Views
1 month ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

iem, tieši kā tādi

iem, tieši kā tādi mātes dzīvības piciņā sasaistītos dzīvības garus pārceļ pamatīgā revolūcijā un tā spiež tos darboties, bez kāda spaida tie paliktu guļam saldajā laiskumā un nekad netiktu satraukti kādas būtnes veidošanai un iekšējai organizēšanai. Tēviņa sēklas gari nepārtraukti ķircina un kņudina dzīvības garus mātītē un nedod tiem nekādu mieru, un šai ķircināšanai mātes dzīvības gari nepārtraukti pretojas, jā, dažreiz kad tie ir ļoti spēcīgi, tēviņa sēklas gariem pat liek apklust, — tādu aktu tad lauksaimniecības valodā dēvē par “izmešanos”, kas bieži notiek sevišķi pie liellopiem, bet ļoti bieži atgadās arī pie citiem dzīvniekiem un pat cilvēkiem. Jo sievišķie dzīvības gari mātes dzīvības piciņās pārāk noskaņotas mieram, lai ļoti labprāt papūlētos kādai ilgstošai un kārtotai darbībai. Bet, ja tie reiz ir pienācīgi un pietiekami uzbudināti, tad tā lieta jau iet uz priekšu. 4] Un redzat, tieši tāda mātes dzīvības viena piciņa atklātai palūkošanai ir mūsu priekšā! Redziet, ka mana jums sniegtā paskaidrojuma laikā tā jau ir ļoti nomierinājusies! Ja es to tā nu atstātu, tad tā vienmēr vairāk ierautos savā tieksmē pēc miera, tā ka tās daļas velkas tuvāk centram, tās to pavisam izsūktu un beigās tai kopā ar to vajadzētu nonīkt. Jo tādi dzīvības gari zināma ērā kā mazi bērni ir bikli un bailīgi, un kā jūs te redzat, ja reiz ir iekūņojušies, tad no ārienes vairs neuzņem nekādu barību, bet nepārtraukti sūcas pie viņu mātes cenra un tādēļ tiem vajaga sarauties līdz punkta lieluma piciņai. Bet nu mēs šeit pievilksim spēcīgus un tātad tikai kustībai vienmēr uzbudinātus vīrišķus pirmsdzīvības garus, un šo sievišķo laisko piciņu ļaujam no tiem nepārtraukti aizskart, un tad jūs te redzat, kādu tas šajā sievišķajā pika izsauks iedarbību. 5] Redziet, pēc Kunga gribas caur daudziem pakalpīgiem gariem es šeit nu lieku atvilkt lielus un kā jūs redzat, ļoti gaiši mirdzošus garu ugunīgu melu veidīgus pirmdomas dzīvības garus, kas tur spēlējas pie ūdens! Tikai ļoti sīki aplūkojiet, kā tie ļoti rosīgi sāk plosīties ap mūsu priekšā brīvi lidojošo sievišķo dzīvības piku! Un redziet, ka visi mazie sievišķie dzīvības gari jau atkal sāk rosīties un cenšas atbrīvoties no nemierīgiem vīrišķiem dzīvības gariem; bet tie nekad neatkāpjas un sievišķo dzīvības garu uzbudinājums sniedzas vienmēr dziļāk un dziļāk līdz galvenajam dzīvības centram! 6] Nu pat arī tas sāk kustēties un tā, ka aplenktie dzīvības gari caur spēcīgo rosību atkal ir ļoti izsalkuši, tie spiesti ņemt barību no vīrišķo dzīvības garu gaismas un caur to paši atkal kļūst gaišāki un pilnāki. Tā arī galvenais centrālais dzīvības domu gars caur viņiem saņem vīru barību. Caur šo darbību spiesti, ielenktie no iekšpuses saņem ierosinājumu vairāk un vairāk kārtoties līdz kāda laba veida kārotai pilnvērtībai. Bet turpretī centra spēcīgākie dzīvības gari, nu labi apgaismoti, pazīst sevi un sev radniecisko; un no tā jūs jau redzat izceļamies organisku savienojumu un ārējais pāriet kādā formā, kas arvien vairāk u vairāk iesāk kļūt līdzīga kāda dzīvnieka būtnei. 7] Caur šo darbību un caur šo cīņu visas dzīvības daļas kļūst arvien barības tiecīgākas un caur vīrišķo tā tām arī vienmēr tiek piegādāta. Bet vienmēr vairāk un vairāk kārtotie ārējie dzīvības gari barības dēļ sāk iepazīties ar tos nomierinošiem vīrišķiem gariem; senās bailes un biklums pazūd un tas pāriet arī uz iekšējiem gariem. Viss sāk kustēties un virzīties brīvāk un sekas ir būtnes nobeigums, kas visā drīzumā un jau ir tik tālu izveidojusies, ka jūs, tā Kunga bērni, nu jau varat noteikt, kādas sugas dzīvnieks parādīsies. Redziet, te izaug pavisam spēcīga ēzeļu māte un Kungs grib, ka viņa paliek un netiek atkal pārtraukta! 8] Te HELRAMS un RISA piezīmē: “Labajam Rafaelam vajaga būt sevišķam priekam radīt ēzeļus Pirms divām dienām, mums par lielu pārsteigumu, viņš arī ātri tika ar vienu galā!” 9] RAFAELS saka: “Atstājat to, toreiz tam vajadzēja notikt jūsu pamācīšanai! Šī ēzeļa māte šeit nozīmē ko citu; viņa ir jums visiem nepieciešamās pareizās pazemības simbols. Arī jums, cilvēkiem, uz šīs pasaules pie jūsu pasākumiem neiet citādi, ja jūs savos spriedumos un lēmumos pārsteidzieties, kā sekas beigās parasti arī parādās kāds ēzelis vai, mazākais, laba daļa no tā. Arī šeit lieta grozījās ap to, lai jums ātri parādītu, kādas radības kā kopš pirmssākuma attīstību, un ja jūs tajā lietā jau pavisam gribat ko asprātīgu, tad caur steigšanos jau arī parādījās ēzeļu māte. 11] Bet par to tālāk vairs nē; pietiek, ka jūs nu redzējāt, kā no dzīvības pirmgariem (Dieva atsevišķām domām) kā kopš pirmssākuma bez mātes rodas kāda dabīga būtne. Bet ja jūs vēl gribat, es visā ātrumā varu jums radīt arī citas būtnes!” 12] VISI saka: “Varenais Kunga kalpotāj, tas pavisam nav vajadzīgs; jo mūsu pamācībai ir vairāk kā pietiekami ar vienu tik ļoti brīnumainu piemēru! Vairāk tikai varētu mūs apmulsināt nekā apgaismot!” 13] RAFAELS saka: “Nu tad labi, tad uzklausiet mani vēl nedaudz tālāk! Es nu jums esmu rādījis kādas būtnes kāda veida tā arī ir, radīšanu un tapšanu reiz kādā jau pastāvošā mātes miesā; un šeit nu 124

kādu brīvu radīšanu, kā tas mēdz būt un pastāvēt uz katru jaunu planētu vai arī uz kādu no jauna radušos salu uz kādas jau vecas planētas, kas laiku pa laikam vienmēr mēdz notikt. 14] Bet jūs šo piemēru tikai nedrīkstat pārnest uz cilvēka tapšanu un radīšanu, proti, uz šo Zemi, kaut gan pie tam notiek daudz līdzīga, bet iemesls tam tomēr ir ļoti atšķirīgs. 15] Gan arī cilvēku sievai sevī ir kāda dabas viela, bet kad kataram zināmā veidā notiek pēcnācēju radīšana, tad gan arī kāda piciņa tiek apaugļota un uzbudināta, bet tā kā oga tiek norauta no ķekara, nolika īstā vietā, un klāt pienāk kāda jau nobeigta dvēsele, šo dzīvības ogu kādu laiku kopj, līdz substance tajā tik tālu padevusies, ka arvien vairāk kopā savilkusies dvēsele var iespiesties vēl ļoti plūstoši vaļīgajā embrijā, kādam darbam dvēsele arī aizņemta ap divus mēnešus ilgi. Ja viņa embriju ir pilnīgi apguvusi savā varā, tad bērns tūlīt kļūst jūtami dzīvs un tad arī ātri aug pienācīgā lielumā. 16] Cik ilgi bērna miesas nervi nav pilnīgi izveidoti un darbīgi, dvēsele pašapzinīgi cītīgi strādā tālāk un miesu iekārto pēc tās vajadzībām; bet, ja visi nervi reiz ir izveidoti un to vairāk attīstījušies gari kļūst pavisam pienācīgi darbīgi, tad dvēsele vairāk un vairāk dodas pie miera un beigās nieru apvidū pilnīgi iemieg. Viņa pati par sevi nu neko nezina un tikai veģetē bez kādām atmiņām par kādu iepriekšēju kailu dabas stāvokli. Viņa vairāk un vairāk sāk pamosties tikai dažus mēnešus pēc piedzimšanas, kas pavisam labi var tikt pamanīts pēc miegainības mazināšanās, bet līdz viņa nedaudz sasniedz apziņu, viņai jau ir vajadzīgs ilgāks laiks. Dvēselē tikai tad ienāk īsta apziņa, kad bērns sāk runāt, tomēr bez iepriekšējā atcerēšanās; jo pie dvēseles augstākas tālākizglītības viņa to arī pavisam nevarētu lietot. 