Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

3] Kad priekšnieks mums

3] Kad priekšnieks mums lika pie sirds mīlestību uz bezgalīgo Dieva būtni, tad mēs sajutām, ka cilvēka mazā sirds ir pavisam nespējīga tādas mīlestības, domājām un arī izteicām, ka mēs kādu personību, kas būtu pārpilna Dieva Gara gan ļoti varētu pār visu mīlēt, bet kāda pārāk bezgalīga dievība, no Dieva gara piepildīta bezgalība kā kaut kas neaptverams arī nevar tikt mīlēta, izņemot, ja mīlestība uz kādu tādu bezgalīgo Dieva būtni caur pārāk bezgalīgo pirmsdievišķo Visumu pastāvētu mazā, niecīgā cilvēka brīnumainā nomāktībā. 4] Cik ļoti mūs atspirdzina priekšnieka liecība, ka beigās Mozus tomēr redzēja pirmsmūžīgās Dievības muguru, kaut arī neaprakstāmi spožās gaismas dēļ viņa seja septiņu gadus mirdzēja tā, ka, nekļūdams akls, neviens cilvēks nevarēja to uzlūkot; un tādēļ gudrajam savu seju ilgu laiku vajadzēja nēsāt aizklātu ar trīskārtēju apsegu. Ak, šis priekšnieka stāstījums mūs ļoti atspirdzināja, jo caur to mēs sākām sev stādīties priekšā kāda personiska reāla Dieva iespējamību! Tikai kopš tā laika mēs sākām mīlēt visaugstāko Dievu un noteikti tādas mūsu mīlestības dēļ es tad arī saņēmu savas septiņas parādības kā uzaicinājumu uz šejieni, bez kā mēs šeit nekad nebūtu atnākuši. 5] Nu visaugstākais Dievs mums personīgi ir mūsu priekšā un mūsu pilnībai Viņš nu neprasa neko citu kā mīlēt Viņu pār visu un savstarpēji vienam otru, bet tā, kā katrs no mums neieciešami mīl pats sevi. 6] Ko jūs, mani mīļie brāļi un māsas, visi uz to sakāt? Ko jūs tagad jūtat un kādas domas nu nodarbina jūsu sirdis? Ak, runājiet nu un pielūdziet vissvētāko, mūžīgo Pirmgaru, Dievu, kuru līdz šim neviens mirstīgais gandrīz nespēja iedomāties! Runājiet, runājiet! Ko jūs nu domājat un jūtat? Kā jums ir ap sirdi?” 195. Melni taisnīgās šaubas par Kunga dievišķību 1] Iespējami lielākā pārsteigumā tie melnie BIEDRI, kas vien spēja runāt, saka: “Vai tad to Garu iespējams iedomāties? Šim pavisam vienkāršajam cilvēkam jābūt visaugstākai Dieva būtnei? Kādi tev tam ir pārliecinoši pierādījumi? Jo vai tu nezini, ka vajaga būt ļoti uzmanīgam, lai nepiesardzīgā kārtā neiekristu tumšā, māņticīgā elkdievībā, kas beigās tomēr varētu būt sliktāka nekā tūkstots lai vēl cik aizklāti Izīdas tēli? Padomā tikai par briesmām un maldu ceļiem, kuros varam iekrist, ja tas tā tomēr nebūtu! Iedomājies tikai to bezgalīgi iespaidīgo priekšstatu, kuru mēs caur gudrā priekšnieka muti saņēmām par Pirmdieva būtni Memfisā un tieši pie lielā akmens tempļa; — un tam visam apslēpti būtu jābūt apvienotam šajā cilvēkā?! Pie Dieva gan jau viss var būt iespējams; bet šeit mums nav saskatāma ne niecīgākā ticamība. Kādi tev par to un tam gan var būt pārliecinošākie pierādījumi? 2] Jā, ja tas ir tā, kā tu ar tavu vienmer patiesības pilno sejas izteiksmi mums esi pavēstījis, tad mēs, protams, būtu atraduši visaugstākā Augstāko mūsu dzīvības būtu atradušas savu visdižāko mērķi pašiem sevī savā pirmpamatā un mums vairs neatliktu nekas tālāk, ko pētīt un meklēt! Jo kas ira tadis pats sevi un Dievu, visas esamības Pirmpamatu, tas ir atradis visu un visā pilnībā ir sasniedzis no priekšnieka mums rādīto svētāko un svētlaimīgāko mērķi! 3] Bet ka šeit mums to visu jābūt atradušiem, tam vajaga tikt stingri un vairāk neapstrīdami pierādītam, citādi tu un kopā ar tevi mēs aiz pārāk lielas lētticības, no kā priekšnieks mūs vairāk par visu ir brīdinājis, kā mēs jau iepriekš piezīmējām, pārāk viegli varētu nokļūt lielākos mados! 4] Aplūko bezgala lielo debesu jumu ar neskaitāmi daudzām zvaigznēm, kurām pēc priekšnieka pavisam slepenā vēstījuma jābūt milzīgām pasaulēm, un izskatoties mazas tikai neizmērojamā attāluma dēļ! Aplūko šo mūsu ļoti lielo zemi un visu, kas uz tās dzīvo, ir un kustas! Aplūko šo jūru, vareno Nīlu, smiltis, dzīvniekus ūdenī, uz zemes un gaisā! Aplūko debesu mākoņus un to spēkus, Mēnesi, Sauli! Vai tu gan tikai iztālēm vari domāt un saprātīgi iedomāties, ka šim citādi noteikti ļoti gudrajam cilvēkam no šī īstenībā tikai plaukstas platuma zemes līdzenuma no mazākā līdz lielākam jāpārskata, jāuztur, jāvada un jāved visa mūžīgā bezgalība? Jā, kā kāds ar slepeniem dabas spēkiem labi iepazinies cilvēks viņš mums pat var izdarīt brīnumlietas, kā mēs dažas tās esam redzējuši Kabirā un Aleksandrijā; bet kas tas viss ir pret mūžīgo bezgalību un tām neskaitāmām mums mūžam nepazīstamām būtnēm un lietām?! 5] Atceries priekšnieka lielos vārdus, ka viņš mūs pareizi brīdināja no tāda veida pērkamiem burvju māksliniekiem un magiem, kā viņš tos dēvēja? Cilvēks, kas ar savu brīnummākslu apvienotu arī vēl kādu citu tikumisku gudrību, kā priekšnieks teica, sevi ļoti viegli padarītu par zemes cilvēku valdnieku un beigās pat par Dievu, un līdz šim mums šķiet, ka šim cilvēkam tam nolūkam bagātīgākā pilnībā ir 210

labākās dotības. Tādēļ šeit vajadzīgs būt sevišķi uzmanīgiem un prasīt pierādījumus, kas katrā ziņa ir piemēroti, lai priekšā stāvošai lielajai lietai dotu nepieciešamo gaismu! Jo lielāka, svētāka un svarīgāka ir vai kļūstam kāda lieta, jo vairāk no tās vajaga tikt attālinātai katrai vieglprātībai! 6] Ja runa ir par kāda neliela, uz takas guļoša akmens novākšanu, tad nav vajadzīgs sevišķi apspriest, kā tieši šis akmens tiks no ceļa novākts. Nākamais un labākais cilvēks to paceļ un aizmet, kur tas nevienam netraucē. Bet pavisam citādi ir, ja no kalna ir nokritis liels akmens bluķis un šo ceļu aizsprosto, un šķir cilvēku no cilvēka, kaimiņu no kaimiņa, vecākus no viņu bērniem, brāļus no brāļiem un māsas no māsām! Ak tad visa draudze apspriedīsies, kas te būtu darāms, jo ceļam atkal vajaga tikt uzturētam izmantojamam. Bet te ir runa par mūsu dzīvības vissvarīgāko brīdi, kura dēļ mēs visi esam uzņēmušies ļoti tālo un ļoti grūto ceļojumu. 7] Ja pēc tavas parādības mēs esam pareizajā vietā, tad mēs esam ieguvuši visu, ko mums noteikti apstiprinās pārliecinošākie pierādījumi. Ja mēs tomēr ne tuvu nebūtu pareizajā vietā, tad mums vai nu jāgriežas bez panākumiem vai mūsu ceļojums jāturpina tālāk, kad vispirms krietnajam saimniekam esam samaksājuši par to, ko mēs šeit apēdām. Bet nu saki atklāti, vai tev rokās ir kādi pierādījumi tam, ko tu mums par šo cilvēku esi teicis un kādi tie ir!” 196. Oubrtouvisars cenšas savas tautas ļaudis pārliecināt par Jēzus dievišķību 1] OUBRATOUVISARS saka: “Vai tad jūs domājat, ka esmu lētticīgāks nekā jūs? Ak, te jūs esat par mani pirmos un lielākos maldos! Vai tad jūs neredzējāt, kādus pretiedarbīgus pierādījumus, iegaisinot visas manas šaubas, uz tā Kunga vieglāko mājienu man deva tas brīnumskaidrais jauneklis, kas acīmredzami ir kāds gars no Debesīm?” 2] Tie DIVDESMIT saka: “Mēs gan dažu ko redzējām un vienu otru vārdu arī dzirdējām, bet tomēr sev nevarējām atšifrēt kādu nozīmi un vēl mazāk atrast kādu sakarību; jo šis galds stāv pārāk tālu galvenā galda!” 3] Pēc tam no jauna KLĀTPIENĀKUŠIE saka: “mēs patiesi pie šī otrajā, iepriekš neaizņemta stāvošā galda diezgan brīnumainā veidā patiesi pienācām tikai tajā momentā kad tu tā Kunga priekšā tieši dziļi paklanījies un pēc tam pienāci pie mums, un tādēļ no visa tā, ko tu un tas cēlākais jauneklis darīja mums bija neiespējami kaut ko pamanīt! Tādēļ runā, ko tu zini un esi redzējis un no tā mēs tūlīt secināsim un redzēsim, pie kā mēs esam!” 4] VADONIS saka: Tad labi, un tā uzklausiet mani vēlreiz! Jums visiem ir zināms man jaunākais atradums kādā gravā, pilnā oļu. Pie mūsu aizceļošanas uz šejienei es to gribēju ņemt līdzi un Memfisā priekšniekam sagādāt noteikti ļoti patīkamu dāvanu, bet vienīgi mūsu aizceļošanas steigā es to pilnīgi aizmirsu un tikai vēlāk to atcerējos, un tādēļ atradums, lai ietīstīts linu audumā, palika manas būdas viena stūrī, apsegts ar ķirbja mizu. Kad es šeit par to un dēļ tā prasīju pierādījumu, kā arī jūs nu to no manis prasāt, tad tas cēlais jauneklis man atgādināja mājās aizmirsto atradumu un precīzi man pateica, kur un kad es skaisto akmeni esmu atradis, kur to būdā noglabāju un kam es ar to gribu sagādāt dāvanu 5] Draugi un mīļie brāļi! Tam man tomēr vajadzēja likties kam diezgan dīvainam un mani augstākā mērā pārsteigt! Kā tas jauneklis varēja zināt kādu noslēpumu, kas tik tālu no šejienes gulēja noslēpts manas būdas dziļākajā kaktā? 6] Draugi un brāļi, lai to zinātu, tam ir vajadzīgs vairāk kā visu cilvēku gudrība. Man jau tas būtu pietiekams pierādījums, jo es gan esmu spējīgs aptvert, ko visas gudrības dziļumos kādam cilvēkam ir iespējams zināt! Bet tas jauneklis pēc tā kunga tur pie galda saņemtā mājiena to tā neatstāja, bet gan viņš man jautāja, vai es nevēlētos, ka zināmo atradumu no manas būdas Nūbijā atgādātu šeit. Šim piedāvājumam tak tomēr vajadzēja mani augstākā mērā pārsteigt, un es cēlā jaunekļa piedāvājumu pieņēmu. 7] Tagad jūs domāsit, ka pēc tam jauneklis man kādu laiku lika gaidīt. Ak, pavisam nē! Tajā pat acumirklī viņš man visupirms pasniedza akmeni un tūlīt pēc tam arī vēl ķirbja mizu, ar kuru manas būdas dziļākajā kaktā skaistais atradums bija apsegts un pēc tam man rokām aptverami skaidri tika izskaidrots, kur šis ļoti skaistais akmens cēlies! 8] Bet lai jūs nedomātu vai pat kā neapvainotu mani lētticībā, tad visi aplūkojiet šo akmeni un šo ķirbja mizu, vai tas viss nav tas pats, ko es jums visiem mājās rādīju! Un šeit mans kalpotājs arī zina, kur un kā es to manā gultā noglabāju. Ko jūs nu uz to sakāt? Vai tā ko spēj arī kāds slavenākā veida mags no 211

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Notes 4-1B rates
TechnologiCS 4 - CADmaster