Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

zāk zinu tādēļ, ka

zāk zinu tādēļ, ka es pats par to rakstīju lūgumu. Lūgumrakstā gan stāvēja punkts, lai ķeizars, kā pilnīgi vienīgais kungs un valdnieks, viņam visas pakļautās zemes pārstaigājot, viņa aizsardzībai attiecībā uz viņa personu vēlētos sniegt tāda veida pilnvaru, kā tā lūgumrakstā esot labi uzrakstīta zem piezīmes. Bet nu īstenībā nāk galvenā lieta, aiz kuras — pēc maniem uzskatiem — slēpjas liela nelietība! 5] Ka Erods tādu lūgumrakstu uz Romu ir nosūtījis, par to es galvoju kā ticamākais liecinieks, tādēļ, ka es, kā teikts, pats esmu lūgumu stilizējis un uzrakstījis. Bet ārkārtējais lūgums, kā tas viegli pats par sevi saprotams, — gāja uz Romu ne bez smagas zelta un sudraba kravas. Nogādātāji bija pieci no pirmajiem farizejiem, kuri tajā laikā viņu pašu darīšanās ceļoja uz Romu. Dažas dienas pirms viņu aizceļošanas viņi nāca pie Eroda un piedāvāja viņam, vai viņam nekas nebūtu nosūtāms uz Romu. 6] Viņi Erodam nāca kā saukti; jo viņš jau četras nedēļas ilgi prātoja, kā un caur ko visdrošāk un slepenāk ārkārtējo lūgumrakstu varētu aizsūtīt uz Romu. Šī izdevība viņam bija jo vēlamāka tādēļ, ka ar tiem pieciem saprātīgajiem farizejiem ļoti labi satika un viņua arī turēja par godīgākajiem no viņu bara. Kad Erods viņiem jautāja par atlīdzību par ziņas aiznešanu, kas no Jeruzalemes parasti netiek ņemta zem 200 mārciņām, viņi neprasīja neko; jo to ko viņi darot Erodam, kas arī viņiem parādījis daudzus un svarīgus draudzības pakalpojumus, to arī viņi darot tikai aiz tīras draudzības. 7] Ar to Erods bija vairāk kā pilnīgi apmierināts un nodeva lūgumu kopā ar kravu, kura bija pietiekami smaga, lai to nestu 30 kamieļi. Tādā veidā lūgums saskaņā ar tekstu ceļoja uz Romu, bet pēc drošākas patiesības kaut kur citur, ko kāds no mums nevar zināt. 8] Ceļojums no šejienes līdz Romai pie labiem laika apstākļiem turpinās pilnas trīs nedēļas, citādi arī mēnesi. Dažas dienas, bieži nedēļas paliek Romā, un paiet savs laiks, līdz kāds stājas ķeizara priekšā. Labvēlīgākā gadījumā ķeizars šādu lūgumu nokārto ne ātrāk kā pusgada laikā, jo viņam priekšā stāv tūkstots svarīgākas valdīšanas lietas. Nu nāk atpakaļceļojums, kam tak arī vajadzīgs tikpat ilgs laiks kā turp ceļojumam. Pēc daudzām pieredzēm precīzi aprēķinot, cik man zināms, no Romas vēl neviens nav atgriezies pirms 3/4 gada. 9] Bet tie pieci sūtņi lūgto pilnvaru, pēc manis rakstītā lūgumraksta, uzrakstītu uz skaista pergamenta un apgādātu ar visām mums zināmām ķeizariskām zīmēm, nodeva Erodam precīzi sešu nedēļu laikā un pie tam ar visu pompu Erodu par to apsveica. Bet es no savas puses domāju, un vēl šodien leiku par to savu galvu ķīlā, ka pie šiem minētajiem apstākļiem tie pieci sūtņi tikpat maz bija Romā kā es. 10] Tie zeļļi dāvanas kopā ar tiem 30 veselīgajiem kamieļiem ir labi noglabājuši, ķeizara parakstu un citas zīmes ir viltojuši un tā Erodam ir nodevuši slepenu ķeizarisku pilnvaru, par kuru viņš pats noteikti zina tikpat maz kā tu, augstais kungs un pavēlniek! Zini, augstais kungs, šis ir tikai mans uzskats. Varbūt arī iespējams, ka pilnvara tomēr nākusi no ķeizara! Varbūt kuģiem turp un atpakaļ bija labs vējš. Tā mazākais turp un šurp ceļošana būtu puslīdz nopamatota un nejaušā kārtā viņi tūlīt pēc viņu ierašanās un labā omā nu kādā no darba brīvā stundā viņš viņiem tūlīt ļāva nākt priekšā un gribēto pilnvaru piešķīra, varbūt pēc tam viņi tūlīt atkal satika kuģi, kas stūrēja šeit uz Āziju, iekāpa tajā un ar labāko vēju sasniedza Jūdejas krastus! Īsi, es te pavisam negribu būt tiesnesis! Tas viss ir tikai mans minējums un aprēķini. 