Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

varētu atriebties tikai

varētu atriebties tikai ķēniņam, bet nē — viņš ar savu karapulku uzbrūk ķēniņa zemei un to nežēlīgi izposta. Viņš nesaudzē ne lopus, ne cilvēkus, visam vajag tikt nonāvētam un tiek iznīcināti ciemi, tirgi un pislētas. Cik daudziem nevainīgiem vajag ciest kopā ar vienu vainīgo! Es ticu, ka ar šo piemēru tev pietiks, un tu sapratīsi, ka šad un tad arī man ir taisnība!” 10] Bet kamēr abi atpakaļ palikušie tā viens ar otru sarunājās, mēs piegājām pie galdiem un apsēdāmies pie ļoti bagātīgām un labi sagatavotām brokastīm. Izņemot Mani, neviens gan nepamanīja abu jauno farizeju, kas nu, protams, vairs gan nebija nekādi farizeji, iztrūkumu. Tādēļ Es tūlīt teicu Markusam, ka viņam jāiet uz kalnu un Kunga Vārdā viņus jāved brokastīs. 11] Markus ātri devās uz kalnu un abiem izteica Manu gribu. Tad abi piecēlās un sekoja Markusam. 12] Kad viņi nonāca lejā, Es abiem teicu: “Simon un Gabi! Nākat šeit un sēžaties pie šā galda; jo pēc baudītā mielasta mēs tomēr redzēsim, vai uz kalna Manā dabīgā aicinājumā iet lejā brokastīs nopietnībā nav atrodama kāda garīga iekšēja nozīme! Bet vispirms nu ēst un dzert! Jo savas pagaidu eksistēšanas dēļ miesai tāpat vajadzīga barība un spēcinājums kā dvēselei, jo tai jāaug gribas izpratnē un gribas spēkā. 13] Tādēļ nu ēdat un dzerat un gavēšanu atstājat uz kādu citu laiku! Cik ilgi Es kā patiess jūsu gara Tēvs un jūsu dvēseļu līgavainis esmu pie jums, jums nav jāgavē ne miesīgi, ne garīgi; bet kad ar laiku Es personīgi, kā tagad, vairs nebūšu starp jums, tad jums atkal nāksies dažādi gavēt. 14] Pārspīlēta un bezpamata gavēšana tāpat ir muļķība un tāpat var kļut par grēku kā pārspīlēta negausība. Kas grib dzīvot kādā pareizā kārtībā, tas lai ir mērens visā; jo ar laiku katrai pārmērībai vajag būt ļaunām sekām miesai, dvēselei un garam. Nu ēdat un dzerat pavisam priecīgu prātu un esat līksmi un spirgti! 15] Priecīga un līksma sirds Man ir daudz patīkamāka nekā apbēdināta, noskumusi, vaimanājoša, kurnējoša, ar visu neapmierināta, caur to nepateicīga un noteikti ar maz mīlestības sevī; jo priecīgā sirdī mājo mīlestība, laba cerība un nešaubīga paļāvība. Ja kāda svarīga iemesla dēl noskumušais nāk pie priecīgā un līksmā, viņš drīz pats kļūst priecigāk noskaņots, viņa dvēsele sāk kustēties brīvāk un mierīgu dvēseli gara gaisma var vieglāk caurgaismot, — kamēr noskumusi dvēsele pilnīgi saraujas kopā un beigās kļūst pavisam tumša un īgna. 16] Es domāju, ka zem sirds līksmības un možuma jūs nu nespratīsiet kādu palaidnīgu, negodīgu un netikumīgu jokdari, — tā kas lai paliek tālu no jums! — bet gan ar to līksmību un možumu, kas pilda kāda godājama un pilnīgi vesela laulātā pāra sirdis, vai ko Dievam padevīgs cilvēks sajūt pēc labas un Dievam patīkamas rīcības. — Vai jūs to visu labi sapratāt?” 17] Visi to apstiprināja un priecājās Manā priekā. Bet pēc tam no visām pusēm krietni ķērās pie ēšanas un lielās, cēlās zivis patiesi neļāva neko vairāk vēlēties! Arī vīns tika krietni baudīts. 