Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

akstu apšaubīšanu,

akstu apšaubīšanu, kuri ir mūsu pirmtēvu svēts novēlējums mums, viņu pēctečiem, un mums skaidros vilcienos māca, ko visu viņi kā dievbijīgi, Dievam padevīgi cilvēki ir piedzīvojuši un kādi tika veikti pasākumi, caur kuriem viņu pēcnācēji vieglāk un kārotāk varētu vest Dievam labi patīkamu dzīvi, kā tas acīmredzami bija pie viņiem. Vai tad tu tici, ka mēs esam tik ļoti dumji, ka mums nebūtu neiespējami spriest par to, kas tagad notiek mūsu acu priekšā? Ak, te tu ļoti maldies! Bet mēs izmantojam mūsu tēvu gudrību, kuri pirms daudziem gadiem, pirms pieņēma to, kas parādījās, visu pakļāva lieliem pārbaudījumiem! 5. Ja mūsu senči būtu bijuši tik lētticīgi kā tu, tad viņi praviešus nebūtu nomētājuši ar akmeņiem! Bet kad viņi redzēja, ka patiess pravietis arī zem nāvējoša akmens lietus ne par matu neattiecās no tā, ko viņš teica, tad viņu izteicieni, protams, pieņēma citu izskatu, un tēvi tos pieņēma kā izejošus no Dieva! 6. Bet ja mūsu senči, izņemot no kāda pravieša uzstādītu jaunu Dieva gribas pasludinājumu cilvēkiem, izturējās tik kritiski, vai tad ir cik necik saprātīgi pieņemt, ka mūsu Dieva Mācība nav nekas cits, kā kāda senlaiku labsirdīgi vieglprātīgu jaunu puišu, kuriem sagādāja prieku vēlākās ģenerācijas turēt par nelgām, pamfleti?! 7. Tu mūs deklarēji par nelgām un muļķa galvām; bet te ir liels jautājums, vai tu starp mums neesi tas lielākais! Jo tik nelaipni izturēties pret saviem brāļiem kā tu, vīram no Levi dzimtas neklājas! 8. Bet ja caur tavu slikto runu tu tikai gribēji mūs pārbaudīt, vai pie šī laikā ārkārtējiem notikumiem mēs vēl esam tas, kam mums kā īstiem jūdiem jābūt, tad tam tu esi izvēlējies sliktu veidu un mūsu priekšā īstenībā tikai pats atklājis, kāds tu savā sirdī esi. 9. Jo savā aklā dedzībā katrs cilvēks visvairāk pats sevi nodod un liecina par sevi, kāds viņš ir savā dabā; jo te viņš ļauj brīvu vaļu savām mīļām idejām, nosakņojumiem un kaislībām. 10. Bet saprātīgs klausītājs no savas puses domā un pie tam viņam ir tā priekšrocība, savu draugu no pamata iepazīt. 11. Vai tad tu domā, ka mēs nezinām, ka mūsu Dieva mācībā, sevišķi tās izpilddaļā, ir ieperinājusies ļoti liela ļaunprātība, kas diemžēl nereti Mozu un praviešus aizklāj vēl ļaunāk, nekā biezākie negaisa mākoņi sauli? Bet tīrie, patiesie raksti ar tāda veida mākoņiem nevar tikt aizklāti, bet īsts rakstu zinātājs tomēr vienmēr zinās, kas tajos ir tīra patiesība! 12. Mēs visi tikpat labi kā tu redzam, ka šī ļaunprātība beigās nonāvēs tīro dieva Mācību, kā ļauni koku tārpi kādu ziedošu koku, bet tikai pie tādiem cilvēkiem, kā tu; bet pati sevī Mācība tomēr paliks tīra un visos laikos būs tās tīri un stingri piekritēji. 13. Vai tad tu nekad neesi redzējis kādu koku, uz kura zariem, par koka samaitāšanu cilvēkiem, ir iesakņojušies daudzi parazītstādi un no tā paša koka ņem savu barību? Bet vai tādēļ īstais pamatkoks izbeidz būt tas, kas tas pamatu pamatos ir? 14. Ar mūsu aklajiem prātiem mēs līdzīgas izviršanas pamatus, protams, nevaram labi saprast, bet to mēs tomēr saprotam, ka tiem būtu neiespējami rasties, ja visvarenais un gudrais Dievs to negribētu. Kādēļ tad jābūt vilkiem, kas te ir tikai tādēļ, lai saplosītu miermīlīgos un nekaitīgos aitu ganāmpulkus un ar to asinīm un gaļu apmierinātu savu izsalkumu? Kādēļ te vajag būt lāčiem, tīģeriem, hiēnām un citiem plēsīgiem laupītāju dzīvniekiem, kādēļ līdzās maigajam balodim, varenajam, rijīgajam ēzelim? Redzi, tas mums īsredzīgajiem cilvēkiem ir neizdibināmi noslēpumi un mēs to nevaram noskaidrot. 