Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

vam tik sevišķu

vam tik sevišķu pateicību, slavu un godu par šīs atraitnes un viņas kurlmēmās meitas glābšanu. Tālab šai balsij vajag zināt ko vairāk kā to, ko pat mans prāts nespēj aptvert. 12] Bet Tu, ak Kungs, jau tāpat zini, kas viss šajā miršanas notikumā mums paliek kā mīkla. Tādēļ es par visu vairs negribu uzstādīt kādu sevišķu jautājumu, te jau tāpat viss atstāstījums no sākuma līdz galam ir viens jautājums. Tādēļ Tu, ak Kungs, izskaidro labāk tūlīt visu, jo es te neko nesaprotu. Jau slimība pati par sevi bija ļoti mīklaina, nerunājot par parādībām miršanas laikā un pēc miršanas! Acīmredzamo dvēselisko zilo tvaiku pacelšanās virs visas mājas, dzīvnieki tajos, beidzot viena lielā balona sadalīšanās divos mazākos, kaitinošās žagatas, milzu ērgļi, to pārvēršanās bezragu govīs u.t.t., — īsi, te viss ir pasaka, kas pavisam un ne no viena nav ticama, ja to tūlīt izstāstītu! Ja Tu, ak Kungs, tātad visžēlīgi vēlies to izskaidrot, tad padari mums šo notikumu nedaudz caurredzamu; jo līdz šim starp to un mani karājas trīskārtēja Mozus sega!” 158. Inde minerālos, stādos, dzīvniekos un cilvēkos 1] ES teicu: “Vai šis notikums jums visiem ir vienādi neskaidrs?” 2] Visi to apstiprināja un lūdza izskaidrojumu. 3] Un ES visiem teicu: “Jūs tak tomēr esat lasījuši par čūskas bērniem un pie šī notikuma esat tik ļoti akli! Redzat, uz šīs zemes ir indīgi minerāli, indīgi stadi un arī tikpat indīgi zināmie dzīvnieki. Indīgie minerāli ir pavisam indīgi, tie indīgie stādi pa lielākai daļai indīgi un indīgie dzīvnieki attiecībā pret visu viņu būtību vismazāk indīgi. Bet jūs arī esat dzirdējuši, ka tīri šīs zemes cilvēku dvēseles ir minerālu, stādu un dzīvnieku dvēseļu konglomerāts. Tā ir lieta, kuru Es jums jau vairākas reizes esmu izskaidrojis, tikai Es tad esmu runājis vairāk vispārēji nekā speciāli un līdz šim arī neesmu parādījis nekādu sevišķu izņēmuma gadījumu, un nu Es jūs visus gribu ar to iepazīstināt. 4] Jūs pazīstat Dieva taisnīgo un patieso kārtību, bet pazīstat arī tās novirzes. Jūs varat par tām domāt, tās just un sajust. Bet ko varat jūs, to līdzīgi var arī Dievs; Viņš savu mūžīgo kārtību noteikti zina vislabāk un gaišāk, bet turklāt pazīst arī visus iespējamos un daždažādākos šīs kārtības pārkāpumus; Viņam tātad arī vajag būt spējīgam par tiem domāt, tos dziļi just un sajust. 5] Jā, Dievam radībā, kurai jākļūst brīvai un patstāvīgai un brīvi gribošai, sevišķi eņģeļos un šīs zemes cilvēkos, kā jūs zinat, vajag likt tieksmi pēc kārtībai pretējā, lai pēc tam minētiem pilnīgi apstiprinās patiesa, brīva, praktiska sevis pašnoteikšana. Bet no tā tomēr itkā skaidri izriet, ka iespējamā pretkārtība Dievam vajag būt tikpat zināma kā tā labā, patiesā un dzīvā kārtība. 6] Starp pienācīgām domām un sajūtām pretkārtības domas un sajūtas Dievā tāpat kā cilvēkos ir indīgi minerāli, indīgi stādi un indīgi dzīvnieki. Bet tā kā arī tie ir Dieva domas un Dieva sajūtas, tad tie nevar izzust, bet gan paliek arī uguns mēļu inteliģences pirmveidā, kas kā negatīvā sfērā radnieciskas var satverties un veidot īpašu būtņu virkni. 7] Īstenībā no šī pirmavota visvairāk radās visa materiālā un tiesātā radība. Bet tā kā tā arī ir aicināta gara radībai kalpot ne tikai kā pārbaudoša dzīvības inde, bet gan, pareizi pielietojot, kalpot arī kā dziedinošs dzīvības balzāms, tad arī tā ir kārtība, ka kārtībai pārāk pretējas pirmsubstances domas atdalās no kārtībai daudz mazāk pretējām un visās trijās redzamajās ārējās, materiālajās valstībās lietu dabā sastāda kādu jau minēto indīgo būtņu virkni. 8] Vispirms inde ir rupjākās matērijas minerālos, tad jau nedaudz mazāk indīga sastopama tai piemērotā stādu valstībā un jau padarīta maiga līdz niecīgam daudzumam zināmos zemāko sugu dzīvniekos ir bīstama labākai, tātad pozitīvākai arējai dzīvībai un zem zināmiem apstākļiem pat var ja arī ne sagandēt, tad tomēr ļoti ievainot arī iekšējo, pavisam pozitīvo, patieso dzīvību. 9] Nu, šo dvēseļu specifiku potenču indīgās būtnes kopā ar to inteliģences spējām beigās arī savienojas un no tām beigās arī top kāds stāvs, bet vienmēr tikai sieviešu kārtas, bet kas tad pavisam dabīgi nav bez kādas vēl pavisam sevišķi indīgas piedevas. Caur kaut kur izdarīto zināmo dzemdināšanas aktu caur piegulēšanu šīs dvēseles arī beigās stājas uz miesas ceļa. 159. Abu nomirušo sievu indīgā daba 1] (KUNGS:) “Ja kada tāda dvēsele reiz ir miesā dzīvojoša, tad viņas indi liek viņas pašas miesā un asinīs, bet kas dzīvības sfērā viņas dabas veselību tieši sevišķi neietekmē, jo tā jau pirmtapšanā ir 168

ierīkota. 2] Bet kādam no pozitīvas kārtības izgājušam cilvēkam tomēr nekad nav droši kādai šāda cilvēka personībai pārāk tuvoties, jo ja viņa kādai dvēselei tieši nekaitē, tad tomēr kaitē kādai tādas indes uzņemšanai nepiemērotai miesai. Un nu mēs jau stāvam pie mūsu atraitnes! 3] Viņas citādi pavisam labā un labā kārtībā pārgājusī dvēsele viņas garīgo pirmelementu ir nolikusi viņas miesas liesā un aknās, kas tur tik ilgi izturas pavisam mierīgi un tālāk nekaitīgi, cik ilgi persona caur kaut ko netiek kaislīgi satraukta; bet ja tāda patiesa indes persona ir tikusi satraukta, tad katram vīram ir pēdējais laiks katras tādas personas indes sfēru ātri atstāt. 4] Jo šī viņas miesā mājojošā inde ir nervu ēteriska veida un iespiežas personas ārējās dzīvības sfērā. Kas caur ieelpošanu vai caur ilgāku uzturēšanos tādā indes piesātinātā sfērā ar paša nervu ēteri ļoti viegli savienojas, tas miesīgi ir pazudis, sevišķi, ja viņš nepazīst pretindi. 5] Nu, pretinde, ja visi nervi jau nav pārāk saniknoti, gan būtu zināmais buljons; bet vienlaicīgi šiem dzīvniekiem kādā traukā vajadzētu tikt nosmacētiem olīveļļā un tad līdzās izdzertam buljonam visai miesai pavisam labi tikt ar čūskas eļļu norīvētai. Tikai caur to varētu tikt panākta pilnīga izdziedināšana, un tas tādēļ, ka nervos jau mājojošā inde tūlīt iziet no nerviem un pa daļai ar saviem pirmelementiem māgā vai ar tiem eļļā esošajiem savienojas un apvienojas, un caur to vairs atpakaļejoši neiedarbojas uz nerviem un tādēļ arī vairs nevar tiem kaitēt. 6] Kad tu, Mathael, kopā ar savu tēvu biji pie viņas ielūgts pirmo reizi, tad atraitne, slimodama caur viņas pašas indi, kuru grieķu ārsts viņai bija pārāk uzbudinājis, būtu toreiz tikpat labi varējusi nomirt kā vēlāk, jo tādas indes personas ārkārtīgi reti nomirst no kādas citas slimības nekā no paša indes. 7] Tev redzami kļuvušie zilie tvaiki, kuros apkārt peldēja tev tieši ne pārāk patīkamie dzīvnieki, bija indes ētera ārā iziešana un caur saviem iekšējiem iedzīvotājiem tas skaidri un gaiši rādīja, kāda gara produkts tas bija. 8] Kad tavs tēvs caur savu gudro daiļrunību atraitnes iekšienes ļoti satrauktās bailes ievērojami remdināja, ļaunais ēteris ievilkās atpakaļ nomierinātā liesā un aknās; bet pārpalikums palika žultī un māgā; četrās dienās no zināmā buljona tika beidzot pilnīgi uzņemts un caur dabīgo gaitu izvadīts ārā; pēc tam atraitne kļuva pilnīgi vesela. Bet balss, kas tev to līdzekli uzrādīja, nāca no kāda gara, kas bija atraitnes sarggars. 9] Bet kad tu ar tavu tēvu tur tiki pasaukts otro reizi, atraitnei bija lielas dusmas viņas kurlmēmās meitas dēļ, kura, neskatoties uz to, ka viņa bija kurlmēma, tomēr īsti spēcīgi sāka iemīlēties kādā diezgan draiskulīgā cilvēkā. Caur to atraitnes, kā arī līdzīga veida meitas inde tika pārāk dedzīgi satraukta; visos savas dzīvības nervos abas tika sadzeltas kā no tūkstots indīgām čūskām, un no šī momenta nekāda miesīga izdziedināšana vairs nebija iedomājama, — izņemot, protams, tas gan būtu bijis iespējams tikai caur Manu spēku. Bet lielā satraukuma dēļ abu dvēseles pilnīgi sadalījās, t.i., viņas sadalījās savos pirmelementos, un nepieciešami ieņemdamas kādu lielāku telpu, augstu un tālu izlauzās pat virs mājas, kurā gulēja abas mirstošās. 10] Kad bija sekojusi pilnīga atdalīšanās no miesas un pēc tālākas nomierināšanās pirmelementi dzīvības kamolā atkal sāka sevi pazīt kā vienotus, iepriekš viens otrā ieplūdušie kamoli, no kuriem lielākais ietvēra atraitnes dzīvības pirmelementus un mazākais meitas, drīz atšķīrās. Bet dzīvības pirmelementi, nu arvien vairāk nomierināti, arī vairāk viens otru pazina, saķērās un tev balonos tūlīt kļuva saskatāmi kā kādu augstāk stavošu dzīvnieku sugas. 11] Kad dzīvības kamolos, tāpat kā to iekšējā formā, atkal iestājās lielāks miers, tad dvēseļu pirmveidojumi atkal tuvāk pazina viens otru un pārgāja divās ērgļu mātītēs. Drīz tu ieraudzīji satraucam balonus, tie bija ārējās dzīvības gari, kas nu arī apvienojās ar abām dvēselēm. Kad tas tev redzamā un lietai atbilstošā veidā notika, tad tūlīt kļuva redzamas divas govis. Tas jau būtu tuvu cilvēkam, bet nu vēl trūkst kas pirmelementārisks. 12] To abu vīru dvēseles, kas iepriekš bija atraitnes vīri, to trūksošo pazina un pēc labas kārtības to atgādāja. Tad govju stāvos ienāca jauna dzīvība, viss tiek dzīts juku jukām, caur to rodas divi pilnīgi cilvēku stāvi. Tie no klātesošām vīru dvēselēm tiek ar mīlestību satverti un šī mīlestība tūlīt veido pareizu pirmvielu atbilstošam tērpam, un tā iepriekš tik ļoti izārdītās dvēseles atkal uz visiem laikiem top īsti cilvēka formas, apveltītas ar vajadzīgo izpratni — ko skaidri parāda gājiens pret rietumiem. 13] Bet pēdējā balss, ko tu pašās beigās dzirdēji un kas izteica pateicību, vēlreiz bija viena un tā paša sargeņģeļa, kas tev pirms diviem gadiem uzrādīja pareizo līdzekli tādas slimības dziedināšanai. Bet gars 169

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...