168. Simona runa par pamācību aiz egoisma 1] Pēc kādas pusstundas mūsu sabiedrībā kļuva īsti dzīvi un Simons deva vaļu savai katrā ziņā ļoti atjautīgai asprātībai. Gabi, kā vairāk nopietns kādus divdesmit gadus vecs cilvēks vairākas reizes Simonu parausrtīja pārāk tālu neaizrauties. 2] Bet SIMONS teica: “Kas tad toreiz raustīja Dāvidu, kad viņš pavisam pārgalvīgi dejoja šķirsts priekšā?! Viņa sieva gan viņam aiz kautrības ieteica būt mērenākam sava prieka neprātā; bet Dāvids par to nelikās ne zinis! Un redzi, es nu tagad arī nelikšos ne zinis par tavu koriģējošo raustīšanu, bet gan kļūšu tikai vēl līksmāks! Tādēļ nerausti vairs mani, citādi man vajadzētu arī tevi paraustīt! 3] Paskaties turp, tur sēž tas Kungs: Viņš nu ir vienīgais mūsu korektors! Ko mēs, grēcienieki, gribam viens otru daudz koriģēt?! Jo katrs no mums, cilvēkiem, savu tuvāko visvairāk koriģē aiz savas savtības! Skopulis savu tuvāko mudina uz mērenību, lietišķību un taupību, un tam nolūkam viņam ir savas tikumīgi teicieni. Bet kādēļ viņš to dara? Viņš baidās, ka kāds tad varētu kļūt nabags, kuru viņam kā pārtikušam cilvēkam, ja arī ne aiz tuvākā mīlestības, tad tomēr kauna dēļ vajadzētu atbalstīt. 4] Kāds cits, ja viņš nevar ātri paiet, savam pavadonim pavisa ārstnieciski izskaidros ātras iešanas kaitīgumu. Kad cits, kas nav sevišķs ievērojama karstuma draugs, cik iespējams pārliecinoši uzsvers ēnas derīgumu. Vīna dzērājs savam draugam noteikti neslavēs ūdeni. Jauns, vai arī jau kāds gados vīrs, kas pats ļoti labprāt uzlūko kādu jaunavu, viņai vienmēr sprediķos par briesmām saieties ar citiem vīriem un citus vīrus ļoti skaisti un ļoti morāliski pamatoti brīdinās no pārsteidzīgiem sakariem ar sievie- 178

šu dzimumu. Te tādos brīdinājumos tomēr būs saskatāma īsti jauka savtība?! 5] Un tā es līdz šim vēl vienmēr, un es to saku pavisam atklāti, emu novērojis, ka pie pārāk bieži sastopamiem brīdinājumiem no brīdinātāja puses vienmēr nedaudz saskatāma savtība, ko neviens brīdinātājs, ja viņš tikai nedaudz par sevi padomā, nevar sev noslēpt. Kas viņu kaut kur nepatīkami aizskar, no tā viņš zem visāda morāliska izskata iemesliem savu tuvāko vienmēr visvairāk brīdinās to darīt. 6] Ja kāds ir iemīlējies kādā jaunavā, tad viņš, drīz nopietni, drīz laipni, viņu noteikti vienmēr brīdinās no citiem vīriešiem, kas itkā, kā tas pa laikam mēdz notikt, arī varētu mest uz viņu acis. Kādēļ tad viņš no citu vīriešu ļaunuma nebrīdina daudzas citas jaunavas? Tādēļ, ka pie citām jaunavām viņa savtība nav uz spēles! 7] Pēc dažādo brīdinājumu un pamācību rakstura, kādus cilvēki savstarpēji dod, es pat varētu uz mata uzminēt cilvēku vājās puses! 8] Ne velti mūsu Dieva Meistars uz kalna izteica ārkārtīgi trāpīgu piezīmi par zināmiem nelūgtiem korektoriem, kuriem saviem tuākiem tūlīt nav jāsaka: “Nāc, draugs, lai es no tavas acs izvelku skabargu!” Iepriekš viņiem jāpiegriež vērība tam, vai paša acī itkā neslēpjas kāds vesels baļkis. Ja vispirms, varbūt ar lielām pūlēm, viņi to būtu dabūjuši ārā, tad viņiem ari būtu tiesības savam brālim teikt, vai viņam ir patīkami atlaut no viņa acs izņemt viņa skabargu! 9] Redzi, draugs Gabi, arī tā ir morāle, kuru es tev, protams, negribu uzspiest tā, kā tu man savu raustīšanu, kaut gan es te gandrīz stingri vēlētos apgalvot, ka te tajā varētu slēpties ļoti maz nepatiesa! 10] Es tagad esmu runājis un nu atkal klūpu virsū zivij! Pa to laiku tu, draugs Gabi, vari dot vaļu sprediķojošai mēlei. Bet tikai pasaudzē mani ar Zālamaniskām gudrībām; jo tam mums abiem vēl nav pietiekami veikla mēle. Mums abiem vispār vajag būt priecīgiem tikai par to, ka apzināti vēl dzīvojam; bet Zālamanu abi atstājam mierā! Viņa Augsto dziesmu lai te dzied, kas grib; mūsu balsis uz šīs zemes šos augstumus, cerams, nekad nesasniegs!” 11] Par šīm Simona dzēlīgajām piezīmēm Gabi izskatās nedaudz sapīcis, bet aiz tīras godbijības pret Mani tomēr klusē. 169. Simons kritizē Zālamana Augsto dziesmu 1] ES Simonam saku: “Tātad tavs biedrs ir liels Zālamana draugs? Un ko viņš saprot no šīs Augstās dziesmas? Saki Man, ciktāl jūs tajā jau esat iespiedušies?” 2] SIMONS saka: “Debess un šīs zemes Kungs un Meistar! Ja es drīkstu runāt pavisam atklāti, kas man ir uz mēles, tad es labprāt runāju; bet ja man vajag gudrot, tad es neko nevaru izteikt!” 3] ES saku: “Runā, kas tev ir uz mēles, jo tava asprātība un humors ceļas no laba grauda sēklas!” 4] Pēc tam SIMONS saka: “Ak, ja tā, tad mēs jau kaut ko izdabūsim laukā! Bet pāri manam ļoti vienkāršam prātam tas, protams, nesniegsies; bet manām domām tomēr nav jābūt kaitīgām! 5] Tu, ak Kungs un Meistar, jautāji, cik tālu mēs jau būtu iespiedušies Augstajā dziesmā! Palīdzi, Elij, es vēl pavisam neesmu iespiedies, jo man tam būtu bijis žēl laika. Bet Gabi no galvas jau zina visu pirmo nodaļu. Viņš to vēl vienmēr laiza un gremo un vienmēr ņem pilnus abus vaigus; bet par šīs nodaļas jēgu viņam ir tikpat maz zināšanas kā man par dziļāko jūras dzelmi! Bet skaistākais pie tam ir, ka, jo biežāk to lasa, jo mazāk šīs dziesmas pirmo nodaļu saprot. Bet ja beigās to pat zina no galvas, tad to jau saprot vismazāk!” 6] ES saku: “Vai arī tu pirmo nodaļu varbūt zini no galvas?” 7] SIMONS saka: “Viņš man to jau tik bieži ir skaitījis priekšā, ka man par lielāko apnikumu, diemžēl jau arī es vārdu pa vārdam to zinu no galvas. Runāt ar skitiem ir daudz interesantāk nekā teikt priekšā Zālamana Ausgto dziesmu! Kas tajā kaut ko atrod, tam vajag būt pavisam kuriozu vecāku bērnam. Es to uzskatu par bezjēdzību! Cik skaisti, patiesi un labi ir Zālamana izteicieni un arī viņa sprediķi, tikpat dumja un neko neizteicoša tad ir arī viņa Augstā dziesma! Kas tajā atrod ko vairāk kā kāda nelgas darbu, tam acīmredzami ir pilnīgi slimas smadzenes! 8] Ko, piemēram, jānozīmē tam: “Lai viņš mani skūpsta ar savas mutes skūpstu; jo tava mīlestība ir jaukāka kā vīns.” Kas ir tas “viņš” un kas ir tas “mani”? Vai tam nepazīstamajam “viņam” tikpat nepazīstamo “mani” jāskūpsta ar “viņa” paša muti?! Vai tad šim “viņam” viņa sejā ir ari kāda cita sveša mute? Tad tam jābūt kādai brīnumaini dīvainai būtnei! 9] Šī pirmā panta palīgteikums, kas seko virsteikumam, šķiet, acīmredzami satur palīgteikuma, kas 179

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates