Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

savu saprātu dažu ko

savu saprātu dažu ko nebūtu spējīgs atdarināt; bet pamēģiniet kādu dzīvnieku apmācīt pāri pār to, un jūs nebūsiet spējīgi viņam iemācīt daudz derīga! 3] Ir gan tādi, kas pieņem tik daudz izglītības, ka vajadzības gadījumā viņi tad var tikt izmantoti kādam ļoti vienkāršam un visrupjākam darbam, ka vērsis vilkšanai, zirgs, ēzelis un kamielis nešanai, suns pēdu dzīšanai, vajāšani un medībām; bet pāri par to jūs neko daudz nespēsiet iemācīt un ar valodu jau pavisam ne. Tā vienkāršais cēlonis ir arī tajā, ka dzīvnieku dvēseles vēl vienmēr kā tiesa tur gūstā un nodarbina neskaidras atmiņas par iepriekšējiem stāvokļiem, un viņi tātad dzīvo zināmā apdullumā. 4] Vienīgi pie šīs zemes cilvēkiem iestājas citādi vairs nekur nesastopams atgadījums, ka viņi zaudē atmiņu par visu iepriekš pārdzīvoto un tādēļ sāk no sākuma pavisam jaunu dzīvības kārtību un izglītību, kas ir dota tā, ka katrs cilvēks ar to var izaugt līdz pilnīgākai Dieva līdzībai. 5] Bet tādēļ uz šīs zemes arī var tikt iemiesota tikai kāda tāda dvēsele, kas izcēlusies vai nu no kādas saules, kurā vēl kopā ir visi pirmelementi, bet tur jau ir izgājusi kādu miesas ceļu un tātad sevī ietver visas tās dvēseles inteliģences īpašības, kas ir nepieciešamas kādas augstākas gara dzīvības pilnībai, — jeb vai kāda dvēsele izceļas tieši no šīs zemes un iepriekš izgājusi visas trīs tā dēvētas dabas valstības no visneveiklākā akmens matērijas cauri visiem minerālsāļiem, no turienes auri visai stādu pasaulei un beidzot cauri visai dzīvnieku pasaulei ūdenī, uz zemes un gaisā. 6] Bet šeit lai nav saprotama miesas matērija, bet gan šajā apvalkā ietvertais dvēseliski-garīgais elements, jo tālākā analīzē apvalks gan arī ir dvēseliski garīgs, bet sevī vēl ir egoisma, savtības, augstprātības un alkatīgākās, skopākās un nāvi nesošās varaskāres, kūtrākā, netīras baudas pārāk smaga izteiksme. Tādai matērijai vispirms tikai caur daudzkārtēju trūdēšanu un tikai daļēju pāriešanu vajaga tikt uzņemtai tīrākā dvēseles apvalkā un ietērpa substancē; īstenai dvēseles substancei notā gan nekad nebūs izlietojams. 7] Bet tādēļ arī uz šīs zemes ir vairāk dažādu minerālu, stādu un dzīvnieku sugas nekā uz visam citām planētām un saulēm, dabīgi ņemot karu par sevi atsevišķi. Visas kopā gan laistu klajā lielāku summu sugu, bet uz katra pasaules ķermeņa atsevišķi visā radības telpā nav ne simtstūkstošā daļa no tik daudzām sugām kā šeit, uz šīs zemes katrās tās trijās valstībās. Bet tieši tādēļ arī vienīgi tikai šī zeme ir pilnīgi patiesākā nozīmē ir noteikta nest ieva bērnus. 8] Bet kā un kādēļ tas? Ar šo zemi ir ļoti īpatnēja lieta. Viņa kā planēta nu gan pieder pie šīs Saules, bet, stingri ņemot, viņa nav kā visas citas planētas, — izņemot vienu starp Marsu un Jupiteru, bet kas aiz zināmiem ļauniem iemesliem pirms seštūkstošs gadiem ir tikusi sagrauta, jeb īstenībā tika sarauta caur sevi pašu un caur saviem iedzīvotājiem, nav no šīs saules, bet sākotnēji viņas izcelšanās jau ir no pirmscentrālsaules un pirms jums neiedomājami ilga laika zināmā kārtā ir vēl vecāka kā saule. Tomēr viņa sāka kļūt ķermeniska tikai pēc tam, kad šī saule kā izveidotas pasaules pika jau sen bija uzsākusi pirmo riņķošanu ap viņas centrālo sauli, viņa materiāli ķermenisko tad tomēr galvenokārt pie sevis pievilka no šīs saules. 