Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

jadzētu ņemt rokās

jadzētu ņemt rokās kapli, arklu, lāpstu un sirpi un viņu grūto, cieto maizi ēst ar sviedriem vaigā. 7] Īstajam cilvēkam vajag censties panākt, ka no cilvēkiem — nastu nesējiem tiek uzskatīts, mazākais par pusdievu. Ja viņš tik daudz ir sasniedzis, tad viņš aiszlēdz savu gaismu kā ēģiptiešu kapu un apliek sev apkārt visādu neīstu mirdzumu un reibinošus tvaikus; tad cilvēks nastu nesējs drīz sāktu viņu pilnīgi pielūgt, un tas jo vairāk, ja laiku pa laikam viņš izdara kādu šķietamu labumu. Īsi, viņam vienmēr vajag būt spējīgam cilvēkiem nastu nesējiem īsti pamatoti, bet tomēr nepareizi, spēt pierādīt, ka ja viņi no iedomātā pusdieva tiktu piekauti vai pat nosisti, tas viņiem nestu nenovērtējamu svētību. 8] Tādēļ dodi viņiem stingrus likumus, kā sankcionētus piedraudoši nosaki asākos laicīgos un vismokošākos mūžīgos sodus un uzticamiem likuma sekotājiem apsoli tikai nelielus laicīgus labumus, toties jo lielākus pēc nāves — un tad visu neskaitāmo nastu nesēju dzīvnieku priekšā te stāvi kā patiess cilvēks! Ja viņi sekotājus, pūli prastu turēt rupjākās māņticības naktī, tad pūli gaišu nepadarītu gadu tūkstoši, bet, ja viņi to neprastu, tad viņiem kā cilvku krāpniekiem drīz nāktos nožēlojami laisties lapās! 9] Tādi patiesi cilvēki esot bijuši Mozus un Ārons, kas caur viņu attīstīto prātu un caur viņu daudzajām zināšanām drīz esot noklausījušies Izraeliešu tautas vājības, šai tautai uzmetušies kā vadoņi un aplaimotāji, un caur savu smalki izdomāto, bet lieliskāko apmānīšanu tādā veidā to apstulbināja, ka tauta vēl šodien ir tikpat dumja, kā tā pirms gandrīz tūkstots gadiem bija pie Sinaja pakājes un daudzkārt tāda paliks vēl vairākus gadu tūkstošus. Bet pamatā tā tautai tā tomēr arī ir labdarība, jo cilvēks kopš sākuma ir slinka bestija un tādēļ viņam uz labu vajag tikt pārvaldītam ar dzelzs zizli un pērtam ar rīkstēm! 10] Kungs, ko es šeit esmu pavēstījis, tas nav nekāds manas iztēles tukšs dzejojums, bet gan pilnīgākā patiesība! Tāds ir katra īsta farizeja iekšējs uzskats par dievišķām atklāsmēm, kas vienmēr ir jo vērtīgākas, jo tās ir sarežģītākas. Zālamana Augstā dziesma tieši būtu tāda veida; arī praviešiem kopā ar Mozu bija ļoti daudz derīga! Un tas arī bija galvenais iemesls, kādēļ es pavisam sevišķi metos uz Augsto dziesmu. 11] Es nu atkal esmu galā un ticu, ka maniem iepriekšējiem uzskatiem bija neiespējami būt citādiem, jo kāda ir apmācība, tāds ir cilvēks un tātad viņa griba un darbība! Ka uz tādu īsti ellišķu apmācību es nu varu atskatīties atpakaļ ar dziļāko nicināšanu, tas pats par sevi saprotams! Bet nu es arī no Tevis, ak Kungs, gaidu, ka Tu Savas mīlestības un gudrības dēļ izturēsies žēlīgi iecietīgi un piedosi man manu šeit uzticami un patiesi pavēstīto domāšanu un rīcību?!” 