Views
9 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

lestība, viss gods un

lestība, viss gods un viss cildinājums! Ak Tu mīļais Tēvs, cik Tu tomēr esi labs pret tiem, kuri paļaujas vienīgi uz Tevi! Tu gan asi pārmāci visus, kuri neievēro Tavus baušļus, bet ka tad grēkus nožēlojošais grēcinieks Tevi atkal uzrunā: “Mīļais, svētais Tēvs, piedod manu vājumu!”, tad svētais, labais Tēvs viņu atkal uzklausa un ar Savu visvareno roku katrā nelaimē viņam atkal palīdz! 9. Ak cilvēki, ņemiet visi piemēru no manis! Arī es biju grēciniece un Dievs mani lika zem Savas visvarenās soda rīkstes; bet es savā paļāvībā nesvārstījos, nožēloju savus grēkus un no sirds lūdzu uz Tēvu Debesīs; un redziet, Viņš, vienīgi Viņš uzklausīja manas lūgšanas un brīnumaini man palīdzēja manā šausmīgākajā nelaimē. 10. Tādēļ uzticieties un paļaujieties vienīgi uz Viņu! Jo kur neviens cilvēks vairs nevar palīdzēt, tur nāk Viņš un nomāktajam palīdz! Tādēļ lai visi nepārtraukti slavē Viņu! Jo vienīgi Viņš var visiem patiesi palīdzēt! Bet tev, tu mīļais sūtni no Debesīm, es vēlreiz pateicos, jo Tev pašam vajag būt svētam darba rīkam visvarenā Dieva rokās!” 11. Šis izsauciens, kas, sievai nezinot, attiecās vienīgi uz Mani, Man maksāja dažas sirsnīgākā aizkustinājuma asaras, tā ka Man vajadzēja no viņas novērsties. 12. Bet KirenijS to pamanīja un jautāja: “Kungs, kas Tev ir, ka tu raudi?” 13. Un Es atbildēju: “Draugs, uz Zemes gan ir nedaudz tādu bērniņu kā viņa! Vai man, kā Tēvam, Kuru viņa tik sirsnīgi slavēja, nebūtu no prieka jātiek līdz asarām aizkustinātam! Ak, Es tev saku: Vairāk, kā katram citam tēvam! Redzi, kāda te ir viņa, tādam jābūt katram, un Man par viņu ir neparakstāms prieks! Bet viņai arī jāpamana, kas tas ir, ja Es no liela prieka par viņu esmu raudājis!” 14. Pēc šiem vārdiem Es nosusināju asaras no Manām acīm un vēl vienīgi uz Dievu pavisam mīlestībā kvēlojošai sievai un tās bērniem teicu: “Tu Mana mīļā sieva! Tādēļ, ka tava mīlestība un tava ticība uz Dievu ir tik varena, ka līdzīga vēl reti sastopama, tad es nevaru tevi, tādu, kā tu nu esi, tā atlaist. Sūti savu vecāko dēlu pēc vīra, ka viņam jāatnāk; jo Man ar viņu vēl ļoti daudz kas svarīgs pārrunājams!” 15. Pēc šiem vārdiem zēns tūlīt skrien uz pilsētu un īsā laikā atnāk ar izdziedināto tēvu. 16. Kad abi atnāca, Es viņam teicu: “Draugs, lai tu kļūtu pilnīgi vesels ne tikai miesā, bet galvenokārt arī dvēselē, kas dzīvos mūžīgi, tad es tevi esmu licis pasaukt un tev jāzina, kas viss šeit ir noticis. Pirmkārt, tu visu vakaru kopā ar tavu mīļo sievu un bērniem būsi Mans viesis un, otrkārt, tu šeit tik daudz ko redzēsi un dzirdēsi un no tā viegli secināsi, kas ir Tas, kas tevi izdziedināja. Pēc tam, kad tu un tava sieva to zināsiet, jums arī būs tūkstoškārt vieglāk ap sirdi un tu sapratīsi, ka tu patiesi esi pilnīgi izdziedināts. 17. Bet, pirms vēl pienāk vakariņu laiks, aizejam uz Jairusa uzcelto jauno sinagogu un Jairusam, viņa sievai, viņa meitai, viņas vīram Borusam, Kirenijam, Kornēlijam, Faustam, Kisjonam, viņa sievai un viņa bērniem mūs jāpavada. 18. IZDZIEDINĀTAIS, kura vārds bija Baba, saka: “Meistar, lai notiek, kā un ko Tu gribi, es esmu gatavs Tev sekot līdz pasaules galam!” Pēc šiem Babas vārdiem mēs nu tūlīt dodamies uz sinagogu, kuru mēreniem soļiem varētu sasniegt kādā ceturtdaļstundā, bet pavisam ērti pusstundā. 69. Jairusa kapenes. 1. Tātad mēs to drīz arī sasniedzām, iegājām sinagogā un devāmies kapenēs, kurās vairāk kā četras dienas bija gulējusi Sāra un kur vēl atradās līķu saites un auti, kuros kā līķis bija bijusi ievīstīta Sāra. Bet šajās kapenēs vēl gulēja viens Jairusa drauga līķis. Tas bija kāds divpadsmit gadus vecs zēns, kas no kādas ļaunas slimības bija nomiris jau pirms pusotra gada; tas gulēja no ciedru koka izgatavotā zārkā un, izņemot kaulus, jau bija pilnīgi satrūdējis. 2. Šo zārku uzskatot, JAIRUSAM acīs sanāca asaras un, pa pusei raudādams, viņš teica: “Cik pasaule tomēr ir ļauna lieta! Tā uz savas zemes ļauj izaugt maigākiem ziediem; un kāds ir to liktenis? Tas, ka tie mirst un izzūd! Rožu balzāmiskā smarža pārāk drīz kļūst par pretīgu smaku un maigā, nevainīgā lilija trūdot izplata pretīgu smirdoņu; hiacintu debesu zilais kļūst līķu dzeltenīgi pelēks un neļķes mirst — līdzīgi tūkstošām tās patīkami smaržojošām māsām. 3. Šis zēns bija, varētu teikt, viens eņģelis! Jau kopš šūpuļa viņš bija dievbijības apgarots un jau savā desmitajā gadā saprata rakstus un turēja baušļus, kā pieaudzis dievbijīgs jūds! Īsi, viņa patiesi bērnišķi dievbijīgais dzīves veids un apbrīnojamās gara spējas mums deva pamatu skaistākām cerībām. Bet te par viņu nāca ļauna slimība un neviens ārsts to nevarēja pievārēt, un tā šajā zemē nomira viss, ko ar tie- 80

sībām drīzumā varēja no viņa gaidīt. 4. Te tad tomēr rodas jautājums, kādēļ tad Dievs tas Kungs, kas ir pilns mīlestības un līdzcietības, to dara cilvēkiem, kas uz Viņu cer un paļaujas. Tūkstošiem nabaga bērnu maldās apkārt bez pajumtes un bez kādas izglītības un Dievs viņus no šīs pasaules neaizsauc, bet tādu vecāku, kuriem ir iespējams saviem bērniem dot tādu audzināšanu, kāda vien Dievam var būt patīkama, bērniem parasti vajag nomirt! Kādēļ tad tā? 5. Ja Dievam ir patīkami uz Zemes likt tīrus mežoņus, kuri tikko spēj pateikt piecus vārdus, tad Dievs dara labi, ja katru bērnu, kurš tikai sāk izpaust kādu labāku garu, tūliņ paņem no Zemes un līdzās mērkaķiem atstāj dzīvot tikai nejēgas! Bet, ja Dievam ir no svara, lai uz šīs Zemes ir garā modināti, dievbijīgi Dievu atzīstoši un mīloši cilvēki, tad es ticu, ka šādu dzīvības Dievam būtu vairāk jāievēro, kā tas bija līdz šim!” 6. Es saku: “Mans mīļais draugs Jairus, tu runā, kā cilvēciskā veidā tu to saproti; bet Dievs dara, kā Viņš kopš mūžības Savā dievišķā veidā to atzīst un saprot un kā vajag atzīt un saprast, citādi tev un visiem, kas te ir, nebūtu nekāda esamība. Bet turklāt savā ķildā tu Dievam nodari netaisnību. 7. Jo ja Dievs no zemes ņemtu visus bērnus, kuri jau viņu bērnībā izpauž garu un talantus, tad jūs visi, kas nu esat šeit pie Manis, jau būtu zemē satrūdējuši! Bet tā kā jūs ievērojamā vecumā nu vēl esat šeit, tad tavs pārmetums Dievam ir netaisns! Jo līdzīgi arī jūs savā bērnībā izpaudāt sevišķi daudz gara, arī jūs katrā ziņā bijāt ļoti mantīgu vecāku bērni, un tomēr Dievs jūs atstāja dzīvus, kamēr caur dizentēriju un citām ļaunām slimībām Viņš pagāniem no šīs zemes paņēma daudz tūkstošus nabaga bērnu, par ko nabaga vecāki pārcieta tādas pat ciešanas, kā šī zēna vecāki, kuri vēl ir dzīvi un šī bērna vietā pieņēma trīs nabaga bērnus. Šie trīs bērni nu ir pavisam cienīgi šī viena nabaga bērna sekotāji, kurš sava ievērojamā talanta dēļ no saviem vairāk kā dievu mīlošajiem vecākiem ar laiku būtu kļuvis par daudz izlutināts un nu beigās ne mazākā mērā nebūtu atbildis viņa vecāku augstajām cerībām; jo beigās no viņa nebūtu iznācis nekas cits, kā viens iedomīgs, lepns un stūrgalvīgs vientiesis, ar kuru neviens augstais priesteris neko nebūtu panācis. 8. Bet Dievs to iepriekš redzēja, īstā laikā viņu paņēma no šīs pasaules un Viņpasaulē viņam deva eņģeli labākai audzināšanai, lai viņš jo drīzāk spētu sasniegt to mērķi, kas viņam, kā katram cilvēkam, no Dieva iepriekš ir uzstādīts. 9. Bet pie visa tā Dievs arī paredzēja, ka nu nāks laiks, kurā jums jātiek cildinātam Dieva Vārdam. Un redzi, tādēļ arī pirms pusotra gada Dievs šim slimajam zēnam ļāva nomirt, lai tad, kad Dievs tas Kungs viņu atkal pamodinās, viņam jābūt pilnīgi satrunējušam. Tādēļ izceliet zārku un to atveriet! 70. Jozus augšāmcelšanās. 1. Pēc šiem vārdiem Boruss un Kisjons tūlīt nokāpa kapenēs un mēģināja zārku izcelt; bet viņi to nespēja izkustināt no vietas, jo tas bija ļoti smags, pagatavots no masīva ciedru koka un bez tam uz tā vēl bija daudzi smagi bronzas, zelta un sudraba greznojumi. Pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem BO- RUSS runā: “Kungs, zārks ir par smagu, mēs to nevaram pievarēt. Cik es zinu, šis zārks tika novietots lejā ar mašīnas palīdzību un dabīgā ceļā to varēs izcelt ārā arī tikai ar mašīnas palīdzību!” 2. ES saku: “Tad kāpiet ārā no kapenes; tas jāizceļ abiem jaunekļiem, kas te ir.” Boruss un Kisjons ātri izkāpj no kapenēm un tie abi jaunekļi zārku ātri izceļ tik viegli, it kā viņiem būtu darīšana ar kādu dūnas spalviņu. 3. BABA ar sievu un bērniem izpleš acis un, pavisam pārsteigts par šādu spēku abos jaunekļos, teica: “Bet tas tomēr nozīmē, ka viņiem piemīt neticams spēks! Šie abi maigie jaunekļi, no kuriem nevienam nevar būt vairāk par piecpadsmit gadiem, ar šo smagumu, kam neko nevarēja padarīt divi spēcīgi vīri, spēlējas kā vētra ar spalviņu! Nē, tā kaut kas arī vēl nekad nav ticis dzirdēts!” 4. ES saku: “Lai tas paliek; jo tagad tu būsi liecinieks daudz lielākām lietām! Bet lai tas jums visiem pavisam nopietni runāts sirdīs, ka jūs par to nedarāt zināmu nevienam cilvēkam, pat ne Maniem mācekļiem! Jo viņu laiks vēl ilgi nav klāt; bet kad būs laiks, tad viņi jau tāpat visu uzzinās. — Bet nu atveriet zārku, lai mēs redzam, ciktāl zēns jau satrunējis. 5. Zārks tūlīt tika atvērts un caur Borusa veiklām rokām attīts no visām saitēm un autiem, un izņemot lielākos kaulus pilnīgi satrunējušais zēns bija visu klātesošo aplūkošanai. Nožēlojama izskata skeletu visi uzlūkoja ar acīmredzamām šausmām. 81

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Arduino 2
2 - Sven
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
/ 2
Latín-2 - Vicens Vives
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Revistas 2