107. Mēness izcelšanās 1] (TAS KUNGS:) “Pirms daudziem tūkstotis reiz tūkstotis zemes gadiem zeme ķermeniski vēl bija ievērojami smagāka un viņas gari tika ļoti apspiesti Bet tad ļaunākie gari saniknojās un pat lielās rupji materiālās masās atšķīrās no viņas un daudzus gadu tūkstošus ļoti nesakārtotā ceļa klejoja ap viņu. 2] Bet tā kā visas daļas, izņemot dažas pikas, tomēr bija pavisam mīkstas un pa daļai šķidras un visa masa bija patstāvīgā rotācijā, tad visa masa beidzot izveidojās par lielu lodi, kuras pagrieziena ass bija daudz par lēnu tās mazajam diametram, lai uz tās tomēr ne pavisam nenozīmīgās virsmas šķidrumu uzturētu vienmērīgu, tādēļ ka tās [mēness lodes, izd.] riņķošana ap šo zemi turpretī bija ļoti ātra, kādēļ visam plūstošajam savu uzturēšanās vietu, pamatojoties uz metiena smagumu, vienmēr vajadzēja ņemt uz zemei iepretī nostādītās puses. 3] Bet caur to šīs apaļās lodes īstenais smaguma punkts tika vienmēr vairāk nobīdīts uz to pusi, kur nepārtraukti uzturējās viss šķidrums, un tā šīs lodes īpašai pārāk lēnajai ass rotācijai — kad pati lode kļuva kompaktākam caur kuru ūdens vairs nevarēja tik ātri izsūkties cauri un līdz paņemtie viļņi pie pārāk augstām kļuvušām kalnu sienām piebangoja pārāk smagi un skaļi — beidzot ar laiku vajadzēja pilnīgi izbeigties, un tad visa lode iesāka zemei, no kuras tā tika izmesta, rādīt tikai vienu un to pašu vaigu. 110

4] Un tas arī bija labi, lai tās pārāk stūrgalvīgie gari nobauda, cik tas ir labi, atrasties kādā sakaltušākā un gandrīz bez kādas barības tukšajā matērijā. Un vienlaicīgi šī mēness daļa (jo runā pieminētā lode tieši ir mūsu mēness), kopš šī zeme ir apdzīvota ar cilvēkiem, kalpo arī tam, ka pasaulīgo mīlošās dvēseles tiek uz turieni izsauktas un apgādātas ar viegli materiālu apvalku un no turienes vairāk ka simts tūkstošus stundu gara ceļa attāluma vairākus gadu tūkstošus īsti pietiekami var aplūkot viņu skaisto zemi un paši nožēlot, ka vairs nav tās skopie iedzīvotāji. Bet ka par spīti viņu tieksmei viņi vairs nevar nonākt lejā uz zemes, par to jau ir uz labāko gādāts. Bet daži aoni zemes gadu arī visstūrgalvīgākos pamazām vedīs pie apziņas! 5] Jūs tad nu esat redzējuši, ka ir izcēlusies visas materiālās pasaules radība, līdz planētu mēnešiem, kas gandrīz visur, kur tie pastāv, ir izcēlušies tādā pat veidā, tiem ir tāda pat daba un tagad kalpo tam pašam mērķim. 6] Bet kā un kāda iemesla dēļ sākotnēji paši no sevis kritušie gari ir izgājuši visu materiālās pasaules radību, lejup līdz mēnešiem, tieši tādā pat veidā uz cietajiem un smagajiem pasaules ķermeņiem ar laiku ir radušies kalni, kā rodas pasaules pirmie milzu stādi, un pēc tam visādi stādi, dzīvnieki un beidzot pats cilvēks. 7] Labākie gari ar spēku izlaužas no vienmēr pieaugušā matērijas spiediena, ar savu gribas spēku paši sevi atraisīdami. Viņi tūlīt varēja pāriet tīro garu kārtībā, bet arī senais kairinājums vēl vienmēr izmanto savu seno varu. Tūlīt atkal pamostas egoisms, stādi uzsūc, dzīvnieki ēd un cilvēka dvēsele, tikko no jauna ieiedama senajā Dieva formā dedzīgi meklē materiālo ēdienu vai kādu līdzīgu, laisku labklājību; tādēļ viņai tūlīt atkal vajaga sevi apņemt ar kādu materiālu miesu, bet kas tomēr ir maigāka nekā senā, grēcīgā matērija. Bet neskatoties uz maigāku miesu, tīra dvēsele tajā tomēr tik ļoti pieņemas patmīlībā, ka viņa, ja Es viņas sirdī nebūtu licis kādu sargu, vienu Mana mīlestības gara dzirkstelīti, atkal kļūtu pa pavisam cietāko matēriju. 108. Par patmīlības iedzimto ļaunumu 1] (KUNGS:) “Jūs, mazākais, nenoteikti jūs, jūdi — esat dzirdējuši par iedzimto ļaunumu. Kas tas ir un iekš KĀ TAS pastāv? 2] Senā patmīļa ir kā melu un visa ļaunuma no tā tēvs; bet meli ir senā, grēcīgā matērija, kas pati par sevi nav nekas cits kā patmīlības, savtības, augstprātības un varas kāres atraisīta un grēcīga izpausme. 3] Tas viss gan cēlās no nepieciešamās tieksmes, kuru pašu brīvas gribas atziņai man vajadzēja likt garos; bet kaut gan tieksme bija nepieciešama, tad kā sekas materiālo pasauļu grēcīgai tapšanai pavisam nebija nekāda nepieciešamība. Tas tikai bija kādas no manas kartības pielaistas, diemžēl nepieciešamas sekas tam, ka tik daudzi gari negribēja pretoties tieksmei, kaut gan tie to būtu spējuši, — tikpat labi, kā spēja sešas reizes tik daudzi pirmradīti gari, viens no kuriem ir šeit dienestā un nes vārdu Rafaels. 4] Ienaidnieks, kas starp tīriem kviešiem vienmēr kaisīja un vēl ilgi kaisīs nezāles , tālab ir senā patmīlība un no tās jums zināmas sekas ir nezāles un plašākā nozīmē visas lai kāda veida matērijas, melu, sātanu, velnu kopums. 5] Bet Mans Vārds ir tas cēlais un tīrais kvieša grauds un tīrums ir jūsu brīvā griba, kurā Es kā visas dzīvības sējējs kaisu un sēju manas mūžīgās kartības tīrāko graudu. 6] Neļaujiet patmīlībai sevi pievarēt, bet gan viegli un spēcīgi cīnieties pret to ar patiesas, nesavtīgas mīlestības uz Mani un uz jūsu tuvākiem brāļiem un māsām kvēlojošu zobenu, tā jūs savu tīrumu saglabāsit tīru no visādām nezālēm un pasi manā Valstībā ieiesiet kā tīrākie un tālāki augļi un tur mūžība skatīsit un vadīsit garīgas pasaules. 7] Bet labi uzmaniet, ka ienaidnieks vai patmīlība jūsos nesagrābj arī ne atoma lielu vietu; jo šis atoms jau ir patiesas nezāles sēkla, kas ar laiku pavisam var sev savā varā pilnīgi pārņemt jūsu brīvo gribu, un tad jūsu tīri garīgais vienmēr vairāk un vairāk pāriet matērijā, kur tad jūs paši kļūstat par meliem, tādēļ ka visa matērija kā tas, kas tā ir, acīmredzami ir vistīrākie meli! 8] ES nu jums esmu devis kādu izskaidrojumu, par kuru līdz šim vēl nevienam garam nekas metrika likts apziņā, lai jūs no tā arat secināt, kas ir Tas, kas vienīgais var jums dot tādu Mācību un kāpēc — noteikti ne vienīgi Mācības dēļ, bet gan patiesiem darbiem pēc tās. Bet tādēļ jums nav jābūt tikai Mācības, kuru pirms Manis vēl nekad kāds tik atklāti kā nu Es cilvēkiem nav sprediķojis, tukšiem un pārsteigtiem klausītājiem; arī nav pietiekami, ka jūs nu skaidri saskatāt, ka to jums runājis Pats dievs, Tēvs kopš 111

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...