16. Eroda viltotās pilnvaras 1] KIRENIJS saka: “Draugs, tas ir vairāk kā tavs minējums; tā ir pilnīgi tīrākā patiesība! Jā, ja arī ķeizars Erodam prasīto pilnvaru būtu tūlīt piešķiris, tad sešās nedēļās tai būtu neiespējami atkal nonākt Jeruzālemē; tā kā katram rīkojumam, izejošam no Romasm pie labākā vēja līdz Sidonai jau vajag pie 40 dienas laika. Pāri atklātai jūrai, kur ceļš gan varbūt būtu tas īsākais, neviens kuģis nebrauc; bet bet līdz kāds šurp atnāk gar lielās Vidusjūras vai Adrijas jūras krastu caur Grieķiju, tam vajadzīgs mazākais 40 dienas un tādēļ neviens nevar tajā pat laikā ceļu paveikt turp un atpakaļ. 2] Pie tam katram svešiniekam, kas nāk uz Romu un no ķeizara kaut ko grib izlūgties, iepriekš 70 dienas jāpavada Romā. Pirms šī laika — izņemot kādu karavadoni vai kādu citu lielu augstmani — neviens svešs sūtnis vai kāds privātais gan nenāk ķeizara priekšā. Jo Romā tā reiz ir iekārtots, ka katram svešiniekam, kas Romā pie ķeizara grib iegūt kādu žēlastību, vispirms pilsētai vajag nest upurus caur to, ka viņš iepriekš pilsētā ir iespējami daudz iztērējis un daudzajām iestādēm un institūtiem ir atnesis upurus un dāvanas, ko, tā teikt, gandrīz katrs svešienieks, nākdams no svešām zemēm pavisam labi var darīt, jo viņš, neesot ļoti bagāts, nevar nākt uz Romu un viņam arī nav lūdzama nekāda sevišķa žēlas- 18

tība. Jo vispārējai, nemantīgai tautas klasei ir likti un sankcionēti likumi un taisnīgi tiesneši. Ja kaut kur spiež kurpe, tad zina, kur viņam ejams. Ja viņš iet, tad viņam arī taisnīgi pēc likuma tiek palīdzēts; jo pie mums, romiešiem, nekāda blēdīšanās nepastāv, un mums ir spēkā pamatprincips: “Justitia fundamentum requorum!” (Taisnīgums ir visas valsts stingrs pamats) un “Pereat mundus, fiat jus!” (Pat ja pasaulei jāiet bojā, taisnībai jābūt!). Tas pie mums, romiešiem, nav tikai tāds tukšs runas veids, bet gan lieta, kas līdz šim vēl vienmēr uz visrūpīgāko tiek ievērota. 3] Tātad tas tomēr nav nekas netaisns, ja tiem, kas nāk uz Romu, pirms viņi tiek turēti kādas ķeizariskas žēlastības cienīgi, lielajai tautu pilsētai jānes kādi upuri. Un no tā nu izriet, ka tie pieci no tempļa izsūtītie nav nākuši ķeizara priekšā pirms 70 vienai aiz otras sekojošām dienām un tādēļ nesiespējami varēt sešās nedēļās īstenībā ceļot no šejienes uz Romu un atpakaļ. Bet ja viņi nevarēja to izdarīt, tad pats par sevi pareizs secinājums, ka Eroda dārgumus ķeizaram tie pieci paturējuši paši un varas kārajam firstam atnesuši un pasnieguši viltotu un tādēļ pamatā nederīgu pilnvaru. Erods iedomājas, ka nu viņa ir lielākas tiesības nekā kādas viņš sākotnēji kopā ar zemi no Romas saņēma. Bet drīz viņam par to jātiek pasniegtam skaidrākam vīnam! 4] Jā, nu tad arī ir saprotams, kādēļ man par to no Romas nav ticis dots nekāda veida ziņojums! Jo man kā neierobežotam Romas varas nesējam pār visu Āziju un daļu Āfrikas vajag tak tikt informētam par visu, kas vien vienmēr no Romas par Āziju tiek noteikts. Citādi kādu man nezināmu rīkojumu no Romas, ja tas kaut kur aktīvi sāktu izpausties, man vajadzētu uzskatīt par provinciālu patvaļu, tātad kā sacelšanos pret Romu un tās varu, un ar visiem manā rīcībā esošiem līdzekļiem tūlīt iejaukties. Tādēļ jūs nu gan sapratīsiet, ka Eroda pilnvarai jābūt viltotai! Bet ja pilnvara ir viltota, tad jūs arī sapratīsiet, ka pirmkārt man Erodam krāpšanu vajag atklāt un otrkārt viltoto pilnavru viņam atņemt, to nosūtīt ķeizaram, lai viņa personas apvainošanas dēļ viņš pats soda tos ļaunos noziedzniekus. 17. Templiešu valsts politika 1] CINKA saka: “Augstais draugs! Augstais kungs! To visu mēs pavisam labi saprotam; bet līdzās mēs vēl kaut ko saprotam, ko tu, šķiet, nesaproti!” 2] KIRENIJS saka: “Un kas gan tas būtu?” 3] CINKA runā: “Saskaņā ar valsts politiku gandrīz visos laikos un visās valstīs priesterībai pieder zināmas privilēģijas, pēc kurām tā var darīt daudz ko tādu, kas citiem cilvēkiem būtu noziegums. Priesteri ir pietiekami pārgalvīgi, pārēijem cilvēkiem sevi uzspiest kā pilnīgu dievus un it kā Dieva vārdus cilvēku priekšā daudzināt pēc viņu patikas. Neviens cilvēks pret viņiem nesadumpojas, un pat ķeizaram tādu nekaunīgu spēli, tautas senierastās māņticības dēļ, caur ko cilvēki tiek uzturēti zināmā paklausīgā, pazemīgā, stāvoklī un nesaceļas pret zemes ķēniņu, ja tas viņiem dod pa lielākai daļai grūti turamus likumus un uzliek daudzas grūti nomaksājamas nodevas, vajag uzlūkot ar draudzīgām acīm. 4] Bet ja priesteriem pēc viņu patikas tiek atļauts valdīt Dieva vietā, tad ķeizars arī nevar paust pārāk lielu sašutumu, ja šie tautas apdullinātāji vajadzības gadījumā slepeni vai arī atklāti dažreiz ielien monarha adā, runā viņa vārdā un pat izsludina likumus, ja viņi tos atzīst kā kaut ko derīgu valdniekam, savai valstij un dabīgi arī sev, kam jo piedodamākam vajag likties tajās provincēs, kas ir ļoti tālu no valdnieka rezidences, kā tas ir šeit — jūdu dzimtajā zemē. 5] Ja viltotas pilnvaras dēļ ķeizars viņus šodien sauc pie atbildības, tad vini arī bez kāda uzaicinājuma nepavisam nenoliegs, ka to darījuši, bet līdzās viņi ķeizaram spēs uzrādīt labo iemeslu, pēc kura viņi it kā rīkojušies tikai monarha un viņa valsts labumam! Un viņi centīsies ķeizaram sīki un saules gaiši pierādīt, kādēļ tāda rīcība bija nepieciešama un kāds labums no tās cēlās valstij un monarham un beugās vēl ķeizaram vajadzēs viņus par to uzslavēt un atalgot. 6] Sauc viņus šodien pie atbildības un pēc nopratinšānas tu viņiem tikpat maz varēsi ko padarīt kā pats ķeizars un beigās vēl vajadzēs Erodam zināmo pilnvaru apstiprināt, ja viņi tev pierāda, ka tāds akts bija nepieciešams, lai caur to zināmā veidā ierobežotu Eroda varas kāri, bez kā viņš ar savu neizmērojamo dārgumu un bagātību palīdzību slepeni ļoti viegli izveidotu lielu varu ar kuru tad ar jums, romiešiem, būtu sācis runāt pavisam kategoriski! Bet viņi noslēpumu esot atklājuši un caur apskaidrību no augšas tūlīt izmantojuši labu līdzekli, caur kuru no ķeizara gribas varas Erods pro forma saņēmis priviļēģiju, kuru citādi drīzumā panāktu ar varu. — Ja tie tempļa bruņinieki nāk pretī ar šādu izskaidrojumu, ko citu tu te vari darīt, kā viņus uzslavēt un atalgot?” 19

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5 and 6: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 7 and 8: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 9 and 10: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 11 and 12: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 13 and 14: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 15 and 16: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 17: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 21 and 22: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 23 and 24: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 25 and 26: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 27 and 28: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 29 and 30: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 31 and 32: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 33 and 34: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 35 and 36: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58: mitreiz simtstūkstoš saules, pat
 • Page 59 and 60: tam var atnest šāds pilnīgs cilv
 • Page 61 and 62: u elements. 12] Draugs, ja kāds gr
 • Page 63 and 64: un tā savas nožēlojamās dienas
 • Page 65 and 66: Es domāju, ka te pietiekami tika p
 • Page 67 and 68: vēka galvenai misijai, jo bez tā
 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...