17] Bet nu dvēsele, pavisam atrazdamās miesā, pagaidām vēl neredz un nepazīst neko citu kā tikai to, kas caur miesas jutekļiem tiek stādīts priekšā un ko citu sevī pašā pavisam nevar pazīt, jo caur miesas masu sevī ir un vajaga būt tā aptumšotai, ka visbiežāk pavisam nezina, ka viņa pati par sevi arī bez miesas ir te. Ilgu laiku viņa ar miesu jūtas pavisam identiska, un tam vajadzīgs daudz, lai kādu dvēseli miesā novestu tik tālu, ka viņa sevi sāk sajust un aplūkot kā kaut ko egoistisku — kas arī atkal ir ļoti nepieciešami, jo bez tā viņa sevī nevarētu glabāt garu un dabīgi to arī nekad pamodināt. 18] Tikai kad dvēselē sāk pamosties gars, dvēselē pamazām sāk kļūt gaišāks; viņa sāk sevi sīkāk pazīt un sevī pašā atklāt pavisam paslēptas lietas, ar kurām, protams, vēl nezina daudz ko iesākt. 19] Tikai kad gars un tā spēcīgā gaisma kļūst dvēselē par pilnīgu darbību, tad arī dvēselē atgriežas visas atmiņas, bet, dabīgi, kādā apskaidrotā gaismā. Tad tur vairs nav nekādi meli un maldi, bet gan tikai visgaišākā Debess patiesība, un tad pati dvēsele ir viens ar viņas dievišķo garu, un viss viņā nu ārpus viņas kļūst par augstāko svētlaimi! 20] Vai jūs visi nu nedaudz saprotat noslēpumu pilno Jēkaba kāpņu ainu? — tik tālu esmu runājis es, tālāko jums stāstīs Pats Kungs!” 121. Kunga atklāsmju cēlonis 1] “Kas gan mums tagad vēl ir nesaprotams?!” pēc eņģeļa mācības teica VISI KLĀTESOŠIE. 2] Un kapteinis Jūlijs piemetināja: “Ja tas tā turpināsies, tad mēs paši drīz tiksim pārveidoti par dieviem! Ja tādu gaišredzību pēc vēlēšanās būtu iespējams paturēt, tad pie lielāka gribas spēcinājuma mēs paši kļūtu dievi un veiktu brīnumus; bet šī mūsu gaišredzība ir tikai tās lodes gaismas maģiskās sekas un mūsu griba ka mūsu izpratne ir vāja, un tādēļ mēs esam un paliekam vāji cilvēki! 3] Bet ja es nu tā aplūkoju un padomāju, kas viss tikai šim eņģelim ir iespējams, bet arī ar visstingrāko gribu cilvēkam ne jota no tā, tikai tad redz bezgalīgo starpību starp Dievu un starp cilvēkiem. Tas ir acīm redzami: Dievs Viss un cilvēks Nekas! Ja šie lielie Dieva gudrības un varas dziļumi kādu vēl var tik ļoti ielīksmot, tad mani tie tomēr pavisam neielīksmo; jo ja es sevī pārāk skaidri jūtu, ka tikai pret eņģeli Rafaelu esmu pilnīgi Nekas, kas tad es esmu pret Dievu?! Nē, nē, tas ir un saucas nekas! 4] Nu jau zina un pazīst ārkārtīgi daudz un skata brīnumu pēc brīnuma, tā ka varētu pavisam apmulst. Un ja pēc tam paša griba kārdina, vai pēc tas varbūt arī spētu vienu uguns mēli sakārtot un saspiest kopā tikai par tīru piku, ak, ar manas gribas spēku no vietas neizkusta ne atoms, nerunājot par ādu uguns mēli! Tādēļ es turu par labāku, ja zina un pazīst daudz mazāk, lai te kādam nevar uzmākties kārdinājums arī veikt brīnumus. Tādēļ man jau kļūst bail un baisi no milzīgi daudz zināšanām un atziņām! Kādēļ tad man vajaga tik milzīgi daudz redzēt, dzirdēt, pazīt un zināt?” 5] ES saku: “Lai tu līdzās arī atzīsti, cik maz pats no sevis ir cilvēks, un ka viņa esamība, zināšanas, atziņas un spējas atkarīgas vienīgi no Dieva! 125

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...