Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

13. Bet no tā tu

13. Bet no tā tu pavisam skaidri vari saprast, ka ne ar kādu spaidu mūžam nekas nav darāms, bet gan vienīgi ar pareizu pamācību un tad ar brīvu pašnoteikšanu pēc dzirdētās mācības, caur kuru katram no visām pusēm tiek darīts zināms dievišķās kārtības labi apgaismots ceļš, darboties un staigāt. — Vai tu arī to saprati?” 59. Par lielo cīņu cilvēkā. 1. KirenijS saka: “Jā, diemžēl arī to es saprotu; jo no tā es redzu maz laba panākama! Jo kur ir cilvēki un cik daudzi no viņiem, kuri būtu spējīgi uzņemt un aptvert tikai kādu pamācību? Un cik daudzi tikai no pamācīto skaita ir to, kuriem piemīt tik daudz dominējoši spēcīgas gribas tādā pakāpē, ka sludināto un labi aptverto pamācību pielietotu pilnīgā darbībā? Es šeit lieku tūkstoti labi pamācītos un atdotu visu, ja starp viņiem atrodami desmit — sevišķi starp fanātiski māņticīgajām tautas masām — kuriem ir pilnīga griba un arī nepieciešamā drosme — lai dzirdēto un labi aptverto mācību izpildītu darbos! Jo ko tas viņiem līdzētu, izpildīt mūžīgās, skaidrākās patiesības mācību, ja par to jau nākamajā dienā no savtīgajiem un nežēlīgajiem fanātiķiem mokoši tiek nožņaugti? 2. Jūs gan esat bezgala gudri un vareni Visaugstākā kalpi, bet kā pieredzējis valstsvīrs es saku: pavisam bez kāda spaida šī, lai cik patiesi dievišķā mācība nekad neatradīs sevišķi atvērtu ieeju. Ar visu spaidu varu vajag tikt padzītai, mazākais, pārāk krasi fanātiskai māņticībai, citādi būtu mūžam žēl, to no šejienes nest tālāk tikai vienu ceļojuma dienu! 3. Mēs šeit, protams, nešaubīgi stingri ticam tīrākai mūžīgai patiesībai, kas mums tik ļoti bagātīgi šeit tiek pasludināta, bet tomēr nepavisam bez kāda spaida; jo tieši jūs abi, Kungs un Viņa darbi, tak tomēr arī nav pārāk nenozīmīgs spaidu līdzeklis un mūs vēl vienmēr nav pārveidojis par jau gandrīz mirušām mašīnām, to jums varbūt ne bez pamata dara zināms šis mans iebildums, tad kāds tikai ārēju spaidu līdzeklis cilvēkiem, kuriem turpmāk pēc šīs jaunās mācības no debesīm jāpārveidojas par patiesiem Dieva bērniem, nedrīkstētu būt pārāk liels ļaunums!” 4. ABI EŅĢEĻI saka: “Vienā ziņā tev noteikti ir taisnība, un neizpaliks arī ārēji spaidu līdzekļi; bet līdzās tu arī pārliecināsies, ka kāds ārējs spaids pamatā ir vēl sliktāks, nekā iekšējs, neredzams! Jo arī Sātans izmanto ārējus spaidu līdzekļus, lai uzturētu ļauno māņticību; bet ja pie debesu mācības izplatīšanas beigās arī mēs izmantojam Sātana nicināmos līdzekļus un tādā veidā sekojam viņa pēdās, — jautājums: Ko mēs pie tam varam iegūt cilvēku mūžīgam labumam? 5. Ļaunā māņticība ceļu un ieeju pasaulē vēl vienmēr izkaro ar uguni, zobenu un lielu asinsizliešanu; bet ja tagad arī tīrākajam Dieva Vārdam būtu jāizkaro ieeja pa to pašu ceļu, vai te cilvēks ar tikai nedaudz gara jebkad varētu to atzīt kā Dieva miera vārdu no debesīm? Vai viņam nevajadzētu teikt: “Dievs, vai tev jau nepietiek, ka cilvēki no Sātana jau tiek tik briesmīgi mocīti, ka arī tev, Tu visuvarenais, vajag nākt pie mums nabaga un vājiem cilvēkiem pa Sātana ceļu?” 6. Redzi, tu mīļotais draugs un brāli, cik ļoti aplami tas iznāktu, ja Dievs tas Kungs savas mācības izplatīšanu starp cilvēkiem, viņu mūžīgai aplaimošanai, vēlētos izmantot tādus līdzekļus, kādus vēl vienmēr ir izmantojusi elle, lai pasaulē pie cilvēkiem sagādātu ieeju tās ļaunajiem augļiem un ēdieniem! 7. Jā, diemžēl reiz pienāks laiks, kurā Tā Kunga mācība, padarīta netīra, tiks tautām sprediķota ar uguni un zobenu; bet tas cilvēkiem būs par lielu ļaunumu! — Vai tu to saproti?” 8. KirenijS saka: “Diemžēl arī to es saprotu un vēl vienmēr jautāju, vai tad šādas pavisam ārējas nepatikšanas negrib tikt no debesīm novērstas un vispār kādēļ šajā pasaulē ļaunajam vajadzēja vai gribēja tikt atļauta pilnīgākā ieeja!” 9. ABI saka: “Mīļais draugs un brāli, ja tev ir kāda gudrība, tad spried pats, vai bez kāda contra (pret) jebkad var dot kādu pro (par — izd.)! Kur jebkad kāds cilvēks kļuva varonis bez cīņas? Bet vai starp cilvēkiem jebkad būtu kāda cīņa, ja starp viņiem būtu tikai rāmi jēriņi? Jeb vai tu jebkad varētu pārbaudīt tavu spēku, ja nebūtu nekādu priekšmetu, kas tavam spēkam spētu pretoties? Vai jebkad varētu būt kāds augšup, ja nebūtu nekāda lejup? Jeb vai tu jebkad varētu kādam darīt ko labu, ja te neviens nenonāktu tādā stāvoklī, kurā viņam vajadzīga tava palīdzība? Kas te būtu kāds labs darbs, ja nevienam tā nevajadzētu? Jeb vai tu jebkad varētu kaut ko mācīt kādam viszinošam, ko viņš iepriekš nezinātu? 10. Redzi, kādā pasaulē, kur cilvēkam pašam no sevis jāveidojas par patiesu Dieva bērnu, viņam arī pilnā mērā vajag būt iespējamām visām labām un sliktām izdevībām, lai pilnā mērā varētu izpildīt Dieva mācību! 70

11. Vajag būt auksti un silti, lai bagātie gūst izdevību savus nabadzīgos un kailos brāļus apgādāt ar apģērbiem un lai bagātie var vingrināties līdzcietībā un nabadzīgie pateicībā. Tāpat vajag būt spēcīgiem un vājiem, lai spēcīgākie gūst izdevību vājo satvert zem rokas, bet vājie viņu sirds pazemībā atzīt, ka viņi ir vāji. Tāpat zināmā mērā vajag būt dumjiem un gudriem; citādi gudrajiem viņu gaisma būtu veltīga. 12. Ja nebūtu neviena ļauna, kur tad būtu mērs labajam, vai un ciktāl viņš ir patiesi labs?! 13. Īsi, šajā cilvēku pašizglītošanās iestādē, lai kļūtu par brīvākiem Dieva bērniem, vajag tikt dotām iespējami daudzām pro un contra izdevībām, caur kurām bērni no pamatiem var visā vingrināties un pilnīgi izglītoties, citādi viņiem būtu neiespējami varēt kļūt par Visaugstākā visvareniem bērniem! 14. Mēs tev sakām: Cik ilgi cilvēks visās iespējamās lietās un attiecībās ar paša varu no cīņas lauka nevar padzīt Sātanu, viņš vēl ilgi nav pilnīgs Dieva bērns! Bet kā viņš jebkad varētu kļūt šī ienaidnieka uzvarētājs, ja viņam atņemtu visas izdevības nākt saskarsmē ar pat tikai ienaidnieka matu. Jā, patiesa Dieva valstība, mūžīgas dzīvības pilnīgākās brīvības dēļ, maksā lielu cīņu, un tā jums vajag tikt dotai izdevībai cīņai starp debesīm un zemi! 60. Par kaislību noderību. 1. (EŅĢEĻI): “Tā tu atradīsi, ka te pār cilvēkiem valda dažādas kaislības. Viens sevī jūt vajadzību, lai viņam piederētu viss, kam vien tikai ir kāda vērtība; tā ir acīmredzama bagātības kāre, kas ir netikums. Un redzi, šim netikumam tev jāpateicas par kuģniecību; jo tikai ļoti mantkārīgi un peļņas kāri cilvēki varētu iedomāties meklēt dzīvību apdraudošus līdzekļus, kā pārpeldēt pār ļoti plašo jūru, lai meklētu, vai pāri jūrai arī vēl būtu zemes, kurās varbūt ir nedzirdētas bagātības. Pēc daudzām pārvarētām grūtībām un dzīvības briesmām viņi patiesi nonāk kādā aizjūras vēl pilnīgi nepadzīvotā zemē. Pārciestās briesmas viņu mantkārības kaislību ir ļoti atvēsinājušas un atņēmušas drosmi doties atpakaļceļā! Viņi tūlīt apmetas tur, kur vējš viņus ir atdzinis, ceļ būdas un mājas un tādā veidā apdzīvo vēl pavisam neapdzīvoto zemi. — Nu spried pats, vai cilvēki bez mantkārības un peļņas kāres svešo zemi jebkad būtu atklājuši? 2. Ņemam miesīgi jutekliskās baudas kaislību. Iedomājies, ka šī kaislība pilnīgi atņemta un stādies sev priekšā cilvēci tik debesīgi šķīstu, cik vien iespējams, un tev būs slavējams prieks par tīrāko jaunavu un šķīstāko jaunekļu dzīvi līdz viņu sirmam vecumam. Bet šādā ļoti šķīstā stāvoklī iedomājies visus cilvēkus un saki pats sev: Kā pie tam izskatīsies ar Dieva kārtībā noteikto cilvēku dzimuma vairošanos? Tādējādi tu no tā redzi, ka cilvēkā vajag mājot arī šai kaislībai, citādi zemei pārāk drīz vajadzētu palikt bez cilvēkiem! Ka viens vai otrs cilvēks diemžēl pārāk bieži šai kaislībā izvirst, kā to māca ikdienišķā pieredze, ir noteikti patiesība, un šāda deģenerēšanās vienmēr ir pret Dieva kārtību un tātad grēks. Bet šīs kaislības biežā deģenerēšanās tomēr ir daudz labāka, nekā tās vispilnīgākā izskaušana. 3. Bet visiem spēkiem, kuri cilvēkam ir doti un sākumā sevi demonstrē kā grūti apvaldāmas kaislības, uz augšu vai leju vajag būt spējīgiem augstākas izglītības, citādi cilvēks tik un tā paliktu līdzīgs remdenam ūdenim un nogrimtu smirdošākā slinkumā. 4. Mēs tev sakām: Nekas tev nevar dot pilnīgi patiesāko liecību par cilvēka dievišķo uzdevumu, kā lielākie netikumi iepretī cilvēka augstākajiem tikumiem! Jo tikai no tā ir redzams, kādas šīs Zemes cilvēkiem ir dotas bezgalīgākās iespējas! Cilvēka ceļš ir no visaugstākām Dieva debesīm, kas pat mums, eņģeļiem, nav pieejamas, līdz visdziļākai ellei. Un ja tā nebūtu, viņš nekad nevarētu kļūt par Dieva bērnu! 5. Mums ir darīšana ar neskaitāmu citu pasauļu cilvēkiem; bet kāda starpība starp šeit un tur! Tur cilvēkiem kā garīgā, tā dabīgā ziņā ir likti ierobežojumi, pāri kuriem viņiem ir ļoti grūti pārkāpt. Bet jums, šīs Zemes cilvēkiem, garā ir tikpat maz ierobežojumu, kā Pašam Kungam un jūs varat darīt, ko vien jūs vienmēr gribat. Jūs varat pacelties līdz iekšējākiem Dieva mājokļiem, bet tieši tādēļ arī krist tik zemu, kā pats Sātans, kas arī reiz bija augsti brīvākais Dieva gars! Un, tā kā viņš krita, viņam nepieciešami arī vajadzēja krist visas samaitāšanas dziļākos dziļumos, no kuriem viņš tikko jebkad atradīs atpakaļceļu, jo netikumam ir Dieva dotas tikpat bezgalīgas pilnveidošanās iespējas, kā tikumam. 61. Par brīvās gribas vērtību. 1. (ABI EŅĢEĻI): “Tādēļ uz šīs Zemes pie visiem cilvēkiem viss atkarīgs vienīgi tikai no brīvas gri- 71

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
Arduino 2
2 - Sven
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
/ 2
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Latín-2 - Vicens Vives
+ Vietnam 31+2 jours - Vacances Sinorama