15. Kāds zemnieks apstrādā savu lauku, tur viss stāv pilnīgākā svētībā; viņš jau paplašina savus pieliekamos kambarus, lai tie uzņemtu jauno svētību. Bet te kādā dienā negaidot pēkšņi nāk vētras stunda, — un visa svētība ir iznīcināta! Vai te gan nevarētu uzstādīt jautājumu un teikt: “Dievs, ja Tu gribēji, ka šim laukam zemniekam nav jānes nekādi augļi, tādēļ ka viņš varbūt ir kāds grēcinieks, tad tev būtu bijis pietiekami varas, lauka svētību iznīcināt dīglī, caur ko būtu tikuši ietaupīti zemnieka izdevumi un pūles!” Bet, redzi, mūsu acu priekšā tā kas notiek bieži un neviens nav spējīgs tam uzrādīt kādu saprātīgu iemeslu. 16. Tāpat mēs šur un tur, kā tīrajā Mozus mācībā templī, tā pie visiem tās piekritējiem vairāk vai mazāk redzam praktiskas novirzes; mēs redzam staigāšanu pa maldu ceļiem; uz sava dzīvības koka mēs redzam daudzus parazītaugus. Bet ko mēs tur varam darīt? Mēs to visu neesam radījuši un gribējuši, ka tas tā ir, bet gan mēs to tā jau atradām un, lai arī cik rūgti mums tas liktos, mums tas jāpacieš! 17. Bet tādēļ mūsu garam tomēr nav likti nekādi šķēršļi, ka mums tādēļ būtu jāpieņem, ka parazītstādi pie dzīvības koka un dzīvības koks būtu viens un tas pats. Mums koks tomēr paliek savā sākotnējā patiesīgumā un tā liekēži tiek uzskatīti kā tas, kas tie ir; un pret šo dzīves gudrību nevar iebilst neviens 60

Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs Dievs, ja Viņš katram no mums atsevišķi gribētu teikt: “Ej un sagrauj templi, kas ir kļuvis pilns netīrumu; jo Man, Dievam, tā riebeklība ir ļoti nepatīkama!” Vai te vājais atsevišķais cilvēks savam Dievam nevarētu atbildēt un teikt: “Kungs, redzi, ko neprātīgu Tu prasi no manis, tavas vājās radības? Ja Tev nepatīk mana esamība, tad Tev tas maksā tikai vienu domu, un es vairs neesmu; bet prasīt no maniem neiespējamo, nozīmē pavēlēt mušai, lai viņa ar saviem nepalielinātiem dabīgiem spēkiem ņemtu uz savas muguras un aiznestu ziloni.” 18. Bet mēs domājam, ka Dievs ir par daudz gudrs, lai Viņš nesaprastu, ka cilvēks nevar peldēt pret varenu straumi! 19. Saki nu mums, vai tu esi sapratis mūsu runas pilnīgo patiesību, un mēs tev gribam piedot visu, ko tu akli un muļķīgā veidā esi mums pārmetis.” 51. Kāda runātāja liecība par Derības šķirstu. 1. RUNĀTĀJS, kas šīs pavisam pārliecinošās pamācības laikā ne uz acumirkli nezaudēja savu patiesi stoisko savaldīšanos, teica: “Mīļie draugi un brāļi! Tas, ko jūs man tagad sprediķojat, to es zinu tikpat labi, kā jūs; bet tomēr pirmo reizi manā mūžā mani starp jums iepriecina tas, ka pie šīs izdevības man bija tā lielā laime uzzināt, ka jūs, tāpat kā es, neesat uz galvas krituši! Tas, ko jūs runājat, tā ir patiesība; bet tādēļ mans jautājums tomēr nav atbildēts. 2. Tā tas ir, kā jūs sakāt, ko es sevī ļoti skaidri saprotu, kaut gan ar saviem šķietamiem pretargumentiem es tikai gribēju jums dot grūdienu, caur ko būtu jāatveras jūsu vienmēr aizslēgtajām mutēm. Un redzat, man ir izdevies tas, ka pirmo reizi mūsu kopā esamības un kopdarbības laikā esat ar mani runājušies pavisam atklāti! 3. Bet ne mana, ne jūsu skaidrā izpratne nemazina to ļaunumu, kurā mēs pašlaik atrodamies. Tas ir un paliek lieli svarīgais jautājums, kas mums tagad jāuzsāk. 4. Es, Jeruzalemes virspriestera dēls, uzaudzis un izaudzināts templī, par daudz labi zinu, kā stāv ar Derības šķirstu. Koks, sudrabs un zelts vēl ir senais; bet vienmēr zaļais Ārona zizlis ir sauss kā pulveris, bauslības galdiņi salauzti, manna pastāv vēl tikai idejā! Un uguns stabs, kur it kā tas ir?! No rakstu gadu grāmatām zina, ka katrs neaicinātais, ja viņš ar nesvaidītām rokām pieskartos šķirstam, zaudē dzīvību. Tagad uz lādes var uzkāpt un to aizskart kā grib, un no tās vairs neizskrien nekāda nāvējoša uguns. 5. Ja sveši ceļinieki, par lielu naudu un svēti apsolot klusēt, grib seno Derības šķirstu apskatīt, tad bez kādas kautrēšanās viņiem tas tiek atļauts; bet tikai nākamā dienā pēc atļaujas atvēlēšanas. Te tad uguns stabs tiek atkal mākslīgi ierīkots, bet ne virs īstenā, senā, bet gan virs no metāla mākslīgi pakaļdarināta šķirsta! Šī šķirsta augšpusē, vidū, ir ierīkots melns kauss, bet tā, ka šis kauss, kas ir vākā iestiprināts un līdz ar to lādē iegremdēts, gaišās un stiprās liesmas dēļ pavisam tumšajā svētajā kambarī viegli nevar tikt ieraudzīts. Šajā kausā tiek sajaukta smalkākā ēteriskā naftas eļļa kopā ar citām maigi smaržojošām eļļām un stundu iepriekš aizdedzināta; tā tad deg ap sešu sprīžu augstumā un tā attēlo uguns stabu. 6. Kad ziņkārīgie ar lielu patiku blenzuši uz šo ļoti skaisto uguns stabu un vēlas redzēt derības šķirsta iekšpusi, tad vienmēr ar formālām ceremonijām un tukšām lūgšanām vāks kopā ar nepārtraukti liesmojošo uguns stabu pavisam uzmanīgi tiek uzcelts uz apzeltīta statīva un jaunie Mozus bauslības galdiņi skatītājiem dabīgi, tiek rādīti kā īsti, tāpat manna, kas arī ir pavisam svaiga, zaļojošs Ārona zizlis un līdzīgi vēl kas cits, ko lāde satur. 7. Daudzus skatītājus tas pavisam aizkustina, bet daudzi, sevišķi grieķi, smīnēdami iziet no vissvētākās vietas un beigās saka: “Tā patiešām ir pavisam jauka kompozīcija!” Tikai lielākā daļa nožēlo, ka pārējais templis tiek turēts tik netīrs. Es jums saku, es pat gribētu derēt, ka šajā laikā senais Derības šķists ir novākts uz visiem laikiem un tā vietā stājies jaunais no bronzas un pārstāv tā amatu. 8. Bet ja jūs man tajā negribat dāvāt ticību, tad pārģērbjamies, piemēram, par romiešiem, ejam uz Jeruzalemi, ieejam templī un tur izturamies kā svešinieki; tūlīt atradīsies kāds pakalpīgs gars, kas mūs smalki izvaicās, no kurienes mēs esam, ko mēs Jeruzalemē meklējam, cik ilgi mēs “Dieva pilsētā” uzturēsimies, uz kurieni mēs pēc tam dosimies, vai ceļojot mums ir klāt daudz naudas, vai mums nebūtu pārdodams zelts vai sudrabs, un vai mēs it kā par pavisam nenozīmīgas takses atlīdzību nevēlētos apskatīt vissvētāko vietu. Tad tikai pajautājam cenu, un mums to minēs par simts pfundiem sudraba. Bet mēs tad sakām, ka tas ir par daudz un mēs pavisam nepastāvam uz to, lai šādas lietas redzētu; ja tas ir 61

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf