Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

agātīgu svētību!

agātīgu svētību! Tātad tev ar Erodiju nekas nav darāms un no tempļa neņem nekādu šķiršanas vēstuli, jo nekādu šķiršanas vēstuli Dievs nav noteicis. Bet cilvēku sirds daudzvedīgās cietsirdības dēļ Mozus kā cilvēks to darīja, izejot no sevis, bet ar to viņš nav darījis nekā laba, un Kungs šādu priekšrakstu nekad nav uzlūkojis ar laipnām acīm, par to tu vari būt pilnīgi drošs. Tādēļ turies tikai pie savas sievas un neļauj Erodijai nākt pie tevis! Dodi Cinkam (proti, man) pilnvaru, un viņš jau pratīs nokārtot, ka odze tev mājās vairs nenāk! Ja tu šim padomam sekosi, tad tu paliksi Jehovas draudzībā, bet ja nē — tu tiksi pazudināts un kļūsi Jehovas ienaidnieks!” 3] Erods to ņēma pie sirds un nolēma no Erodijas atturēties. Bet vecā čūska kopā ar jauno odzi darīja visu, lai Erodu apžilbinātu. Viņas zināja, kad viņš izgāja un uz kurieni, un Erodija, cik vien iespējams pievilcīgi izgreznojusies, vienmēr zināja viņu sastapt. Viņš ar viņu gan neko nedarīja, bet viņa sirdī tomēr arvien vairāk un vairāk sāka iekvēloties, tā ka beigās viņš pats sāka meklēt izdevību cik iespējams bieži sastapt skaisto Erodiju. 4] Kad beidzot tuvojās viņa dzimšanas diena, Erodija pielietoja visus līdzekļus, lai piedalītos lielajos svētkos. Bet pa to laiku tempļa kungi Erodijai apjautājās, cik tālu viņa būtu tikusi ar Erodu. Un viņa viņiem nevarēja teikt neko citu, ka par spīti visai viņas mākai un ļaunajiem paņēmieniem, viņa atrodas pilnīgi tajā pašā vietā; bet kas tur ir vainīgs, viņa tiko zina, kaut gan viņa pārāk skaidri redz, ka no Eroda labprāt tiek uzlūkota un pavisam slepeni viņš viņai arvien vairāk seko. 5] Kad templietis to uzzināja, viņš abām pavisam atklāti teica: “Pie tā nav vainīgs neviens cits, kā tas ūdens un kristīšanas pravietis, pie kura pēc padoma ir griezies Erods. Viņš pats viņu pie Jordanas sagūstīja, lai viņu pasargātu no mums; bet tas viņam tomēr neko nelīdzēs! Ūdens pravietim vajag krist un viņš kritīs! Jums un mums viņš ir bīstamākais piedauzības akmens. Ja tas neizdotos agrāk, tad tam tomēr vajadzēs notikt Eroda dzimšanas dienā! Par katru cenu cenšaties pravieti iznīcināt, un jūs Erodu varēsiet tīt ap pirkstu!” 6] Ar to abām sievām bija vairāk kā pietiekami skaidrs par viņu kārdināšanas neizdošanās cēloni. Abas nu apspriedās, kā varētu Jāni pazudināt, un nu jaunā man uzticēja savu noslēpumu un apsolīja daudz zelta un sudraba, ja es Jāni kādā labā veidā nonāvētu. Pavisam dabīgi, ka es uz to neļāvos pierunāties, bet tomēr izlikos, ka pamazām viņu plānam pievienotos. Bet to es darīju tikai tādēļ, lai jo noteiktāk uzzinātu visus ļaunos sātana plānus, kurus pret nabaga Jāni ir izperinājušas abas sievas un tempļa kungi. 7] Erods pie tam kasīja aiz auss un man teica: “Kā es kopš vairākām dienām zinu, tādas ir tās lietas; bet kas te nu darāms? Labākais vēl varētu būt tas, ka mēs vairāk noslēgtu brīvu pieeju pie Jāņa, atļaut pie viņa nākt tikai viņa zināmiem mācekļiem un katram svešam parādītu durvis. Jo ļoti labi var notikt, ka viena no abām sievām vai no tempļa uzpirkts slepkava mūsu Jānim sirdī iedur dunci — un tempļa ļaunums savu mērķi ir sasniedzis! Jo tieši man arī abas sievas ir no tempļa apstrādātas. Bet lai Jāni glābtu, es gribu, lai abām sievām un sevišķi Erodijai atļauts piekļūt pie manis un tādēļ ej un saki Erodijai, ka kopš šī brīža viņa var un drīkst mani apciemot! 8] Man kā kalpotājam vajadzēja paklausīt, lai gan pārāk skaidri sapratu, ka ar šo palīdzību Jānim būs slikti palīdzēts. No tā laika Erodija gandrīz katru dienu nāca Eroda mājā un kā neviena cita arvien vairāk prata iegūt viņa simpātiju. Melnie templieši to par daudz ātri uzzināja un viņi sievām iečukstēja ausī pret daudz zelta kādā pie kādas izdevības piespiest Erodu Jānim, kurš no tempļa bija novērsis tik daudzus cilvēkus, izdzēst viņa dzīvības gaismu. Vecā pie tempļa zvērēja to panākt un ātrāk nelikties mierā, līdz ūdens pravietis kritīs. Jaunā arī prata Erodu vienmēr aizkavēt apmeklēt Jāni un pie viņa meklēt jaunus padomus. Es kā kalpotājs neiedrošinājos Erodam atgādināt Jāņa vārdus, jo es pārāk labi zināju, kāds briesmonis viņš ir, ja viņa daba tiek sagrābta no kādas kaislības. 9] Un tā šī ļaunā lieta turpinājās līdz Eroda dzimšanas dienai. Tikai pāris dienas pirms Eroda dzimšanas dienas starp viņu un Erodiju vajadzēja būt kas atgadījies, citādi tās pāris dienas viņa noteikti nebūtu izpalikusi. Bet tieši šīs pāris dienas Eroda satraukto sirdi darīja pieejamāku Erodijai, un jo noteiktāks bija triumfs, kuru viņa dzimšanas dienā svinēja pār Erodu. 14. Eroda pavēle Jāņa apcietināšanai 1] (CINKA:) “Ka un kā viņa svinēja uzvaru pār mani un tūkstošiem, tas ir zināms. Bet tas jums visiem nebūs zināms, ka starp Jāņa mācekļiem izplatās teiksma, ka Jānis esot atkal augšāmcēlies, bet 16

devies uz Galijeju un atkal darot savu darbu tur, kur viņš sākotnēji sāka to darīt. Tādu teiksmutad dzirdēja arī Erods un viņa Erodija, kura kopš Jāņa nāves kopā ar veco pūķveidīgo māti sāka pavisam sevišķi vārgt. Tas Eroda un Erodijas sirdis pildīja ar lielām bailēm un ļoti baigām nojautām, un tādēļ Erods mani, kā nonāvētā uzticamu draugu, sūtīju, lai atvedu viņu atkal pie Eroda, lai Erods varētu atlīdzināt lielo pārestību, ko viņš ir nodarījis Jānim. Arī Erodija nu apraud to stundu, kurā piekāpās savai ļaunajai mātei, un nu arī vēlētos ar apvainoto Jāni izlīgt. 2] Bet es labi sapratu, ka Jānis nekad nav augšāmcēlies; bet no Jāņa mutes pats dzirdēju, ka Galilejā esot cēlies liels pravietis, kura kurpju saites viņš nav cienīgs atraisīt. Es to teicu Erodam un viņš teica: “Tad tomēr dodies turp un atved man to, par kuru Jānis runāja ar tik lielu cieņu; jo varbūt arī viņš var mums palīdzēt!” Bet es viņam arī teicu, ko es par lielo previeti esmu dzirdējis, proti ka viņš savas mācības apstiprinājumam veic lielas zīmes. Es viņam teicu, ka Galilejas pravietis pamodina mirušos, pārvieto kalnus, pavēl vētrai un dara vēl līdzīgas nedzirdētas lietas. Tālāk es Erodam teicu, ka pret šāda pravieša varu es spētu panākt maz vai neko, tādēļ, ka viņš ar vienu domu varētu nonāvēt tūkstošus. Bet Erods un Erodija tādēļ no viņu vēlmes neatteicās un Erods tikai teica: “300 smagus sudraba grašus tam, kas man viņu atved!”, piemetinot: Ja nebūtu iespējams viņu atvest dzīvu, tad viņš viņu tomēr grib redzēt mirušu! 3] Es pavisam drošsirdīgi viņam atbildēju teikdams: “Ja viņš negrib nākt labprātīgi, tad mēs velti dodamies ceļā. Jo pirms mēs viņu nonāvējam, mēs jau vairs nedzīvojam, un tā kā viņš zina cilvēka slēptākās domas un arī viņa nodomus, tad viņš mūs nonāvēs jau pirms mēs viņu tiko ieraudzīsim! Bet ja viss ir tā, tad es patiesi nesaprotu, kādēļ mums pēc viņa jādodas ceļā?!” — Tad viņš teica: “Es tā gribu, un mana griba ir laba; ja pravietis ir labs, tad viņš manu labo gribu arī atzīs kā labu un nāks pie manis. To, ka es ar viņu nedarīšu tā, kā savā aklumā darīju ar Jāni, pierāda manas asaras labā Jāņa dēļ! Ejat un izpildat manu gribu!” 4] Tikai pēc tam mēs gājām un tādēļ esam šeit — līdz šim vēl pilnīgi bez panākumiem, kaut gan mēs ar vienmēr vienādu nodomu staigājam pa Galileju jau gandrīz 9 nedēļas! Pa šo laiku es jau vairākas reizes pie Eroda nosūtīju sūtņus un viņam skaidri attēloju mūsu veltīgās pūles, vienīgi tas neko nelīdz! Viņš no citiem avotiem zina, ka vai nu augšāmcēlies Jānis vai lielais pravietis uzturoties Galilejā un darot lielas zīmes. Tādēļ mums jāpieliek visas pūles, lai viņu notvertu. Katru remdenību no mūsu puses viņš pratīs visstingri sodīt! 5] Un tā mūsu sirojumā nu arī esam nonākuši šeit, tādēļ, ka mēs dzirdējām, ka pie Cezarejas Filipos jābūt notikušām lielām zīmēm. Bet šeit mēs īstenībā neatrodam nekā cita, kā pilnīgi izdegušu pilsētu, caur vakardienas lielo vētru izpostītu apvidu un nu jūs, stingrākos romiešus! 6] Parūpējieties par mums un atbrīvojiet no tā nelgas, kuram viņa niknumā nevar uzticēties, un mēs jums būsim pateicīgi, par to jūs varat būt pilnīgi droši. Tas, ko es nu jums esmu pavēstījis, ir pilnīgākā taisnība; jūs nu sīki zināt, kā tās lietas stāv. Nu rīkojieties pēc tiesas un taisnības! Ja jūs romieši reiz esat pilnīgi mūsu kungi, tad Erods uz mums vairs neattiecas! Bet mēs būsim gatavi jums kalpot tūkstots reiz uzticamāk, nekā vecajam nelgam un briesmonim! Jo pie mums tomēr vēl saskatāms kas cilvēcisks, kamēr Erods, ja viņš tiek pārņemts no sava niknuma, ir necilvēks.” 15. Eroda mīklainā romiešu pilnvara 1] KIRENIJS saka: “Ko jūs vēlaties, tam jums jānotiek, jo ar tavu aprakstu par Erodu es esmu pilnīgi apmierināts un nu zinu, ko es ar viņu darīšu. Bet saki man vēl, vai tas ar viņa firsta pilnvaru ir tā, kā tu to man iepriekš aprakstīji! Vai tu zem tā gan neesi redzējis parakstītu manu vārdu un vai tev ir bijusi kāda izdevība varēt tajā dokumentā ieskatīties? Esi patiess un dod man pavisam precīzas ziņas!” 2] CINKA saka: “Nekas vieglāk, kā tas, tādēļ, ka es kā rakstu pratējs un pārvaldīdams tās trīs valodas, šo pašu dokumentu esmu pārrakstījis jau pie piecdesmit reizes, un Erods tos par 10 sudraba grašiem zemes pārvaldniekam vienmēr lika apliecināt kā oriģinālam atbilstošus. Tavu vārdu es gan neredzēju, bet gan tagad valdošā ķeizara. — Vairāk es tev gan neko nemāku teikt.: 3] KIRENIJS saka: “Tā tad acīmredzami ir kāda jauna pilnvara, kas skan pavisam citādi, kā tā, kuru es pats esmu parakstījis! Vai tu man varbūt varētu pateikt vēl to, ap kādu laiku Erods no Romas izdaudzināto pilnvaru ieguva?” 4] CINKA saka: “Nekas vieglāk kā tas! Šo pilnvaru viņš saņēma jau iepriekšējā gadā, ko es jo precī- 17

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5 and 6: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 7 and 8: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 9 and 10: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 11 and 12: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 13 and 14: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 15: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 19 and 20: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 21 and 22: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 23 and 24: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 25 and 26: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 27 and 28: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 29 and 30: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 31 and 32: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 33 and 34: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 35 and 36: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58: mitreiz simtstūkstoš saules, pat
 • Page 59 and 60: tam var atnest šāds pilnīgs cilv
 • Page 61 and 62: u elements. 12] Draugs, ja kāds gr
 • Page 63 and 64: un tā savas nožēlojamās dienas
 • Page 65 and 66: Es domāju, ka te pietiekami tika p
 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...