Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

su un slavēja Dievu, ka

su un slavēja Dievu, ka Viņš zemes cilvēkiem padarījis šādu godu un žēlastību. Bet kad pāris no Jēzus bija svētīts, tad uz namdara redzamu mājienu debesis aizvērās un palika tikai tie divi eņģeļi, kādi viņi bija iepriekš un kā jūs šeit sinagogā viņus varat redzēt divu brīnišķi skaistu jaunekļu izskatā stāvam tur gandrīz pie durvīm. Aplūkojiet viņus un sakiet, vai viņi var būt no kaut kur citurienes, kā tikai tīri no debesīm! 5. Bet ja nu tas viss tik brīnumaini tā ir, ko neviens no mums nevar noliegt, kādēļ tad mums namdara dēls nav jātur par ko augstāku, nekā tikai par kādu esejiešu skolnieku, kurus viņš nekad nevarēja būt redzējis, jo, cik man zināms, no šī novada nekad nav attālinājies, izņemot pāris reizes kopā ar savu tēvu un brāļiem uz Jeruzalemi un, es ticu, vienu reizi Sidonā, lai tur celtu māju; bet citādi viņš vienmēr bija mājās. 6. Kaut gan zināms, ka viņš vienmēr bija kluss un noslēgts strādnieks, un ka viņu pat turēja par nedaudz trulu, tad tomēr zināms, ka kopš viņa dzimšanas līdz viņa divpadsmitajam gadam ar viņu notika pavisam ārkārtējas lietas; pat viņa piedzimšanai — pēc romiešu priekšnieka Kornēlija stāstījuma, kas nesen Kapernaumā kādos svētkos man to atstāstīja, bija jābūt bijušai pavisam brīnumainai! 7. Bet ja tā lieta ir tāda, tad es tomēr pilnā nopietnībā jautāju, vai vēl jāšaubās, šo Jēzu uzskatīt, mazākais, kā kādu Dieva dēlu; jo tāda veida lietas, kādas veic viņš un ko viņš pavēl eņģeļiem un tie uz vienu mājienu viņam paklausa, tas viss tik acīmredzami liek secināt, ka aiz šī Jēzus vajag slēpties pirmdievišķā gara pilnībai! 8. Bet ja tā — ko rāda viņa darbi un mācība—, tad es patiesi nezinu, kāda iemesla dēļ mēs vēl arvien turamies pie mirušā šķirsta, kamēr šeit mūsu acu priekšā staigā un darbojas dzīvais! Pro forma tautas priekšā mēs pat vēl varam palikt tie, kas mēs nu esam, lai to lietu nepadarītu pārāk uzkrītošu; bet sirdīs mums visiem sevi būtu jāatzīst par viņa piekritējiem!” 9. Gudrais VECĀKAIS saka: “Vai nu pavisam, vai nemaz! Jo ja viņš ir dievišķais, tad kādu nekonsekvenci tas neieredzēs; bet ja tas tā nav, tad tomēr ir labāk palikt pie mirušās lādes, mazākais, atceroties tās iepriekšējo pastāvēšanu, nekā pieņemt kaut ko, kam nezina pamatu!” 10. EHIVARS saka: “Tādēļ jūsu dēļ to lietu pārbaudām; jo manis dēļ tai pavisam nav vajadzīgs tikt pārbaudītai. Es esmu skaidrībā un pavisam noteikti zinu, ko es daru, ja es viņam sekoju.” 11. VECĀKAIS saka: “Bet vai tu domā, ka templis vairs nespers nekādus soļus, ja viena draudze un apdzīvota vieta atkrīt viena pēc otras kā nogatavojies auglis no koka? Es ticu, ka templis vairs neliks ilgi uz sevi gaidīt un visās vietās izsūtīs savus soda priesterus! Un tad bēdas visiem atkritējiem, kas visādi tiks ļoti mocīti! Labāk tad vēl varētu iziet tiem, kuri pieņem gudro grieķu mācību, nekā tieši Jēzus mācekļiem, kuri nav ne pilnīgi jūdi un vēl mazāk grieķi un par kuriem labi zināms, ka viņiem, vai, mazākais, dažiem no viņiem, sliktās un pilnīgi tukšās tempļa attiecības un tā svētās mistērijas varētu būt pavisam labi pazīstamas! 12. Es jums saku, nekas templī tagad neizsauks lielāku, dabīgi, pavisam slepenībā turētu, bet tādēļ mums jo bīstamāku nemieru — kā Jēzus un viņa mācekļu acīmredzamā pravietiskākā būtība! Un šāds nemiers liks ķerties pie visādiem Sātana stiķiem, lai pazudinātu mācību, caur kuru templim vajag tikt sagādātai acīmredzamākai bojāejai. 13. Jeb vai iepriekšējos gados jūs neredzējāt, ko templieši darīja pat ar kādu grieķi, kurš tautai darīja zināmu, ka templieši templī kā upuri pieņem arī romiešu sudraba un zelta naudu, kamēr tam noteiktas vienīgi tikai Ārona monētas un, izņemot tās, nekāda cita nauda nedrīkstētu tikt pieņemta? Redziet, apsolot viņam peļņu, viņu ievilināja templī un kad tādā kārtā viņš templī tika apcietināts, viņš tūlīt tika nonāvēts tādā veidā, kuram līdzīgu nav uzrādījusi neviena hronika! Mums vajag vai nu kļūt pilnīgi grieķiem un tikai kā tādiem tad ar miesu un dvēseli pieteikties par Jēzus mācekļiem, vai arī mums pilnīgi vajag palikt tiem, kas mēs esam; bet ar nekonsekvenci mums nekas nav līdzēts!” 14. EHIVARS saka: “Te tev atkal ir taisnība, ciktāl to prasa pasaulīga piesardzība; bet, starp mums atklāti runājot: ja šis šķietamais namdaris tieši būtu apsolītais Mesija, tātad — kā dziļākā godbijībā Dāvids viņu dēvē — Pats Jehova? Vai arī tad mums jākļūst par viņa mācekļiem pa viltīgiem apkārtceļiem, jeb vai turpretī mums steidzīgi nav jāstājas zem Viņa debesu karoga un jau tādēļ nav jāļaujas baidīties no visiem Sātana stiķiem, ka caur Viņu mēs varam tikt pilnīgi nodrošināti ar mūžīgu dzīvību, ja arī par to būtu jāmaksā ar mazvērtīgo, nabadzīgo zemes dzīvi, kura jau tāpat ilgst tikai ļoti īsu laiku?!” 15. Pēc šī Ehivara priekšlikuma visi ļoti apmulst un vairs nezina, par ko viņiem jāizšķiras. 64

54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem farizejiem. 1. Te pie viņiem pienāk DIVI EŅĢEĻI un viņiem saka: “Ehivars runāja pareizi un arī tev, vecākais, ir taisnība tajā, ka vajag būt pilnīgi Dieva, jo Dievs noraida katru nekonsekvenci! Bet mēs kā Viņa liecinieki no debesīm jums sakām: nebaidieties tos, kuri jūsu dvēselēm neko nevar nodarīt, bet gan bīstieties Tā, kas ir Kungs pār visu dzīvību debesīs un virs zemes! Tādēļ no mums, kā Viņa patiesākiem lieciniekiem no Debesīm, lai jums ir ieteikts darīt to, ko jums ieteica draugs Ehivars.” 2. VECĀKAIS saka: “Kas tad jūs esat, cēlākie jaunekļi, ka jūs mūsu priekšā sevi dēvējat par lieciniekiem no debesīm?” 3. ABI saka: “Jautājiet Ehivaram, kurš redzēja, kā mēs no Kapernaumas atvedām Fausta sievu, un viņš jums teiks, kas mēs esam!” 4. VECĀKAIS saka: “Ja tā, tad te gan tālāk nekas vairs nav pārdomājams, un templim tiks pagriezta mugura!” 5. ABI saka: “Ne tā, mīļie draugi; jo Kungs ir taisnīgs visās lietās: ja jūs sirdīs Viņam pievienojaties, dzīvi Viņam ticat un ka vienīgi caur Viņu tiek piepildīti un pa lielākai daļai jau ir piepildījušies Raksti, tad jūs darāt pietiekami; bet citādi palieciet, kas jūs esat, lai pasaules un velna kalpi, ar kuriem templis ir pilns, pirms laika netiek modināti! Māciet tautai Mozu un praviešus un ievērojiet patiesos Dieva baušļus, bet ne tempļa pasaulīgos likumus, tad caur to jūs tikpat labi būsiet Viņa mācekļi, kā tie, kurus Viņš no zvejniekiem aicinājis un izvēlējis. 6. Bet pēc divām dienām jūs no Jeruzalemes dabūsiet jaunu priekšnieku, kurš sākumā būs noskaņots ļoti templiski, bet vēlāk pavisam ievērojami ļausies ar sevi tirgoties un par naudu dos atbrīvojumu pēc atbrīvojuma; jo viņš pats netic templim ne Saules puteklīša lielumā un jums pie tam būs viegla spēle. Bet Jairuss ir atvaļināts un dzīvos sava znota mājā. Bet jaunajam priekšniekam nesakiet neko no tā, kas te brīnumaini noticis!” 7. Dziļākā godbijībā EHIVARS saka: “Dieva kalpi, no gaismas un mūžīgās dzīvības debesīm! Darīt tā, kā jūs pēc Kunga žēlastības mums esat ieteikuši, ir pavisam labi; bet sev es tomēr vēlētos nedaudz labāk! Kā būtu, ja es personīgi kā māceklis pilnīgi pārietu pie mācekļiem?” 8. ABI saka: “Katrs šīs Zemes cilvēks ir pilnīgi brīvs un var darīt, kā viņš grib, un ticēt un runāt, ko viņš grib; bet ja kādam, kā jums, ir dota žēlastība no debesīm saņemt padomu, tad viņš dara labi, ja to ievēro; jo pār mācekļiem, kuri nu vienmēr ir pie Kunga, vēl nāks grūtu pārbaudījumu laiki, ka viņiem garā vajadzēs sevi pierādīt ar uguni, un te daudzi kļūs vāji un atkritīs. Bet jums būs vieglāk un jūs visā mierā varēsiet sasniegt to, ko mācekļi sasniegs zem lielām bailēm un vajāšanām. Tu, Ehivar, vari darīt, kā tu gribi, bet tev ir labāk, ja tu paliec savā vietā.” 9. EHIVARS saka: “Jā, es palikšu; bet cik ilgi Kungs te vēl uzturēsies, es tomēr gribētu uzturēties Viņa tuvumā un daudz ko no Viņa dzirdēt un redzēt. Vai man arī tas nav jādara?” 10. ABI saka: “Ak, to jau tu vari, kaut gan Kungs šeit daudz nerunās un vēl mazāk kaut ko sevišķu darīs, jo cilvēki šeit ir gandrīz bez ticības un Kungu tur par kādu burvi. Bet jums būs pietiekami izdevības šiem cilvēkiem pamazām pamācīt ko labāku, par ko jums netiks aizturēta Kunga alga. Šodien pret vakaru Rohans atkal nāks pie jums un jums atnesīs svarīgas liecības par Jēzu to Kungu un viņš jums būs ļoti gudrs vadonis, jo Rohans starp jums ir viens no spēcīgākajiem gariem.” — Pēc šiem vārdiem abi eņģeļi attālinās un atkal pievienojas mūsu sabiedrībai. 55. Tautas attiecības pret viņu valdniekiem. 1. Nu KirenijS Man jautā: “Vai tagad tas būtu ieteicams, šos, pēc viņa uzskata nu pilnīgi atgrieztos farizejus, levitus un rakstu mācītājus atbrīvot no viņiem piespriestā bargā likuma. 2. Es saku: “ja ir likumdošanas tiesības, nekad nevajag pārsteidzīgi dot kādu jaunu likumu! Bet ja kāds likums ir dots, tad vēl mazāk likums ir pārsteidzīgi jāatceļ; jo te Padomei saprātīgajiem vajag rādīt taisnīgumu. Redzi, ja tu dod kādu jaunu likumu, tad tu visus tos, kuri tika likumam pakļauti, padari sev par ienaidniekiem. Bet ja tu likumu atkal atcel, tad par to tev neviens nebūs pateicīgs, bet gan tevi apvainos vājumā, triumfēs un teiks: “Redziet to tirānu! Tā kā viņš redz savu ienaidnieku skaitlisko pārsvaru, tad caur bargo likumu pēkšņu atcelšanu viņš grib pie tautas atkal iegūt labvēlību! Bet tautā viņš atradīs maz draugu, jo kas reiz ir tirāns, tad tas otro reizi, kad viņš nāk pie varas, ir divkāršs tirāns. 65

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf