Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

7] KIRENIJS saka: “To

7] KIRENIJS saka: “To es vēl tā pilnīgi nesaprotu! Ja Erodam būtu tāds ļauns plāns un viņš arī gribētu to izvest, kādēļ kādā slepenā ceļā man uz to netika norādīts, es tak tomēr pret to pavisam labi arī būtu varējis ķerties pie pareiziem līdzekļiem. No Jeruzalemes līdz Sidonai vai Tirai tomēr nav tik ļoti tālu! — Un beidzot, kā templieši attaisnosies par ķeizaram nosūtītajiem lielajiem dārgumiem un 30 kamieļiem? Es domāju, ka tas tas viņiem tomēr būs nedaudz smagi!” 8] CINKA saka: “Augstais draugs! Augstais kungs! Tev citādi ir ļoti liela valstiska gudrība, bet šeit tu, šķiet, atkal esi mazāk pieredzējis — kā kāds, kas savās rokās vēl nekad nav turējis valdnieka zizli pat /tikai/ pār saviem mājniekiem. Lai pat tev to rādītu, viņi tev var pateikt divus iemeslus! Pirmkārt: briesmas vilcinoties, un otrkārt: izvairīšanos no katras šajā lietā bīstamas ievērības! Jo ja tu būtu ticis par agru informēts, tad tu tūlīt būtu licis un uz rūpīgāko apsargāt visu Jeruzalemi, kas tautā būtu izsaucis lielu satraukumu un to pildījis ar rūgtu naidu pret jums. Bet tādu noskaņojumu Erods pavisam labi būtu pratis izmantot pret jums, caur ko varētu izcelties pavisam neaprakstāms ļaunums! 9] To visu labi aprēķinādams un iepriekš saprasdams, templis aiz savas dievišķās gudrības pilnības tā rīkojās, caur ko bez kāda trokšņa grūtības tika novērstas, — bet īstā laikā, pavisam klusu, viņi tev un ķeizaram jau tāpat būtu darījuši zināmu, kas te ir noticis, dodot padomu, kas te tālāk būtu kārtojams. Bet ķeizaram nozīmētos dārgumus viņi tāpat tev varēja nosūtīt tikai tad, kad viņi būtu atraduši par ieteicamu tav par to visu paziņot. 10] Ja tu, augstais draugs un augstais kungs, uz taviem dažiem jautājumiem pavisam noteikti dabūtu tādu atbildi, saki man, vai saskaņā ar valsts gudrību tu varētu darīt ko citu, kā templiešus slavēt, un pēc likuma, kā katrs labs un godīgs darba darītājs ir atalgojams, viņus atalgot!” 11] KIRENIJS saka: “Bet ja es no savas puses esmu pārliecināts par templiešu noteikti ārkārtējo zemiskumu, vai es varu viņus slavēt un pie tam vēl atalgot? Vai tad nav nekāds līdzeklis un nekāds ceļš kā sātana brāļiem tikt klāt?!” 12] CINKA saka: “Vai ļaunos kungus vairāk pazīst un dziļi nicina Cinka vai tu pats, tas ir liels jautājums. Ja es viņus visus, to templi un tā sinagogas, varētu iznīcināt ar vienu dvesmu, es par to nedomātu ne divus acumirkļus. Bet lieta nu reiz stāv tā, ka pat Dievs tev nevar dot citu atbildi, kā ļaunajai spēlei rādīt laipnu vaigu! Ja pēc tam nāk laiks, nāk padoms. 13] Pēc mana aprēķina un pēc Jāņa aprēķina 40 gados no šī laika viņi būs pilnīgi nobrieduši krišanai un tad jūs visu Jūdeju un visu Jeruzalemi iekarosiet no jauna un viņu migām vajadzēs tikt sagrautām līdz pamatiem; bet pirms šī laika ar bruņotu roku pret viņiem maz vai nekas nebūs izdarāms, izņemot tas, ko es tev pirmīt ieteicu. Patlaban tu vari likt viņiem jautāt, kāda tā zināmā lieta ir; bet ja tu acīmredzot tūlīt saņemsi paskaidrojumu, tad rīkojies, kā es tev esmu ieteicis, citādi tu tai lietai vari sagādāt sliktas beigas.” 18. Galijejas pravieša mācība 1] KIRENIJS saka: “Draugs, es atzīstu par labu tavu lielo piesardzību un viltīgumu, un Erods tevī ir izaudzinājis tādu advokātu, kādam līdzīgu meklē visā Jūdejā. Nu tad gan vairs neesi Eroda, bet gan romiešu advokāts, un tev nekad nevajag aizstavēt Eroda lietas, bet gan tikai mūsu; tādēļ tu nu jau vari uzzināt dažu ko vairāk, kas viss šeit šajā punktā pie jūras ir koncentrēts un īstenībā kāpēc! Bet pirmām kārtām saki man, ko tu darītu, ja pēkšņi no kaut kurienes nu nāktu lielais Galilejas pravietis!” 2] CINKA saka: “Es? — Pavisam neko; es ļautu viņam iet viņa ceļu! Es gan vēlētos ar viņu aprunāties, lai redzētu, vai Jānim gan bija tiesības teikt, ka viņš pat nebūtu cienīgs atraisīt viņam kurpju saites! Jānis bija ļoti gurds pravietis un viņā bija vairāk gaismas nekā visiem senajiem praviešiem kopā. Nu, bet ja jau Jānis par Jēzu no Nācaretes dod tādu liecību, cik viņam vajag būt lielam, cik gudram un cik varenam?! 3] Vai zini, augstais kungs, ja es nopietnībā kaut kur būtu gribējis Jēzu saķert — lai arī tikai izskata pēc — tad es jau sen būtu varējis to izdarīt; jo pa lielākai daļai pamatā es tomēr zināju, kur Jēzus uzturējās. Bet man tas patiesi nebija svarīgi, un atklāti sakot — man šī vīra priekšā bija tāda savāda kautrība! Jo pēc visa tā, ko es par viņu biju dzirdējis — un to no uzticības cienīgiem lieciniekiem, pat no samariešiem — viņā pārpilnībā vajag būt kādai dievišķai pilnībai, — vai arī viņam vajag būt kādam rūdītam magam no senēģiptiešu skolas! Tādēļ es ar viņu nevēlētos būt nekādā sevišķā sasakrsmē, jo te es tomēr noteikti sejā dabūtu pelavas! Patiesi, kas attiecas uz mani, es tikai gribētu viņu rezdēt un runāt, tomēr 20

tikai mierīgā situācijā, bet šajā manā gūstītāja tērpā pat ne no tālienes!” 4] Nu Es pats jautāju Cinkam un saku: “Mīļais draugs, Es arī esmu viens, kas Jēzu no Nācaretes pazīst tikat labi kā sevi pašu; bet par Viņu tev varu teikt tikai to, ka Viņš nav nekāds cilvēku ienaidnieks, bet gan visu, kas nāk pie Viņa un pie Viņa meklē palīdzību, labdaris! Viņš gan ir grēka ienaidnieks, bet ne grēcinieka, kas savus grēkus nožēlo un pazemīgi atgriežas pie labā. No Viņa neviens cilvēks vēl nav ticis notiesāts, lai arī viņa grēki būtu vairāk kā smiltis jūrā vai kā zāle uz zemes. 5] Bet Viņa mācība visā īsumā pastāv tajā, ka lai cilvēks atzīst Dievu un Viņu pār visu mīl, un savu līdzcilvēku — lai kas viņš arī nebūtu, augsts vai zems, nabags vai bagāts, vīrietis vai sieviete, jauns vai vecs — mīl tāpat kā pats sevi! Kas tā vienmēr dara un izsargās no grēka, tas sevī drīz pieredzēs, ka tāda mācība patiesi ir no Dieva un nav nākusi no kāda cilvēka mutes, bet gan no Dieva mutes; jo neviens cilvēks nevarētu zināt, kas viņam jādara, lai sasniegtu mūžīgo dzīvību un iekš kā tā pastāvētu. To zina tikai Dievs un beigās arī tas, kas to ir dzirdējis no Dieva mutes. 6] Viņš arī māca, ka visiem cilvēkiem, kas grib sasniegt mūžīgu dzīvību, vajag būt no Dieva pamācītiem; kas te tikai no cilvēkiem dzird to, kas viņiem jādara, tie vēl ir tālu no Dieva valstības. Jo viņi gan dzird vārdus izslīdam nokāda mirstīgā mutes, bet kā mute, kas deva vārdus, ir mirstīga, tādi ir arī vārdi cilvēkā, kas tos ir dzirdējis. Viņš tos neievēro, un ne caur kādu darbību nepadara tos dzīvus. Bet vārds, kas nāk no Dieva mutes, nav miris, bet gan dzīvs, cilvēka sirdi un gribu rosina darbībai un caur to dara dzīvu visu cilvēku. 7] Bet ja caur Dieva vārdu cilvēks reiz ir kļuvis dzīvs, tad viņš paliek dzīvs un brīvs arī uz mūžību, un nekad vairs nejutīs un nebaudīs nāvi — un ja arī miesā viņš varētu mirt tūkstots reizes! 8] Redzi, draugs, tas visā īsumā ir lielā pravieša no Nācaretes mācības kodols! — Saki man, kā tev tas patīk, un ko tad tu domā par lielo pravieti! 19. Cinka uzskats par Jēzus mācību 1] CINKA nedaudz pārdomā un pēc kāda laika saka: “Mīļais draugs! Pret tādu mācību, kaut gan tā ir nedaudz pārdroša, pavisam nekas nav iebilstams, tā, ja vispār ir viens Dievs, kas tikai nedaudz rūpējas par mirstīgiem, ir acīmredzami dievišķas dabas! Gan arī citi lieli pravieši ir izvirzījuši pamatprincipu, ka tīra mīlestība esot visas dzīvības pamatdīglis, un ka cilvēkiem visvairāk būtu jākopj mīlestība, tādēļ, ka katra svētība cilvēkam var uzziedēt tikai no mīlestības. Bet viņi neizskaidro mīlestības tīro būtību. Bet mīlestība ir kā laba tā ļauna, un beigās nezina, kuru mīlestības pusi jākopj kā svētību nesošu. 2] Bet te saules gaiši ir pateikts, kāda veida mīlestība cilvēkiem jākopj un jāpadara par savu dzīvības principu. Tādēļ šāda mācība sākotnēji protams nevar izcelties no kāda cilvēka, bet gan tikai no Dieva un pie viena pierāda, ka kāds Dievs tad tomēr ir. Nu, nu, es tev, tu mīļais, man pavisam nepazīstamais draugs — ja tu arī varbūt esi pagāns, esmu no visas sirds pateicīgs; jo tu man, kā arī maniem, ne uz galvas kritušajiem draugiem, esi parādījis lielu pakalpojumu! Mēs visi vairāk vai mazāk zināmā mērā bijām bezdievīgi, bet nu mazākais man liekas, ka pazaudēto Dievu esam atkal atraduši, kas man ir ļoti iepriecinoši un patīkami. 3] Jānis gan arī pielietoja visas pūles, lai mani pārliecinātu par mūžīgā Dieva esamību; bet tā lieta viņam tomēr negribēja izdoties. Es pratu viņam pavisam pienācīgi pretoties un viņš visas manas šaubas neizgaisināja, un tā tad es arī līdz šim acumirklim palieku savās šaubās. Bet nu man visas šaubas pēkšņi ir izgaisušas! 4] Dīvaini! Jā, jā, tā tas ir: ja kāds maldu dārzā neatrod īstos vārtus, tas nenonāk līdz ķēniņa pilij, kas savu paliekošu mājvietu ir iekārtojis sava lielā dārza vidū; bet tu man esi parādījis un atvēris pareizos vārtus un tad nu ir viegli visā drīzumā iespiesties līdz lielā un mūžīgā ķēniņa pilij. 5] Bet nu esi tik labs un saki man, kur tev bija tā augstā laime sastapties ar lielo vīru! Noteikti viņš nav nekāds mags, bet ar augstāko Dieva spēku apbruņots cilvēks; jo to pierāda viņa patiesi dievišķā mācība! Tātad saki man, kur tu ar viņu esi runājis! Es pats tur vēlētos no viņa mutes dzirdēt tādus dzīvus svētības vārdus. 6] ES saku: “Paliec nu tikai šeit, sekojošās sarunās īsā laikā tu pats viņu atradīsi! Nu jau arī ir laba stunda pāri pusdienas laikam. Mūsu labais Markuss ar pusdienām jau ir galā, un tās tūlīt tiks liktas galdā. Bet pēc pusdienām mēs vēl atradīsim ļoti daudz laika, vienam ar otru par visu ko pārrunāt. Tu paliec pie mūsu galda — bet taviem 29 biedriem jāsēžas blakus. 21

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5 and 6: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 7 and 8: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 9 and 10: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 11 and 12: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 13 and 14: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 15 and 16: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 17 and 18: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 19: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 23 and 24: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 25 and 26: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 27 and 28: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 29 and 30: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 31 and 32: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 33 and 34: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 35 and 36: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58: mitreiz simtstūkstoš saules, pat
 • Page 59 and 60: tam var atnest šāds pilnīgs cilv
 • Page 61 and 62: u elements. 12] Draugs, ja kāds gr
 • Page 63 and 64: un tā savas nožēlojamās dienas
 • Page 65 and 66: Es domāju, ka te pietiekami tika p
 • Page 67 and 68: vēka galvenai misijai, jo bez tā
 • Page 69 and 70: viņu bērniem esot, un dažkārt a
 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates