Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

14] Te Sargs sāk stipri

14] Te Sargs sāk stipri drebēt un JŪDA ISKARIOTS, kas no neliela attāluma ar lielu uzmanību šo sarunu bija noklausījies, pienāca pie kalpa un viņam teica: “Tu gan esi slikti pret mani rīkojies, un tas bez kāda iemesla, bet es tev piedodu! Es gan biju teltī, un kad tiko pāris acumirkļu es tajā biju uzturējies, tu no kādas paslēptuves dusmīgi nāci man pretī un es gāju savu ceļu. Bet par kādu telts dārgumu piesavināšanos nebija ne runa! Un ja arī tu tik nikni nebūtu man stājies pretī, caur mani tevis apsargātie dārgumi nebūtu cietuši nekādu zaudējumu. Īsi, lai ar tiem nu ir kā ir, — es tev esmu piedevis, bet ar taviem kungiem vari censties pats tikt labi galā!” 8. Sabiedrības ārējais miers un iekšējā darbība 1] Ar to Jūda Iskariots atkāpās un ES Helēnai, Omranam un Mathaelam teicu: “Atsakieties no visa tā, jo mums ir svarīgākas lietas, ko apspriest! Paturat kalpu un nesodat viņu; jo viņš šo tukšo nedarbu nekad nebūtu uzsācis, ja viņš no kāda gar uz to nebūtu ticis piespiests. Bet viņš uz to tika piespiests, ka lai viņš mums ko pareģotu, kas tiks piepildīts. — Tomēr par to nu tālāk nē; jo mums ir pārrunājamas daudz svarīgākas lietas!” 2] Bet KIRENIJS pavisam izbrīnījies Man jautāja: “Kungs, kādām tām jābūt? Man liekas, ka nu jau vairs nebūtu nekas, kas būtu vēl svarīgāks kā tas, ko visu mēs šeit jau esam pieredzējuši! Ak, runā, Kungs! Mana sirds pilnīgi dreb no alkām uzzināt Tavus jaunos rīkojumus un lēmumus, un pēc tiem tad arī vadīties!” 3] Es saku: “Esi tikai nedaudz pacietīgs; jo visam vajadzīgs savs laiks, lai tas sevī sasniedz briedumu! Tādēļ pirmām kārtām nu ir nepieciešams neliels miers. Tādēļ nu kopā ar Mani pavisam īsu laiku klusējat!” 4] Pēc tam visi klusēja, un lieta starp Jūdu Iskariotu un Omrana dārgumu sargu, par kuru Omrans un Mathaels jau tāpat maz raizējās, bija izbeigta. Viņiem abiem kopā ar Kornēliju un Faustu bija kārtojamas pavisam svarīgas valsts lietas; jo Omranu jau ļoti sāka steidzināt laiks, tā, ka viņš ļoti sāka domāt par to, ar lielo atrasto patiesību atgriezties pie tautas, kuras ķēniņš viņš bija un ar to tautu pēc iespējas aplaimot. Viņš gribēja būt saprātīgasun gudras tautas ķēniņš, un nevis tīru cilvēku masku un mašīnu, kuri kā dzīvnieki staigā bez izpratnes un bez gribas. 5] Bet Risa aplūkoja abus savus līķus un pārdomāja tikai par to, vai ar viņa redzētajām pirmsmanipulācijām un beidzot caur Mana vārda spēku tie nebūtu atkal atsaucami dzīvē. Citi ap Mani atkal pārdomāja, iekš kā pastāvēs tas ļoti svarīgais, ko pēc īsā miera Es realizēšu. Īsi, kaut gan ārēji visi škita atpūšamies, tad dvēselē viņi tomēr bija augstākā mērā darbīgi. Philopolds, Murels, un Kisjons sabāza galvas kopā un kārtīgi pārdomāja, kam te vēl būtu jānāk. Arī Kirēnijs, Ebabs un Jara daudz pārdomāja un neko nevarēja atrast, par ko te vēl varētu būt runa, jo viņiem viss jau šķita izsmelts. 6] Bet ŠABI un JURAHS, abi persiešu nozīmētie runātāji, saviem biedriem, kas cieši drūzmējās ap viņiem, teica: “Lai tas paliek! Tas nozīmētu savās sirdīs kārdināt Dieva spēku. Ko tad mēs īsti zinām, kādi mēs iekšēji esam? Bet ja jau mēs paši par sevi neko nezinām, kā tad mums īsti jāzina, kāds sevī ir Dievs un ko Viņš darīs?! Bet to mēs zinām, ka viss, ko Viņš darīs, būs ļoti gudri un pilnīgi mūsu labumam. Lai nu nāk kas nākdams, vairāk vai mazāk ārkārtējs kā jau bija, tas lai mums maz rūp! Mēs esamm un paliekam tirgotāji un ļoti labi varam izmantot visu, kā nolūks ir mūsu labums. Bet beigās mēs jau turam par vienādi ārkārtēju, vērtīgu un svarīgu visu, kas nāk no Viņa, vienīgā Kunga kopš mūžības un no visu Viņa nekaitāmo darbu bezgalības! 7] Bet tā kā mēs vēl ilgi nepazīstam paši sevi, tad mēs arī nevaram zināt, kas bez visa tā, ko jau esam saņēmuši, mums vēl pār visu nepieciešams. Bet viņš to zina, un tādēļ to, kas te vēl nāks, pavisam labi var dēvēt par kaut ko lielu un ļoti svarīgu. Jo kopš mūžības visas kārtības Kungam tak neiespējami sākt skaitīt no 13 vai 14, bet gan tikai vienmēr no 1. Un tā viņš noteikti arī ļoti tīri un skaidri zina, kas rindas kārtībā ir noderīgs mūsu dzīvības pilnībai, tādēļ mēs jau visā mierā varam nogaidīt, ko visu Viņš vēl šodien uzsāks!” 8] Šī īsti gudrā pamācība persiešu sirdis pilnīgi nomierināja; bet arī tiem, kas sēdējapie Mana galda, sirdis kļuva mierīgākas, un ar saspringtām gaidām un prieku gaidīja to, ko Es pēctam pavisam atklātii darīšu. 9. Eroda spiegi 10

1] Bet vecais MARKUSS no mājas, kur viņš jau rīkoja pusdienām, nāca pie Manis un pavisam klusi teica: “Kungs, piedod, ka es uz dažiem acumirkļiem traucēju Tevi ar savām rūpēm!” 2] ES viņam saku: “Draugs! Ej, un aiz tavas mājas glūnošajiem Eroda spiegiem saki: Cilvēka Dēls rīkojas pavisam atklāti un runā visas pasaules acu un ausu priekšā, un ne ar vienu negrib kārtot ko slepenu; tātad, kas ar Mani grib runāt un par kaut ko apspriesties, tam vajag nākt pie Manis un tāpat runāt un rīkoties pavisam atklāti. Pie Manis nekas netiek pavisam klusi unslepeni iečukstēts ausī un nekas netiek darīts un spriests slepenībā. Tas ir tikai pasaules bērnu nosodāms paradums, ja viņiem prātā ir kas ļauns un viņi ar to neiedrošinās ātri un pietiekami atklāti nākt dienas gaismā, jo slikto nodomu dēļ viņi no cilvēkiem baidās. Bet Es rīkojos atklāti, visu saku skaļi un Man nav nekādas bailes no cilvēkiem, jo Mani nodomi cilvēkiem ir labi. Tātad ej un Manis pasludināto pasaki tiem nicināmajiem nodevējiem.” 3] Markuss dziļi noliecās Manā priekšā un gāja ar lielāko precizitāti izpildīt Manu uzdevumu. Kad no Eroda pēc Manis uz visām malām izsūtītajiem spiegiem viņš ar visu nopietnību to iemeta viņu viltīgajās sejās, VIENS no bara teica: “Draugs, šķiet, tu nezini, ka mēs no Eroda esam apgādāti ar visām pilnvarām pat par dzīvību un nāvi un mums ir tiesības tūlīt pazudināt katru nekaunīgu spītnieku!” 4] MARKUSS teica: “Arī par kādu Romas pilsoni, kāds esmu es?” 5] NEKAUTRĪGAIS RUNĀTĀJS teica: “Ja mēs viņu pazudinām, mēs no Eroda netiksim saukti pie atbildības!” 6] MARKUSS tieca: “Bet par to jo noteiktāk no Dieva un no Romas valsts pārvaldnieka Kirēnija, kas par laimi jau vairākas dienas uzturas pie manis kopā ar daudziem Romas varenajiem. Bēdas jums, ja jūs tikai ar vienu naidīgu pirkstu iedrošinaties pieskārties manai mājai.” 7] NEKAUNĪGAIS teica: “Ko tu runā par Romas valsts pārvaldnieku, ka viņš esot šeit, — un tikai pirms pāris dienām caur Jeruzālemes pārvaldītāju Erodam piešķīra brīvas zobena tiesības?!” 8] MARKUSS teica: “Pavisam labi, pavisam labi! Tūlīt to jāpierāda, kas Erodam ir piešķīris šādas tiesības!” 9] Te Markuss vienu savu dēlu sūtīja pie Kirēnija ar uzdevumu to tūlīt darīt zināmu Kirenijam. Kad Kirenijs lielā niknumā to dzirdēja, viņš tūlīt Jūlijam pavēlēja ar 100 karavīriem tos skaitā pie 30 spiegus sagūstīt un katru, kas savus ieročus tūlīt nenodotu, bez žēlastības nonāvēt. 10] ES teicu: “Nonāvēt nē, bet gan sagūstīt!” Tas tad tūlīt tika izpildīts. 11] Kad speigi romiešus pavisam saniknotus redzēja metamies uz viņiem, viņi gribēja bēgt prom, bet viņiem tas neizdevās. Romiešu karavīri viņiem skaļi paziņoja, ka bez kādas žēlastīabs un līdzcietības nonāvēs katru, kas viņiem pretosies. Šis pavisam nikni nopietni skanošais apsolījums iedarbojās; nekaunīgie spiegi padevās, tūlīt tika sasieti ar virvēm un ķēdēm un ar izmisušām sejām vesti priekšā valsts galvenajam pārvaldniekam. 12] Kad viņi tā stāvēja Kirēnija, Kornēlija un Fausta priekšā, KIRENIJS romiešu diktatora parastā nopietnībā viņiem jautāja: “Kur ir jūsu pilnvara un pavēle, kas jums liek uz visiem ceļiem un takām vajāt Galilejas pravieti?” 13] Vadonis, vārdā CINKA, runā: “Mans kungs! Pie rokām un kājām sasaistīts es tev to no manas apslēptās kabatasnevaru izņemt. Liec mani atraisīt un tev tā jādabū, lai tu vari atzīt, ka arī mums aizmugurē ir kāds kungs, kas no romiešiem ir dārgi nopircis tiesības jūsu vietā būt kungam arī pār mūsu dzīvībām, un kam mums vajag paklausīt, un kas, nenesot jūsu priekšā atbhildību, pēc patikas var likt nonāvēt, akd viņš tikai grib! 14] Mūsu dēļ caur visu Galileju var spietot apkārt 1000 pravieši. Ja tikai viņi mūs atstāj mierā, arī mēs viņiem noteikti nedarīsim nekā ļauna. Bet ja kāds varens varas nesējs mūs pasauc, labi atalgo, bet gadījumā ja dienestu neizpildam caur saviem daudzajiem tiesnešiem var pat likt mūs arī nonāvēt, te tā lieta pieņem pavisam citu izskatu! Te mums vajag kļūt vajātājiem uz dzīvību un nāvi, un ja arī vajājamais būtu lai cik godīgs cilvēks. Jeb vai jūsu karavīri un kara kalpi kļūdas, ja viņi izpilda jūsu pavēles uz dzīvību un nāvi?! Ja pie tam Dieva, ja kāds Dievs ir, priekšā kāds ir atbildīgs, tad tas var būt tikai kungs, bet nekad tā kalps un uzticamais kalpotājs! Liec mani atraisīt un es tev tūlīt uzrādīšu mūsu no paša Eroda rokas trijās valodās izsniegtās pilnvaras; tikai pēc tam tu pēr mums vari taisīt pilnvērtīgu spriedumu!” 15] Kirenijs liek Cinku atraisīt un viņš no apslēptās kabatas tūlīt izvelk pergamenta rulli, pasniedz to Kirenijam un saka: “Te, lasi un tad visas pasaules priekšā ar tiesībām spried, vai attiecībā uz Galilejas 11

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5 and 6: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 7 and 8: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 9: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 13 and 14: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 15 and 16: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 17 and 18: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 19 and 20: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 21 and 22: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 23 and 24: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 25 and 26: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 27 and 28: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 29 and 30: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 31 and 32: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 33 and 34: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 35 and 36: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58: mitreiz simtstūkstoš saules, pat
 • Page 59 and 60: tam var atnest šāds pilnīgs cilv
 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...