Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

Es no sevis un jūs no

Es no sevis un jūs no Manis satversim idejas, tik ilgi radīšanai neiespējami izbeigties. Bezgalība nekad necietīs telpas trūkuma un mūs nekad neapgrūtinās kādas bezdarbības garlaicība. 3] Bet kur ir daudz ko darīt, tur pēc viņu spēju izveicības pakāpes daudzi arī ir iecelti amatā. Kas Manā kārtībā sev ir ieguvis daudzas īpašības, tas arī tiks nolikts pār daudz ko; bet kas ir ieguvis tikai nedaudz īpašības, tas arī tiks noliks pār ļoti nedaudz, bet kas šeit neiegūs nekādas īpašības, tam tur noteikti visā naktī tik ilgi vajadzēs smakt un ciest trūkumu, līdz viņš caur saviem iekšējiem, brīviem un patstāvīgiem centieniem tiktāl ir kļuvis spējīgs, lai stātos kādā lai arī cik mierīgā darbā. Ja viņš niecīgo dabu izpilda labi, tad viņš tiek likts kādā nozīmīgākā; bet, ja viņš to izpilda tikai slikti tad viņš pazaudēs arī TO, ko ar savām kaut gan mierīgām spējām viņš pavisam viegli būtu varējis iegūt. 4] Kam te ir, tam tiks dos vēl vairāk, ka viņam tad jāgūst pārpilnība; bet kam nav nekā, tam tiks atņemts arī tas, kas viņam jau bija un viņa liktenis atkal būs nakts, tumsa, izsalkums, nabadzība un visāds posts tik ilgi, līdz viņš papūlēsies vispirms kļūt darbīgs sevī pašā lai caur to sasniegtu kādas tālākas darba spējas. 5] Tādēļ visi esat centīgi ŠEIT un neļaujat sevi apžilbināt ar šīs pasaules dārgumiem, kas tad izzudīs kā visas miesas acīm sasniedzamās radības tagadējās matērijas formas, bet tā vietā vairāk krājat garīgus dārgumus, kas pastāvēs visai mūžībai. Esat gudri saimnieki un ekonomi jūsu sirds mājā, jo vairāk caur visādiem labiem darbiem jūs tajā saglabāsiet gara dārgumus, jo labāk jums veiksies tajā pusē! Bet kas šeit skopojas, tas reiz tikai pats varēs sevi vainot, ka tur viņi savas sirds pieliekamos atradīs gandrīz tukšus. 6] ŠEIT ir viegli sakrāt, jo šeit viss, ko kāds aiz mīlestības uz Dievu un tuvāko dara ar labu gribu, tiek pieņemts kā tīrākais zelts, bet VIŅPUSĒ visu vajadzēs iemantot pašam no sevis un sevī pašā un samaksāt ar iekšējās un skaidrākās pašdarbības zeltu. Un tas, Mani draugi, tajā Valstībā, kur nav nekāda ārēja darba zelta un sudraba, iet diezgan grūti. 7] ŠEIT jūs varat darīt zeltu no parastākiem ielas dubļiem un par to sev nopirkt debesis, ja pie tam visā nopietnībā klāt bija jūsu sirds; VIŅPUSĒ jūs sevī pašā cēlo varēsit radīt tikai no cēlākā un tas būs vēl grūtāk kā šeit radīt zeltu no parastākās grants. Bet kas caur saviem ceļiem un labiem darbiem jau šeit ir radījis daudz zelta, tam Viņā pusē to netrūks, jo no šī garīgi cēlā metāla smilšu graudiņa Viņā pusē būs pasaules liels zelta gabals, un tas tad jau dod lielu krājumu. 97. Tuvākā mīlestības patiesa darbība 1] (TAS KUNGS:) “Bet Es nu dažos no jums redzu parādāmies kādu ļaunu domu, kuru sātans slepeni jums ir iečukstējis! Bet doma skan tā: Zelts, ko jūs sev un saviem pēcnācējiem esat sarūpējuši, jums ir maksājis daudz pūļu un darba, un tagad jums tas jāizšķiež tiem, kas savu dzīvi ir izšķieduši slinkumā?! Lai viņi strādā un no jums nopelna savu maizi, ko pēc viņu darba viņiem vienmēr tikai skopi gribat iedalīt! Kas nevar un negrib strādāt, tam jāiet bojā kā suņiem ielas vidū! 2] Ak, Es jums saku, tā ir slikta doma, kas jums tika iedvesta! Kā jāstrādā kādam aklam? Un tomēr viņš ir jūsu brālis, kam ir tādas pat tiesības dzīvot kā jums, kas redzat un dzirdat, un kuriem ir veseli locekļi! Kā jāstrādā nabaga sirmgalvim un vājam nabadzīgu vecāku bērnam, kam trūkst nepieciešamā spēka? Kā par jūsu algu, kuru pie tam gribat iedalīt, cik iespējams, skopi jāstrādā nolēmētajiem un kropļiem? 3] Ka jāstrādā tam cilvēkam, kas dienu no dienas meklē darbu un nekur tādu neatrod? Jo pie kā viņš iet, tas viņu nosūta tālāk ar to, ka pašlaik viņam nekāda darba nav. Un tomēr jūsu ļaunās domas sūta viņu meklēt darbu, kuru viņš kaut kur var atrast tikpat maz kā pie jums! No tādiem cilvēkiem beidzot kāds kļūst ubags, kuru jūs tad paļājat un dēvējat par slinku dienaszagli. Kāds cits kļūst par zagli; to jūs medījat kā plēsīgu zvēru, nežēlīgi ar viņu apejaties un tikai pēc tam metat viņu cietumā. Bet kāds trešais kļūst pat par laupītāju — slepkavu vai, mazākais, par bīstamu laupītāju. Ja jūs viņu tad noķerat, viņš tiek notiesāts, mests cietumā un drīz pēc tam mokpilnā nāvē nonāvēts. 4] redzat, tāda pa lielākai daļai ir jūsu ļauno domu, kuras pavisam slepeni visos laikos jums ir iedvesis tumsas firsts, sekas. Bet no šī laika tam tā nav jābūt. Tādas domas piederas ellei, bet jūsu sirdīs tām nekad nav jāatrod vieta. 5] netiek prasīts, ka tādēļ ka esat mani mācekļi, jums visa sava manta jāizdala nabagiem, bet jums jābūt uzticētā īpašuma gudriem pārvaldniekiem, lai jūs nevainīgus ubagus, ja viņi nāk jūsu durvju 100

priekšā, nevēlaties atstāt ciest trūkumu. 6] Apskaties šeit draugu Ebalu no Genaretes! Kopš viņš ir saimnieks viņš ir devis pajumti tūkstošiem visādiem vietējiem un arī pasaules svešajiem nabagiem, un to nekad ar nepatiku vai ar kāda veida bailēm tuvinieku dēļ — un tomēr viņa īpašums nav mazinājies! Pretēji, viņam nu pieder tik daudzi un lieli zemes dārgumi, ka viņš par tiem varētu nopirkt lielu karalisti. Bet viņš visus šos dārgumus tikai tādēļ uzskata par vērtīgiem, ka caur to viņam ir iespējams varēt nabagiem vēl vairāk palīdzēt. Viņš domā par visiem saviem mājiniekiem un par saviem bērniem tikai tiktāl, ka lai viņi visi kļūst stipri un spēcīgi vienīgā un vienīgi patiesā Dieva izpratnē; bet tādēļ Es arī rūpējos par viņa mājas un pārējo un Es jums galvoju, ka viņa mājinieki nekad necietīs nekādu trūkumu! 7] Bet bailīgajiem Es atstāju rūpes par viņu mājiniekiem un viņu šķūņus nekad neapberu kviešiem un graudiem, un viņu vīnogu spiedei nekad nav jāpārplūst no vīna. Viņu dārzu kokiem nekad nav jābūt pārpilniem no Manas svētības smaguma un viņu dīķiem nav jātiek pārāk saduļķotiem no cēlo zivju lielā daudzuma un viņu ganāmpulkiem nav jābūt tiem treknākiem valstī! Jo kā viņi, tā arī Es — un viņiem nav sagaidāms pārāk liels ieguvums. Kas sēj, vāji uz Mani paļaudamies, tam arī jāievāc pēc viņa uzticības! Es katram došu pēc viņa paļāvības un viņa ticības, kas vienmēr ir mīlestības uz Mani un tuvāko auglis. 