielām sāpēm dzemdējošām sievām. Un tā jūs abi noteikti esat tā apgādāti, kā vēl nekad nebija neviens ķēnišķīgs pāris! 16. Bet Es tev dodu arī šo padomu: ja pie tevis nāk vai tu tiec saukts pie kāda slimnieka, tad vienmēr pavisam nopietni viņam jautā: “Vai tu tici, ka es tev varu palīdzēt debesu Dziednieka Jēzus vārdā?” Ja slimnieks tad pilnā nopietnībā saka: “Jā, es ticu!, tad izdziedini viņu; bet, ja viņš šaubās, tad nedziedini viņu, līdz viņš tic, ka tu Manā Vārdā vari dziedināt! — bet nu vēl kāds vārds tev, Jairus!” 47. Priekšlikums Jairusam. Par ārējām ceremonijām. 1. JAIRUSS saka: “Kungs, runā, es gribu Tevi uzklausīt un tad rīkoties pēc Taviem vārdiem!” 2. Es saku: “Tā ir pavisam labi; ja tu pēc tiem darīsi, tad tu būsi laimīgs laicīgi un mūžīgi. Un tātad klausies: 3. Tu tagad esi farizeju un viņu skolu priekšnieks visā šajā apvidū Nācaretē, Kapernaumā un Horacijā, Kānā, Galilejā un vēl daudzās citās vietās, ciemos un ciematos. Tādēļ Galilejā tu stāvi lielā godā, kas nav daudz mazāks, kā Jeruzalemes augstā priestera gods. Bet redzi, viss tas tavs lielais gods nevarēja izglāb tavu meitu no divkārtējas nāves un vēl mazāk no nāves pamodināt, kad viņa bija pilnīgi nomirusi! 4. Tu redzi, ka šāds ļoti ievērojams amats daudz nav derīgs nekam citam, kā lai pirmām kārtām augstā amatā esošajam vēl vairāk vairotu viņa augstprātību un padarītu par vajadzību viņa vienmēr pieaugošo labklājību, bet kļūtu arvien vājāks un bezpalīdzīgāks patiesā palīdzībā cilvēkiem un tātad iepretī palīdzību slāpstošajiem pašam stāvēt kā bezpalīdzīgam vai palīdzēt nespējīgam; jo kurš kādam, kam vajadzīga kāda palīdzība, nevar vai negrib palīdzēt, tas ir tikpat bezpalīdzīgs, kā tas, kuram palīdzība vajadzīga. 6. Tātad augsts amats, sevišķi tavējais, ir ļoti nenozīmīgs. Kā tad būtu, ja tu to liktu atpakaļ Jeruzalemes augstā priestera rokās un tad dotos pie tava tagadējā znota, pie kura tu noteikti tiktu labāk un vairāk aprūpēts, nekā tagad esi no aklās Jeruzalemes. Tu varētu rakstus, kuros tu esi labi izglītots, Borusam pamazām arvien vairāk un vairāk apgaismot, kas viņam būtu ļoti derīgi; bet par to viņš tev daudz ko iemācītu no dziedināšanas mākslas. Bet ar to es tev neuzlieku nekādu pavēli, bet gan atļauju brīvi izvēlēties. Ja tu šim Manam padomam gribi sekot, tad tu gan darīsi labi; bet ja tu to negribi, tad tādēļ tu nebūsi apgrēkojies.” 6. JAIRUSS saka: “Kungs, te Tu patiesi esi aizsteidzies priekšā tam, ko es pats vēlējos! Ne tagad, bet gan jau sen tā ir bijusi mana vēlēšanās, nolikt manu apgrūtinošo amatu; bet tagad, kur man viss ir izveidojies tik brīnumaini labvēlīgi, es jau rīt sūtīšu sūtni uz Jeruzalemi ar lūgumu šo amatu nodot kādam citam! Šāda amata tīkotāju Jeruzalemē vienmēr ir daudz, kuri par šāda amata pieņemšanu templim var samaksāt desmitkārtīgu cenu un tā tempļa kungiem šāds lūgums noteikti būs ļoti patīkams, jo viņi tiem, kuriem ir kāds augsts amats, pat izsaka priekšlikumu, lai viņi no tā attiektos, lai caur to jaunajam aspirantam būtu iespēja templi padarīt bagātāku par vairākiem simtiem pfundu sudraba un zelta, nekā tas bija iepriekš. Ar amatiem Jeruzalemē nu notiek pavisam izdevīga tirgošanās. 7. ES saku: “Ak, es to zinu vislabāk, kā tagad iet Jeruzalemē! Tur skatās tikai uz sudraba un zelta 54

svaru un pērlēm un dārgakmeņiem, bet nekad uz cilvēka garu. Ja tu kā lielāks pravietis, nekā Mozus un Elija, nonāktu templī un kā tāds sāktu sprediķot, tad tev pārāk drīz tiktu parādīt nolādētie akmeņi, ar kuriem ir tikuši nomētāti lielākā daļa praviešu; bet ja tu nāktu ar desmittūkstoš pfundiem zelta, tad tev parādītu lielāko godu! Liec templī iedzīt divus treknus vēršus, un tu vari būt drošs, ka viņiem tie būs daudz mīļāki, nekā Mozus un Elija! — Bet nu atstājam to! Vairs nav tālu laiks, kas templim un visai Jeruzalemei dos tās labi nopelnīto algu; jo pārāk ilgi uz viņi negantībām vairs neskatīsies. — Bet tagad par ko citu! 8. Ko tad tagad dzird par Jāni? Vai viņš vēl ir Eroda gūstā?” 9. JAIRUSS saka: “Es neko neesmu dzirdējis, ka viņš būtu ticis atkal brīvībā! Bet ja Tev, ak Kungs, tas ir patīkami, tad caur rītdienas sūtni, kas zināmajā lietā tiks sūtīts uz Jeruzalemi, likšu par to labi uzzināt!” 10. Es saku: “Atstāj to; jo Erods ir viens viltīgs lapsa un tavs sūtnis kā galielietis caur to varētu iekļūt nepatikšanās. Bet Es garā jau tāpat redzu, kā stāv ar Jāni. Parīt mēs saņemsim bēdīgu vēsti, par kuru kopā ar Mani nevienam nebūs prieks.” 11. Pēc šiem vārdiem Kirenijs un Kornēlijs Man jautā, vai arī viņiem jāatstāj viņu augstie amati. 12. ES saku: “Ak, nepavisam! Jūsu amati ir pavisam cita veida un ļoti svarīgi! Bet jūsu svarīgos un augstos amatus vienmēr pārvaldiet pēc tiesas un taisnības un likuma priekšā visus lieciet vienādus! Tikai — kā jūs no Manas mutes jau zināt — pa priekšu likumam vienmēr lieciet iet mīlestībai un atcerieties, ka grēcinieks, kas kā daudzo likumu pilnīgs nezinātājs, viegli spēj rīkoties pretēji plašajiem valsts likumiem, arī ir cilvēks, kas, tāpat kā jūs paredzēts mūžīgai dzīvībai Dieva valstībā! Ja jūs likumus vienmēr pratīsiet tā pielietot, tad jūs rīkosieties līdzīgi Dieva eņģeļiem, kas tieši arī tā ir Dieva kalpotāji, kā jūs esat ķeizara kalpotāji.” 13. KirenijS saka: “Mēs to gribam un darīsim! Bet nu mums ir vēl viens ļoti svarīgs jautājums, un tas pastāv tajā: Mēs, kā tev par daudz labi zināms, esam romieši, un tātad, kā jūs sakāt, pagāni. Vai ārēji mums jāpaliek tiem, kas mēs esam, tieši pagāniem, vai arī mums atklāti jāatmet pagānisms un jāliek apgraizīties?” 14. Es saku: “Ne viens, ne otrs! Bet gan kas kā jūs, caur ticību un mīlestību uz Dievu esat apgraizīti, tam nekas vairāk nav vajadzīgs; jo tas ir pilnīgi pietiekami mūžīgas dzīvības sasniegšanai. Bet pēc dažiem gadiem jau tāpat pie jums nāks mani no Dieva gara pārņemti mācekļi un jūs kristīs ar Dieva Garu, un caur to jūs saņemsiet visu, kas jums ir vajadzīgs. Nu jūs zināt visu. Vakars vairs nav tālu, un jūdu dēļ šodien kā priekšsabatā dodamies pie miera agrāk, nekā kādā citā dienā. Pēc vakariņām mēs tad šai dienai neko tālāk vairs nedarīsim.” 15. Te dziļākā godbijībā pie Manis pienāk tie abi eņģeļi un lūdz Mani, vai viņi vēl pāris dienas redzami nevarētu palikt šeit Manā miesīgā tuvumā; tā viņiem ir augstākā svētlaime, kādu viņi jebkad sajutuši. 16. Un Es skaļi saku: “Jums jau kopš seniem laikiem ir pilnīgākā brīvība un tā dariet to, kas jums nes labumu; bet tādēļ neaizmirstiet, kāds darbs jums ir darāms! Vidussaulēm vajadzīga liela kopšana, un jūs zināt, cik daudzas tās ir bezgalīgajā Dieva telpā!” 17. ABI EŅĢEĻI saka: “Kungs, par tām visām ir gādāts, un līdzīgi turpmāk tiks gādāts!” 18. ES saku: “Jā, jā es to zinu, tādēļ arī jūs varat šeit uzkavēties pēc vēlēšanās; jo mazākais, no šiem cilvēkiem, kuri ir ap Mani, ir vairāk neskaitāmas Vidus, — Blakus, — un Planētsaules! Bet Saules ir radītas cilvēku dēļ, un arī tām vienmēr vajag tikt uz vislabāko aprūpētām!” — Abi eņģeļi, ļoti svētlaimīgi juzdamies, paklanās un atkal iet pie Maniem mācekļiem, ar kuriem tūlīt aprunājas un kuriem par daudzām lietām pasaulē dod ļoti savdabīgus izskaidrojumus. 19. Bet Boruss steidzas mājā un gādā par labām vakariņām, kuras liek pagatavot bagātīgas. 48. Jairusa mantojuma lietas. 1. Pēc vakariņām, kuras ilga vairāk nekā stundu, KORNELIJS jautā Kirenijam: “Augstais brāli, kā tu domā? Vai mums šodien vēl šeit jāuzkavējas vai varbūt — kādu svarīgu, uz mums gaidošu darījumu dēļ — jādodas no šejienes prom? Es esmu tev dziļi padots un pakļaujos taviem vārdiem.” 2. KirenijS saka: “Īstenībā man jau šodien rīta agrumā būtu jāaizceļo, tā kā mani noteikti jau gaida kādas steidzamas darīšanas. Bet saki: “Kurš, ja viņš zina, kas šeit ir, var no šejienes šķirties? Varētu būt 55

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf