Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

atrodas virsteikuma

atrodas virsteikuma priekšā, dedzīgās vēlēšanās iemeslu. Bet te tas “viņš” stāv otrā personā, un kā noteiktu nevar pieņemt, ka zem izteiciena “tava mīlestība”, kas esot jaukāka nekā vīns, esot domāta tieši tā “viņa” mīlestība. Bet ja jau nezina, kas ir “viņš” un kas ir “mani”, no kurienes tad jāzina, kas ir tas, kura mīlestībai otrajā personā jābūt patīkamākai nekā vīnam? 10] Vispār ar to tad mīlestībai arī nav izteikts nekāds sevišķs kompliments, ja saka, ka tā esot patīkamāka nekā vīns, ja tas iepriekš netiek apzīmēts kā kāds sevišķi lielisks. Jo mēdz būt arī pavisam nožēlojami slikti vīni! Bet ja mīlestība ir tikai patīkamāka vai lieliskāka nekā vīns bez kādas tā kvalitātes atškirības, tad tāda mīlestība patiesi pavisam nav kas sevišķs! Visā šajā pļāpāšanā galu galā gan var slēpties kas sevišķs, bet uz šīs zemes es to tomēr nekad nevaru atrast. 11] Manas muļķības lielākai parādīšanai es pirmajam pantam vēl gribu pielipilnāt otru; kas, ja mana atmiņa mani neviļ, skan: “Tava eļļa ož saldi; tavs vārds ir izlieta eļļa, tāpēc meitas tevi mīlē.” Te pēc mana saprāta otrais pants pirmam der tieši kā kulaks uz aci! Kas tad tā ir par eļļu un kā? Kam tad šo eļļu jāosta? Kā kāda vārds var būt izlieta eļļa un kādēļ viņam tieši tādēļ jātiek no meitām mīlētam? Kas tās ir par meitām? 12] Tādēļ dodies prom, lielais Zālaman, ar visu tavu lielo gudrību! Viens vārds no Tevis, ak Kungs, man ir tūkstots reiz tūkstots reizes vērtīgāks nekā visa augstā Zālamaniskā gudrība. Tagad man no Zālamana jau atkal pietiek! Ak Kungs, es lūdzu Tevi, atlaid man tālākos pantus, jo tie tālu pārsniedz skitisko! 13] ES saku: “Pavisam labi, mans mīļais Simon, vai tu Man nevarētu atkārtot arī tos mudinājuma vārdus, kurus Es uz kalna teicu tiem, kuri skaistākā rīta dēļ negribēja iet lejā no kalna, par kuriem vārdiem tu apgalvoji, ka tiem noteikti nebūtu nekāda iekšēja, garīga nozīme? Ja tu tos vārdus atceries, tad saki Man tos vēlreiz priekšā!” 14] Nedaudz apmulsušu seju SIMONS saka: “Ja atmiņa mani neviļ, tad tie nedaudzie vārdi itkā gan skanēja tā: “Lejā pie brīvi stāvošiem galdiem uzkavējas tas pats rīts, kā šeit augšā kalnā; jūs to baudīsiet īsajā ceļā lejup un lejā to baudīsiet dubulti. Mūsu miesām vajadzīgs kāds spēcinājums, un tā ātri ejam lejā pie galdiem!” Es ticu, ka Tu, ak Kungs un Meistar, esi runājis tieši tā!?” 15] ES saku: “Pavisam labi, Mans mīļais Simon! Tu to teikumu pilnīgi pareizi atkārtoji vārdu pa vārdam! Bet ko tu saki uz to, ja Es tev nu saku, ka tas no Manis teiktais mudinošais teikums nu kā piepildīti garīgi izsaka tieši to pašu, ko tavi abi Man no Zālamana Augstās dziesmas izklāstītie panti!” 16] SIMONS saka: “Pirms es to aptveru, drīzāk aptveru to, ka ievērojami lielā jūra jau rītu tiks pārveidota par auglīgu pļavu. Jo tas, ko Tu, ak Kungs, uz kalna teici, tas bija skaidrs un gaišs un mēs visi pārāk skaidri sapratām, kas mums patīkamā kārtā darāms, un proti, jāiet lejā un šajā brīnišķīgajā rītā pavisam labā garastāvoklī jāsēžas pie galdiem, lai spēcinātos ar labi pagatavotām brokastīm. Kas to itkā nav sapratis, tam vajag būt bijušam pavisam kurlam. 17] Bet kas tā saprot arī abus Augstās dziesmas pantus? Kas, kā es Tev rādīju, dabīgi ir tīrākais neprāts! Bet ja tie tas ir, kas tad tajos nopietni var gribēt meklēt kādu augsti gudru, garīgu jēgu?! Tas ar pilnām tiesībām man liekas tieši tā, kā kādu vairāk dzīvniekam nekā cilvēkam līdzīgu mēmu nejēgu man vajag stādīties priekšā, ka viņš esot kāds gudrs Platons! Vispār — iespējams ir viss, kādēļ tas ne? Es šiet tikai izsaku, kā es nu jūtu un sajūtu.” 18] ES saku: “Jo labāk; jo vairāk neiespējama tu nu taja atrodi, jo brīnumaināk tevi pēc tam skārs apgaismība! Bet arī tas ir brīnumaini, ka tu un tev līdzīgie ar atvērtām acīm vēl vienmēr neko neredzat un ar vaļējām ausīm neko nedzirdat! Bet atstājam to! Tā kā tu tik labi pārzini Augsto dziesmu, tad pie tiem diviem pantiem saki Man klāt arī vēl trešo, un tad Es tavā priekšā tavam apmierinājumam pilnīgi noteikti tūlīt spēšu atrisināt tev tik neatrisināmo mīklu!” 19] SIMONS saka: “Ak vai, arī vēl trešo pantu? Ak Kungs, Tev par prieku es jau labprāt daru visu, ko Tu no manis prasi; bet citādi es Tev varu apgalvot, ka tas manu māgu gandrīz apgriež uz otru pusi! 20] Tas trešais pants ir īsti samudžināts! Ja mana atmiņa mani neviļ, tad slavenais trešais pants skan apmēram tā: “Velc mani, tad mēs tev tecēsim pakaļ! Tas ķēņiņš ved mani savos kambaros. Mēs līksmojam un esam priecīgi par tevi; mēs pieminam tavu mīlestību vairāk nekā tavu vīnu; tie taisnīgie mīl tevi.” 21] Te tas nu ir! Kas to var sagremot, tas lai to sagremo! Ja sākumā tikai pavēlēts: “Velc mani sev līdz, tad es skrienu!”; bet palīgteikumā teikts: “Tad mēs skrienam!”, kas ir tas, kas tad grib sekot, un kas pēc tam tie “mēs”, kas tur skrien? 180

22] “Tas ķēniņš ved mani savos kambaros.” Kāds tad ķēniņš, mūžīgais vai kads laicīgais un pasaulīgais? Bet tas teikums vispār vēl ir viens no labākiem. 23] “Mēs līksmojam un esam priecīgi par tevi.” Te es tikai vēlētos zināt, kas te ir tie mēs, un kas ir tas, par ko viņi ir priecīgi! 24] Tālāk tie zināmie nepazīstamie piemin tā arī zināmā nepazīstamā mīlestību vairāk nekā vīnu, par kuru arī nekas netiek teikts, kāda labuma tas ir. 25] Kas beigās ir tas ļoti nezināmais “tevi”, kuru mīl taisnīgie? Ak, tas neskaidrākais no visiem runas veidiem! 26] Kas šis zemes cilvēks tomēr ir par nožēlojamu vientiesi! Ar neko viņš iesāk, ar neko dzīvo un ar neko beigās atkal pārstāj būt. Ja savas dzīvības labākā un gaišākā periodā viņš arī tic, ka kaut ko saprot, bet tad nelaimīgā veidā iepazīst Zālamana Augsto dziesmu un tas nelga ir pilnīgi galā; jo tiklīdz kāds cilvēks no kāda cita cilvēka puses caur vārdu vai rakstu ir darīts uzmanīgs uz to, ka ar viņa gudrību ir pilnīgi beigas, tad jau arī tīri beigas arī ar pašu cilvēku, t.i., viņš gan vēl turpina dzīvot, bet kā kāds nelga, kas tālāk neko vairs nav spējīgs aptvert un saprast! Ja kāds cilvēks līdzīgi man ir nonācis līdz tai vietai, kur viņš pavisam vairs negrib iet tālāk, tad viņš atkal griežas atpakaļ un kā kāds dzīvnieks sāk tikai veģetēt. Par ko un vēl tūkstots reiz par ko, arī kādas tālākas pūles?! 27] Patiesi, Kungs un Meistar, šonakt uz kalna Tu mums esi rādījis lietas, kādas uz šīs zemes vēl nekad nav tikušas rādītas nevienam mirstīgam cilvēkam! Es nu aptveru un saprotu milzīgi daudz. Bet kādēļ tad es neaptveru Zālamana gudrību? Vai vispār neviens cilvēks to nedrīkst aptvert, jeb vai patiesi — kā no ārienes tas ļoti šķiet — tā ir tīrs ārprāts, tātad nekad neaptverama? Jeb vai tajā tomēr ir paslēpts kāds noslēpums, kam būtu lielākā dzīvības vērtība? 28] Ja viens vai otrs, tad saki to man! Vienīgi Tev es ticu, ko Tu īstenībā par to saki; jo Tu Augsto dziesmu gan vari saprast, ja tā vispār ir saprotama! Bet ja visa Augstā dziesma ir tikai zālamaniskās gudrības pēdīgās bļēņas, tad saki arī to man, un es visu Augsto dziesmu tūlīt metu kloākā, lai tās iemītniekiem no tās būtu jāstudē Zālamana gudrība!” 170. Atslēga Augstās dziesmas izpratnei 1] ES saku: “Draugs, ar savu asprātību tu gan kļūsti nedaudz ļauns, un Es nu vēlētos arī tev teikt to, ko kāds slavens gleznotājs reiz teica kādam kurnpiekam! Bet tagad pie tevis vēl nevar būt citādi; jo pēc Zālamana uz šīs zemes visam ir savs laiks. Bet nu krietni saņemies un bruņojies ar labu gribu, tad Zālamana Augstai dziesmai tev jātiek nedaudz tuvāk apgaismotai, un ka tā ir pilnīgi vienbalsīga un izsaka to pašu, ko Mans mudinājums uz kalna. 2] Zālamans savā Augstā dziesmā zem visādām līdzībām, kas ir pilnas garīgas atbilstības, cilvēkiem pravietiski no rīcības uz rīcību, no stāvokļa uz stāvokli un no rezultāta uz rezultātu nav attēlojis neko citu kā tikai Manu tagadējo esamību. Es vienīgais esmu tas objekts; tas “viņš” un tas “tu”, tas “viņiem” un tas “tevi”, tas viss esmu Es. Bet kas no Zālamana runā ar Mani, ir viņa gars vienskaitlī, un daudzskaitlī tie ir ļaužu gari, kas ķēniņa un valdnieka Zālamana garā vienam un tam pašam zināmam mērķim ir viena un tātad kāda morāliska persona. 3] Kur teikts: “Viņš skūpsta mani ar savas mutes skūpstu”, tas nozīmē tikdaudz kā: Tas Kungs ar Sava Paša muti runā uz mani, Zālamanu, un caur mani uz Izraela tautu un caur to uz visiem zemes cilvēkiem; tas Kungs uz mani vairs nerunā tikai tīri gudrības vārdus, bet gan mīlestības, dzīvības vārdus! Jo viens mīlestības vārds ir patiess Dieva mutes skūpsts cilvēka sirdī; un tādēļ Zālamans saka: “Viņš (tas Kungs) skūpsta mani ar savas mutes skūpstu!” 4] Nu tad palīgteikums, kur teikts: “Jo tava mīlestība ir patīkamāka nekā vīns”, vai “Tava mīlestība man un visiem cilvēkiem ir noderīgāka kā gudrība” tam jau piemērots pavisam labi. Jo zem vīna vienmēr saprot gudrību un patiesību. 5] Ka Zālamans pirmajā lūgšanas teikumā, kā lūgdams mīlestības vārdu, uz Mani nopūšas vēl trešajā personā, nozīmē, ka vienīgi caur gudrību viņš vēl ir tālu Man. Bet caur otro personu palīgteikumā, kur tiek izteikts pirmā teikuma lūgšanas iemesls, Zālamans jau parāda lielaku tuvošanos Dievam pa mīlestības ceļu nekā pa tīri gudrības ceļu. Bet mīlestības skūpstu, kuru Zālamans lūdza savā Augstajā dziesmā, jūs visi nupat saņēmāt no Manis, un tā, mans mīļais Simon, Augstās dziesmas pirmais pants tev nu jau gan varētu būt skaidrāks, nekā tas tev ir bijis iepriekš.” 181

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...