Views
4 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

var ceļot vēl tālāk,

var ceļot vēl tālāk, nekā kāda zivs, kam mājvieta ir ūdens dīķis. Un ar pilnīgāko nopietnību mēs varam pieņemt, ka mūsu vēlākie pēcnācēji kuģu būvēšanas mākslā sasniegs ārkārtīgi lielu progresu. Kas to zina, vai kādam gudram, līdzīgi seniem indiešiem, ar kādu mākslīgu spārnu palīdzību neizdodas atkal pacelties gaisā!” 6. Te JŪDA pārtrauc Tomu un diezgan dusmīgi saka: “Vai es tevi jebkad esmu nolīdzis par skolotāju, ka tu pie katras izdevības man sprediķo? Paturi tavu gudrību sev un saviem bērniem un atstāj mani mierā, citādi tu mani piespiedīsi tev reiz pavisam asi aizbāzt muti. Jo, ja es to gribu, es to pavisam labi protu. Pie visām tavām, līdzīgi manām pavisam brīvām runām un rīcībām, nekad tev neesmu teicis nevienu sliktu vārdu un tādēļ patiesi nezinu, ko tu mani vienmēr graizi un ēvelē! Slauki tikai čakli tavas mājas pagalmu, par manējo es jau parūpēšos. Ja man kaut kas nav pareizs, tad tas ir vienīgi man un tam nav vajadzīgs būt nepareizam arī tev; no šī brīža uz visiem laikiem tas uz tevi neattiecas! — Vai tu to saproti? 7. Atceries tikai Kisu, kā Kungs nokārtoja strīdu starp tevi un mani; tev un man tas ir pietiekami un tālāk mums vienam ar otru un savā starpā vairs nav nekāda sakara! Ja es tev par kaut ko jautāšu, tad tu uz jautājumu vari dot labu atbildi — pieņemot, ka tu ko tādu esi spējīgs! Bet tik drīz tu to nepiedzīvosi, ka es tev parādīšu tādu godu!” 8. TOMS saka: “Bet saki man, brāli Jūda, ko tad ļaunu un apvainojošu es tev nu esmu teicis, ka tu uz mani tik ļoti sadusmojies? Vai tad tā it kā ir nepateicība, ka tu, cik man zināms, pārāk bieži esi ar Dievu to Kungu ķildojies, ka Viņš sauli nolicis tik tālu un ka Viņš tev nav devis spārnus lidošanai, līdzīgi putniem zem debesīm?” 9. Pēc kāda laika TOMS, tādēļ, ka Jūda Iskariots viņam negribēja iebilst, tālāk saka: “Ja tu gribi uz mani dusmoties, tad tu dusmojies bez kāda pamata un cēloņa! Kunga vaiga priekšā tāda ļoti nebrālīga izturēšanās neizskatās slavējama. Tāda daba kā tavējā arī pavisam neiederas starp Kunga mācekļiem un tu darītu tūsktoškārt labāk, ja tu dotos mājup pie tavu podu izgatavošanas, nekā tu šeit par neko un atkal par neko ar tavu Dieva kārtībai ļoti pretīgo dabu apgrūtini un apgāni Kunga sabiedrību. Vai tad tu jau pavisam esi aizmirsis Kunga Kalna sprediķi pie Ziharas Samārā, kur Kungs pavēlēja mīlēt pat ienaidnieku; svētīt tos, kas mūs nolād, un darīt labu tiem, kas mums dara ļaunu? 10. Bet ja tu Dieva vārdiem negribi sekot un pie katras izdevības vingrināties pašaizliedzībā, tad es pats sev jautāju, kālab tu ar tavu klātbūtni apgrūtini mūsu sabiedrību? 11. Dienām ilgi tu ne ar vienu no mums nerunā ne vārda un, ja kāds tev kaut ko jautā, tad tu vai nu pavisam viņam neatbildi, vai arī tu viņam uzkliedz cik rupji vien tik iespējams, tā ka otru reizi viņš tev noteikti nekad nejautā. Vai tad tā ir Kunga mācekļa izturēšanās? Fui, nokaunies un kļūsti cits cilvēks, vai citādi vācies prom! 12. Patiesi, vairāk, nekā, ja es būtu izdarījis slepkavību laupīšanas nolūkā, es nožēloju, ka tieši es tevi atvedu pie šīs sabiedrības! Es Kungam uz ceļiem gribu lūgt, lai Viņš ar Savu visvareno spēku tevi attālina no mums, ja ar labu tu nebūtu dabūjams prom!” 13. Ar redzami īgnām dusmām, bet smaidošu seju JŪDA beidzot saka: “Ne tu, ne Kungs nevarat man noteikt, vai man jāiet vai jāpaliek! Jo es tikpat labi, kā katrs no jums, esmu pilnīgi brīvs cilvēks un varu darīt, ko gribu! Redzi, ja es zinātu, ka es tev esmu mazāk dadzis acīs, kā noteikti esmu, tad es jūsu sabiedrību jau sen būtu atstājis un sev meklējis citu; bet es palieku, lai pēc sirds vēlēšanās tevi īsti sadusmotu, un gribu tev kalpot par pārbaudījuma akmeni, pie kura tu vienmēr skaisti vari pārbaudīt tavu pacietību, iecietību un ienaidnieka mīlestību un gribu no tevis iemācīties Jēzus kalna sprediķi un tad pats to pildīt! — Saproti mani, tu gudrais Tom?” 14. TOMS, vērsdamies pie Manis, saka: “Es un mēs visi lūdzam Tevi attālināt šo kraupaino avi! Jo līdzās viņam nekāda brālīga eksistence nav iedomājama, un mums nav iespējams izpildīt tavu svēto Mācību; jo viņš ir un vienmēr paliek kūdītājs un nodevējs! Kādēļ tad viņam jābūt šeit starp mums, ja viņš itin neko negrib izpildīt no Tavas svētās Mācības, bet gan tikai mūs vienmēr izsmej, ja mēs pūlamies dzīvot un darboties pēc Taviem vārdiem?” 75. Kunga brīdinājums Jūdam. 1.Es Jūdam saku: “Brālis Toms taisnīgi žēlojas par tevi! Es tev saku: sirdī pamāci sevi un kļūsti cilvēks! Kā velns tu Man esi pretīgs un vari iet! Jo Mana sabiedrība ir svēta sabiedrība, tā tiek caurstrāvota 86

no Dieva Gara un šādā sabiedrībā nevar un nedrīkst pastāvēt neviens velns!” 2. Šie vārdi panāk, ka Jūda tūlīt Toma priekšā nokrīt uz ceļiem un lūdz viņam piedošanu. 3. Bet TOMS saka: “Draugs, ne man tev nākas lūgt piedošanu, bet gan Tam, pretēji Kura svētajai Mācībai tu pret mani esi pietiekami slikti izturējies!” 4. Te Jūda pieceļas, ātri pienāk pie Manis, nokrīt Manā priekšā ceļos un sāk Man lūgt piedošanu. 5. Bet Es viņam saku: “Pamāci pats sevi sirdī; jo bez patiesas iekšējas labošanās tavu lūpu lūgšanām manā priekšā nav ne niecīgākā vērtība, jo es caurredzu tavu sirdi un atrodu, ka tā ir pavisam slikta. Tikai ārēji draudzīga forma līdzinās kādai čūskai, kas caur savu jauko vīšanos piemāna putnus debesīs, ka viņi tad lido rīklē barībai. Es tev saku, uzmanies, lai tu drīz nekļūsti Sātana laupījums; jo tas to, ko reiz dēvē par savu, labprāt neatlaiž. 6. Pēc šiem vārdiem JŪDA atkal pieceļas un Man saka: “Kungs, Tu mirušos pasauc no kapa, un viņi dzīvo; kādēļ tad tu ļauj manai sirdij iet bojā samaitāšanas kapā. Es gribu kļūt labāks cilvēks un tomēr to nevaru, jo es nevaru manu sirdi pārtaisīt, tādēļ pārveido tu manu sirdi, un es esmu cits cilvēks!” 7. ES saku: “Tajā tieši pastāv cilvēka pašizveidošanas lielais noslēpums! Es cilvēkam visu varu darīt, un viņš paliek cilvēks; bet sirds ir viņa paša, kuru viņam, ja viņš pats sev grib sagatavot mūžīgu dzīvību, pašam vajag apstrādāt. Jo, ja vispirms Es Pats cilvēka sirdi noslīpētu, tad cilvēks kļūtu par mašīnu un nekad nesasniegtu brīvu patstāvību; bet ja cilvēks saņem Mācību, kas viņam darāms, lai savu sirdi izglītotu Dieva, tad viņam arī brīvi vajag Mācībai sekot un pēc tās veidot savu sirdi! 8. Ja viņš pats savu sirdi ir izglītojis, iztīrījis un izmēzis, tikai tad Es garā ieeju tajā un tajā ņemu mājvietu; un tad viss cilvēks ir garā atkalatdzimis un turpmāk viņš mūžam nevar iet pazušanā, tā ka caur to viņš ir kļuvis viens ar Mani, kā Es Pats esmu viens ar Tēvu, no Kura Es esmu izgājis un nācis šajā pasaulē, lai visiem cilvēku bērniem rādītu un sagatavotu ceļu, pa kuru viņiem garā jāiet, lai patiesības pilnībā sasniegtu Dievu! 9. Tādēļ tev, kā katram no jums, vajag likt rokas pie tavas sirds apstrādāšanas, citādi tu esi pazudis, un, ja arī Es tūkstoškārt tevi no kapa būtu saucis miesas dzīvībā!” 10. JŪDA ISKARIOTS saka: “Kungs, tad es esmu pazudis. Jo man ir nevaldāma sirds un es pats sev nevaru palīdzēt!” 11. Es saku: “Tad klausi brāļiem un nedusmojies uz viņiem, ja viņi mīlestības draudzīgi tevi brīdina; jo viņi tev palīdz apstrādāt tavu sirdi! 12. Uzlūko Tomu, kas no visām tavām rupjībām neļaujas iebaidīties tevi brīdināt, ja tu savai ļaunajai sirdij sāc atļaut pārāk lielu rīcības brīvību. Tādēļ uzklausi viņa, kas par tevi rūpējas, brīdinājuma vārdus, tad pakāpeniski tavā sirdī jau kļūs labāk! Bet ja tu turpmāk, kā tas bija līdz šim, nevienu neklausi, tad drīzā laikā tu iesi pazušanā un, kā teikts, kļūsi Sātana laupījums; jo te tavā sirdī ņems mājvietu nevis Es, bet gan Sātans. 13. Tādēļ pirmām kārtām sargies no dusmām un mantkārības, citādi tu kļūsi mūžīgās nāves bērns! Jo aiz kapa grēku nožēlošanai un nožēlai ir niecīga vērtība un netīrai, melnai dvēselei var maz līdzēt. Ej un pārdomā šos Manus vārdus!” 14. JŪDA pārdomādams nu atkāpjas un pa pusei apņemas pēc Maniem vārdiem laboties un Tomam saka: “Nu brāli, tev jāredz, ka Iskariots kļūs pavisam cits cilvēks un beigās jums visiem pat vēl kļūs par paraugu! Jo Iskariots, ja viņš grib, var daudz; bet tagad viņš grib un tādēļ arī daudz varēs!” 15. TOMS saka: “Brāli, ja tu jau iepriekš sevi slavē, tad, jādomā, darbi paliks aizmugurē un arī caur to tu vari kļūt par priekšzīmi; bet ne par labu, bet gan par atbaidošu, un uz šīs pasaules ar tevi diezin vai būs labāk! 16. Jo redzi, ja tu gribi kļūt labāks, nekā mēs visi te esam, kas arī bez tavas priekšzīmes zinām mūsu lielās vājības un par daudz skaidri saprotam, cik nožēlojami un nevērtīgi esam Kunga priekšā, tad tev uz visiem laikiem Kunga priekšā vajag sevi iedomāties niecīgāku, nekā te ir tavi brāļi un pat nekad nedomāt gribēt kļūt mums par atdarināšanas cienīgu paraugu, bet gan vienmēr sevi iedomāties kā pēdējo un niecīgāko; tad, bez kā to gribot, tu mums patiesi būsi tas, kas tu vēl ļoti augstprātīgā veidā nolēmi kļūt, — tātad dzīvo pēc šī likuma, kas nav izaudzis uz manas zemes, bet gan uz Kunga svētās zemes, kuras pamats ir patiesa pazemība un pašaizliedzība, tad tu pēc Dieva kārtības sasniegsi to, ko tu gribi sasniegt! — Bet pieej pie Kunga un apjautājies, vai es tevi esmu pamācījis nepareizi un nepatiesi!” 87

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC