Views
1 month ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

vienīgais, kas tev dod

vienīgais, kas tev dod atslēgu un palīdz gara un Rakstu izpratnei, ir tava paša, no Manis un Manas mācības atkalatdzimušais gars. Cik ilgi tu garā neesi atkalatdzimis, nekādi likumi tev neko nelīdz; bet ja tu reiz tas esi, tad tev nekādi likumi vairs nav vajadzīgi, jo tavs modinātais gars ļoti viegli un ātri atradīs tam līdzīgo arī bez kādiem vispārējiem likumiem. 2] Bet ja tu labāk, kā tas bija līdz šim, gribi atpvert, mazākais, Rakstu dabīgo nozīmi, tad tev ļoti vajag iepazīties ar illerieru (Illyrier) valodu, kurai te ir pareizu skaņu lielākā līdzība ar senēģiptiešu valodu, un tā ir gandrīz vienāda ar pirmebreju valodu. Bez valodas zināšanām tu Mozus rakstus nekad pavisam pareizi nelasīsi un tādēļ arī pat tekstu pareizi nesapratīsi. Bet ja tu nesaproti jau tajā sastopamās laicīgās ainas, kā tev pat ar daudz tūkstots likumiem un pamācībām varētu iet ar tajā paslēptā garīgā izpratni? 3] Tagadējā jūdu valoda pret kādreizējo, kurā runāja Ābrams, Noass un pat Ādams, ir kļuvusi gandrīz jau pavisam sveša. Bet ticībā un mīlestībā paliec Manī, tad pareiza izpratne tev jau pati no sevis tiks piedota klāt un tas pavisam ne pārāk ilgā laikā! Bet vispār tev tas nekaitēs, ja tu vairākkārt lasi rakstus; jo caur to tava dvēsele tiks uzturēta meklējošā un domājošā darbībā. — Vai tu ar šo Manu paskaidrojumu esi apmierināts?” 4] KORNELIJS saka: “Katrā ziņā, Kungs un Meistar! Taisnīga un uz droša pamata esoša cerība ir vairāk vērta nekā cerētā pilnīga saņemšana. Un tā es esmu priecīgs par to, kas man no Tevis ir. Pieņem par to manas sirds siltāko pateicību!” 5] Kad mūsu Kornelijs ar to tika apmierināts, pie manis tūlīt pienāca bijušais virsnieks, vecais STA- HANS un teica: “Kungs un Meistar, tas ko mēs visi no Tavas mutes nu esam dzirdējuši, ir Mācība, kuru mēs jau tagad gan saprotam, bet vai to sapratīs arī kāds cits, ja mēs viņam to pavēstam? Ko visu mēs esam pieredzējuši, dzirdējuši un redzējuši, lai mēs to arī spējam saprast; bet tie, kuriem mums tā arī jādara zināma, tie iepriekš neko vēl nav pieredzējuši, dzirdējuši un redzējuši. Kā viņi to derīgi atvers?” 6] ES saku: “Draugs, kur tad bija tavas ausis, kad Es tūlīt sākumā teicu un pat jums visiem pavēlēju, ka to, ko visu jūs šajā naktī redzētu un piedzīvotu, nevienam cilvēkam neizpaust?! Visas pasaules priekšā ats lai paliek apslēpts! Kas garā patiesi būs atkalatdzimis, tam jau tāpat viss kļūs skaidrs, bet kas nocietinās savā pasaules ārišķībā, tam, ja viņš to uzzinātu, kā kādai muļķībai vajadzētu viņu ļoti sadusmot. Tādēļ ir labāk, ja pasaule par to neko neuzzina, bet jūsu spēcinājuma dēļ jums nepieciešams saprast Dieva Valstības noslēpumus, un tas ir pietiekami visai pasaulei! 7] Kas jums Manā Vārdā mācāms, to jūs pa lielākai daļai jau zināt; viss pārējais ir svētība jums, kas jūs vairāk vai mazāk esat izraudzīti par tautas skolotājiem, lai jūs paši nešaubīgi ticat, ka Es kopš mūžības vienīgais esmu Kungs un Meistars. Jo, ja jums ir īsta un nemainīgi stipra ticība, tad jums arī būs viegli savos mācekļos atmodināt stingru un dzīvi ticību caur to, ka vispirms jūs visiem rādat jūsu pašu ticības stiprumu. Bet lai jūs to varat parādīt visā tās spēkā, bija nepieciešams, ka vispirms jūs pazīstat Mani, ka Es esmu izgājis no Tēva, lai jums visiem jūsu miesā rādītu dzīvības ceļu. 8] Ja tu, Stahan, cerams, to nu esi aptvēris, tad tu nu gan arī zināsi, kas jums visiem, kad jūs no Manis tiksiet sūtīti, īstā laikā ļaudīm sprediķojams. Mīliet Dievu, jūsu mūžīgo Tēvu, pār visu un savu tuvāko kā sevi pašu un turat baušļus, ko caur Mozu Dievs ir devis visiem cilvēkiem,tad jums jau ir kopā Mana Mācība, kas jums ļaudīm sprediķojama; vairāk Man nav vajadzīgs. 9] Bet viss cits, ko jūs šeit uzzināt, ka Es tev to atkārtoti esmu izskaidrojis, attiecas uz jums. Nu tu, cerams, zini, kas tev visā nākotnē darāms un ievērojams, un tādēļ vēlreiz vari doties uz savi vietu.” 10] Bet pieceļas ķēniņš Omrans un Man jautā, teikdams: “Kungs, Meistar un Dievs! Tu gan zini, kādēļ es uzsāku ceļojumu! Ko es meklēju, to es arī esmu atradis. Man šis atradums dara ārkārtīgi labu, bet tas noteikti katram darīs labu, kas, līdzīgi man, to atradīs. Bet bez mācības neviens to nevar atrast! Tādēļ ir jautājums, kam tad jāmāca, un kas tam piederas, lai spētu būt tautas skolotājs! Vai skolotājiem kā sūtņiem jāceļo no vietas uz vietu un jādodas no vienas valsts uz otru, jeb vai varbūt būtu labāk ierīkot atklātas skolas, tās apgādāt ar derīgiem skolotājiem un ar likumu pavēlēt cilvēcei šīs skolas apmeklēt? Kungs un Meistar un Dievs, es lūdzu Tevi visžēlīgi man par to dot kādu instrukciju, jo es gribu un darīšu visu, ko Tu gribi un vēlies, kas man jādara!” 165. Patiesie Evaņģēlija skolotāji 1] ES saku: “Man patīk tava patiesi nopietni labā griba; bet arī tava atmiņa ir kļuvusi nedaudz īsa, — jo es tev par to, un sevišķi Mathaelam kā tavam znotam, jau esmu devis pietiekamākās pamācības. Ne- 174

daudz pārdomā, un tu to jau atradīsi. Vispār pats par sevi saprotams, ka tam, kas grib vest aklo, pašam vajag redzēt, ja kopā ar to negrib iekrist kādā grāvī. Tu brālim nevari teikt: “Nāc, lai es tev no acs izvelku skabargu!”, ja tavā acī varbūt atrodas pat vesels baļķis. 2] Tātad patiesam skolotājam vajag būt brīvam no trūkumiem, kas viņam varētu būt traucējoši viņa amata pārvaldīšanai; jo nekāds skolotājs te ir labāk nekā kāds nepilnīgs! Tādēļ, ka Es jūs izglītoju par skolotājiem, tāpēc Es jums arī tik daudz un nedzirdtu rādu un izskaidroju; bet tātad katram pilnīgam skolotājam vispirms vajag tikt no Dieva pamācītam, tāpat kā arī jūs nu tiekat no Dieva pamācīti. Tēvam Debesīs vajag viņu audzināt, citādi viņš nenonāk pie patiesības visā tās gaismas dziļumā; bet kas tajā nenāk un caur to pats nekļūst gaisma, kā tad viņam jābūt iespējams apgaismot sava tuvākā nakti? 3] Kam jāapgaismo nakts un tā jāpārvērš dienā, tam, līdzīgi saulei, pašam vajag būt gaismai, kas nu tuvojas ausmai. Bet ja saule būtu tumša un melna kā ogle, vai tā zemes nakti gan pārvērstu gaišākā dienā? Es domāju, ka tā nakti tad padarītu vēl melnāku un bez gaismas, kā iepriekš nakts pati sevī jau bija. 4] Tādēļ kāds skolotājs, kas par skolotāju nav audzināts no Dieva, ir sliktāks, nekā nekāds skolotājs! Jo tāds tumšs skolotājs nav nekas cits, kā maiss sliktāko sēklas graudu, no kura no dabas garīgi vienmēr un nepieciešami cilvēku trūcīgās dzīvības vagās tiek izkaisītas visas tumšākās māņticības nezāles. 5] Ja tu taviem ļaudīm gribi mācīt lasīt, rakstīt un rēķināt, tad tu vari pieņemt piemērotus skolotājus un skolas mājās likt to bērniem iemācīt; bet Manu Evaņģēliju derīgi un svētīgi citiem cilvēkiem var un drīkst sludināt tikai tie, kuriem pilnā mērā piemīt tieši tās īpašības, kuras kā šim amatam nepieciešamas Es iepriekš skaidri esmu pateicis. 6] Bet tam nav vajadzīgas nekādas speciālas skolas mājas, bet gan īsts Debesu sūtnis iet no draudzes uz draudzi un saka: “Lai miers ir ar jums; Dieva Valstība ir pienākusi tuvu pie jums!” Ja sūtnis tiek uzņemts, tad lai viņš paliek un sprediķo; bet ja viņš no kādas draudzes, kas ir par daudz pasaules un velna, netiek uzņemts, tad lai viņš dodas tālāk un iepriekš pat nokrata putekļus no savām kājām! Jo tāda draudze arī nav vērta, ka īsts Debesu sūtnis pie savām kājām nes tālāk tās putekļus. 7] Bet šī Mana Mācība nevienam nedrīkst tikt uzspiesta, bet gan vienam vai otram loceklim vispirms jādzird Manas Mācības no Debesīm pārlieku lielās priekšrocības. Ja draudzes locekļi Mācību grib dzirdēt, tad tā īsā un kodolīgā veidā viņiem tiek sprediķota; bet ja viņi to negrib, vai izrāda maz prieka par to, tad Debesu sūtnis atkal dodas tikai prom, — jo dārgām pērlēm nekad nav jātiek mestām priekšā cūkām par barību! 8] Tagad tu zini, kā tas ir ar Manas Mācības izplatīšanu; bet no šī brīža tu Manas pamācības vairs nedrīksti aizmirst! Vispār šo svēto un vissvētāko darbu atstāj tikai Mathaelam un viņa četriem biedriem, jo viņi nu precīzi zina, kas attiecībā uz Manas Mācības izplatīšanu viņiem būs darāms un kārtojams, un savās sirdīs ar Mani arī vienmēr sazināsies, kas šīs Manas Mācības patiesai izplatīšanai arī ir nepieciešamākā prasība. 9] Jo kas tad Manā Vārdā lielu vai mazu māca savam brālim, tam nevajag smelt no savas, bet gan vienmēr tikai no Manas akas! Viņam nav vajadzīgs domāt: “Ko es runāšu, kad nāku viena vai otra priekšā vēstīt Kunga vārdu?”; jo īstā laikā viņam tiks likts sirdī un mutē, kas viņam runājams. 10] Bet kam tiek piešķirta šī žēlastība, tas itkā aiz bailēm vai kautrības kāda valdnieka priekšā lai nepārdomā to skaļi izteikt, itkā viņš ar to varētu viņu apvainot vai pat sadusmot! Jo kas pasauli baidās vairāk nekā Mani, tas nav gluži Manis vērts, un tikpat maz Manas niecīgākās žēlastības, un nekad nav derīgs būt par Debesu sūtni. 11] Tavā valstī, kur tu esi likumdevējsun augstākais tiesnesis un tavi ļaudis tevi bīstas, jo viņi pazīst tavu spriedumu un iztecienu negrozāmību, tev tas tomēr būs vieglāk, bet kur kāds skolotājs kā Debesu sūtnis nonāks vietā, kas tiek pārvaldīta no cietsirdīga firsta, tur viņam tad acīm redzami vajadzēs vairāk drosmes, nekā tev, firstam, no kura tavā plašā zemē bīstas. 12] Bet kas te ir vai grib būt īsts Debesu sūtnis, tas lai nenes nekādu nūju vai citu ieroci, lai viņam nav klāt nekāds maiss, lai tajā ko ieliktu, jo Es Pats jau viņam pamodināšu draugus, un viņi viņam dos to, kas viņam kā miesas un asins cilvēkam nepieciešams. Tāpat īstam Debesu sūtnim, izņemot ziemā vai ziemeļu aukstajās zemēs, nav jānēsā vairāk kā vienus svārkus, lai neviens viņam nevar pārmest, ka viņam ir par daudz un par to kādam citam par maz. Bet ja kāds viņam dāvina otros vai arī trešos, tad viņam tie tikai jāpieņem, jo viņš pietiekami atradīs izdevības, kur tāda veida dievbijīgas dāvanas ļoti labi varēs izlietot. 13] Ar to tev, Omran, ir visi noteikumi, zem kuriem patiesam skolotājam jādarbojas. Tikai vienu Es 175

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Volume 3 No. 4: April 1974 - Craig Sams
TANK 4 Jan 2005 - JDS Architects