8] Tādēļ vienmēr un katrā laikā esat līdzcietīgi, tad jūs arī mani vienmēr atradīsiet līdzcietīgu. Kā jūs izturēsieties pret nabaga brāļiem un māsām, tā arī Es izturēšos pret jums. Es saku un iesaku jums visiem: esat viens pret otru savstarpēji pakalpīgi, pārspējat viens otru labos darbos, patiesi mīlat viens otru tā kā arī Es jūs mīlu, tad jūs visai pasaulei rādīsiet, ka jūs patiesi esat Mani mācekļi un savā garā pilnīgi mani patiesi bērni. 9] Tas ir visu Manu bērnu aicinājums, ka viņiem šeit uz šīs zemes jāvingrinās Kādreizējiem lielajiem darbiem Manās Debesīs; jo tur visu darīs vienīgi mīlestība, un katra gudrības, kas nav cēlusies no mīlestības liesmas gaismas, nekad neatradis uzņemšanu Manās debesīs un tāpat arī nesaņems nekādu darbu! 98. Par palīdzību ar naudu 1] (KUNGS:) “Kuram no jums ir daudz naudas, tas lai vienmēr neaizdod tikai tam, kas nolīgtajā laikā var atmaksāt atpakaļ lielos un augsts procentus un to kapitālu, bet gan ari tiem nabadzīgiem, kuri viņam nevar atdot atpakaļ ne kapitālu, ne augļus; tad viņam nauda pienāksies no Manis un Es viņam jau šeit desmitkārtīgi atmaksāšu atpakaļ kapitālu un augļus un viņpusē simtkārtīgi. Bet kas savu naudu aizdod vienīgi tam, kas nolīgtā laikā viņam var atmaksāt atpakaļ kapitālu un augļus vai zināmos gadījumos caur tiesas spaidu vajaga atmaksāt atpakaļ, tas savu algu pilnīgi ir saņēmis jau šeit un no Manis nekāda vairs nav sagaidāma; caur to viņš ir pakalpojis ne man, bet gan tikai pasaulei un sev pašam. 2] Jūs gan teiksiet: Ja kādam aizdod naudu, kas ir nonācis postā arī uz augļiem, tad tā arī ir labdarība; jo ņēmējam caur to ir palīdzēts, viņš ir kļuvis bagāts vīrs un tad pavisam viegli kapitālu un augļus varēs atmaksāt atpakaļ! Jo aizdevējam tomēr vajaga apsvērt, lai neizdevīgas spekulācijas gadījumā savu naudu nezaudētu. Bet Tā kā ņēmējam ir palīdzēt, tad tak Dievs ar visu Savu gudrību nevar šķendēties par to, ka ņēmējs aizdevējam kapitālu kopā ar nolīgtajiem augļiem! Jo pirmkārt, arī aizdevējs ir cilvēks, pret kuru kādam citam ir tāds pat pienākums kā viņam pret viņu un, otrkārt, aizdota nauda var būt viss aizdevēja īpašums, no ā viņam vajaga dzīvot kā zemkopim no zemes! Bet ja aizdoto naudu, ka arī tās augļus, aizdevējs ļauj neatmaksāt atpakaļ no ka tad viņam jādzīvo? Jeb vai ņēmējs tikai no tālienes var vēlēties aizlienēto naudu paturēt, pie kam viņš ar o tak ir jau ļoti daudz vinnējis un viņš gan var un viņam vajaga zināt, ka tā ir pakalpīgā aizdevēja vienīgā mantība?!” 3] Uz to Es jums saku: kam ir nauda un kādam draugam tā ir vajadzīga un viņš nāk un grib aizņemties, tad tai jātiek dotai. Kas pret likumīgiem augļiem viņam to aizdod, tas pie viņa jau ir izdarījis labu darbu, kas arī debesīs atradīs atzinību. Bet tāpat arī ņēmēja pienākums ir aizdevējam aizlienēto kopā ar nolīgtajiem augļiem pēc sirdsapziņas ne tikai atmaksāt atpakaļ, bet gan vēl vairāk — ja viņš ir daudz vinnējis, viņam pēc sirds brīvā gribā jādalās ar aizdevēju, tā ka viņš tak peļņu ir guvis tikai ar to naudu. Tomēr aizdevējam tas nav jāpieprasa! To visu jūs varat darīt visā draudzībā bet tādēļ to citu pilnīgi neatmest. 4] Bet ja pie tā, kuram ir nauda aizdošanai nāk kāds pavisam nabadzīgs, no kura sagaidāms, ka 101

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Notes 4-1B rates