Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

kāds burvis! Jo vēl

kāds burvis! Jo vēl nekad nav ticis piedzīvots, ka kāds īsts burvis ar savām burvestībām būtu apvienojis kādu tikai pa pusei labu mērķi! Visur rupji raugās ārā rejošākā mantkārība un peļņas kāre, bet līdzās arī nekaunīgākā varaskāre; un šādiem gariem viņu pazemojošākā alga jāsaņem dziļākā ellē!” 7. Te pēkšņi FAUSTS saka: “Kungs, kungs, te ar daudzajiem burvjiem un pareģiem plašajā Romas valstī izskatīsies slikti! Jo tāda veida cilvēki tieši Romā stāv Dievam līdzīgā godā un ar vienu vārdu spēj vājināt kā ķeizara, tā, lai cik drosmīga, varoņa gribu — protams, pretēji atkal tā atdzīvināt, ka to drosmes priekšā vajag nodrebēt kalniem!” 8. ES saku: “Jā, draugs, tiem cilvēkiem, kuri izturas tā, it kā būtu pusdievi, reiz gan neklāsies labi. Jo viņi ziņa, ka viņu mākslā neiesvaidītos viņi uz visapkaunojošāko apkrāpj un caur šādām krāpšanām nereti ved visādās briesmās. Bet tādēļ arī šādiem neliešiem nekad nevar klāties labi! Jo viņi par lielu naudu nepārdod neko un par samaitāšanu cilvēkiem ir neskaitāmu briesmu darbu un grēku radītāji!” 9. VAIRĀKI saka: “Bet, ja viņi labotos, vai arī tad viņi nevarētu kļūt svētlaimīgi?” 10. ES saku: “Jā, ja viņi labotos, tad arī viņi varētu kļūt svētlaimīgi. Bet tieši tas ir visbēdīgākais, ka tieši tādi cilvēki vismazāk ir noskaņoti laboties. Slepkavas, laupītājus un zagļus, netikles un laulības pārkāpējus jūs spējat atgriezt un viens ķēniņš viegli var nolikt savu kroni, bet viens burvi nešķiras no sava burvju zižļa. Jo viņu neredzamie palīgi to nepielaiž, un, ja viņš no viņiem gribētu šķirties, viņi vienmēr viņu pieveiks. 12. Kas grib veikt brīnumus, tam priekš tā no Dieva vajag būt iekšējam spēkam; un tad viņš tikai tur veic brīnumu, kur to prasa ārkārtēja nepieciešamība! 13. Bet kas veic neīstus brīnumus un pareģo caur visādiem izteicieniem un zīmēm, tam vairs nav jātiek notiesātam, jo caur paša gribu viņš ir pilnīgi pazudināts. Tādēļ sargieties visi no ļaunās burvestības, tāpat no pareģošanas; jo tas viss cilvēka garam ir lielākais ļaunums!” 14. Par šiem Maniem vārdiem visi, kas tos dzirdēja, izbijās un jautāja, vai tad nav jāvadās arī pēc pirmsenis drošām laika apstākļu zīmēm. 15. ES saku: “Ak jā, tad, ja tās balstās uz zinātniski aprēķinātu bāzi; bet, ja tas tā nav, tad arī tas ir grēks, jo pie tam cilvēks pieņem otru ticību, kas vājina tīro ticību vienīgi dievišķai gādībai un beigās vairāk tic zīmēm, nekā vienīgi patiesam, visvarenam Dievam. 16. Kas paliek pie tīras ticības, tas drīkst lūgt un viņam tiks dots tas, ko viņš ir lūdzis un kaut arī caur pieredzi apstiprinātās zīmes norāda tieši pretējo; bet kas paļaujas uz zīmēm, tam arī jāpaliek pie zīmēm. Farizeji turas pie zīmēm un par dārgu naudu ļauj cilvēkiem sev jautāt; bet tādēļ viņi reiz jo vairāk tiks pazudināti! 17. Vai tad Dievs nav radījis visu, kas te cilvēka kalpo kā zīme? Bet ja Dievs to visu ir radījis, tad Viņš par to gan paliks paliekošs Kungs un vadītājs, kā tad tām bez viņa būtu kas jānorāda? Bet, tā kā tām tas nekad nav iespējams, tad lai cilvēks lūdz Dievu, kas vienīgais spēj visu, vai nu zīmes stāv tā vai tā! Vai tas nav nomierinošāk, nekā tūkstots visdrošāko zīmju iztulkojumi?” 18. Visi pie Mana galda KLĀTESOŠIE saka: “Kungs, tas ir noteikti un patiesi! Ja Tu tomēr gribētu arī darīt, ka visa pasaule tā domātu un darītu, tad pasaule izskatītos citādi, nekā izskatās tagad! Bet mums, kas esam šeit sapulcējušies ap Tevi, nu protams, ir viegli, jo ap mums esi TU, kā visas esamības un parādību pamats; bet ne tā kā mums klājas daudziem tūkstotis reiz tūkstošiem, kuriem nav tā neizmērojamā laime būt Tavā vissvētākajā sabiedrībā un no tavas mutes dzirdēt dzīvības vārdus. Viņi, līdzīgi mums, noteikti arī ilgojas pēc Tā, par Kuru visa radība dod pārāk skaļu liecību; bet viņu skats uz zvaigznēm viņiem Tevi nekad neatklāj un viņu lielākās ilgas netiek apmierinātas. Kāds brīnums, ka pie šādiem cilvēkiem tad pārāk viegli atrod piekrišanu brīnumdarītāji, burvji un zīmes un to izskaidrotāji, jo pēc dievišķām lietām izslāpušajiem cilvēkiem tas piedāvā ko tādu, kam galu galā tomēr ir kāda, kaut arī neīsta, dievišķākam līdzīga nokrāsa. 66. Par burvestībām un pareģošanu. 1. No šī brīža KirenijS atkal viens sāk runāt un diezgan nopietnu seju saka: “Kungs, tā ir pilnīga patiesība, ka tu pavisam nopietni esi tas, par ko mēs Tevi jau sen esam atzinuši un neviens no mums to nevar apstrīdēt; bet man tev tomēr nu pavisam atklāti jāatzīstas, ka pie Tava tagadējā izskaidrojuma par burvjiem, zīmju izskaidrotājiem un pareģiem gandrīz neko nejūtu no Tavas parasti man par daudz labi zināmās līdzjūtības un mīlestības! Pie šādiem apstākļiem tas tak tomēr atkarīgs vienīgi no Tevis, — jo 76

Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus belzienus, kas ir ļoti sāpīgi! Bet tad bēdas tam sistajam cilvēkam, kad pie spēcīgiem belzieniem viņš sāk aiz sāpēm kliegt! Bet vai arī tas ir pareizi, to es tikko zinu. 2. Redzi, Zemes cilvēki pa lielākai daļai ir akli un dumji, un caur to arī ļauni. Bet es te jautāju, kur te ir noziegums un no kurienes ļaunums tiek izraisīts! Un kā nu es, tā jautā daudzi simti tūkstoši noteikti pavisam ne nobrieduši romieši! 3. Ka sākotnēji no Tavām rokām cilvēks izgāja slikts, tas ir tikpat maz pieņemams, kā ka kāds bērns pasaulē piedzimst jau kā kāds velns; bet ja pirmais cilvēks bija labs, kā pēc tam otrais vai trešais ir kļuvis slikts? Vai tā bija Tava griba, vai to, kuri viņu vēlāk dzemdēja? Tātad tam visam, kas te ir, tak vajag būt nākušam pēc Tavas gribas? Bet, ja Tava griba visu to tā gribēja, kādēļ tad smagais nolādējums pār tādiem cilvēkiem, kuri pamatā nabaga cilvēci tikai glāba no noteikta izmisuma, jo pēc viņu saucienu tu negribēji viņiem Sevi parādīt?! Tādēļ es lūdzu Tevi, būt gan taisnīgam, bet ne cietsirdīgam; jo radībai pret savu radītāju nav nekādu ieroču, — tā var tikai lūgt, paciest, ciest un izsamist!” 4. ES saku: “Bet draugs Kirenij! Vai tu jau atkal esi aizmirsis visu, ko no Manis, kā arī no abiem eņģeļiem esi dzirdējis? Vai tad es teicu, ka Es Pats šādus ļaudis tiesāšu vai nolādēšu? Vēl pirms pāris dienām tu tak pats līdzīgi gribēji sodīt farizejus, tādēļ ka viņi gribēja Mani nomētāt ar akmeņiem, un Es tev to nepielaidu! Un nu šķiet, ka tu gandrīz vēlies ieņemt viņu slikto stāvokli pret Mani! Jeb vai tu it kā labāk saproti cilvēku nostādīt tādā stāvoklī, ka, ja viņš to grib, viņam vajag kļūt Dieva bērnam? Redzi, cik vājš tu vēl esi! 5. Vai tad tu esi tik meistarīgi labi izglītots vispārējā vēsturē, ka aiz tā tu vari man pārmest, ka tikai tagad Es rūpējos par savējiem un meklētājiem un nekad agrāk? 6. Vai pirmajiem cilvēkiem nebija ar Mani pastāvīga saskare? Kopš Noasa līdz augstais priesteris Salemā, kura vārds bija Melkisedeks un vienlaicīgi arī dzīvoja Salemā, nebija patiess ķēniņu ķēniņš? Kas pēc tam bija gars dievības šķirstā? Un, tā kā gars no šķirsta ienāca Manī, jautājums: Kas Es nu esmu? 7. Saucēji, protams, gribēja mani lejup no zvaigznēm, tādēļ ka Es viņiem, kad biju viņu starpā, biju par vienkāršu un par maz dievišķs, tā kā Es negribēju tā mirdzēt, kā zvaigznes! 8. Redzi, tas, kas tevi tagad tā pamudināja, bija pamatā nepareizs un Sātans, kas nedaudz manīja, ka tu sevī nes viņa noslēpumu, tevi tikai nedaudz paņēma uz zoba, un tu jau gribēji sākt ar Mani strīdēties. Tomēr apdomā, vai tavā runā var būt kāda taisnība!? 9. Vai Es jebkad varu pret kādu būt cietsirdīgs un netaisns? Jeb vai es tādēļ esmu netaisns, ka Es par neīstu, darinātu zeltu dodu īsto, vistīrāko? Jeb vai tad Man jūs jāatstāj pie senās, ļaunās un arī nederīgās māņticības? Vai Man kā Kungam nebija vairāk tiesību pazudināt ļaunos, stūrgalvīgos farizejus, nekā tev? Bet vai Es viņus tiesāju? Jā, ja Es viņus brīnumaini nebūtu izglābis, arī viņi būtu krituši par upuri viņu pašu iekšējam tiesnesim! 10. Redzi, redzi, cik tu vēl esi tuvredzīgs! Es domāju, ka visam tam, ko tu jau esi dzirdējis un redzējis, tevi tomēr būtu bijis jāpadara nedaudz tālredzīgāku!” 11. Kirenijs, tāpat arī visi pārējie, lūdz Man piedošanu un viņi atzīst viņu nepareizos ieskatus; bet Es viņus visus mierinu un saku: “Ak, jums bieži būs vēl spēcīgāki pārbaudījumi; bet tad neaizmirstiet šo atgadījumu un šo Manu jums sniegto Mācību, citādi, neskatoties uz to, ka jūs visi esat Mani redzējuši un ar Mani runājuši, jūs varētu nonākt vēl lielākā kārdinājumā un tikpat labi no Manis atkal atkrist visā pasaulē, tās melos un krāpšanā un kļūt pavisam līdzīgi tiem, par kuriem jūs domājat, ka viņi ir Mani meklējuši un saukuši un tad Es viņiem, lai vieglāk varētu viņus nolādēt, Manā vietā viņiem esmu devis burvjus un zīmju izskaidrotājus?” — Visi vēlreiz lūdz piedošanu, un Es viņus visus svētīju. 67. Kungs izdziedina kādu ar trakumsērgu sirgstošu. 1. Bet tūlīt pēc tam no pilsētas nāk daudzi pilsoņi un pavēsta, ka kāds cilvēks kļuvis traks. 2. Bet Es viņiem jautāju, kas Man ar trakojošo jādara. 3. Un PILSOŅI runā: “Mēs zinām, ka Tu esi brīnumārsts, jo farizeji mums šodien pavēstīja un atstāstīja, ka Tu tikai ar gribas spēku pilnīgi izdziedināji visus vecā Jozus mājiniekus un ka tu esot vairāk, nekā tikai mums labi zināmais namdaris Jozus! Un tā mēs Tevi, kā mums labi pazīstamo novadnieku, lūdzam, lai Tu šo trakojošo cilvēku vēlētos atkal padarīt veselu!” 4. ES saku: “Kā tad viņš nonāca pie šīs trakumsērgas?” 5. PILSOŅI saka: “Jā, mīļais Meistar, to viņš ieguva no kāda traka suņa, kas viņu sakoda, un tā ir 77

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf