Views
5 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

acīmredzamāku

acīmredzamāku krāpšanu, kas ir faktiski meli, varēja uzlūkot ar žēlīgām un svētījošām acīm, tad tagadējais atradenis Jozus Viņam nebūs pretīgs, pie kam Viņš, kā nevies cits uz plašās Dieva zemes, tomēr ir vispatiesākais atradenis! Es domāju, tu mans Dievs un mans Kungs, ka šai zemei gan neviens nevarētu būt tik ļoti pazaudēts, kā tāds, kas ir nomiris; un tā arī pilnīgi patiesākā nozīmē neviens arī nevarētu būt atrastāks kā viens — - , Kungs, Tu saproti mani, kuru es šeit domāju!” 4. ES saku: “Tu to labi izdarīji! Es zināju, ka tu atradīsi taisnīgu pamatojumu; bet nu Es no tevis arī vēlētos dzirdēt, kā tu caur visādiem izteicieniem tavu vecāku priekšā beigās uzstāsies kā patiess dēls Jozus!” 5. JOZUS saka: “Ak Kungs, tā tak ir ļoti viegla lieta! Ja es reiz esmu mājās, tad es, kas man ir ļoti viegli, izturēšos tieši tā, kā es izturējos iepriekš. Kā es to darīju agrāk, es pamazām jautāšu par šo un to un arī blēņošos un ar to izteikšu zināmus rīkojumus, kas maniem vecākiem acīmredzami uzkritīs un beigās viņiem vajadzēs teikt: “Tas ir mūsu Jozus, kas varbūt no Borusa caur viņa slepeniem līdzekļiem kapā pamodināts un ar laiku ticis pilnīgi izdziedināts! Un pagaidām es viņus pie šī domām atstāju. Ja tad nāk īstais laiks, tad viņiem jau jāuzzina patiesība, un es domāju, ka tā lieta būs pavisam labi izdarāma.” 6. JOZUS saka: “Kungs, cik ilgi Tu smaidi, kamēr tu pārbaudi, tā vienmēr un mūžam ir laba zīme! Bet es domāju tā, ka arī meli ir divēja, ļoti atšķirīga veida. Aiz ļaunas gribas kādam likt priekšā melus kā droši zināmu patiesību, tas ir un paliek sātanisks ļaunums! Bet šķietami meli, caur kuriem kailo patiesību tikai tik ilgi ietin, cik tieši ilgi kailā patiesība cilvēkam, kuru tā skar, būtu nepanesama, ja viņa acīmredzami vairāk kaitētu, nekā noderētu, nevar būt no ļauna, jo tā ceļas no cēlas, labas un labu gribošas sirds un gribas. 8. Šajā ziņā tad arī katrai līdzībai, aiz kuras tak var būt paslēpta viscildenākā patiesība, vajadzētu būt tīrākiem meliem. Un tomēr visgudrākie tēvi un pravieši visbiežāk runāja līdzībās! Un ka šeit Boruss, kā visu pazīstams slavens ārsts, stājas tavā vietā, pamatā tak nav nekas cits, kā Ābrama laikā pie pirmtēva atnākušie trīs eņģeļi stājās Jehovas vietā, un pavisam nekas cits, kā man vienmēr ļoti cietsirdīgi šķitušie Jāzepa meli viņa labību meklējošo brāļu priekšā! Bet Dievs Pats tā gribēja un šādu Jāzepa izturēšanos pret brāļiem viņam nepierēķināja par grēku. Un tā es domāju, ka šādi šķietami meli ir tikai gudrība no debesīm, kamēr īsteni meli attiecas uz ļaunākās ellišķās viltības valstību!” 9. Es saku: “Tad nāc šurp, tu mans mīļais Jozu, un ļauj tevi noskūpstīt; jo tu kā vēl maigs zēns esi gudrāks, nekā kāds vecs rakstu mācītājs!” 10. Pēc šiem vārdiem JOZUS tūlīt steidzas apkārt visam galdam, apkampj Mani, lēni Mani noskūpsta un tad pavisam nebēdīgā, bet pie tam ļoti gudrā līksmībā Man saka: “Te jūs visi redzat seno Debesu garu, varu un spēku, un aizklājat savas sejas! Jo to, kas šeit notika, jūs vēl nekad neesat piedzīvojuši! Šeit mūsu priekšā mūžam svētais Tēvs, pilnīgi klātesošs Dēlā Jēzū, no Savas radības ļauj Sevi miesīgi apmīļot! 11. Tā Tas, kas bija mūžīgais, laicīgo velk pie Sevis, to apmīļo un caur to viņu mūžam padara sev līdzīgu! Ak Tu patiesais, vienīgais visu cilvēku Tēvs, cik salda tomēr ir Tava mīlestība!” 79. Divi eņģeļi piedāvā Jozum savus pakalpojumus. 1. Te priekša iznāk tie ABI EŅĢEĻI un saka: “Jā, cēlākais zēn, tu runāji patiesi! Mūsu acīm, kas jau sen caurskata bezgalīgo Dieva telpu, pirms vēl Saule ar tās staru palīdzību caur mūžīgo Dieva telpu pasludināja savu esamību, tas nekad nav bijis ieraugāms. Bet tādēļ arī turpmāk paliec garā, kas te tevi tik dievišķi cildeni atdzīvina, un mēs mūžam paliekam brāļi!” 2. JOZUS saka: “Kas tad jūs esat, ka jūs spējat teikt tik ļoti cildeni gudrus vārdus? Vai tad arī jūs neesat cilvēki tikpat labi, kā es?” 3. ABI saka: “Mīļais brāli, garā mēs gan pilnīgi esam tas, kas tu esi un vienmēr vairāk un vairāk kļūsi; bet mums nekad nav bijusi miesa un asinis. Mēs esam Kunga eņģeļi un esam šeit vienīgi Viņam mūžam pakalpot. Bet ja Viņš reiz grib mums līdzīgi Viņam ļaut iet caur miesu, tad mēs arī šajā ziņā pilnīgi līdzināmies tev. Bet tagad tu mums esi ievērojami priekšā; tomēr mūžība ir gara un bezgalīga un tajā reiz izlīdzināsies visas atšķirības. Bet nu mēs arī tev piedāvājam mūsu pakalpojumus; ja tu gribi, tad tikai pavēli, un mēs tev kalposim!” 4. JOZUS saka: “Kas man būtu jums jāpavēl man kalpot? Mums visiem kopš mūžības ir viens Dievs 90

un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi Viņam ir tiesības pavēlēt kā man, tā jums; bet mums, kas visi esam no Viņa radīti, nekas viens otram nav jāpavēl, bet gan aiz mīlestības vienmēr laipni savstarpēji jāpakalpo, ja kādam no mums vai vienam vai otram eņģelim vai cilvēkam vajadzīgs vienalga, kāds pakalpojums. 5. Bet es arī to neturu par pilnīgu, kas, kaut arī lai cik labprātīgi, steidzas palīgā savam palīdzību lūdzošam brālim, kuram vajadzīga kāda palīdzība; jo te tiks palīdzēts tikai tam, kuram ir izdevība, drosme un spēks savam, lai kādā ziņā pārtikušajam brālim izsacīt savu postu un viņam izlūgties atbilstošu palīdzību. Bet kas tad palīdz tam, kuram nav izdevības un drosmes izlūgties palīdzību no sava pārtikušā brāļa? Bet ja jau izlūgtu palīdzību es pavisam nevaru saukt par labu, cik daudz mazāk tad tikai kādu pavēlētu! 6. Tādēļ Tā klātbūtnē, kas ir Kungs pār dzīvību un nāvi, es jums šeit saku: “Ja jūs redzēsiet, ka man ir vajadzīga kāda palīdzība, tad palīdziet man bez kā es jums to lūgtu vai pavēlētu, it kā es būtu kāds kungs! Un ja es zinātu, ka arī jums varu ko palīdzēt, es darīšu to pašu; citādi man no jums nav vajadzīga nekāda palīdzība un nekāds pakalpojums, bet vismazāk kāds pavēlēts, kas ir sliktāks, kā nekāds! 7. Bet kādam lai kādā ziņā pārtikušajam būtu čakli jāapskatās visapkārt starp saviem trūcīgajiem brāļiem, vai kādam gan drīz vienā vai otrā ziņā nav vajadzīga kāda palīdzība. Un ja viņš kādu ir atradis, tad viņam tam palīdzība jāpiedāvā! Pēc manām domām, tad viņš noteikti būs patīkams Dievam tam Tēvam, kas mūžam nepārtraukti tā rīkojas, un attaisnos Svētā Tēva līdzību, pēc kā viņš ir radīts; bet kas savam tuvākam palīdz tikai tad, kad tas viņam ir lūdzis palīdzību, ak, cik tālu tāds palīdzētājs vēl ir attālinājies no Dieva līdzības un cik tālu tad tas, kas palīdzības sniegšanu liek sev pavēlēt! 8. Redziet, jūs mani mīļie draugi, ja jūsu gudrība nesniegtos tālāk, kā tikai tiktāl, lai cilvēkiem liktu priekšā, ka viņiem jums jāpavēl, ja tiem vajadzīga jūsu palīdzība, tad es kā zēns neeju ar jums mainīties; bet ja jūs tikai gribējāt mani pārbaudīt, tad es ticu, ka jūsu priekšā savu pārbaudījumu, mazākais, neesmu slikti izturējis. Un ja jums no manas mutes varbūt būtu bijis kas jādzird, kas jūs varbūt nedaudz aizskāra, tad jums vajag ņemt vērā, ka savu muti neesmu atvēris, lai jūs pamācītu, bet gan patiesības dēļ, jo jūs savu priekšlikumu man izteicāt nepatiesībai atbilstošu. Bet kā pilnīgiem Debesu gariem jums tak manā iekšienē tomēr būtu jāredz un jāatzīst, ka es uz jūsu priekšlikumu droši nākšu pretī ar šādu atbildi, un tad jūs savam priekšlikumam, par kuru es jums nepavisam nevaru patiekties, noteikti būtu devuši citu izskatu.” 9. ABI JAUNEKĻI pazemīgi nedaudz atkāpjas un saka: “Patiesi, šajā zēnā neviens eņģelis nebūtu meklējis tādu augstu, tīri dievišķu gudrību!” 10. ES saku: “Jā, Mani mīļie, Dieva acs redz ļoti asi — tātad arī cilvēka tīrākā sirds, kas te ir kā Dieva acu ābols — arī pilnīgākajos eņģeļos atklāj traipus, bet es tam atļāvu notikt nevis jūsu dēļ, bet gan viesu dēļ, ka no kāda pamodināta zēna mutes viņiem būtu jāuzzina, cik daudz viņiem vēl trūkst no Dieva līdzības. Bet vispār zēns jau kopš dzimšanas bija ārkārtīgi modra gara un lai neviens nedomā, ka pie šīs izdevības Es viņam būtu vārdus licis sirdī un beidzot mutē. Tie izauguši uz viņa paša zemes; tādēļ savā laikā viņš Man būs krietns darba rīks!” 80. Kirenijs pieņem Jozu. 1. KirenijS saka: “Kungs, es gribu šo zēnu ņemt pie sevis un, ja viņš gribētu pie manis nākt, es vēlos viņu ne tikai likt līdzās maniem bērniem, bet gan visā pāri tiem. Patiesi, es to sev pierēķinātu par lielāko laimi, ja es šo mīļo zēnu, kas jau tāpat ir vairāk eņģelis, kā cilvēks, varētu saukt par savu. Viņam pie saviem kādreizējiem vecākiem jau tāpat būs grūts stāvoklis un ir jautājums, vai viņi viņu vēl pieņems. Bet es visu zinu un ar laiku varu tā izkārtot, ka viņa, kā man zināms, ļoti templiski noskaņotie vecāki, savu Jozu pavisam labi pazīs. Ja viņi grib viņu pieņemt, tad tas viņiem arī tiks atļauts, tomēr ar noteikumu, ka viņš paliek manā mājā un, kur esmu es, ir ar mani, — drīz Āzijā, drīz Eiropā un drīz Āfrikā; jo man viņa gudrība ir pāri visam!” 2. ES saku: “Nokārto to ar Jairusu un zēnu! Es ar visu esmu mierā, jo zēns, mans mīļais Jozus, visur paliks Man uzticīgs!” 3. ZĒNS saka: “Tēvs, Tu tak par to nešaubīsies? Tikai Tev pašam vajadzētu likt man sirdī kādus citus uzskatus! Bet Tu to mūžam nedarīsi, un tā es arī mūžam palikšu Tev uzticīgs. Bet ja es varētu izvēlēties manu turpmāko esamību uz šīs Zemes, vismīļāk es paliktu tieši pie Tevis, mīlestības, dzīvības un visas gudrības pirmavota. Bet tā ir tikai manas sirds īstena, iekšēja vēlēšanās; bet vispār es jau protu arī pa- 91

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC
VA 60/130-1/2”A VA 60/130-1/2” - MARCO PUMPS
Page 1 Page 2 LaimïLásasů) 11(5)@ 1 : 55561613 arr@ásasů> 2 u ...
Page 1 |2,AFfGAoNR1-3o.JANUAH h:J_5rMF1Ts19zaß- PRIS KF-1 ...
Page 1 Page 2 ssuniimlsccis TIPIEI'ZIC'T Microbiologia Nombce ...