Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

ir pienākusi tik tuvu,

ir pienākusi tik tuvu, kā par diviem nožēlojamie zelta gabaliem, un pie tam tu nevienam neuzgrūstos! Ak, lielā aklība, kas nekad nevar un nespēj pazīt Visaugstāko!” 11. Bet kaimiņš neļaujas novesties no sava ceļa un veic savu nolīgto darbu, un ne par ko tālāk vairs neraizējas. 12. Te Jānis jautā: “Kungs, vai tad tas tomēr ir iespējams, ka kādam cilvēkam viņa miesā un dvēselē var būt tik liels stulbums?” 13. ES saku: “Ļauj viņam iet! Jūdu zemē nu līdzīgu ir daudzi tūkstoši, kas te ir stulbāki un stūrgalvīgāki, nekā ēzeļi! Bet tādēļ viņiem arī pienākas tikai ēzeļa alga!” Par to sabiedrībā sacēlās nelieli smiekli, kurus ar savām trāpīgajām iezīmēm Filopolds vēl pastiprināja un pierādīja, ka cilvēks parasti visu spēj redzēt labāk, nekā tieši tos, kas viņam sēž uz deguna. Un visi apbrīnoja viņa teicamo dialektiku. 14. Bet pēc šīs scēnas mēs piecēlāmies no galdiem un drīz devāmies pie miera. 57. Eņģeļu pasaules dienests. Kāds globu apvalks. 1. Visi nu ieņēma savas guļasvietas un gulēja līdz gaišākam rītam. Arī Es atpūtos un pāris stundas gulēju. Bet ABI EŅĢEĻI veica viņu pasaules vadīšanas darbus un ar Saules ausmu jau atkal bija pie mums, pienāca pie Manis, pateicās un runāja: “Kungs, visā lielajā pasaules cilvēkā viss ir labākā kārtībā. Galvenās Vidussaules nepārbīdītas stāv viņu vietās un to apgriezieni ir vienādi; otro Vidussauļu ceļš arī ir labākā kārtībā. Trešās klases Vidussauļu ceļš ap otrām arī ir labākā kārtībā, tāpat ceturtās klases Vidussaules ar to desmit reiz simttūkstoš planētsaulēm, šur un tur vairāk un šur un tur mazāk, — kādā mērā kopš pirmsākuma Tu, ak Kungs, to esi licis. Bet neskaitāmi daudzās Planētu saules ar to mazām, pa lielākai daļai bezgaismas planētām un mēnešiem jau tāpat atkarīgas no lielo vadošo Sauļu kārtības un tātad šajā, mums pārraudzībā dotajā Globu Apvalkā viss ir kārtībā un tādēļ mēs gaišo dienu varam pavadīt pie Tevis, Svētais Tēvs un pie Taviem, mums tik dārgajiem bērniem!”* *“Globu Apvalks” ir deciljonu reiz deciljonu Sauļu apkopots nosaukums, kas kā pirmās, otrās, trešās un ceturtās klases Centrālsaules kopā ar neskaitāmi daudzām Planētsaulēm, kāda ir mūsu Zemes Saule, visas pa lielu un plašu orbītu virzās ap vienu neizmērojami lielu kopīgu viduspunktu, kas arī ir gandrīz bezgala liela Galvenā Vidus Saule. Bet neskaitāmi daudzi šādi Globu Apvalki, kuri viens no otra stāv mums cilvēkiem nepatverami tālu un pilda bezgalīgo telpu, nes kopēju vārdu “Lielais pasaules cilvēks”. — Tas, lai vieglāk būtu saprotams abu eņģeļu rīta paziņojums Jēzum, tam bezgalības Kungam. Jēkabs Lorbers. 2. ES saku: “Pavisam labi, bet katru minūti pavadiet ar visādām derīgām pamācībām. Jo Maniem bērniem tās ir ļoti vajadzīgas!” 3. Abi eņģeļi pavisam līksmi un svētlaimīgi atkāpjas un apsveic Mariju un tad mācekļus, Kireniju, Kornēliju, Faustu, Kisjonu un Borusu. Bet Kirenijs, kas kaut ko dzirdēja par daudzajām Saulēm, abiem tūlīt jautā, par kādām saulēm viņi ar Mani runāja, kur viņš zina tikai vienu Sauli. 4. Bet ABI, ārkārtīgi mīlestības draudzīgi, saka: “Mīļais draugs un brāli Kungā! Negribi zināt to, ko tev tagad nav iespējams aptvert un no kā pavisam nav atkarīga tavas dvēseles svētība. Ja tu to, ko mēs ar Kungu runājām, saprastu un atzītu tādā mērā — kādā mums to vienmēr vajag izprast un saprast, tas tevi nonāvētu! Jo cik daudzas zvaigznes tu kādā skaistā naktī saskati un vēl daudzas citas, kuru lielā attāluma dēļ no šejienes tavas acis nevar saskatīt, ir tavam prātam neizmērojami lielas Saules pasaules. Tā viena Saule, kuru tu redzi, ir viena no mazākām Planētsaulēm; bet tomēr tā jau ir vairāk nekā tūkstotis reiz tūkstotis reiz lielāka, nekā šī Zeme. Nu tad iedomājies kādu tikai ceturtās pakāpes Vidussauli, ap kuru plašākos apļos ceļo, mazākais, desmit reiz simts tūkstošu šādu Planētu sauļu kopā ar to planētām vai bezgaismas mazām zemēm, kāda ir šī no tevis apdzīvotā! Tās apjoms pats par sevi ir tik liels, ka tūkstoškārt pārsniedz visu Planētu Sauļu un ap to riņķojošo mēnešu un zemju apjomu summu. — Saki mums, draugs, vai tu to vari iedomāties?” 5. KirenijS saka: “Mīļotie Dieva kalpi, es jūs lūdzu, neko tālāk par to man vairs nedarīt zināmu! Jo man jau sāk reibt! Kam kaut kas tāds jebkad sapnī būtu ienācis prātā? Kādai jums vajag būt varai un kādiem dievišķiem gudrības dziļumiem! bet tā kā es esmu tik pilns ziņkārības, tad ļoti vispārīgi sakiet man vēl, kas tad īstenībā ir tik bezgala daudzajās un bezgala lielajās Saulēs!?” 6. ABI saka: “Ko tu redzi uz šīs Zemes, to un līdzīgu, protams, daudz cēlākā un bieži arī milzīgi 68

lielākā veidā tu vari sastapt arī kādā lielākā Saules pasaulē. Tur tāpat kā šeit ir cilvēki, dzīvnieki un stādi, pie tam ļoti lielas un neaprakstāmi diženas dzīvojamās celtnes, pret kurām Jeruzalemes templis un Romas ķeizara pils ir visnožēlojamākie gliemežvāki un it visur ir šis viens mūžīgi vienīgais Kungs un nepārtrauktais Radītājs kopš mūžības. 58. Zemes cilvēku satiksme ar Debesu tēvu. 1. Kad KirenijS to dzird, lielākās godbijības aizgrābts, viņš saka: “Draugi un Dieva kalpi, tikai tagad es zinu, kas ir Kungs un kas esmu es! Es totāli neesmu nekas un Viņš ir bezgala viss! Es tikai nesaprotu mūsu cilvēcisko pārdrošību, kas te ar Viņu, ne no šā ne no tā var runāt, it kā Viņa priekšā būtu līdzīgi!” 2.ABI EŅĢEĻI saka: “Viņš Pats tā grib; jo bērniem ar tēvu kopš mūžības ir tiesības runāt pēc viņu sirds vēlēšanās! Tādēļ nejautā par muļķīgām lietām un attiecībām! Jo tas, ka tu esi cilvēks, tas nav atkarīgs no tevis, bet gan vienīgi no Tā, Kas Pats no sevis ir tevi radījis tādu, kāds tu esi, un pie tam nav saistīts ne ar viena cita padomu, kā Viņa paša. Bet kā arī Viņš būtu varējis jautāt kādam citam, kā vienīgi Pats Sev, ja pirms Viņa te visā bezgalībā nebija neviena būtne?! 3. Tādēļ, ja tu ar Viņu runā kā ar sev līdzīgu, tad pie tam tu dari pavisam labi; jo Dievam, izņemot Sevi, nav nevienam, ar ko varētu runāt. Bet Viņa radībai, kas ir no viņa, atļauts, ka tā ar Dievu un Dievs ar to var runāt kā viens cilvēks ar otru, un tātad ir pavisam kārtībā, ka tu ar viņu runā kā ar tev līdzīgu; jo radība ir sava Radītāja vērta un Radītājs savas radības. 4. Katra radība ir liecība par Dieva visvarenību, gudrību un mīlestību un bez Viņa varas neviens, lai cik spēcīgs gars, nav spējīgs pats no sevis ko radīt, bet to var vienīgi tikai Dievs! Bet, tā kā katra radība ir dievišķās visvarenības, gudrības un mīlestības liecība, kā tai nav jābūt sava Radītāja vērtai. Vai to tu saproti?” 5. KirenijS saka: “Ak jūs ārkārtīgi gudrie visvarenā Dieva kalpi, cik ļoti skaidra un saprotama tomēr ir jūsu ārkārtīgi gudrā mācība! Jā, tā tas ir! Cilvēkam patiesi nav jākaunas no tā, kas viņš ir, jo viņš ir Radītāja patiesākais meistardarbs, ja viņš dzīvo pēc brīvi atzītās Dieva gribas. Bet ja cilvēks darbojas pretī Dieva gribai, tad es domāju, viņš pats sevi samaitā un vairs nevar atbilst tam, kas viņš sākotnēji bija un kam mūžīgi jābūt un jāpaliek. 6. Un tātad tādai rīcībai pret sākotnējo Dieva kārtību vajag būt grēkam, caur kādu rīcību cilvēks, kā sevi izglītojošā daļa, sabojā savu dabu, kurai jākļūst līdzīgai savam Radītājam tam Dievam, un caur to pats sevi dara necienīgu būt mūžīgā, visvarenā Meistara radībai!” 7. EŅĢEĻI saka: “Te tev ir pilnīga taisnība. Par cik katrs cilvēks paliek Dieva cienīgs meistardarbs, kad pēc savas formas, derīguma, spējām un dzīvas brīvības tas zināmā mērā ir tīri mašīna, kurā brīvi un dzīvi var izpausties gars. 8. Bet kas attiecas uz viņa sirds un viņa dvēseles nepieciešami viņa paša ziņā atstāto morālisko izglītību, tad viņš pats sevi var pazemot par elles briesmoni un tieši caur to izdara lielāko grēku, jo Dieva augstāko meistardarbu caur sevi pašu sevī pārveido par nožēlojamu, Dieva necienīgu samaitātu darbu, pēc tam tad Dievam tas maksā lielas pūles un nekad neparēķināmu pacietību, līdz samaitātais darbs atkal kļūst par meistardarbu. 9. Tieši neizsakāmi daudzo caur sevi pašu samaitāto darbu dēļ šajā pasaulē šoreiz ir atnācis Pats Meistars, lai uz visiem laiku laikiem varētu savest kārtībā šos daudzos darbus, kas paši sevi ir samaitājuši; bet tādēļ viņš šajā pasaulē dibinās jaunu iestādījumu, kur visi sabojātie darbi paši no sevis varēs sevi savest kārtībā. Bet kas brīvi pats no sevis, jo viņa griba nekad netiks mainīta, šo iestādījumu negribēs pielietot, tas mūžam paliks sagandēts! Vai tu to saproti?” 10. KirenijS saka: “Arī to es pilnīgi saprotu un tieši tādēļ domāju, ka caur izmeklētiem, bet stingriem likumiem cilvēkus vajadzēs pamudināt iestādījumu pilnīgi pielietot.” 11. EŅĢEĻI saka: “Tas gan notiks, bet cilvēcei tas nesīs maz labuma, jo cilvēkam tikai tas ir derīgs, ko viņš dara brīvi no sevis. 12. Jo ja cilvēks varētu tikt pilnveidots caur kādu ārēju vai iekšēju spaidu, tad mums pārpilnībā būtu vara visus cilvēkus tā sasaistīt un piespiest, ka viņiem nekad nebūtu iespēja rīkoties pret kādu likumu! Bet caur to mēs no cilvēkiem, kuriem visā brīvībā jākļūst pilnīgi līdzīgiem Dievam, radītu tikai mēreni atdzīvinātas mašīnas, kuras pašas sevi tikpat maz jebkad varētu noteikt mērķtiecīgai darbībai — kā lai cik ass taisnīguma zobens nevar tikt vests bez vingrinātas rokas! 69

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf