Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

5] Nu ejam vecā Lācara

5] Nu ejam vecā Lācara miršanas istabā! Tur tu neredzēji lidināmies nekādu tvaika stāvu, bet gan vairāk jau kāda cilvēka pilnīgu formu. Iemesls tam ir lielajā mīlestībā uz darbību, kas jau norāda uz pabeigtu iekšēju garīgu dzīvību, kurai nav nekādu baiļu no nākamās lielās darbības Debesu bezgalīgajā valstībā. Te nevar notikt dvēseles baiļi vibrācijas, un tātad tiem, kam ir retā spēja redzēt, dvēseliskā cilvēka forma jau tūlīt pēc pirmās iziešanas no miesas ieraugāma kā sakopota un pilnā mierā. 6] Mazā un ļoti tievā aukliņa starp dvēseli un viņas miesu vienmēr pavēsta visniecīgāko interesi par laicīgo un tātad pilnīgi vieglu un nesāpīgu šķiršanos no miesas. Bet līdzīga parādība virs dvēseles galvas pirmām kārtām pavēsta pašas dvēseles spēcīgo gribu, caur kuras ārkārtējāko darbību pēc Debesu kārtības tā parādās kā gaismas kolonna virs galvas, — kā kolonna atbilstoša nākamībai, un kā gaisma, kas vienmēr ir taisnīgas darbības produkts atbilstošs Dieva Debess dievišķai kārtībai, kāda gaisma vienmēr caurstrāvo un pilnīgi apgaismo dvēseles izpratnes spējas, lai griba nerīkotos akli, bet vienmēr pati redzoša. 7] Bet tā kā taisnīgas domas galvenokārt iziet tikai no sirds, kā arī tikai tajā arī ir meklējams mīlestības un gribas sēdeklis, tad brīvas dvēseles gribas gaisma, kas laicīgā dzīvē darbojas tikai apvienībā ar galvas prātu, tagad tiek saskatāma mīlestības, taisnīguma, pacietīabs un iecietības tērpa jostā ap brīvās dvēseles gurniem; bet galvas sega apliecina tīras gaismas no Debesīm jaunu velti, bet kas speciāli tomēr tiek dota klāt tikai tiem, kas jau uz zemes bijuši centīgi patiesā Debesu gudrībā un caur to tapuši par cilvēkiem pilniem mīlestības, gudrības un patiesa Debesu taisnīguma. Tāda galvas sega tad ir visu Debess pirmradīto eņģeļu gribas gudrības produkts, un pie tā, kas to nes uz savas galvas, ka nu viņš kā pilnīgi nobeigta un Dievam līdzīga būtn ir iesvaidīts visas Debess visā gudrībā un visā izpratnē. 8] Tāds arī zemes dzīves miesu caurstaigājis Debesu gars tad viens pats pazīst tik daudz, cik kopā visi pārējie pirmradītie eņģeļu gari, kuri vēl nav izgājuši miesas ceļu, jo tāda galvas sega, tāpat kā cilvēka dvēsele ir visu laicīgās inteliģences partikulu salikums, arī ir visu Debess gudrību salikums, kas tad notiekti izsaka bezgala daudz. 9] Es nu domāju, ka šo diezgan ārkārtējo parādību jūs visi nu būsit labi sapratuši. Bet ja kādam vēl ir kāds jautājums, nu, tad lai viņš jautā, un viņam jātiek dotai gaismai! Jo tiem, kas ir taisnīgi un labas gribas Debesis dod pareizu gaismu. Tālabad jautājiet bez kautrēšanās, ja jums vēl kas pietrūkst!” 140. Par muļķīgiem jautājumiem 1] KIRENIJS saka: “Kungs, mēs visi nevaram vien pietiekami Tev pateikties par šo bezgala lielo pamācību, kuru Tu mums visiem nu esi piešķīris un nu es jau saprotu bezgala daudz vairāk! Arī pie pēdējās parādības, kuru nu viceķēniņš Mathaels no sava bagātīgā krājuma mums vēlreiz deva mūsu labumam, men nekas nepalika neskaidrs; tikai tie divi vai trīs lielie un varenie eņģeļu gari, kas aizveda Lācaru, pēc viņu stāvokļa man vēl ir pilnīgi nezināmi! Varbūt mēs, mazākais, varētu uzzināt viņu ļoti svētos vārdus un varbūt vēl ko tuvāk par Lācara atgriešanos pamācīt bērnus? Notikums citādi bija ļoti ievērojams, kaut gan, atklāti sakot, es vēl ļoti labprāt vēlētos uzzināt, kā un kur apbedīta vecā Lācara miesa un kas itkā vēlāk noticis ar mazo rabīnu. Vēlams būtu arī tuvāks apgaismojums par slaveno papardes stāda eļļu. Vai Tu, ak Kungs, vēlētos mums par to pavēstīt ko sīkāk?” 2] ES saku: “Bet draugs, tās tak ir pavisam nenozīmīgas blakus lietas, kuru esamību mēs īstenībā pavisam nevaram pieņemt kā galvenai lietai pilnīgi nepieciešamu, tā ka tām ar to nav nekāda sakara un gandrīz nestāv nekādā savienībā! Kāda gan nozīme eņģeļu garu, kas nāca pretī Lācaram, tukšajiem vārdiem?! Kāda likumīga ceļošanas apliecība viņiem nav vajadzīga un pasaulīga aizstāvības tiesa arī nē. Kādam nolūkam tev tad kalpotu viņu vārdi?! Bet ja tev tas ir svarīgi, tad tie bija erceņģeļi Zuriels un Uriels un dziļā aizmugurē arī Mihaels Jāņa Kristītāja izskatā, par kuru Cinka mums daudz darīja zināmu. 3] Bet tur klātesoši bija vēl daudzi gari, kurus Mathaels nevarēja redzēt, jo viņi, kā vēl pavisam tīri un skaidrākie gari arī dvēseles acīm vairs nevar tikt redzēti, bet gan tikai sevī pašā tīrāko garu acīm, — spēja, kas toreiz Mathaelam vēl nekad nepiemita. Tad, kāda nozīme Lācara miesas apbedīšanai, kāda mazajam rabīnam un papardes stāda eļļai, kas gan, ja tā ir īsta, paceļ no stinguma krampjiem un māgā nonāvē tārpus, bet ja nav īsta, tad tā nedod arī nekādu rezultātu?! Tādēļ atstājam to, kas mums var noderēt maz vai arī nemaz un lūkojam savu izpratni un zināšanas pavairot tikai garīgās lietās. 4] Tādēļ no Mathaela redzētās garīgās sfēras jautājiet mīļāk pēc kaut kā garīga, nekā par lietām, kas garam var būt tikpat vienaldzīgas kā sniegs, kas tūkstots gadus pēc Ādama apklāja zemes neapdzīvotos 148

klajumus! Kas ir matērija, kā tā radās, pastāv un vēl top, jums jau rokām aptverami ir ticis paskaidrots, un tātad mums nu pirmām kārtām rūp tikai garīgas lietas. Ko arī cilvēkam līdz visas pasaules zināšanas un zinātnes, ja viņš līdz dziļākām dzīvības saknēm nepazīst pats sevi un proti savas dvēseliskās un garīgās dzīvības pastāvēšanas sfērā?! 5] Vai viņš jebkad varēs kļūt patiesi laimīgs, ja arī viņam pieder visi laicīgie labumi, ja viņam šad un tad vajadzēs jautāt un teikt: “Kas ar tevi notiks pēc nāves? Vai tu pats sevi apzinošs kaut kur tuprināsi dzīvot, vai arī ar tevi uz mūžību pavisam būs beigas?” Ja bailīgajam jautātājam nebūs nekāda pietiekama atbilde ne no kāda, kas ir vairāk pieredzējis, vai vēl mazāk no sava paša tumšā dzīvības kambara, kurā vēl nekad nav iespiedusies kāda garīgas patiesības gaisma, — kas tad? Vai tam nopietni jautājošam, citādi ļoti bagātam vīram, ies pie sirds viņa lielie dārgumi un bagātības? Pie tikai nelielas mīlestības uz dzīvību apziņas diezin vai! Jo kos tas cilvēkiem var līdzēt, ja viņš arī iegūtu visus zemes dārgumus, bet ja viņa dvēsele ciestu zaudējumu? 6] Tātad prom ar visu, ko var iznīcināt rūsa un kodes! Tikai kas ir gara, paliek mūžam nemainīgs, bet viss matērijai piederīgais bieži vēl ir padots neskaitāmām izmaiņām, līdz tas saniegs garīgu stāvokli. Tādēļ jautājiet par garīgo un dvēselisko, bet nekad par laicīgo!” 141. Dieva “dusmas” 1] Nedaudz apmuslis KIRENIJS saka: “Izņemot mani, Tev tak neviens par kaut ko nav jautājis, un liekas, ka Tu, kā Dievs, kā mans Tēvs un mans Uzturētājs tādēļ uz mani sadusmojies?!” 2] ES saku: “Bet kā tu spēj Mani tik ačgārni saprast?! Kā Es, ja Es tev visā nopietnībā un mūžam patiesi rādu, kas jūsu visu un katra cilvēka dzīvībai ir nepieciešamākais, varu būt uz tevi dusmīgs?! Redzi, cik ļoti īss vēl ir tava sprieduma spēks! Kad gan tas iegūs pareizu mēru?! Uz ko visas mīlestības tīrākā pirmmīlestība Dievā jebkad var kļūt dusmīga?! 3] Ja jūs lasāt par kādām Dieva dusmām, tad zem tā jums jāsaprot mūžam nepārtraukti vienādo un stipro Viņa gribas nopietnību; bet šī gribvas nopietnība Dievā tieši ir tas vistīrākais un visvarenākais mīlestības iekšējais kodols, no kura kā cālītis no olas ir izgājusi bezgalība un visi darbi tajā, — un tā tak mūžam ne uz vienu nevar kļūt dusmīga. Jeb vai kāds no jums gan domā, ka Dievs varētu dusmoties līdzīgi kādam dumjam cilvēkam?!” 4] Te pie Manis atkal pienāk vecais priekšnieks STAHANS un Man saka: “Kungs, piedod man, ja es šeit tieši par Dieva dusmām atļaušos kādu piezīmi. 5] Ja savienībā ar stingru ticību aplūko seno pasaules vēsturi, tad tomēr nevar pavisam noslēpt, ka pa laikam Dievs cilvēkiem, kas kļuvuši pārāk nevaldāmi, pavisam nepielūdzami stingrā veidā lika sajust Savas dusmas un Savu atriebību. 6] “Tās dusmas ir Manas un tā atriebība Mana!”, Kungs runā caur pravieša muti. Bet ka tas tā gan ir, pierāda Ādama izdzīšana no Paradīzes, grēku plūdi Noasa laikā, piekrišana, ka Noass nolād vienu savu dēlu; vēlāk punktā, kuru mēs šobrīd apbrīnojam kā Nāves jūru; Sodomas, Gomoras un desmit apkārtējo pilsētu bojā eja; vēl vēlāk Ēģiptes mocības un Izraelieši tuksnesī; tad, kā no Dieva pavēlēti slepkavīgākie kari pret filistriem, Babiloniešu verdzība un beidzot caur pagānu varu Dieva tautas pilnīga pakļaušana! 7] Kungs, kas nu šo Jehovas izturēšanos pret grēciniekiem, kas nav nekas cits, kā tieši mēs, cilvēki, tikai nedaudz uzmanīgi aplūko un iegaumē, tam tak neiespējami varēt atrast ko citu, kā Jehova īstas dusmas un pilnīgāko atriebību! 8] Protams, varētu teikt: Dievs ar pilnīgāko nopietnību ar piemērotu soda rīksti rokās tā audzina Savuscilvēkus un veselas lielas tautas! Bet belzieniem un sitieniem pavisam nav tāds izskats, itkā tie nāktu no mīlestības pilnākā Tēva rokas, bet gan te visur saskatāms pavisam šausmīgi drausmīgs, kaut arī zināmā veidā ļoti taisnīgs tiesnesis, uz dzīvību un nāvi un uz epidēmiju un uguni! 9] Tas ir mans uzskats, t.i., ja pasaules vēsture mums pavēsta pilnīgu patiesību; bet ja viss tas uzskaitītais skumjais ir tikai fikcija, tad tas, ko dēvē par Dieva dusmām un atriebību, tomēr var būt Viņa mūžīgās un tīrākās mīlestības kodols. Es to nu tikai tā izteicu, tā kā Tu, ak Kungs, iepriekš Pats pieminēji dusmas un atriebību! 10] Tas jau gan tomēr tā būs, kā Tu, ak Kungs, to pirmīt esi teicis, bet dīvaini tas vienmēr paliek, ka senos laikos, kad cilvēki nelabojās un nenožēloja grēkus, pasludinātām Dieva dusmām bez kādas saudzības ir sekojuši vismokošākie sodi kā lielā tā mazā un kā vispārīgā tā atsevišķā! Nu, kā tas savieno- 149

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates