Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

6. Un FAUSTS teica:

6. Un FAUSTS teica: “Ecce homo! Redzi, tas arī cilvēks! Cilvēces ziedošas miesas skaists liktenis; pretīga izskata galvaskauss ar vēl dažiem salipušiem matiem; caurkritusi zaļi brūna krūšu āda šur un tur caururbta pussapuvušām ribām, melns mugurkauls, virs kura tomēr vēl karājas kādas pēdas no satrunējušām zarnām, kas ir klātas ar pelējumu. Beidzot kājas — cik tās tomēr izskatās pretīgi sakropļotas; pilnas trūdu un puvekļu! Bet arī mūsu deguni jūt, ka mēs neatrodamies balzāmu tirgotāja pagrabā; jo smaka ir spēcīgāka, nekā es to būtu gaidījis! Nē, tas stāvs, kas ir pilnīgi piemērots cilvēkam viņa esamību padarīt iespējami pretīgāku, jo beigās tāds liktenis sagaidāms katram no mums! Šī iemesla dēļ es daudz lielāku priekšroku dodu līķa sadedzināšanai, nevis aprakšanai!” 7. ES saku: “Bet ja Cilvēka Dēlam ir vara pamodināt un atsaukt atpakaļ dzīvē arī šādas miesas, kā arī visas, kas kopš Ādama laikiem kā pilnīgi satrunējušas guļ zemē, vai arī tad šāds skats Zemes cilvēkiem ir šausmu stāvoklis? Vai nāvē vēl var būt kas briesmīgs, ja pār to ir pacelts viens Meistars? Bet lai jūs visi, kas te esat, redzat, ka Man, uz šīs Zemes kā Dieva Dēlam, ir vara arī šādas miesas atsaukt atpakaļ dzīvībā un tās no jauna kā nemirstīgas atdzīvināt, tad tieši šim zēnam jums jābūt tam par liecinieku!” 8. Pēc tam Es zēnam saku: “Joze, Es tev saku, piecelies un dzīvo un liecini, ka Man ir vara pamodināt arī tādus mirušos, kāds viens esi tu!” 9. Šajā acumirklī bija jūtama spēcīga gaisa plūsma; trūdu puvekļi pazuda, virs kauliem ātri parādījās āda un tās iekšpusē miesa, tā sāka pieaugt tādā pilnīgā stāvoklī, kā ar raugu iejaukta maizes mīkla maizes abrā un nedaudz acumirkļos ZĒNS no atvērta zārka piecēlās kā pilnīgi dzīvs, tūlīt pazina Jairusu, Faustu un Kornēliju, kuru ļoti labi pazina no Nacaretes un tūlīt jautāja īpaši Jairusam, teikdams: “Bet mīļo vectēv, kā es esmu nonācis šajā zārkā? Kas tad ar mani ir noticis? Es tikko biju ļoti patīkamā sabiedrībā un patiesi nezinu, kā es tik pēkšņi no turienes atnācu!” 10. JAIRUSS saka: “Mans mīļais Joze, aplūko To, kas stāv tev līdzās, tas ir Kungs pār dzīvību un nāvi! Miesā tu jau biji miris un šajā zārkā biji likts jau pirms pusotra gada, un nevienai varai, izejošai no cilvēkiem, nebūtu bijis iespējams šai zemei tev atkal atdot dzīvību; bet Tas, kas gan arī izskatās kā kāds cilvēks, bet tomēr ir daudz vairāk, nekā cilvēks, tevi no nāves atsauca atpakaļ dzīvē! Tādēļ arī vienīgi Viņam tev jāpateicas par šo tev nu atkal dāvāto dzīvību!” 11. ZĒNS pārsteigts Mani uzskata, aplūko no galvas līdz kājām un pēc kāda pilnīgākas un gaišākas atcerēšanās laika saka: “Tas jau ir tieši Tas, kas mani pasauca no skaistās sabiedrības un man teica: “Joze, nāc, jo tev uz zemes vajag kļūt par Manu liecību, ka Man ir dota visa vara Debesīs un uz Zemes!” 12. Un es Viņam labprāt sekoju, jo tūlīt manīju, ka Viņš ir izgājis no Dieva un Sevī pilnībā nes dievišķu spēku un varu pār visu debesīs un uz zemes. Jo tādu, kāds Viņš ir šeit, es Viņu iepriekš redzēju garu pasaulē, kurā es biju drošs, ka es no Viņa tikšu saukts atgriezties šai pasaulē. 13. Tikai tagad man nu viss kļūst skaidrs un es arī jau zinu, ka es uz šīs Zemes jau esmu dzīvojis un tad nomiris; bet kā bija tā miršana, to es nezinu! Jo tikko es varētu būt šo pasauli atstājis — un es nezinu, kā un kādā veidā — tā es jau biju kādā skaistā mājā, ļoti patīkamā sabiedrībā, kur man gāja ļoti labi. Šad un tad es arī redzēju manus vecākus, brāļus un māsas un ar viņiem pārrunāju par dievišķām lietām, kas no daudz pieredzējušākiem biedriem man tika rādīts un sacīts. Bet šo svēto starp svētajiem es iepriekš nekad neredzēju, kā tikai dažus acumirkļus, pirms es tiku atgriezts atpakaļ šajā pasaulē!” 14. Te Es abiem jaunekļiem sacīju: “Pagādājiet viņam kādu tērpu un nedaudz maizes un vīna, lai viņa miesa kļūst spēcīga un viņš kopā ar mums var doties uz Nācareti!” — Kad Es to abiem pavēlēju, viņi ar prasīto jau bija te. 71. Baba un viņa sieva pārsteigti par brīnumu. Nemirstības apsolījums Jozem. 1. Tas mūsu Babam un viņa SIEVAI bija par daudz, un viņa savam vīram teica: “Mīļais Baba, vai tu nemani, ka mēs abi esam lieli grēcinieki un ka šeit cilvēkā Jēzū ir Dieva pilnība? Vai Viņš nav Tas, par Kuru pareģoja visi pravieši līdz Caharijam un viņa dēlam Jānim? Vai Viņš nav tas, kuru Dāvids dēvēja par savu Kungu, kad viņš runāja: “Kungs runāja uz Manu Kungu? Vai Viņš nav Tas, par Kuru tieši lielais Dāvids runāja, kad viņš teica: “Dariet pilsētas vērtus augstus un plašus, lai ienāk goda Ķēniņš! Bet kas ir goda Ķēniņš? Tas ir Kungs Jehova Ceobats!” Mans vīrs, šeit ir Ceobats un neviens cits! Bet mēs esam grēcinieki un esam necienīgi staigāt Viņa priekšā! Nāc, lai mēs attīrāmies pēc Mozus likuma, tikai tad mēs atkal varam nākt un Viņam tuvoties!” 2. Abiem dziļi aizkustinātajiem Es sacīju: “Kas var atmodināt mirušos, tas var attīrīt arī bez Mozus! 82

Tādēļ palieciet; jo Mozus nav vairāk, nekā Es un Tas, Kas viņu pamodināja tam, kas viņš bija. Jūsu grēki jums ir piedoti un tā jūs esat tīri un Mozus jums nekad vairs nav vajadzīgs, jo bez Manis Mozus nav nekas!” 3. BABA saka: “Ja tā, par ko es arī nemaz nešaubos, tad mēs paliekam, jo tīrākus kā Pats Visvarenais Mozus mūs nekad nenomazgās!” 4. SIEVA saka: “Es vienmēr esmu tikai mana kunga kalpone, un tā lai notiek, kā tu gribi un atzīsti, ka tā ir pareizi. Bet mani gandrīz nospiež šī ļoti svētā Dieva klātbūtne!” 5. Es saku: “Sieva, Es dzirdēju tavu Dieva godināšanu Nācaretē, un to, ko tu tagad redzēji, pirmām kārtām Es darīju tevis dēļ. Tādēļ tu pie Manis gan vari izturēt! Bet nu E jums visiem saku, ka, lai jūs par to nevienam ne zilbi nedarāt zināmu, un to ne Manis dēļ un arī ne jūsu dēļ, bet gan vienīgi daudzo neticīgo cilvēku dēļ, lai viņi Cilvēka Dēlam netic tiesāti, bet gan brīvi, kad viņiem tiks sprediķots Evaņģēlijs! 6. Jo caur šādu liecību cilvēki būtu piespiesti Man ticēt kā ar dzelzs važām, caur ko viņu brīvā dzīvība ciestu lielu zaudējumu, bet vēlākie pēcnācēji šādu atstāstītu liecību kā pārspīlētu jau tāpat nepieņemtu. Viņi to aplūkotu kā cilvēciskas fantāzijas tīru izdomājumu un caur to piedauzītos pie tīrās Mācības un mūžīgās patiesības; un tātad ir labāk, ka līdzīgi darbi, no Manis veikti, paliek pavisam noklusēti, jo tie nevienam neko nelīdzētu, — sevišķi šajā Manas mācīšanas sākuma laikā. 7. Bet tev, Jairus, kur tev pēc kāda laika, kas tam būs piemērots, zēnu Jozu atkal jāatved atpakaļ viņa vecākiem, viņiem pēc sirdsapziņas pavisam uzticami jāpaziņo, kā tā lieta ir ar viņu. Viņiem jātic, bet pie tam cilvēku priekšā nav jāizsauc nekāda sensācija. Bet šis nu pamodinātais zēns, tā kā viņš ir izgājis trūdēšanu, turpmāk miesā vairs nemirs; bet gan, kad pienāks viņa laiks, viņš tiks no kāda eņģeļa aicināts un aicinājumam brīvi sekos, — un pēc tam neviena mirstīga acs viņu nekad vairs neredzēs kaut kur staigājam uz šīs Zemes. 8. Tagad, tā kā zēns savu maizi jau ir pilnīgi apēdis un vīnu izdzēris, un krēsla jau kļūst ļoti manāma, dodamies uz mājām. 9. Mēs nu tūlīt izejam no sinagogas, kuras kapenes, pēc tam, kad abus jaunekļus lūdz zārku nogādāt kapenēs, ko viņi arī acumirklī izdara, Jairuss un Boruss atkal aiz sevis aizslēdz. 72. Pareizs dievkalpojums. 1. Ārā KirenijS Man saka: “Kungs, ja tā kas notiktu Romā, pat akmeņi nokristu Tavā priekšā un skaļi Tevi pielūgtu; un mēs šeit izturamies tā, it kā te būtu noticis kaut kas pavisam parasts! Kungs, esi tomēr pacietīgs — vai nu ar mūsu vājumu, vai muļķību!” 2. ES saku: “Ja Es to gribētu, tad Nācaretes vietā Es pasaulē būtu nācis Romā! Dariet tikai to, ko Es jums prasu! Viss, kas pār to, piederas pagānismam un ir grēks! Vai tad tu vēl nezini, ka “Mīlēt Dievu pār visu un savu tuvāko kā sevi pašu” ir neizsakāmi vairāk, nekā, ja Debesu un Zemes Kungam no akmeņiem un koka uzceļ nožēlojamus tempļus? 3. Jo kā Zālamans runāja, jau debesis un zeme ir par mazām ietvert Dieva Majestāti, kas tad jāvar nožēlojamām akmens mājām no cirstiem vai sakrautiem akmeņiem, kur visa zeme tāpat kā visa bezgalība tak ir radīta no Dieva?! 4. Saki Man, ko kāds tēvs teiktu saviem bērniem, ja viņi būtu pietiekami dumji no sava tēva ekstremitātēm būvēt mazu mājiņu un tad tieši no tēva izkārnījumiem vēlētos veidot attēlu, kas attēlotu tēvu un kad tas viss būtu gatavs, tad izkārnījumu priekšā nomestos ceļos un tā godinātu un pielūgtu savu tēvu? Ko tu darītu, ja tavi bērni tev ko tā darītu, bet ja tu viņiem to aizrādītu kā dumju un cūcisku un tevis pilnīgi necienīgu, viņi tomēr jo dedzīgāk rāpotu ap mēslu templi un godātu tā paša materiāla attēlu, jā, viņu starpā varbūt pat tomēr nedaudz gaišākus brāļus pret savu gribu pat spiestu uz to ar sodu uz dzīvību un nāvi un vēl prasītu dievbijīgus nodokļus? Saki, ko tu te darītu? Vai tāda pār mēru cūciski dumja godināšana no tavu bērnu puses varētu tevi iepriecināt? 6. Redzi, savā sirdī tu to pavisam spēcīgi noliedz, un es tev saku, ka šāda dumja bērnu godināšana iepretī viņu laicīgajam tēvam vēl būtu daudz labāka, nekā cilvēku goda došana tempļos iepretī Dievam! Jo bērni viņu tempļa būvei tomēr vēl izlieto to, kas iepriekš bija bijis tēva barība; bet cilvēki ceļ tempļus no Sātana izkārnījumiem un tajos pielūdz viņu Dievu un Tēvu! Saki, kā tad tev pēc tam patīk šāda dieva godināšana un respektīvi pielūgšana?” 83

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf