Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

saprata lielās

saprata lielās grūtības, kas bija nepieciešams tam, lai no kādas īstas pretkārtības izveidotu pareizu un Debesu kārtību, jo arī te ar nedaudz indes ļoti daudz balzāma var padarīt par indi, bet ar nedaudz balzāma daudz indes gandrīz neiespējami padarīt par dziedinošu balzāmu. Vienīgi tikai pie Dieva viss ir iespējams un tādēļ sargeņģeļa pēdējais pateicības sauciens Dievam tam Kungam! 14] Vai jūs to visu nu labi saprotat? Kuram kaut kur vēl kaut kas ir tumšs, tas lai jautā un viņam tam jākļūst gaišam!” 160. Kirenija pārdomas par laicīgo dvēseļu attīstības kārtību 1] KIRENIJS saka: “Kungs, Tu vienīgi gudrais un taisnīgais, kas te attiecas uz šo notikumu, tad tas man nu ir pilnīgi skaidrs, jo es redzu šo no Tevis izdejošo patiesi dievišķi mākslīgo struktūru dabīgo attīstības gaitu; es redzu Tavu mūžīgo kārtību un redzu, ka tikai šajā kārtībā Tev ir iespējamas visas lietas. Bet to starpā tikai viens man nu nopietnībā paliek nedaudz tumšs un es te varu domāt, kā gribu, bet man tajā tomēr nekļūst gaišāks! 2] Proti, es tieši to vēl vienmēr nevaru aptvert, kādēļ tad mūsu cilvēciskām dvēselēm, pirms viņas pāriet pilnīgi inteliģentā cilvēciskā formā, vajag iepriekš pavisam sadalītām eksistēt tūkstots reiz tūkstots stādos, jā, pat minerālos un vairāk kā vēlreiz tik daudzos dzīvniekos. Pirms viņa tad kļūst pilnīga cilvēka dvēsele, viņai caur zibeni un lietu — un kas zina, vēl no kā — iepriekš vajag tikt no akmeņiem zināmā mērā izdzirkstaļotām un beigās aizplūdinātām?! Pēc tam šī dvēseļu ceļojumu un dvēseļu kopā saķeršanas vēsture pietiekami garlaicīgi iet cauri visai stādu un dzīvnieku valstij, un beigas vēl vajag būt tam godam, kā spēcīgai topošai dvēselei tikt nokautai, mazākais, divdesmit vēršos un līdzās vēl varbūt simts aitās, teļos un ēzeļos?! Mēs, romieši, to dēvējam par Doctrina dura (cietsirdīgā mācība — izd.). 3] Vai tad Dievam nebūtu iespējam tūlīt radīt pilnīgu cilvēka dvēseli un tad to ietērpt ar miesu un asinīm? Kādam nolūkam tad kāds tik garlaicīgs progress? Te uzlūkojam mūsu Rafaelu! Kā gan viņam vēl trūkst no pilnīgākās dzīvības?! Kas mēs, kopā salipinātas dvēseles, esam pret viņu!? Vai viņam mazākā pirkstiņā nav vairāk varas un gudrības, kā mums visā leģionveidā kopā saliktā miesā?! Es nevēlētos redzēt tūkstots drosmīgāko karotāju bojā eju; viņš vienā acumirklī visus samaltu putekļos! To es saucu par dzīvības pilnību! Ja tas no Tevis var tikt piešķirts vienam, kādēļ tad ne kāda cilvēka dvēselei?! Jeb vai arī viņa dvēselei iepriekš vajag iziet tik daudz ceļojumu caur kas zin cik neskaitāmi daudzām pakāpēm? Tā, ak Kungs, ir mana nakts puse! Dod arī šeit pareizu gaismu un turpmāk es noteikti vairs negribu Tevi apgrūtināt ar tik dumjiem jautājumiem. 4] Jūsu Mozū gan ir teikts: “Un Dievs tas Kungs cilvēku radīja no zemes pikas un viņa nāsī iepūta dzīvu dvašu. Un tā cilvēks kļuva dzīva dvēsele.” Pēc šiem, protams, ļoti tumšajiem vārdiem — ja tos ņem, kā tie burtiski skan — Tu kā Dievs tad cilvkam caur viņa nāsīm tā būtu iepūtis kādu jau pilnīgu dvēseli. Bet te jau tas viens tikpat tumšs kā tas otrs. Tādēļ es lūdzu tevi tikai kā ne kā mums visiem iedot kādu gaismiņu.” 5] ES saku: “Jā, Mans mīļais draugs Kirenij, ja šur un tur tevi jau pa laikam sāk pamest atmiņa, te Es neesmu vainīgs; jo to, ko tu nu vēlies zināt, Es jums jau sen esmu vispusēji izskaidrojis! Tu to tikai esi piemirsis. Es nedaudz pamodināšu tavu atmiņu, un tad tev jau viss kļūs īsti gaišs!” 6] KIRENIJS saka: “Jā, jā, Kungs, Tev jau vienmēr ir taisnība! Nu es jau esmu pilnīgā skaidrībā; uz šī kalna un šajā naktī mums uz mata viss ir ticis skaidri izskaidrots, kad caur zināmās uguns lodes mistisko gaismu mēs visi ugunīgu mēļu un mēlīšu veidā savā priekšā redzējām lidināmies visu tapšanu un pat Tavu domu un ideju izpausmes, to bezgalīgāko daudzveidību, un pat mūsu pašu domas! Jā, jā, to visu mēs ne tikai jau dzirdējām, bet arī pilnīgi redzējām! 161. Kirenijs kritizē Mozus Radīšanas stāstu 1] (KIRENIJS:) “Bet, neskatoties uz to visu, ar Mozu es vēl nevaru tā īsti iedraudzēties. Tajā vajag būt daudz kam ārkārtīgi lielam un patiesam, bet kurš, izņemot Tevi, saprot to, ko viņš ir uzrakstījis? 2] Sevišķi neskaidrs ir viņa Radīšanas stāsts! Vienreiz teikts: “Darīsim cilvēkus pēc Mūsu vaiga, pēc Mūsu līdzības, ka viņi valad pār zivīm jūrā un pār putniem zem debess, un pār lopiem un pār visu zemi un pār visiem tās tārpiem, kas lien pa zemi. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava vaiga, pēc Dieva vaiga Viņš to radīja un radīja to vīrieti un sievieti. Un Dievs viņus svētīja un viņiem teica: “Augļojieties un 170

vairojieties un piepildiet zemi un pārvaldiet to, un valdiet pār zivīm jūrā, pār putniem zem debess un pār visiem dzīvniekiem, kas rāpo pa zemi!” Un Dievs teica: “Raugiet, Es te jums esmu devis visādu zāli, kas apsēklo visu zemi, un visādus augļu kokus, kam sevī ir augļi, jūsu ēdienam un visiem zvēriem uz zemes un visiem putniem zem debess un visiem tārpiem, kas te dzīvo uz zemes, lai viņi ēd visādas zaļas zāles!” Un tā notika. Un Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija radījis, un raugi, tas viss bija ļoti labi! Un no vakara un rīta tapa tā sestā diena.” 3] Ar šo tekstu Radīšanas vēsture nu būtu jāuzskata kā nobeigta, vienīgi tas ne tuvu tā nav! Pēc tam, kad Dievs tas Kungs itin visur uzlūkoja Savu darbu un visu atrada par ļoti labu, Mozus no māla vai no kādas zemes pikas Dievam atkal liek formēt pirmo cilvēku un caur nāsīm viņam iepūst dvēseli, un cilvēks te būtu kā pilnīgi pabeigts; tikai šķiet, ka Dievs ir piemirsis, ka arī cilvēkam būs vajadzīga kāda sieviņa! 4] Iepriekšējā tekstā gan teikts: “Un Dievs radīja vienu vīriņu un vienu jaunkundzi”, bet pēc tam, šeit, Mozus Ādamam ilgi liek būt vienam un tikai tad dziļā miegā no viņa ribas Dievam liek radīt vai iztaisīt pirmo sievu! Nu, kas to saprātīgi un ar dziļu jēgu var apvienot, tas acīmredzami saprot vairāk, nekā es! 5] Pēc pirmā teksta Dievs tūlīt pavēsta par Ādamu un Ievu un ka viņiem jāpārvalda visa zeme un visa radība virs tās. Viņš viņus tūlīt svētī, jo ir teikts: “Un Dievs viņus svētīja.” Un tātad iepriekš Viņam arī vajadzēja būt svētījušam visu zemi un tās radību uz tās; jo stāv rakstīts, ka Pats Dievs visu, ko Viņš bija radījis, atrada par ļoti labu. Bet ko Pats Dievs atrod par ļoti labu, tam tak kā caur Visaugstākā Dieva labpatiku neiespējami būt citādam kā no Dieva arī ļoti svētītam! 6] Tātad iepriekšējā tekstā visa zeme un pirmais cilvēku pāris parādās kā augstākā mērā svētīts! Bet vēlākā tekstā viss tūlīt pieņem pavisam citu izskatu: Zemei ir tikai viens apdzīvojams dārzs, kam protams, vajadzēja būt skaisti lielam, tādēļ, ka tikai tā vidū iztecēja četras no Āzijas lielākajām upēm. Tad pirmais vīrs no Dieva tika darināts vienīgi no māliem un pēc tam caur deguna caurumiem viņam tika iepūsta dzīva dvēsele. Viņš redzēja un nosauca kokus un zāli, zivis jūrā, putnus zem debess un visus dzīvniekus, kas visapkārt rāpo un staigā uz zemes. 7] Insektus, mušas, bites, lapsenes, siseņus, tauriņus un vēl daudzus citus mazus gaisa apdzīvotājus, kurus tak nevar dēvēt par tārpiem, Mozus tikpat labi pavisam aizmirsa, kā izņemot zivis, tos neskaitāmos jūras apdzīvotājus. Jo gaisā kā zem debess viņš runā tikai par putniem un jūrā tikai par zivīm. Tas arī ir nedaudz dīvaini! 8] Bet atstājam vēl to, jo zem jēdziena “putns” vispārējā nozīmē beigās var saprast visu, kas tad apdzīvo gaisu, un zem vispārējā jēdziena “zivs” visu radību, kas tad mājo ūdenī. Bet vai Mozus savu uzstādīto jēdzienu arī izplēta tik plaši, kā tas viņa pareizai izpratnei būtu nepieciešams, to gan es nekādā gadījumā nevarētu apgalvot! 9] Bet lai nu ir kā ir, ar to vēl vienmēr varētu vienoties; bet ka iepriekšējā tekstā sestā radīšanas dienā tūlīt pēc Dieva izsauciena: “Darīsim cilvēku pēc Dieva vaiga!”, viņš no Dieva liek tapt vienam vīriņam un vienai jaunkundzei, bet vēlākā tekstā tas vīriņš jau ilgi iepriekš ir veidots no māliem, bet jaunkundze daudz vēlāk no vīriņa ribas, visa zeme šķiet daudz mazāk svētīta, par šī pirmā cilvēku pāra svētīšanu nav ne runa, pretēji, piedraudot ar nāves sodu un zemes nolādēšanu viņiem tiek aizliegts ēst augļus no kāda zināma koka un kā tas velāk pēc šīs pavēles pārkāpšanas arī teikts, ka zeme nopietnībā tika nolādēta un nesīs tikai ērkškus un dadžus un līdzās tam, ka viņam vajag mirt, un ka maizi sev nopelnīt sviedriem vaigā, — ja te no kādas svētības, kuru Mozus piemin iepriekšējā tekstā, tāpat no tur pieminētā augstākā apmierinājuma par Dieva paveikto darbu, vairs nav atklājamas ne mazākās pēdas! Ja Tu, mūsu visdievišķīgākais Draugs, tā tak arī itkā ir cietsirdīga mācība un pat pie labākās gribas tajā nevar orientēties. 10] Atklāti sakot: Kas Tu, ak Kungs, esi un ko Tu māci, tam es ticu vairāk kā klints stipri; bet ar diezgan stipri apjukušo Mozu liec man mieru! Ja Tev tas ir iespējams, man par to dot kādu gaismu, tad man tas ir labi, bet ja tas pēc Tavas kārtības pagaidām nav vēlams, nu, tad mazākais man tas ļoti maz vai nemaz nav svarīgi! Man un mums visiem no Tevis ir pilnīga gaisma un tādēļ viegli varam iztikt bez Mozus viltus gaismas. Ko mums līdz kāda mācība, kuru mēs nevaram saprast tās pirmpatiesībā? Labāk viens saprotami pamācošs vārds, nekā desmit tūkstots vārdu, kurus neviens nesaprot!” 162. Ādama un Ievas radīšana 171

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...