Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

siem laikiem tika

siem laikiem tika atņemti senie troņi un kroņi, un zižļi un tika uzticēti jums, gudrākiem pagāniem. Nepieciešamības dēļ Es to tādēļ te piemetināju, lai Tev, Mans Kirēnij, nav jādomā, ka tu un tavs brāļadēls sēdētu it kā uzurpatori. — Un tā nu tālāk mūsu pārdomas par nezālēm. 105. Sauļu sistēmu izcelšanās 1] (KUNGS:) “Redziet, tā kā tagad caur egoismu, caur patmīlību, caur augstprātību un no tās izejošo varaskāri cilvēki tādā veidā kļūst pilni visas matērijas, ka viņi nespēs no tās atbrīvoties daudzus tūkstotis reiz tūkstotis gadus — tāpat kādreiz bija pirmradīti gari, kas caur viņiem piešķirtu kairinājumu, arī kļuva par daudz egoistiski, patmīlīgi, augstprātīgi un beigās varaskāri, un tā sekas bija, ka tie pārveidojās tīrākā matērijā. 2] Viņi nošķīrās lielās apvienībās un nostājās jums neiedomājami lielos attālumos. Katra apvienība no kādas otras neko vairs negribēja dzirdēt, redzēt un uzzināt, lai tikai egoisms var tā īsti līksmoties. Caur šo vienmēr pieaugošo ieiešanu egoismā un patmīlībā, caur to vairāk un vairāk atmodinātā augstprātībā un kādā absolūtā varas kārē pēc smaguma likuma neskaitāmi daudzās dzīvības formas, kas pašas attīstījās no egoisma un savtības beigās saruka kopā ārkārtīgi lielā pikā un kāda globu apvalka pirmcentrālsaule bija nobeigta. 3] Bet nu bezgalīgajā telpā tāpat ir neskaitāmas tādas sistēmas vai globu apvalki, kur visur kāda apspriestā pirmcentrālsaule neskaitāmiem pasauļu novadiem kalpo par kopēju viduspunktu un šīs pirmcentrālsaules tieši ir tās kopā sarukušās pirmgaru apvienības, no kurām ar laiku laikiem ir izgājušas visas pārējās sauļu alejas, sauļu novadi, līdzcentrālsaules, planētu saules, planētas, mēneši un komētas. 4] Bet kā tas notika? Redzat, pirmentrālsaulē daudziem lieliem gariem spiediens kļuva par spēcīgu, dusmās kvēlodami, viņi aizdegās un no pirmspiediena atbrīvojās. Viņi bezgala tālu taisni aizbēga no viņu pirmās apvienības blāķa. Kādu laiku viņi visā nepiespiestībā klejoja apkārt bezgalīgajā telpā pavisam brīvi un miermīlīgi un likās pārejam tīri garīga kārtībā; bet tā kā viņi nevarēja atbrīvoties no egoisma elementa, tad beigās viņi atkal sāka sarauties kopā kādā stingrā pikā, un tā vienā vai otrā no neskaitāmi daudzajiem globu apvalkiem izcēlās otrā ranga centrālsaules punkts. 5] Šajās otrās pakāpes centrālsaules ar laiku laikiem vienmēr pieaugošā spiediena dēļ galvenie gari sadusmojās, aizdegās un neskaitāmās masās atbrīvojās no otrās pakāpes apvienības pikas. Viņi nu atkal likās pārejam tīri garīgā; bet tā kā ar laiku viņiem atkal bija lielas simpātijas pret sevi un no egoisma negribēja pilnīgi atbrīvoties, tad viņu materiālais svars vēlreiz pieauga un atkal saruka kopā lielā pikā, un no tā tapa trešās pakāpes centrālsaules. 6] Bet drīz tur radās tie paši šķēršļi kā pie iepriekšējām centrālsaulēm. Augstākie gari, kas kā skaitā mazāk, tika pārāk spēcīgi nomākti no vēl vienmēr neskaitāmi daudziem pakārtotiem gariem, drīz atkal saniknojās un daudz tūktots reiz tūkstoši ar lielu spēku atrāvās no kopējās pikas ar ciešu apņemšanos beidzot reiz pāriet tīri garīgajā. Kā viena no otras tālu atšķiras ētera tvaiku masas viņi neiedomājami ilgu laiku lidinājās plašajā radības telpā. 7] Atceroties vareno spiedienu, ko viņi ir panesuši, šī brīvība viņiem patika. Bet šajā bezdarbīgā brīvībā ar laiku sāka ciest badu un viņi telpā sāka meklēt barību, — tātad no ārienes no kaut kurienes kādu ēdienu. Viņi to atrada un vajadzēja to atrast; jo alkas ir līdzīgas tam ziemeļu magnētakmenim, kas kādu neatvairāmu spēku pie sevis pievelk visas dzelzis, kā arī visus dzelzi saturošus minerālus. 8] Bet kādas no tā bija nenovēršamas sekas? Viņu būtības caur to pamazām sāka ļoti sabiezēt; ar to drīz atkal pamodās egoisms un tā pavadoņi, un tam neizbēgamās sekas bija kopā sarukšana vienā pikā, kam, protams, vienmēr bija vajadzīgi neskaitāmi zemes gadi. 9] Vienīgi, kas ir kāds lai cik ilgs laika posms mūžīga Dieva priekšā? Kāds senlaiku pareģis teica: “Dieva priekšā tūstots gadi ir kā viena diena!” Es jums saku: “Tūkstots reiz tūkstotis gadi Dieva priekšā nopietnībā ir tikai viens acumirklis!” Kas ir dīkdienis, tam aiz tīrās garlaicības stunda kļūst par dienām un dienas par gadiem. Čaklam un daudzējādi nodarbinātam stundas kļūst par acumirkļiem un nedēļas par dienam. Bet Dievs kopš mūžības ir pilns bezgalīgas darbības degsmes un nepārtraukti bezgala darbīgs, un no tā svētīgākās sekas ir, ka jums neiedomājami ilgam laikam Viņam vajaga likties kā vienam acumirklim, — un viņa acu priekšā kādas saules pilnīga izveidošana tad ilgst tikai pavisam īsu laiku. 10] No nu pēdējās nosauktās saraušanās radās un vēl rodas planētu saules, kā te ir tā viena, kas pagaismo šo zemi. Šāda veida Saules savā būtība gan ir daudz maigākas un trauslākas nekā centrālās 108

saules, bet kā to reiz gan garu patmīlības sekas tomēr ir milzīgi smaga patmīlības masa, no kādas patmīlības kāda šāda saule tieši ir sakoncentrēta. Šādā gaismas pikā cēlākiem un labākiem gariem no vienkāršo garu puses, kas ir kļuvuši pilnīga matērija, ar laiku laikiem spiediens atkal kļūst smags un nepanesams; ka pie iepriekšējām saulēm tā sekas atkal ir varmācība, izvirdums pēc izvirduma, un cēlākie gari atbrīvojas. 11] Te tad viņos pamostas pavisam nopietna griba, caur sekošanu patiesai Dieva kārtībai pāriet tīri pirmagrīgā. Daudzi viņos likto tieksmi apkaro un top par pirmradītiem eņģeļiem, bez ka iepriekš iziet miesas ceļu! Tiem, kas tūlīt uz saules vai pat uz šīs zemes miesas ceļam grib pakļauties, tas netiek atļauts, bet kas, šeit atgādināts, gadās arī pie iepriekš aprakstītām centrālsaulēm — bet ne tik bieži kā tieši uz šīs planētas saules, kas dāvā gaismu šai zemei, kas pa lielākai daļai ceļas no viņas pārlieku lielās darbības. 12] Bet dažas garu apvienības, kas arī no saules pikas atbrīvojās ar labākiem nodomiem, tomēr atkal nevarēja pavisam atbrīvoties no patmīlības un tā pamazām atkal sāka līksmoties tajās liktajā pirmtieksmē; no vienas drīz nonāca otrā un no tā joprojām un nemanot augšup. 13] Drīz pēc tam tās jau kļuva materiāli saredzams kā tvaikainas komētas ar garu asti. Bet ko šī aste izsaka? Tā rāda jau materiālu tapušu izsalkumu un lielo tieksmi pēc materiāla piesātinājuma. Šī tieksme no ētera pievelk tai piekrītošo materiālo, un tā kāda komēta kā jau ļoti materiālu kļuvušu garu kopsavilkums tad ļoti daudzus gadu tūkstošus klīst apkārt lielajā ētera telpā un kā plēsīgs vilks meklē barību. 14] caur šo pastāvīgo iesūkšanu un aprīšanu, tā tāpat kļūst blīvāka un blīvāka un smagāka un smagāka. Ar laiku tā no saules, no kā ir aizbēgusi, tiek atkal tiktāl pievilkta, ka tai atbilstoši vajaga sākt ap viņu riņķot. Ja tai reiz tādu kārtību vajaga paciest, tad tā kļūst planēta, kā šī zeme, rīta un vakara zvaigznes vai Marss, Jupiters, Saturns un kādas, kas jums katra par sevi ir nezināmas. 15] Nu te ir viena planēta un vienmēr milzīgs izsalkums, un tā kā nu tā saule stāv tuvāk nekā iepriekš kā komētai, tad tā no viņas arī saņem pietiekamu barību, kas vienlaicīgi ir ēsma, lai prom skriet gribošos pievilktu pie sevis vienmēr tuvāk un tuvāk un pēc ilgiem laikiem tos sevī atkal pilnīgi apraktu, — pirmsradīto garu saulē slavējama vēlēšanās, bet kas, ievērojot ļoti lielās planētas, pie kurām var tikt pierēķināta arī šī zeme, nekad tādā veidā nevar piepildīties; jo kaut gan planētās saistītie gari vēl ir ļoti materiāli, tad viņi tomēr pazīst saules matēriju un viņiem nav nekāda sevišķa vajadzība un nekāds prieks jebkad vairs ar sauli apvienoties. Tās ļoti labprāt uzņem pie tām no saules nākošos garus un gariņus kā labu spēcinājumu un barību, bet par kādu pilnīgi apvienošanos ar sauli neko negrib zināt. 16] Pa laikam arī notiek, ka reiz aizbēgušie gari viņu materiālo piku savienojumā tiek pievilināti un pavisam tuvu pievilkti saulei; bet saules cieto piku apņemošo garu milzīgā darbošanās dedzība, kam galvenokārt jāpateicas par ārējās saules virsmas mirdzumu, panāk, ka visi sastingušajā pikā kopā sarukušie gari gandrīz acumirklīgi kopā paceļas iespējami augstākā darbībā, katrs dodas uz savu pusi un tad katrs par sevi, kā mēdz teikt, sāk laisties lapās. 17] Kādā planētā vai, mazākais, jau nobriedušākā komētā, tādas bijušo garu pamodinātas darbības sekas ir pēkšņa un pilnīga pikas iziršana un daudzu tūkstotis reiz tūkstotis un vēlreiz tūkstotis reiz tūkstotis pilnīga atbrīvošanās, no kuriem lielākā daļa, caur tādu mācību pamācīti un izmācīti, tūlīt dodas pareizā dzīvības kārtībā un top par pirmradītiem eņģeļu gariem un par savu mazāk dzīvības brīvo brāļu, kā arī tiem cietā pikā smokošo sargiem, un daudz sekmē viņu ātrāku atbrīvošanu. 106. Zemes nozīme un izcelšanās 1] (KUNGS:) “Ber tādu atbrīvotu garu viena daļa uz kādas planētas vēl grib iziet miesa ceļu. Daži to iziet arī saulē, uz kādas zonas, kas viņiem dabīgi visvairāk patīk; uz šo zemi dodas tikai ļoti nedaudzi gari, tādēļ ka te miesas ceļš viņiem liekas pārāk apgrūtinošs, pie kam šeit viņiem pat izbeidzas visa atmiņa par kādu iepriekšējo stāvokli un jaunā esamībā vajaga ieiet no sākuma, uz citām planētām un pasaules ķermeņiem tā nav. 2] Jo pirmkārt, tur iemiesotajiem gariem vienmēr paliek kāda sapņveidīga atmiņa par iepriekšējo stāvokli un tās sekas ir, ka cilvēki uz citām planētām un pasaules ķermeņiem pamatā jau ir daudz gudrāki un saprātīgāki nekā uz šīs zemes. Bet tādēļ viņi arī nav spējīgi progresēt kādā augstākā brīvas dzīvības pakāpē. Viņi, kā jau reiz pieminēts, vairāk līdzinās šīs zemes dzīvniekiem, kuriem jau no dabas ir zināma instinktīva izglītība, kurā viņiem vienmēr uzrāda lielu gatavību un pilnību, tā ka cilvēks ar visu 109

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...