Views
1 month ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

parādās nekādi

parādās nekādi hipokrātiski sindromi, šis slepenais līdzeklis ir pavisam noderīgs, bet ja no kāda mirušā sejas skatās visizveidotākais Hipokrāts, tad dvēsele ir aizbēgusi un tu mirušajā vari ieliet desmit tūkstoš tādas pudelītes, tad miesa tomēr nepakustēsies, bet gan te gulēs kā akmens vai nokaltis koks pavisam mirusi un nejutīga. Bet nu ej ar tavu īsti persisko papardes stāda eļļu un pārbaudi, kā es šeit daudzu liecinieku priekšā esmu teicis: ja šis mirušais, ap kuru jau pavisam viegli sāk atdalīties trūdu smaka, pēc tava piliena arī tikai pakustēsies, tajā acumirklī mans īpašums ir pilnīgi tavs!” 8] Pēc šī pavisam enerģiskā protesta no mana tēva puses, mazais rabīns gan ir nedaudz apmulsis, bet tomēr pieiet pie mirušā, atver viņam muti un parastā viena, divu līdz augstākais trīs pilienu vietā uz jau pavisam sastingušo mēli uzlej desmit pilienus. Pēc tam viņš mirušam muti atkal aizver unar lielu uzmanību gaida, līdz mirušais tomēr varbūt nedaudz pakustētos. Vienīgi paiet pusstunda un vēl pusstunda, sāk jau aust gaisma, un mirušais vēl nemaz negrasās pakustēties. 9] Nu mans tēvs mazajam rabīnam jautā, vai viņš vēl domājot, ka pēc viņa persiešu augu pilieniem mirušais sāks kustēties un varbūt arī runāt. Mazais saka: “Nogaidam vēl tikai vienu stundu; pagaidam līdz uzlec saule, un mirušais jau sāks kustēties; viņš arī runās!” 10] Smaidīdams tēvs vēlreiz saka: “Vienmēr uz priekšu! Man nekas nebūs pretī; pretēji, es labprāt upurēju savu mantu un īpašumu par šī vecā, man ļoti labi pazīstamā, Dievam padevīgā krietnā vīra dzīvības atkalatgūšanu! Un ja tu pret mani zaudē, tad es no tevis neprasu neko citu, ka lai tu tici patiesam Abrama, Izaka un Jēkaba Dievam un cilvēka dvēseles pilnīgai nemirstībai!” 12] Rabīns saka: “Jā, draugs, es to gribu un darīšu, bet es iepriekš redzu, ka tu šo darījumu ievērosi! Jo slepenībā es piederu saduķeju saprātīgai sektai, un savu priesterību vēlos nolādēt Āfrikas lielajā smilšu tuksnesī! Bet ja tu nopietnībā mani uzvarēsi, tad es būšu priecīgs ar ādu un matiematkal piederēt templim!” 13] Nu visi apklusa un lielām alkām gaidīja uz vacā Lācara atkalatdzīvošanās acumirkli. 136. Lācara gars dod liecību par Mesiju 1] (MATHAELS:) “Bet pa to laiku jaunais Lācars pienāk pie mana tēva un viņam jautā, vai rabīna slepenie pilieni nopietnībā tēvu nekad neatdzīvinātu. 2] Mans tēvs saka: “Mans labais draugs, man ir ļoti žēl, ka man kā ārstam un cilvēkam vajag tev apgalvot pilnāko patiesību! Ko nozīmē kādu cilvēku barot ar aklākām cerībām, no kurām nekad nevar parādīties kāda realitāte?! Bet tavam mierinājumam es tev varu teikt daudz ko labāku un tas pastāv tajā, ka es tev dodu un varu dot dzīvāko un pilnīgi patiesāko galvojumu, ka tavs tēvs dzīvo un pēc patiesības nekad nav miris!” 3] Jaunais Lācars skumji saka: “Paskaties uz cisām! Viņš nedzīvo un ir caur un caur miris!” 4] Tēvs teica: “Jā, tas pavisam noteikti, bet tas nebija tavs tēvs, bet gan tikai tava tēva miesas svārki. Bet mans dēls, kas ir pilnīgākais garu redzētājs, var tev pastāstīt kaut ko citu; ej un jautā viņam to, un tev būs liels prieks par to, ko viņš tev pavēstīs par šeit redzēto.” 5] Lācara dēls vērsās pie manis un man jautāja, ko es kā ārsta dēls varētu teikt viņa mierinājumam. Un es viņam sīki un ļoti detalizēti atstāstīju, ko visu es biju redzējis. Ap mani bija daudzas ausis, kas to noklausījās, bet nedaudzas tik ticīgas sirdis, kā te bija mūsu jaunajam Lācaram. Jo ilgāk es viņam stāstīju par maniem redzējumiem, jo līksmāka kļuva viņa seja, ko drīz pamanīja arī abas viņa māsas, kuras vēl bija maigākā sievišķā jaunībā, un viņam jautāja, kas tad tas būtu, kas viņu pēkšņi tik ļoti ielīksmoja. Lācars norādīja uz mani un tālak par to neko nerunāja. 6] Tad abas meitenes pienāca pie manisun man īsi un vienkārši jautāja, ko es brālim būtu teicis, ka skumjas viņu pēkšņi pameta, un viņš stāv tik līksms, itkā visā mājā nekad nebūtu noticis kas bēdīgs. Es tak arī viņām varētu to pastāstīt. 7] Bet toreiz es kļuvu nedaudz ļauns un teicu: “Ak, jums meitenēm pavisam nekaitē, ka jūs arī nedaudz skumstat! Es jums neko nesaku; īstā laikā jums jau to pateiks jūsu brālis Lācars!” 8] Pēc tam abas meitenītes man vairs neuzmācās viņām pateikt to, ko pateicu brālim. Bet viņas tomēr kļuva mazāk skumjas, un mans tēvs, tādēļ, ka saule pavisam purpura sarkana jau sāka lūkoties tieši virs horizonta, vērsās pie rabīna un teica: “Nu, draugs, kā tad ir ar persiešu paparžu eļļas pilieniem? Mirušais vēl vienmēr te guļ tik nekustīgs, kā vecs malkas gabals! Kā tad tas ir? Saule jau aust un viss ir kluss un pilns mirušākā miera! Kas vinnēja derības, es vai tu?!” 144

9] Rabīns teica: “Draugs, es nu padodos un gribu ticēt tam, kam tu ticu. Tu esi gudrs un daudz pieredzējis ārsts, kas bez pamata noteikti viegli kam netic. Ja arī es pamatu nesaprotu, tad tomēr es gribu ticēt, jo tu, kas tu pamatu noteikti zini, tam tici! Es šeit pieņemu autoritātes ticību un palieku pie tā, ko tu man esi teicis. To nozīmības pilnās darībās esi vinnējis un es esmu tavs gūsteknis!” 10] Mans tēvs teica: “Ne mans gūsteknis, bet gan brīvākais cilvēks Jehova vārdā!” 11] Pēc tam rabīns manam tēvam jautāja: “Draugs, ko man vajag darīt, lai pilnīgi iegūtu tavu draudzību?” 12] Mans tēvs teica: “Tev tā jau ir! Turpmāk tici, un caur ticību tu nāksi pareizā gaismā!” 13] Nu es pienācu pie tēva un teicu, ko es acumirklī redzēju. Proti, tas bijā kāds liels gars, kas ienāca istabā, pamāja man un teica, ka Lācara bērniem jābūt sagatavotiem, jo tēva gars nāks vēlreiz, svētīs viņus un dos lielu vēstījumu. Es tēvam arī teicu, ka viņam tiem trim tas jāpavēsta un tēvs to darīja. Lācara dēlam un viņa sešpadsmit gadus vecām meitām par to bija liels prieks. 14] Nevilkās ilgi, te istabāatkal ienāca nomirušā Lācara gars pilns debešķīga spožuma un visi trīs viņu ieraudzīja un varēja arī sadzirdēt viņa balsi. 15] Bet gaismas gars savam dēlam teica: “Tu esi pilngadīgs; esi savu jauno māsu patiess audžu tēvs! Neļauj savā sirdī iespiesties nekādām ļaunām domām; jo redzi, es dzīvoju un neesmu nomiris! Kas te notika, to Kungs tā gribēja. Viņš ir izraudzījis mūsu māju un šajā mājā tiks darīti visu brīnumu brīnumi. 16] Kā nabaga vecāku bērns Kungs uz šīs zemes jau staigā miesā. Viņš, tas Mūžīgais, tas Vissvētākais, jau ir uzsācis lielo atpestīšanas darbu. Viņš grib kļūt Tēvs visiem šīs zemes cilvēkiem, kam ir laba griba. Turpmāk šīs zemes cilvēkiem nav jābūt nekādam neredzamam, mūžam nepieejamam, bet gan pieejamam un arvien redzamam Tēvam. Un šis Dievs, kas radījis visu, ko te ietver mūžīgā bezgalība, nāks un ies šajā mājā. Tādēļ pasargājat savas sirdis no netīrumiem, lai šis nams kļūst cienīgs panest To, ko nespēj ieslēgt Debesis un zeme. 17] Tas, ka es dzīvoju, to jūs redzat; bet lūkojat, ka arī jūs dzīvojat kā es nu uz mūžību dzīvoju Dievā, manā un jūsu Tēvā! Bet ar to nu ņemat arī manu patieso tēva svētību, kuru es jums dodu vairs ne kā miesa, kas kā veci nonēsāti svārki tur gultā gaida atbrīvošanu caur tārpu žokļiem, bet gan kā pilnīgs gars no Dieva paradīzes, tīru garu valstībā! Turat Dieva baušļus un vienīgi Viņu slavējat un mīlat pār visu, un jūs jau uz šīs zemes iegūsiet lielāku ražu kā to ko es nu baudu gaišākā Dieva paradīzē. Lai Dievs tas Kungs ir ar jums, āmen!” 18] Pēc tam gars pazuda un tie trīs bērni kļuva tik priecīgi, ka es to pavisam nevarētu aprakstīt. 137. Vārda neturētājs gļēvais rabīns 1] (MATHAELS:) “Bet visi klātesošie brīnījās par vecā Lācara triju bērnu neaptverami pacilājošo līksmību. Izņemot mani un trīs Lācara bērnus neviens neko neredzēja, bet visiem klātesošiem tas tomēr ļoti uzkrita. Daži domāja, ka tiem trim vajadzēja būt redzējušiem ļoti nomierinošu vīziju. Daži farizeji, kas arī bija klāt, domāja, ka pārāk lielo skumju dēļ bērni esot kļuvuši traki; bet mazais rabīns domāja, ka mans tēvs kādā pavisam noslēpumainā veidā viņus ir apbūris. 2] Bet te es mazajam rabīnam uzbruku un skaļi teicu: “Cilvēk, vai tu neatceries, kādu solījumu tu devi manam godīgajam tēvam?! Kā tu spēj tā spriest par Dieva ārkārtējāko žēlastību?! Uzmanies, ka Jehova tevi acīm redzami nepārmāca! Jo tu neesi nekāds cilvēks, bet gan nožēlojams dzīvnieks.” 3] Nu, bet šie mani vārdi uz mazo rabīnu atstāja tādu iespaidu, ka viņš kļuva tikpat hipokrātiski bāls kā līķis gultā un sāka pie visas miesas drebēt. 4] Mans tēvs to pamanīja, piegāja un jautāja viņam, kas tad viņam nu noticis, ka viņš nu kļust tik līķa bāls. Bet mazais vīrs drebošā balsī viņam atstāstīja, ko visu ļaunu es viņam esmu atklājis. 5] Bet mans tēvs viņam teica: “Tev notiek pēc taisnības! Kādēļ tad tu nepaliec ticībā, ko tu man tik uzticami apsolīji?! Ar Dievu un Viņa gariem pavisam nav jādzen joki! Vai tu to saproti? Vai tu nu tici, kaut arī tikai uz cita autoritāti, kura pilnīgākā pieredze tak mūžam nekad nav apstrīdama, — vai tu paliec, kāds tu biji? 6] Kas tu esi, tas esi pilnīgi, vai nu viens eņģelis, vai viens velns! Bet tas sliktākais no sliktākā ir gribēt būt dubultbūtnei, vienā un tajā pašā personā eņģelim un velnam! Vai ne tā, tie abi nu atnākušie farizeji caur ienākšanu tev galvu ir padarījuši siltu un sirdi kvēlošu?! Tu nobijies un kā iepriekš saduķe- 145

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...