Views
2 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

kārtību šajās

kārtību šajās pirmajās būtnēs vajadzēja tikt liktai arī tieksmei dotās kārtības neturēšanai, citādi viņi nekad nebūtu spējīgi pielietot savu gribu. Tikai viņos liktā tieksme viņos realizēja patiesu dzīvības dziņu, pēc kuras viņi sāka secināt, izvēlēties, stingri gribēt un darboties. 2] Ja to zina, tad ir pavisam viegli aptverams, ka jau pirmajos garos vajadzēja sākt parādīties pirmajai nezālei. Jo šī tieksme ļoti daudzus pirmos garus novērsa no kārtības un beigās viņiem vajadzēja nocietināties vienmēr spēcīgākā kļūstošā pretestībā un tādā kārtā likt pamatu materiālās pasaules radīšanai. 3] Vispirms tapa Galvenās Centrālsaules un no tām beidzot visu citu neskaitāmo sauļu un pasauļu ķermeņi un kopā ar tiem katrs un viss cits, ko jūs uz tiem, virs tiem un tajos atklājat un atrodat. 4] Viss, kas nu ir un saucas matērija, reiz bija garīgais, kas tad brīvprātīgi ir aizgājis no Dieva labās kārtības, sevi pierādīja aplamos pamudinājumos un tajos nocietinājās, kas tad veidoja un sastādīja matēriju. Tātad pati matērija nav nekas cits kā tiesāts un no sevis paša ciets kļuvis garīgais; vēl skaidrāk runājot, ir garīgā visrupjākais un smagākais apvalks. 5] Bet ar visu lai cik cieto un rupjo apvalku, garīgais pats nekad nevar kļūt par pilnīgu matēriju, bet gan turpina dzīvot un pastāvēt matērijā, kāda veida tā arī ir. Ja matērija ir ļoti cieta, tad garīgā dzīvība tajā arī ir ļoti aizsprostota un nevar kaut ko tālķ izpausties un attīstīties, ja tai no ārienes netiek dota kaut kāda palīdzība. 6] Cietā akmenī dzīvība var izpausties tikai tad, kad ilgā laika posmā akmens no ietus, sniega, rasas, krusas un zibens un vēl citiem elementiem atmiekšķējas un kļūst vienmēr vairāk izburbējis. Caur to tad gaisā kā ēteris atraisās nedaudz dzīvības; daļa veido jaunu un vieglāku apvalku, sākumā viegla pelējuma formā; bet uz ilgāku laiku ar šo apvalku neapmierināta brīvāka dzīvība apvienojas un tūlīt rada kādu jaunu apvalku, kurā tā var kustēties brīvāk un pastāvīgāk. 7] Tik ilgi, kamēr jaunais apvalks ir maigs un mīksts, sagūstītais garīgais jūtas labi un neko labāku neprasa, bet sākumā pavisam maigais apvalks caru garu iekšējo darbību, kas nu vairāk nogādā sāņus visu nospiedošo materiālo, arī kļūst atkal cietāks un rupjāks; tādēļ garīgā dzīvība tiecas uz augšu, caur to veido zāles stiebru un tālāka gaitā koka stumbru un caur izveidotiem un vienmēr ciešāk savilktiem riņķiem un griezumiem mēģina aizsargāties un no lejas panākt tiecošo vienmēr lielāku sacietējumu. Bet, tā kā caur šo darbību beigās tomēr nav sagaidāma izglābšanās no pilnīga sastinguma, tad tā apakšējo stumbru, cik iespējams, sašaurina un tālāko bēgšanu veic mazākos zariņos šķiedrās, lapās, matiņos un beigās ziedos; bet tā kā arī viss tas īsā laikā kļūst cietāks un cietāks, un gari pa lielākai daļai redz, ka visas viņu pūles ir veltīgas, tad viņi drīz sāk zināmā mērā iekūņoties un paglābjas čaumalā, kas viņus īsti cieš aplenc ar kādu viņiem labāk atbilstošu matēriju. 8] Caur to tad rodas visādas sēklas un augļi. Bet kādā stādā brīvākas kļuvušas dzīvības visvairāk savtīgā daļa caur to daudz neiegūst, jo tam, kas ieslēdzas kāda dīgļa stingrā čaumalā, bieži vajaga iziet to pašu ceļu, cik bieži sēkla nonāk mitrā un dzīvības piesātinātā zemē. Cita vairāk pacietīga dzīvības daļa, kas pacietīgi pacieš palikt zemākā matērijā kā sargkareivis un kā dedzīgākas, biklākas un nepacietīgākas dzīvības nesēja, drīz satrūd un pāriet kāda vēl augstākā un brīvākā dzīvības sfērā, gan vēl vienmēr ietērpjas, bet parasti jau kādā tai atbilstoša dzīvnieka formā un kas tad kā auglis no dzīvniekiem un pat cilvēkiem tiek apēsts, tā rupjākā daļa tiek izlietota miesas veidošanai un barībai, un cēlākā daļa kļūst par nervus spēcinošiem un atdzīvinošiem gariem un pavisam cēlā daļa kļūs par dvēseļu substanci. 104. Savtība kā matērijas cēlonis 1] (KUNGS:) “Ja jūs šo norisi nu nedaudz tuvāk aplūkojat, tad jums patiesi nebūs grūti pareizā patiesības dziļumā saskatīt, no kurienes uz dzīvība tīrā lauka nāk nezāles. 2] Viss, kas saucas pasaule un matērija, ir ačgārns, patiesai, garīgai kārtībai no Dieva vienmēr un nepieciešami pretrunīgs, tādēļ, ka atdzīvinātā un kā n Dieva izliktā un labi noformētā idejā un pašā radībā sākotnēji tam vajadzēja tikt liktam kā pretvilinājumam brīvas gribas pamodināšanai un tādēļ ir uzskatāms kā patiesa nezāle uz vienīgi patiesa un garīgi tīra dzīvības tīruma. 3] Ja sākotnēji nezāle arī ir nepieciešamība pilnīgi brīvas, garīgas dzīvības konstatēšanai, tad no radītās brīvās cilvēka būtnes tai beidzot kā tādai tomēr vajaga tikt pazītai un brīvprātīgi aizgādātai, tādēļ, ka kopā ar to ir neiespējami turpināt pastāvēt. Tas gan ir nepieciešams līdzeklis mērķim, bet pats nekad nevar kļūt viens ar mērķi. 106

4] Tīkls arī ir nepieciešams līdzeklis zivju ķeršanai. Bet kas tādēļ pēc sava paša gribas grib ienirt ūdenī, lai ziju vietā to atkal izceltu, tad to uz uguns kaltētu un baudītu kā ēdienu?! Tīkls tātad ir nepieciešams tikai zivju ķeršanai un, ja ar to zivis no ūdens ir izceltas un liktas ēdiena kambarī, tad tīklu liek prom un izmanto ar tā palīdzību iegūto lomu. 5] Tātad vajaga būt tieksmei likumu pārkāpt, jo tieksme ir atziņas spējas modinātāja un brīvas gribas modinātāja. Tā pilda dvēseli ar patiku un prieku tik ilgi, cik viņa tieksmi ļoti labi pazīst, bet tai nekalpo, bet ar pašas brīvu gribu vienmēr apkaro to, kas tieši caur tieksmi viņā tika pamodināts un atdzīvināts, un brīva dvēsele tad to izmanto kā līdzekli, bet ne kā kādu viņā sasniegtu mērķi. 6] Ādas maiss tak nekad nav pats vīns, bet gan tikai trauks vīna uzglabāšanai. Bet kas gan būs tik dumjš un jaukās smaržas dēļ tūlīt vēlētos zobiem ieķerties ādas maisā un to bojāt, tā ka viņš tomēr var zināt, ka viņam ādas maiss atverams tikai pareizā vietā, lai no ādas maisa dabūtu tīru vīnu?! 7] Tādēļ nezāle vai patika pārkāpt likumu ir kas pakārtots un nekad nedrīkst kļūt par galveno lietu; kas ļoti pakārtoto padara par galveno, tas līdzinās nelgam, kas grib apmierināt izslaukumu ar podu, kurā vārīts labs ēdiens, bet ēdienu aizmest prom! 8] Bet iekš kā pastāv nezāle, caur kuras satrūdēšanu vajaga tikt salīgtai dzīvībai? Kāds tad pēc tam ir atdzīvinātā forma gan ieiet sevī, bet ar mantkārību visu sevī gan uzņem, bet tad sevī to uz visiem laikiem tā aizslēdz un uzglabā, ka tad tam, izņemot sev, nevienam nav jānāk par labu, — un tās aiz bailēm pašai nekad nenonākt nekādā trūkumā! Caur tādu, visa tā, ko viņam sevī vienmēr uzņem no visu barojošās un uzturošās Dieva kārtības, sevī pašā ieslēgšanu, būtnēm vajag pieaugt arvien lielākai kondensācijai un kādam zināmam pagaidu pozitīvismam un pirmsspēkam un caur to sevišķai labpatikai pašai uz sevi, — un tas vārda īstajā jēgā un nozīmē ir egoisms, kas sevi pašu kā kaut ko jūtami augsti svarīgu ar visiem viņai iespējamiem līdzekļiem, un lai tie būtu vissliktākā veida ar visu varu un spēku cenšas pacelt pāri katram citam. 9] Ja egoisms ir sasniedzis to, ko tas gribēja, tad tas paceļ sevi pār visu sev līdzīgo un svētlaimē zināmā mērā ar nicināšanu skatās lejā uz visu, un šī nicināšana līdzinās pārpildītas māgas pretīgumam pret tai pretī stāvošiem ēdieniem un tad ir tas, ko sauc par augstprātību. Tad tajā jau ir ļoti daudz matērijas un vesels lauks, pilns sliktākām nezālēm. 10] Bet augstprātība sevī pašā ir lielākā neapmierinātība, tādēļ ka tā vēl vienmēr ierauga, ka vēl ne viss ir tās rīcībā, kā tā to vēlētos, tā pārbauda visus savus līdzekļus un citus spēkus, ka tā visa varētu padarīt sev pakalpīgu, ja politiskā veidā tēlotu veiklo un derīgo. Domāts, pārbaudīts un darīts! Tā kā izsalkušo vienmēr ir vairāk kā paēdušo, tad izveicīgai kļuvušai augstprātībai tas ir pavisam viegli. Drīz ap to pulcējas visi izsalkušie mazie spēki un pakļaujas tās stingrajām pavēlēm, tādēļ ka nu arī viņi dabon kopā kampt no augstprātības bagātības. Viņi nu jau verdziski paklausa augstprātībai, caur to pavairo tā spēku un augstprātība jau tūlīt tiecas pakļaut ļoti daudzus, bet labāk visus padarīt sev padevīgus un augļus nesošus. Un šī nepiesātināmā tieksme tad ir tas, ko vārda vistiešākā nozīmē sauc par vispostošāko varas kāri, kurā vairs nevalda nekāda mīlestību. 11] Bet šādā varas kārē tad jau parādās visrupjākā matērija, ar ko visiem iespējamiem ļauniem elementiem uz labāko ir apgādāta vesela par granītu sacietējusi pasaule. Bet ka varas kāre un kopā ar to īstena valdīšana ir līdzīga visrupjākai matērijai, to pierāda ārkārtīgi stiprās pilis un cietokšņi, aiz kuriem nocietinās valdnieki. Mūriem vajag būt vairākas asis bieziem un apgādātiem ar spēcīgiem cīnītājiem, lai nevienam nav iespējams jelkad izlauzties caur visrupjāko matēriju un valdnieku traucēt viņa visaugstprātīgākā mierā. Bēdas tam vājajam, ja viņš tikai akmeni uzdrošinātos aiztikt no valdnieka cietokšņa! 12] Bet šeit Es nedomāju tos valdniekus un reģentus, kurus šeit katra atsevišķa cilvēka varas kāres mazināšanai ir likusi Dieva kārtība pazemības un pieticības, mīlestības un pacietības uzturēšanai; jo šiem no Dieva aicinātajiem reģentiem vajag būt tautai tam, kas viņi ir un nespēj citādi kā viņi no visvarenās Dieva gribas ir mudināti un vadīti cilvēku labošanai. Te ir tikai runa par atsevišķa gara un cilvēka vispārēju patiesu varaskāri un rādīts, kas tā pati par sevi ir. Jā, bija gan valdnieki, kurus dēvēja par ļauniem tirāniem! Viņi ir cēlušies no tautas, sacēlās pret no Dieva liktiem valdniekiem, kā reiz Absaloms pret savu pašu tēvu Dāvidu. Tādi valdnieki nav no Dieva aicināti, bet gan caur sevi pašu, un tādēļ ir slikti un patiesas nezāles un visrupjākais matērijai atbilstošas formas. 13] Bet tu, Mans Kirēnij, un tavs ķeizars tas neesat, bet gan tas, kas jūs esat, esat pēc Manas gribas, kaut gan vēl pagāni! Bet jūs kā pagāni Man esat daudz mīļāki nekā daudzi ķēniņi, tie, kuriem bija jābūt dieva bērnu vadoņiem, bija tikai viņu miesīgi un vēl vairāk garīgi slepkavas, bet tādēļ arī viņiem uz vi- 107

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Volume 3 No. 4: April 1974 - Craig Sams
TANK 4 Jan 2005 - JDS Architects