Views
4 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

vērtība, un tādēļ,

vērtība, un tādēļ, ka tam priekš cilvēka nevar būt nekāda vērtība, tad tam arī nevar būt nekāda vērtība Dieva priekšā. 10] Jo Dievs Savā esamībā cilvēkam tik ilgi nav nekas, līdz caur Mācību cilvēks Dievu iepazīst un caur mīlestību un caur dedzīgi dzīvāko gribu visu savu rīcību iekārto tikai pēc iepazītās Visaugstākā gribas un Viņa gribu padara par sava paša. Tikai caur to Dieva līdzība cilvēkā kļūst dzīva un aug, un drīz pārņem visu cilvēka būtību. Kur tā te tad arī notiek, ka cilvēks iespiežas visos dievības dziļumos; jo Dieva līdzība cilvēkā ir vienu un tā paša Dieva kopš mūžības pilnīgākā līdzība. 11] Ja pie cilvēka tas notiek, tad viņā viss ir svētīts un ir sasniegta gara atkalatdzimšanas patiesa kristība. Caur tādu kristību cilvēks tad sevi padara par īstu Dieva draugu un sevī pašā ir tikpat pilnīgs kā pilnīgs ir Tēvs Debesīs. Un Es jums visiem noteikti saku, ja jums visiem ar visiem jūsu spēkiem vajaga censties kļūt tikpat pilnīgiem, cik pilnīgs ir Tēvs Debesīs! Kas nekļūs tik pilnīgs, tas nenāks pie Tēva Dēla. 12] Bet kas ir Dēls? Dēls ir Tēva mīlestība. Viņš ir mīlestības mīlestība. Viņš ir tā uguns un tā gaisma. Viņš ir mīlestības vai Tēva gudrības Dēls. Tātad kad jūsos ir Tēva līdzība, tad tai vajaga kļūt tik pilnīgai kā visa Pats Pirmtēvs, citādi tā nebūtu nekāda tēva līdzība; bet ja līdzība nav pilnīga, no kurienes tad cilvēkam jānāk gudrībai, jeb kā cilvēkam tad jānonāk pie patiesas gudrības? 13] Bet kā Tēvs atrodas Manī, tā arī Es atrodos Tēvā, un tieši tāpat jums vajaga atrasties sevī pašā, tad caur to jūs arī atradīsieties dievā un Dievs atradīsies jūsos. Kā Es un Tēvs esam viens, tāpat arī jums vispirms sevī vajaga būt vienam ar Tēva līdzību jūsos. Ja jūs tas esat, tad jūs esat kļuvuši viens ar Mani un mūžīgo Tēvu Manī, tādēļ ka Es un Tēvs Manī kopš mūžības esam pilnīgi viens!” 14] Šeit MĀCEKĻI saka: “Kungs, to mēs neaptveram! Tu kļūsti stings savā Mācība. Mēs tevi sirsnīgi lūdzam, ka Tu arī šeit vēlētos izteikties skaidrāk!” 15] ES saku: “Vai tad arī jūs vēl esat nesaprātīgi? Cik ilgi Man arī jūs tā vajadzēs paciest?! Ak, tu vēl ļoti aplamā suga! Bet jums jātiek dotam saprast Dieva Valstības noslēpumus virs zemes! 16] Kur tad jums ir jūsu sirds domas?! Es jums jau vairākas reizes esmu izskaidrojis, kas ir Tēvs un kas ir Dēls, ka Tēvs un Dēls tieši tā attiecas kā kopā turas mīlestība un gudrība vai kā siltums un gaisma. Es jums rādīju, ka gaisma bez siltuma neko nederētu, bet ka arī siltums bez gaismas uz lauka nevienu vārpu nenobriedinātu. Es jums radīju, ka no siltuma vienmēr rodas gaisma, jo siltums ir kādas noteiktas darbības pirmā izteiksme, bet kādas darbības izpausme ir gaisma, kas pastiprinās kā pastiprinās kāda sakārtota darbība, un tomēr jūs neaptverat to Tēva un Dēla “Viens” un to “Viens” starp jums un Mani!” 17] MĀCEKĻI saka: “Kungs, tādēļ tikai nedusmojies uz mums! Nu jau mes to aptveram un kas e vēl pietrūktu, to pēc taisnīguma un nopelniem mēs gan varēsim papildināt!” 18] ES saku: “Es gan zinu, ka tas tā būs, bet Es jums to teicu tādēļ, ka Es labi manīju, ka jums te svarīgāka bija jautāšana nekā zināšana. 111. Par Mozus noteikto ēdienu likumu 1] Uz to KIRENIJS saka: “Mani pašu pārsteidza, ka Tavi mācekļi nesaprata to, ko tomēr es un noteikti visi pārējie ir pavisam lai sapratuši! Bet tagad, tā ka Tu, ak Kungs, reiz jau esi noskaņojumā izskaidrot lietas, kuras pirms Tevis vēl nekad neviens nav izskaidrojis, tad es no tevis nu vēlētos dzirdēt, kas pie jūdiem ir ar netīru ēdienu baudīšanu ar zināmā mērā kā netīru lietu aizskaršanu! Mēs, pagāni, baudām visu un pēc mūsu mācības nekļūstam netīri! Senie ēģiptieši arī ēda visu, ko tikai laiks un pieredze piedāvāja kā baudāmu, un es neko nezinu par kādu apgānījumu — pretēji, no vēstures es zinu, ka Ēģipte uz savas zemes ir nesusi ļoti tīrus un patiesi lielus garus, arī pie mums, romiešiem, tā bija visos laikos Kādēļ tieši jūdiem vajadzētu dažu ko pieciest? 2] ES saku: “Tādēļ, ka viņu dzimums, kā kopš Ādama saglabāts, bija un pa lielākai daļai vēl tagadējos laikos šeit ir no augšas un pie tam ir noteikts, ka par svētību visai radībai viņu vidū pasaule un šajā matērijā varētu nākt Es. Tu tak dzirdēji, kā caur Mani nu tika svētīta visa matērija, tādēļ arī Es Pats esmu apvilcis matēriju?! Savā sirdī tu tam piekriti! Redzi, pirms Mana atnākšanas pār šo Zemi, kā tu nu zini, vairāk vai mazāk gulēja lāsts — ne it kā Dievs būtu to nolādējis, bet gan tādēļ, ka caur egoismu, savtīgumu, augstprātību un varas kāri kā kopā sacietējis garīgais tā sevī ir kļuvusi par pašnolādētu! 3] bet matērijā tomēr bija un ir dažādi grādi un pakāpes starp ļoti lielu, vairāk mazāk un gandrīz nekādu blīvumu Bet jo cietāka ir kāda matērija, jo tā ir arī mežonīgāka un sevī netīrāka, tādēļ ka tajā 114

kopā salipušais garīgais līdzīgā samērā jo vairāk sastāv no zināmām nezālēm. 4] Dzīvnieki, kas tūlīt sākumā pievienojās šīs zemes apdzīvotājiem cilvēkiem, kā liellopi, aitas, kazas un starp putniem vistas un baloži, noteikti ir tīrākas dabas un maigāka rakstura un to gaļa cilvēkam, kas šeit nāca no augšienes, dvēseles tīrākai saglabāšanai noteikti bija veselīgāka; tika pašiem šiem dzīvniekiem noteikti vajadzēja būt pilnīgi veseliem un viņi arī nedrīkstēja tikt nokauti pārošanās laikā, jo šādā laikā dzīvnieks parasti ir arī netīrāks. 5] Bet pēc tam cilvēkiem piebiedrojās arī vēl citi dzīvnieki — kā zirgs, ēzelis, kamielis, cūka, suns un kaķis, tomēr sākotnēji vairāk tikai šīs pasaules bērniem, ar izņēmumu ēzelis un pēc tam arī kamielis. Iepriekš minētie dzīvnieki ar jūdiem stāvēja un vēl tagad stāv ļoti niecīgā draudzībā. 6] Īstam jūdam vēl raksturīgas ir bailes no zirga, no suņa, viņš nav nekāds kaķa draugs un arī kamielim tieši pārāk daudz neuzticas. Viņam ir pretīgs lēnprātīgais ūdens putns, un neparko nevar ciest tītaru un pērļu vistu, un vēl paies ilgs laiks, līdz viņš kļūs šo dzīvnieku draugs. Īsta jūdam viņi rada lielu īgnumu, kamēr grieķiem, kā arī jums, romiešiem, viņi jau sen deva patīkamu un ļoti iemīļotu cepeti. 7] Kopš šī brīža tā lieta, protams, ir pavisam citāda un būs vēl citādāka, kad es būšu aizgājis uz mājām! Pēc Manas atgriešanās mājās brāļa Kornēlija dārzā par zīmi visam tam Es kādam manam māceklim, kas vēl ir pirmjūds no senajiem krietnajiem vīriem, rādīšu, kādi ēdieni var tikt baudīti bez kādā pārdomām. 8] Tagad Es tev rādīju šo Mozus ēšanas statusu iemeslu un tev un jums visiem to vajaga labi saprast! Tādēļ nu arī ir laiks pāriet pie tā kādēļ un galvenokārt mes esam atnākuši uz šī kalna. 112. Pareģojums par tagadējām atklāsmēm 1] (KUNGS:) “Es teicu, ka jūs nu redzēsit retākā veidā brīnumlietas; un izņemot caur Rafaelu no Āfrikas dziļumiem šurp atgādāto gaismas lodi nekas tālāk nav noticis, kaut arī nakts jau ir pāri pusei. Es iepriekš jūs darīju uzmanīgus arī uz to, ka Es uz īsu laiku atvēršu jūsu acis, lai pagaidām jūs tikai reizi varat skatīt, kā pasaulē pavisam īstenībā izskatās. 2] Tomēr pirms Es to nu daru Es jums visiem saku un pat pavēlu, lai par redzēto jūs nevienam neko nestāstāt; jo pasaules cilvēki vēl ļoti ilgi tam vēl ne tuvu nav nobrieduši, un viņu dvēseles svētības pamatā tas arī pavisam nav nepieciešams tā ko uzzināt. Kad viņi tikai ļoti rūpēsies Dievu mīlēt pār visu un tuvāko kā sevi pašu, tad viss cits un tālākais, ciktāl tas būs nepieciešams, viņiem jau tiks atklāts. 3] Bet jums kā Manas Mācības pirmajiem pīlāriem slepenībā vajaga zināt daudz vairāk nekā visiem pārējiem kopā, lai pēc kāda laika nespējat nonākt kārdināšana atkrist no šīs Manas Mācības. 4] Bet tas viss tomēr neies zudumā, un kad no šī brīža būs aiztecējis tūkstots un vēl nepilns tūkstots gadu, un mana Mācība pilnīgi būs aprakta netīrākajā matērijā, Tad Es tajā laikā jau atkal modināšu vīrus, kas to, kas jums nu no Manis šeit tika apspriests un kas šeit ir noticis, pavisam vārdu pa vārdam uzrakstīs un tiks nodots kādā lielā pasaules grāmatā, kas caur to atkal daudzpusīgi atvērs acis! 5] Nota bene: Tu, mans kalps un rakstītāj, nu gan domā, ka diezin vai Es to toreiz būtu pieminējis?! Vai arī tu gribi kļūt vājš ticībā, kā tu vēl esi vājš savamiesā?! Redzi, Es tev saku, ka Es Kirenijam un Kornelijam pat esmu tavu un vairāku citu vārdus minējis, un arī viņi ir visa tā priecīgi liecinieki, ko Es tev nu spalvā saku. Bet nobeigumā Es ari tev darīšu zināmus vārdus, kas no šī brīža 2000 gados pierakstīs un izpildīs vēl lielāku nekā tu! Pagaidām paturi to prātā un visu raksti pilnā ticībā! 6] Kirenijs par to ļoti brīnījās un Kornelijs Man jautāja ko tuvāk par tiem vīriem, kam tas tiks piešķirts. 7] Un Es viņiem minēju viņu atrašanās vietu, raksturu un pat vārdus un piemetināju: “Viens no tiem, kam gan tiks atklāts visvairāk, pa vīru tiešāko līniju būs cēlies no Jāzepa vecākā dēla un tātad pēc manas miesas arī būs tiešs Dāvida pēcnācējs. Viņam, līdzīgi Dāvidam, gan būs vāja miesa, bet toties jo spēcīgāks gars! Labi tiem, kas viņu dzirdēs un pēc tā iekārtos viņu dzīvi! 8] Bet arī citi brīnumaini atmodinātie pa lielākai daļai celsies no Dāvida. Jo tādas lietas var tikt dotas tikai tiem, kas pat miesīgi cēlušies no turienes, no kurienes miesā arī Es esmu cēlies; jo arī Es esmu cēlies no Dāvida, tā kā Marija, šis Manas miesas māte, arī ir pavisam tīra Dāvida meita. Tajā laikā šie Dāvida pēcnācēji pa lielākai daļai gan uzturēsies Eiropā, bet tādēļ viņi tomēr būs tā vīra pēc dieva sirds pavisam tīri un īsti pēcnācēji un spējīgi debesu lielākas gaismas stipruma nešanai. Kādu laicīgu troni viņi gan nekad nesasniegs, bet toties jo vairāk viņi tiks gaidīti Manās Debesīs un Es savus brāļus vien- 115

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...