Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

6] SIMONS saka: “Ak

6] SIMONS saka: “Ak Kungs, caur to man arī Augstās dziesmas otrais pants jau ir skaidrs, un nu es uzdrošinātos to izskaidrot!” 7] ES saku: “Dari to, un mēs redzēsim, kā no pirmā panta gaismas tu esi uztvēris otro pantu!” 8] SIMONS saka: “Tas nu jau acīmredzami nozīmēs tikdaudz: “Kungs, bet ja Tu mani skūpsti ar Tavas mutes skūpstu, tad Tavs Vārds kļūst mīlestība, tātad patiesa dzīvības eļļa, tā šis dievišķais Vārds var kļūt saprotams visiem cilvēkiem. Jo jau parastā runā “saprast” vietā bieži smalki saka “saost”. Bieži saka: “Vai tu saod, cik tālu tas tā ies?” vai “Viņš ir saodis cepeti vai eļļu!” 9] Tu, ak Kungs, nu te esi pie mums kā Zālamana lūguma pirmajā pantā! Mums ir Tavs Vārds, Tavs svētais mīlestības Vārds, kas gan ir gudrāks kā Zālamana tīrā gudrība! Mums nu mūsu priekšā visiem saprotama ir izlieta eļļa, Tavs Vārds, Tava mīlestība, Tavs svētais dzīvības Vārds! 10] Nu tās jaunavas, kas tevi mīl, aplūkojot no mūsu ierobežotās izpratnes un saprāta viedokļa, acīmredzami esam mēs! Jo kāda jaunava gan arī ir patīkama būtne un ne pilnīgi bez kādas izpratnes un prāta; bet par kādu lielu vīrišķu gudrību, mazākais, skatoties vispārīgi, nevar būt ne runa. Tādēļ mēs acīmredzami esam jaunavas, kas Tevi, ak Kungs, pār visu mīlam, jo mums ir saprotams Tavs mīlestības Vārds, mums tātad ir izlietā eļļa, no kuras brīnišķās smaržas mēs esam ļoti brīnumaini iepriecināti. — Saki man, ak Kungs, vai pēc pirmā panta es otro esmu pareizi uztvēris?” 11] ES saku: “Pavisam pilnīgi pareizi un pamatā patiesi! Ar šķietami ļoti neizprotamo Augsto dziesmu ir tā, ka ja kāds pa atbilstības ceļu ir pareizi aptvēris tikai pirmo pantu, tad tā pavisam viegli var tikt aptverta. Bet tā kā tu no otro pantu tik pareizi esi aptvēris, tad pamēģini vēl pie trešā panta, varbūt tu arī te naglai trāpīsi uz galvas!” 12] SIMONS saka: “Ak Kungs, un es jau tūlīt uzdrošinātos ķerties pie Augstās dziesmas! Bet pēc tiem diviem pirmajiem pantiem trešais pants man priekšā ir tik skaidrs, kā šis brīnišķais rīts! 13] “Velc mani, ak Kungs, tad mēs Tev tecēsim līdzi!” Kas gan citādi var garīgi vilkt, kā vienīgi tikai mīlestība?! Un sekas ir, ka tie, kas ar un caur mīlestību tiek pamācīti un vilkti, vienā acumirklī aptver un saprot vairāk, kā caur sausu un augstu gudrību daudzos gados un tādēļ izpratnes izaugsmē patiesi skrien. Pirmajā teikumā vienkārši persona tātad ir tikai kāda morāliska un otrajā palīgteikumā parādas dalīta lielā skaitā, kas pagaidām tak acīmredzami esam mēs un pēc tam viss Izraels un beigās pat viss, kas uz visas zemes saucas cilvēki. 14] Tas ķēniņš, tas mūžīgais, tas svētais bez šaubām ved nu mani un mūs visus Savas vissvētākās Tēva sirds vissvētākā un gaismas pilnākā mīlestības un dzīvības kambarī. Un mēs nu priecājamies un esam pār mēru līgsmi par Tevi un Tavu Tēva mīlestību noteikti pieminam tūkstots reizes vairāk nekā visu sauso un auksto gudrību! Tikai Tavā mīlestībā mūsu sirdis ir pazemīgas, vientiesīgaas un caur to dievbijīgas. Caur to mēs esam dievbijīgi un tikai šajā dievbijībā pilnīgi mīlam Tevi, ak Kungs! 15] Gudrības rīts, atbilstoši tam augšā uz kalna, ir gan brīnišķīgs un skaists, bet šeit lejā pie viesmīlīgākās mīlestības maltītes Tevas vissvētākās Tēva sirds lielajā svētajā kambarī, protams, arī ir tas pats patiesais dzīvības rīts. Augšā uz kalna vēl patiesā izpratnē pamāciti mēs baudījām brīnišķo dzīvības gaismas rītu; bet tur nebija galdi, nokrauti ar barojošiem un dzīvību spēcinošiem gardiem ēdieniem. 16] Dziļākā gudrības gaisma mums gan patika, bet Tu dažā labā sirds dzīvības dārziņa vagā varbūt jau redzēji izdīgstam arī tumsas asnus un ar valdzinošākiem mīlestības vārdiem teici: “Bērniņi, lejā, pazemības dziļumos ir tas pats rīts! Ja jūs īso ceļu no iedomības augstumiem, kas parasti ir tūras gudrības sekas, kāpjat lejā pazemības dziļumos, tad jūs baudat to pašu gaismas rītu! Lejā, mīlestība dziļumos, tas arī ir kā šeitun jūs to baudāt dubulti; jo tur ir ne tikai tā pati gaisma, bet gan mīlestībā un pazemībā arī gaismas un mīlestības dzīvības avoti! Savā viengabalainībā lejā stāv pilni galdi dzīvības spēcinājumam, barībai un dzīvības uzturēšanai. 17] Caur Tavas svētās mutes patiesu skūpstu tu, ak Kungs, mūs esi vilcis uz turieni, un tad mēs vairs nevilcinājāmies, bet gan skrējām Tev līdz un kā nu Tavi patiesi dievbijīgi visā mīlestībā un pazemībā Tevi mīlam — Kungs, vai es to lietu esmu pareizi uztvēris un attēlojis un uzminējis Tavu uz kalna mudinājuma vārdu iekšējo nozīmi?” 171. Simons apgaismo dažus augstās dziesmas pantus 1] ES saku: “Pavisam priekšzīmīgi! Ja Es Pats tev un jums visiem būtu izskaidrojis Augstās dziesmas pantus un tos salīdzinājis ar Maniem mudinājuma vārdiem uz kalna, tad Es būtu izmantojis tos pašus 182

vārdus. Tālab esmu pilnīgi amierināts par to, kā tu to labo lietu esi iztirzājis. Bet tā kā tu nu jau esi kļuvis Augstās dziesmas izskaidrotājs, tad nu jau varbūt varētu pamēģināt tālāk ar dažiem pirmās nodaļas pantiem. Bet vai starp jums varbūt ir kāds cits, kas to spētu?!” 2] VISI saka: “Kungs, mēs to tomēr nevaram, kaut gan mums liekas, ka mēs to spētu.” 3] SIMONS saka: “Ak Kungs, tad es nu pavisam vairs nekautrējos; nu es pēkšņi to saprotu pavisam labi un noteikti arī pavisam pareizi. 4] Kāds tālāks pants skan: “Es esmu melns, bet ļoti mīlīgs, jūs, Jeruzalemes meitas, kā Kadera teltis, kā Zālamana paklāji.” Tas nu pārnests mūsu dabīgā valodā tak nevar izteikt neko citu kā: “Es, tas Kungs, nu pasaulē pie jums akliem un daudzveidīgi augstprātīgiem cilvēkiem no jūsu lielākās daļas esmu nepazīts un no jūsu pasaules augstumiem dziļi nicināts, bet Manī tomēr ir dziļākā pazemība, lēnprātība, pacietība un mīlestība pret jums, Jeruzalemes meitām!” 5] Kas ir tas Jeruzalemes meitas? Tās ir Ābrama pēcnācēju augstprātība, lepnība, varas un mantas kāre; tās ir gražīgās Jeruzalemes meitas, bet kurām tas nicinātais, tātad viņu priekšā melnais kungs, visu cilvēku pirmais Cilvēks tomēr ir žēlīgs un līdzcietīgs un mīlīgs un mīlestības pilnāks kā no ārienes tik nožēlojama izskata Kedara teltis, bet kas iekšpusē tomēr bija bagātīgi izgreznotaas ar visādiem dārgumiem izdalīšanai starp taisnīgiem nabagiem un trūkumcietējiem un arī mīlīgāks kā Zālamana vērtīgākie paklāji, kuru ārējā puse bija tumši pelēks spalvu audums, bet apakšējā un iekšējākā dārgākais indiešu zīds caurausts ar smalkāko zeltu. 6] Tālāk ir teikts: “Neuzlūkojat Mani, ka es esmu tik melns jūsu, Jeruzalemes meitu, priekšā, jo saule (jūsu pasaules lepnība) ir mani apdedzinājusi (jūsu augstprātīgās pasaules vaiga priekšā)! Manas mātes bērni pret mani ir apskaitušies.” Kas cits Tevī, ak Kungs, ver būt Tava Māte, kā tava mūžīgā Gudrība, tā kā Tēvs tevī Tevī ir Tava mūžīgā mīlestība?! Tava māte līdzīgi ir arī Tava mūžīgā Kārtība, kur kopā ar Tevi, ak Kungs, apskaitušiem bērniem piepilda mūžam bezgalīgo telpu un caur tās kārtību sadusmo Izraela bērnu lielo nekārtību. 7] Jo šī svētā kārtība “Mani ir iecēlusi par vīna dārza sargātāju, t.i., Tava griba savienībā ar visu Tavu Debesu varu caur likumiem ir devusi šo kārtību, ka caur to vīna kalni, t.i., cilvēku draudzes paliek debesu kārtībā. 8] “Bet manu vīna kalnu, kas man piederēja, es neesmu apsargājis!” Tas nozīmē tikdaudz kā: “Es neesmu apsargājis Savus mūžīgos, nepieejamos augstumus un dziļumus!”, par ko tak, cerams, runājošāko liecību dod Tava šeit labi pieejamā klātbūtne. Tu esi atstājis Tavas augstākās, nepieejamākās un gaismas pilnākās Debesis, lai šeit dziļākajā pazemībā, tātad melns, parādītos šīs zemes bērnu priekšā, bet taisnīgos nabaus vestu Tavos kambaros, Kadera īstajās teltīs. — Ak, Kungs, saki nu man, vai šos no Tevis vēl prasītos divus pantus gan esmu pareizi novērtējis!” 9] ES saku: “Pavisam pareizi; tādēļ pie piektā dod mums klāt sestā panta izskaidrojumu!” 10] SIMONS saka: “Tev mūžam mana pilnīgākā mīlestība un mana sirsnīgākā pateicība, ka Tu, ak Kungs, caur Tavu žēlastību un mīlestību mani, jaunu mācekli, pagodini to, kas tevi mīl, priekšā šeit atklāt tos dziļākos noslēpumus, kurus, kopš tie ir tikuši uzrakstīti, līdz šim vēl neviens nav atklājis! Mana dvēsele pār mēru līgsmojas par šo žēlastību. Bet tajā tomēr nav nekāda augstprātība; pretēji, jo vairāk es saprotu un aptveru Tavu visumu un manu pilnīgāko neko, es kļūstu tikai vienmēr pazemīgāks. Bet Tu, ak Kungs, ja zini, ka man vienmēr tīk nedaudz labi pajokot un brīnišķais vīns mani uz to noskaņo vēl vairāk, un tā šeit pie prasītā sestā panta, cik nopietns tas arī vienmēr ir, es jau nevaru citādi, kā pievienot nelielu humoru!” 11] ES saku: “Runā, kā tev liek sirds un mute!” 12] SIMONS runā tālāk: “Ja Zālamanam, vai viņa ar visu gudrību pilnajai dvēselei būtu bijusi izdevība būt šeit mūsu vidū, tad viņa to sesto pantu noteikti nebūtu pierakstījusi, jo sestā pantā Zālamans saka: “Tu, ko mīl mana dvēsele, stāsti man, kur tu gani un kur gulies pusdienā? Lai man nevajag šurp un turp staigāt pie tavu līdzgaitnieku ganāmpulkiem!” Jo tad Zālamans un caur viņu viņa tautas dvēsele noteikti būtu Tevi atradusi ganām Savas avis austrumos, dienvidos, rietumos un arī ziemeļos; tātad vienmēr darbīgu un nevis dienas vidū vienīgi atpūšamies. 13] Es domāju, nu ir beidzies tas Tavas atpūtas mūžīgais dienas vidus — tas ir tas bezgala ilgais laika posms, kurā Tu, ne tā kā tagad, Pats staigā apkārt ar cilvēkiem, bet gan viņus atstāji saviem zeļļiem, kas ir kļuvuši vienmēr dumjāki un augstprātīgāki, un mums ir uzausis jauns un mūžīgs dzīvības rīts, un kas Tevi ir iepazinis, tas Tevi gan nekad šurp un turp nemeklēs pie Taviem ļoti dumjiem un laiskiem 183

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI