Views
4 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

1] (KUNGS:) “Zeme gan

1] (KUNGS:) “Zeme gan tiks no jauna apstrādāta, svaigajās vagās gan tiks kaisītas tīrākās sēklas un sargi apsargās laukus — bet starp jaunajiem kviešiem Es jau saredzu daudz nezāļu! Kā tās nokļūst starp kviešiem? 2] Ja, redzat, tas ir sargu grēks! Kad pienāca nakts, viņi aizmiga, jo viņi domāja un teica: “Kas to iedrošināsies, ja mēs lauku turam aplenkumā?!” 3] Bet kad viņi iemiga, naidnieks pielavījās pie lauka un virs lauka ātri izkaisīja savas ļaunās sēklas. 4] Un kad no rīta sargi pamanīja, ka starp kviešiem ir parādījušās arī daudzas nezāles; viņi, protams, steidzās pie kunga un teica: “Kungs! Tīrākās sēklas, kuras tu mums devi, mēs izsējām tikpat tīrā augsnē, un skaistos tīrumu labi apsargājām; bet ko tas viss līdzēja?! Slepeni no mums nepamanīts, tad tomēr nāca ienaidnieks un starp kviešiem ir izsējis daudz nezāļu! Tās nu auglīgi uzdīgst! Vai mums tās jāizravē jeb jāatstāj augam?” 5] Kādu atbildi kungs viņiem gan dos? Es jums saku, ka viņš runās tā: “Tā kā jūs nakts laikā, kas katram cilvēkam ir dzīvības pārbaudījums, neesat palikuši nomodā, tad tumsas firstam tomēr bija viegli starp manām sēklām izsēt nezāles! Bet nu ļaujat tām abām augt līdz jaunas ražas laikam. Tad mēs pļāvējiem teiksim: “Vispirms savāciet kviešus un nogādājat tos manos šķūņos; bet pēc tam savāciet arī nezāles un savāciet tās kūļos, iededziet uguni un visus nezāļu kūļus sadedziniet, lai to sēklas no jauna nenonāk zemē un nepadara to netīru!” ” 6] Jūs nu savās sirdīs čakli jautājat un sakāt: “Kā tā, kā tas jāsaprot?” 7] Un Es jums saku, ka tas ir pavisam viegli saprotams. Tīrums līdzinās šīs zemes cilvēka sirdij, tie tīrākie kvieši ir Mana Mācība; arājs un sējējs nu esmu Es Pats un jūs kopā ar Mani Tie nolīgtie sargi arī esat jūs un tie, kurus Manā Vārdā jūs nolīgsiet. Tas Kungs esmu Es un tie šķūņi ir Manas debesis. Bet tas ienaidnieks ir sātans un viņa nezāles ir ļaunā pasaule ar visām tās ļaunajām un nāvi nesošajām iekārēm. No jauna nolīgtie pļāvēji ir tie sūtņi, kurus savā laikā Es no debesīm pamodināšu un sūtīšu savākt sēklas un sadedzināt visas ļaunās nezāles, lai turpmāk tās tik viegli vairs nepadara netīrus tīrumus un kviešus. Nu, šo patieso līdzību jūs it kā gana sapratīsiet? 8] “Jā,” jūs sakāt, “nu mēs to labi saprotam!” bet Tu, ak Kungs, ar Tavu visvarenību un gudrību gan tomēr viegli varētu novērst, ka turpmāk, ja dzīvības pārbaudījuma naktī mums arī dažkārt nāktu miegs, lai ienaidnieks nenāk un starp tīrākiem kviešiem nekaisa sava ļaunās sēklas!” 9] Uz to Es saku: “Mana visvarenība nekā nevar un nedrīkst darīt tur, kur Manos mīļajos bērnos jāattīstās jaunai dzīvībai. Te Es Pats nevienam nevaru darīt vairāk kā jūs savā starpā. Es jums dodu tīrumu, arklu, kviešus un salīgstu pļāvējus; bet strādāt jums tad vajaga pašiem, un ja kādreiz jums nepieciešamie spēki pietrūkst, tad jūs jau nu zināt, ka jūs savās sirdīs Man to lūgsiet, Es jūs ar tiem apgādāšu, un tad ar atjaunotiem spēkiem jūs labi strādāsit; bet jūsu vietā Es mūžam nevaru un nedrīkstu strādāt! Un, ja Es to darītu, jums jūsu dzīvības brīvībai un patstāvībai nebūtu nekāda labuma; jo tad jūs būtu tikai mašīnas, bet mūžam nekādi brīvi, izejot no sevis dzīvojoši, domājoši un darbīgi cilvēki. 10] No visa tā jums jākļūst pilnīgi skaidram, ka savstarpēja kalpošana pēc Manas tagadējās Mācības ir visas dzīvības galvenais noteikums! To visu nu labi saprotat!” 11] KIRENIJS saka: “Kungs, Tu mūžība vienīgi patiesākais! Neviens nav tev līdzīgs! Tavi vārdi ir skaidri, ir patiesība un dzīvība! Es tikai tagad sāku dzīvot, un man liekas, ka tikai tagad es esmu ticis pamodināts no kāda dziļāka miega. Tātad, kā Tu, ak Kungs, nu esi runājis, var runāt tikai Dievs un neviens cilvēks, tādēļ, ka neviens cilvēks nevar zināt, kas viņā ir, kas viņu atdzīvina un kā viņam augļu nesoši jāaudzē dzīvība! Mēs, ak Kungs nu tieši no tevis uz mūžību esam labi apgādāti un saglabāti; bet tiem, kas nāks pēc mums pie visas pakalpības Tavā laukā, Tavu brīnišķīgo kviešu vidū varbūt jau nāksies ļoti cīnīties ar visādām nezālēm Tomēr kas te stāv mana varā, tad elki nebūs tik ļoti viegli tās nezāles izkaisīt laukā, kuru Tu mums esi parādījis! 12] Bet tagad es no tavas mutes tomēr gribētu uzzināt, kā pie cilvēkiem iedarbojas elle un tās firsts! Kā tie viņu nezāles nogādā uz debesu tīruma?!” 102. Domas un to īstenošana 1] ES saku: “Nekas nav vieglāk kā tas! Es jums jau rādīju, ka katram cilvēkam, ja viņš grib sasniegt 104

savas esamības un dzīvības brīvību un patstāvību, vajaga caurstaigāt likuma ceļu. Bet, ja pastāv kāds likums, kas cilvēkam tiek dots kā no ārienes, tad cilvēkā arī vajaga būt kairinājumam kaut arī tikai uz brīdi to vēl vieglāk un priecīgāk pārkāpt, nekā to pavisam stingri ievērot. Tātad pirms visas materiālās radības no manis esamība tika atmodināti gari, ko Es jums jau tā esmu rādījis, ka jums to jau vajadzēja saprast un aptvert, jo šodien jūs paši, ja jūs kaut ko radāt, ievērojat pilnīgi to pašu kārtību. 2] vispirms jūs sakopojat visādas domas; no tām jūs tad veidojat visādas idejas un formas. Ja jūs no domām un idejām reiz esat attīstījuši kādu noteiktu formu, tad caur gribu, lai tā paliktu, tā tiek ietērpta. Ja reiz tā ir, tad kādā garīgā esamībā tā jau paliek pilnīgi neiznīcināma un cik bieži vien jūs to gribēsiet klāt esošu, jums tā plastiski vienmēr būs klāt. Bet jo ilgāk jūs kādu izveidotu ideju jau sevī palūkojat kā īstu priekšmetu, jo vairāk izveidoto un garīgi ietērpto ideju iemīlat, jūsos pamostas mīlestība uz šo garīgo formu. Mīlestība uz to pieņemas, ūsu sirdīs mīlestība aizdegas un caur dzīvības siltumu un caur gaismu no mīlestības liesmas tagad vienmēr noteiktāka izveidota ideja pati sevī tagad kļūst vienmēr vairāk attīstītāka, skaistāka un no tās vienmēr lielākas pilnvērtības jūs sākat atklāt visādu derīgumu un nolemjat tagad vienmēr vairāk izveidoto ideju pārlikt un pārnest ārējā darbā. Sākumā jūs uz pergamenta izdarāt zīmējumus, un to darāt tik ilgi, līdz zīmējums jau kļūst pilnīgi līdzīgs jau izveidotajai gara ainai jūsos. Ja jūs iepretī gara ainai jūsos vairs neko neatrodat, ko pievienot, tad jūs paspriežaties ar speciālistiem, ka tā būtu īstenojama un pārvēršama īsti materiālā darbā. Un speciālisti pārdomā, priekšā liktajā idejā drīz orientējas un saka: “Mums tam ir vajadzīgs tas un tas, pāris gadu laika un tas maksās tik un tik!” Jūs tad noslēdzat kontraktu, darbs tiek uzsākts un jūsu un tūkstotis citu cilvēku priekšā pāris gados jūsu ideja stāv aplūkošanai, apbrīnošanai un izmantošanai. 4] Redzat, tā jūs radāt savas mājas, darba rīkus, pilsētas, pilis, kuģus un vēl tūkstošiem citas lietas! Un tāpat arī Es radu debesi, pasaules un visu, ko tās ietver un nes. Protams, kādas pasaules radīšanai vajadzīgs vairāk laika nekā te vajadzīgs tam, lai uzceltu būdu, māju vai ko citu; jo jūsu priekšā jums jau ir gatavs materiāls — bet Man visupirms vajaga radīt matēriju un to ņmet no Manas gribas negrozāmākā pastāvīguma. 5] Es gan kādu matēriju varētu radīt arī acumirklī, jā, vienā momentā atmodināt esamībā veselu pulku pasauļu; bet tādai pasaulei tieši tādēļ būtu grūti iegūt izturīgu pastāvīgumu, ka tā no Manis iepriekš ir par maz tikusi barota līdz pilnīgam briedumam. Bet, ja kāda liela pasaules ideja pie Manis reiz ir pienācīgi nobriedusi un caur Manu mīlestību un gudrību tikusi barota, tad tā arī vienmēr un vairāk iegūs intensitāti, un caur to kļūs vienmēr vairāk un vairāk pastāvības spējīga. 6] Arī pie jums tomēr ir tā, kur jūs jau darbojaties ar gatavu matēriju: māja, kuru nepieciešamības gadījumā jūs esat uzcēluši dienas laikā, patiesi nespēs pretoties gadu simtam un, vēl mazāk, gadu tūkstotim, bet pie celtnēm, pirms kuru uzsākšanas reiz noformētai idejai ļāvāt sevī pilnīgi nobriest ilgāku laiku, un pie tam tikai ar jūsu idejas atstarošanu esat nonākuši arvien lielākā skaidrībā, kas viss tad tādēļ tiek prasīts, lai tāda forma izveidotos iespējami izturīgākā un pilnīgākā esamībā, tad jūs arī uzcelsit kaut ko pastāvīgu, līdzīgi piramīdām, kas līdz šim jau gandrīz 2000 gadu zināmas visiem izglītotiem mirstīgiem, stāv un spītē visām vētrām un stāvēs vēl vairāk kā četras reizes tik ilgi, no ārienes tikko nedaudz cietušas. 7] ja senie faraoni pietiekami ilgi nebūtu pārdomājuši tādas celtnes celt kā viņu slepeno mākslu un zinātņu saglabāšanas iestādes, kuras laika zobam nav jāizcīna gadu tūkstošu ilgā laikā, tad šīs piramīdas nekad nestāvētu kā celtniecības mākslas pieminekļi. Bet tā kā celtnieki viņu reiz pilnīgi satverto un pilnā formā pārgājušo ideju iepriekš gadiem ilgi barojuši un tādā viedā noveduši briedumā, tad arī ir saprotams, kādēļ viņu matērijā pārliktā ideja vēl šodien pārstiedz ceļotājus. 8] Vēlākā laikā cilvēki gan iemācījās domāt ļoti ātri un no viņu domu summas attīstīt kādu ideju, kas dažkārt pat bija ļoti komplicēta un pa lielākai daļai arī tika realizēta; bet tā kā ideja te bija ātri un viegli atrisināta, tad tā arī ātri un viegli tika realizēta, bet tādēļ arī pats darbs bija viegls un idejas niecīgā pirmsbrieduma dēļ ātri iznīcīgs. Īsi, viss vieglais paliek viegls un viss smagais — smags. 103. Matērijas attīstība 1] (KUNGS:) “Kad pirmsākumā Es no sevis izliku ārā garus kā manas nobriedušās idejas un visus piepildīju ar Manu spēku tā, ka viņi paši sāka domāt un gribēt, tad viņiem vajadzēja tikt rādītai kādai kārtībai, pēc kuras viņiem bija jādomā, jāgrib un beidzot jāsadarbojas. Bet kopā ar šo parādīto un doto 105

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Volume 3 No. 4: April 1974 - Craig Sams
TANK 4 Jan 2005 - JDS Architects