12] ES saku: “Kā es tev to varētu atraut, kur tu tak pats visu šo elles darbu esi no sevis uz visiem laikiem padzinis?! Tieši šī iemesla dēļ Es tev visu mūsu priekšā liku to skaļi izteikt, lai tava sirds kļūtu pilnīgi brīva un nu tu no pašiem iekšējākiem dzīvības pamatiem vari uzklaustīt pilnīgāko patiesību! Bet vienlaicīgi Es kopā ar to arī uzstādīju mērķi, ka visiem šeit klātesošiem no uzticama liecinieka mutes jādzird, kāds šajā laikā vispārēji ir farizejisms un ka tātad bija nepieciešams, ka Man Pašam personīgi vajadzēja nākt šajā pasaulē, lai visa cilvēce neiet postā un pazušanā. Bet nu jūs abi atkal pilnīgi izlīgstat un Simonam nu jums visiem jāpavēsta savas iekšējākās domas par Mani!” 174. Simona uzskati par Kungu 1] SIMONS saka: “Ak Kungs, te es drīz un viegli tikšu galā! Garā Tu esi Dieva Dēls un šeit mūsu priekšā esi Dievs un Cilvēks vienlaicīgi. Tu no Sevis paša esi vienīgais Debesīs kā uz šīs zemes. Tev neviens nav līdzīgs visā bezgalībā. Kāds eņģelis nekad nepakļaujas kāda cilvēka gribai; bet ja Tu viņam dod tikai vismazāko mājienu, tad viņš Tavu gribu izpilda tiko iedomājami ātrā acumirklī. Ko Tu gribi, tas nenovēršami notiek; kāds Tevis izteikts vārds ir pabeigts darbs! 2] Tavas acis vienā acumirklī saskata visu garīgo un materiālo radību. Eņģeļu slepenākās domas Tev ir tik skaidras it kā Tu Pats tās būtu domājis, un ko mēs, nabaga cilvēki, sevī, lai vēl cik dziļi domājam, to Tu saskati gaišāk nekā mēs šo vēl tik brīkišķi mirdzošo sauli. Tu zini visu, ko jūra tur apslēptu savos dziļāko dziļumos. Tu zini smilšu skaitu jūrā, tās zvaigznes un ko tās ietver un nes, un uz zemes zāļu, stādu, krūmu un koku un visā bezgalīgākajā telpā garu skaits Tev ir zināmāks kā man skaitlis viens! Ja es tam ne tikai dzīvi ticu, bet gan arī visgaiši to zinu, tad tomēr itkā nebūs grūti, teikt, Kungs, ciktāl es pilnas trīs dienas esmu Tevi iepazinis, tas ir mans iekšējākais spriedums par Tevi. Teikt ko citu es tiko vairs ko zinātu!” 3] ES saku: “Bet ar šodienu jūs pie Manis jau esat vairāk nekā trīs dienas! Kā tu runā tikai par trim 186

dienām?” 4] SIMONS saka: “Kungs, kādsa man daļa par trim materiālām dienām?! Es skaitu tikai tās trīs garīgās izpratnes dienas; bet tas ir pirmkārt patiesa matērijas izpratne, otrkārt dvēseles būtības izpratne un treškārt tīri garīgā izpratne. Tās ir patiesās dzīvības trīs dienas, kuras mēs esam pie Tevis.” 5] ES saku: “Aha, tas, protams, ir pavisam kas cits! Ar to Es ar tevi arī esmu pavisam apmierināts; jo atbilstības tu nu pārzini labi, — bet vēl ne pilnīgi ar tavu iekšējo pašizpratni. Un tātad tavs spriedums, ko tu par Mani esi guvis, arī nav pilnīgi no tavas iekšienes; tur iekšā vēl kaut kas tup, un arī tas tev tomēr jāizsaka! Tas gan ir kāds par Mani tikai pagaidām parādījies mazākais šaubu graudiņš —, un redzi, arī šo graudiņu vajag dabūt ārā no tevis, citādi ar laiku tas sāk uzdīgt un tavā sirdī var uzaugt par mežu pilnu tumšākām šaubām, kuras tad būtu grūti izskaust un iznīdēt! Iekaties tikai tā īsti dziļi savā sirdī un tu jau ļauno šaubu graudiņu atradīsi!” 6] Nedaudz apjucis SIMONS uzlūko Mani un arī visus pārējos galda biedrus, pārdomā par sevi un pēc kāda laika saka: “Kungs, patiesi, es varu meklēt, kā es tikai vienmēr gribu, tad es tomēr tā teikt neko neatrodu! Jo visas lai cik viegli uzpeldējušās šaubas par Tevi es izsmidzinu vienā acumirklī, un nu vairs nevar būt pilnīgi neviena!” 7] ES saku: “Un tomēr, un tomēr, tikai padomā, un tu to jau atradīsi!” 8] SIMONS saka: “Kungs, Tu liec man baidīties pašam no sevis! Vai tad pavisam slepenībā man jābūt kādam briesmonim? Es varu darīt un domāt, kā vien tikai gribu, tad es tomēr ne tuvu nejūtu neko, kas izskatītos tikai līdzīgs tam, ko Tu, ak Kungs, gribi manī pamanīt. Kur un kāda veida man vēl varētu būt kādas šaubas, jeb vismaz kāds pamats tām?” 9] ES saku: “Bet draugs Simon, uzlūko Mani! Vai tas Es nopietnībā izskatos tik sodīt un atriebt kārs, ka tu kautrējies nu skaļi un atklāti atzīt to, kas tev jau tā teikt stāvuz mēles?!” 10] Pēc šiem Maniem vārdiem SIMONS pilnīgi sabaidās un saka: “Bet Kungs, vai tad arī šim sīkumam, kuru skaļi izteikt es turēju par nepiedienīgu, arī vajag tikt skaļi izteiktam? 11] Iedomāties cilvēks tak tomēr var daudzko; jā, īstenībā ne reizi viņš iedomājas pat negribot. No kau kurienes iedvestas domas nāk man sirdī un bieži kādu laiku tad paliek pieķērušās. Un tā arī šīs manas mazās šaubu domas varētu būt no kaut kurienes manā sirdī ielidojušas, un es tās domāju, bet tūlīt arī atmetu, jo sirdī un galvā pret tām tak nesu tūksots smagākos pierādījumus. Pie tam es šo domu skaļi izteikšanu nopietnībā atradu par kaut ko nepieklājīgu. Bet ja Tu, ak Kungs, jau pavisam uz to pastāvi, tad es arī labprāt gribu tās izteikt. — Mīļie, lielie Kunga draugi, bet neuzņemat to tā, ka es tās jau totāli esmu atmetis. 12] Bet šīs domas tātad skan: Tā kā kopš es te esmu līdzās Kungam es vienmēr ieraudzīju neparasti jauko un ļoti krāšņo meitenīti, tad manī, bet patiesi kā pati no sevis, ienāca prātā, protams, ļoti smieklīga doma, vai Kungs arī miesīgi varētu būt iemīlējies, mazākais tik ilgi, kamēr Viņš miesā staigā uz šīs zemes! Bet ja tā, kā tad izskatās ar Viņa tīri garīgo? Dievs gan visu Savu radību var tīri mīlēt; bet vai kādu ārkārtīgi pievilcīgu skaistu meiteni nu uz šīs zemes arī miesīgi, — to apgalvot vai noliegt manai inteliģencei bija diezgan grūti, kau tagn savā dvēselē sev uzsaucu: “Pie Tevis kara mīlestība var būt tikai augstākā mērā tīra, arī tāda, kādu mēs starp mums cilvēkiem dēvētu par netīru1 13] Kungs, tas nu ir tas, ko Tu no manis gribēji zināt. Bet nu gan es esmu galā ar visiem graudiņiem un dīglīšiem. Nu Tu, ak Kungs, dari no tā, ko Tu gribi! Jeb vai Tava dievišķā visu redzošā acs manī vēl ko ierauga? Ja iekšā vēl kaut kam jāatrodas, ko es neredzu, tad, ak Kungs, dari mani uz to uzmanīgu un es pavisam bez kādas kautrēšanās tūlīt ar to nākšu ārā!” 175. Simona pārdomas par Kunga kā cilvēka seksuālo dabu 1] ES saku: “Nu tu esi tīrs un tevī vairs nav nekā, kas tevi tavā ticībā Man varētu samulsināt; bet nu Es tev un jums visiem gribu rādīt, kāds biezākais šaubu mežs būtu no tevis izaudzis, ja tu no šī šaubu graudiņa nu nebūtu atbrīvojies. Pamazām pavisam vienkārši tu būtu iesācis filozofēt tā: 2] Kas iznāktu no tā, ja Es būtu nogrēkojies ar kādu jaunavu un no tā jaunavai klēpī rastos auglis? Ja tas būtu vīriešu dzimuma, vai tas arī būtu Dievs? Un ja tas būtu sieviešu, kas tad? Ja Es būtu nogrēkojies, vai tas vājinātu Mozus likumu? Vai tas Mani, Dieva cilvēku, nepadarītu nespējīgu saglabāt Dievišķo Garu? Jeb vai kas attiecas uz Manu personu, Es būtu tāda akta spējīga vai nē? Bet kā Es cilvēkus varētu šim aktam atdzīvināt, ja Es pats būtu tā nespējīgs?! 187

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...