Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

var ienākt viņu dabai

var ienākt viņu dabai atbilstošas miesās! Kas tad atliek kā karstajos zemes apvidos nolikt tādus cilvēkus, kuru daba tik karstu klimatu var labi panest un aukstā klimatā tādus, kuru dabīgās īpašības ļauj apdzīvot un puslīdz kultivēt aukstus apvidus. 9] Ja tu to nu cik necik saproti, tad tu jau aptversi, kādēļ karstajā Vidusāfrikā tev iepriekš aprakstītiem cilvēkiem vajaga būt melniem un ar pavisam īpatnējām dabas īpašībām. — Saki man, vai nu tu to esi labi sapratis un aptvēris?” 10] KIRENIJS saka: “Ak, Kungs, es nu arī tajā esmu pilnīgā kārtībā un pateicos par šo man ļoti svētīgo pamācību; jo no tā es nu redzu, ka viss pasaules iekārtojums ir visgudrs un mērķtiecīgs un visam uz mata vajaga būt tā, kā tas ir un nekad nevar būt citādi! Tādēļ vienīgi Tev, Kungs un Dievs, viss gods, visa mīlestība un visa slava; jo visa zeme un visas debesis ir pilnas Tavas mīlestības un gudrības. 11] Bet ko Tu, ak Kungs, ar melnajiem tālāk uzsāksi? Jo tā pilnīgi kārtībā man šķiet, viņi vēl nav; es to manu no viņu ļoti apdomīgās nostājas. 12] Viņu vadonis patiesi pārliecinošā veidā un kārtā viņiem ir izstāstījis Tavu dievību un atstāstītais brīnums ar lielā dimanta transportu sākumā viņus, šķiet, ļoti apmulsināja; bet tagad viņi savai sirdsapziņai tomēr uzstāda visādus jautājumus un viens, kas vairākas reizes ir atskatījies uz mums, vadonim tikko pavisam nopietni jautāja, vai viņš akmeni kopā ar ķirbja mizu varbūt tomēr slepeni pats nav paņēmis līdz, lai ar ko brīnumam līdzīgu viņus savaldzinātu. Uz kādām domām tomēr tie melnie nāk! Viņiem vajadzēs tik savestiem kārtībā jau caur kādu lielāku brīnumu. Ļoti labajam vadonim, kā es ļoti labi manu, acīmredzami ar viņiem ir grūtības!” 13] ES saku: “Vēl tikai nedaudz pacietības līdz viņi sāks pareizi norūgt, tikai tad mēs nāksim vadonim palīgā; jo pie šiem cilvēkiem viss norisinās lēnāk kā pie mums! Pie tam viņi visi nu pirmo reizi ir baudījuši pavisam svešu barību un vīnu, un tas viņus nu uz acumirkli padara neattapīgākus kā tas ir, citādi nebūtu bijis viegli iespējams viņus pārliecināt par kaut ko, kas nu vēl pārāk atšķiras no Memfisā iesūktā jēdziena par Dievu. 14] Viņiem ir neiespējami Dieva bezgalību dabūt zem viena jumta ar Manu personību, bet kad viņi reiz būs tā īsti norūguši, tad mēs ar viņiem tiksim galā pavisam viegli un drīz! Bet pa to laiku viņu vadonis viņus apstrādā viņam izteikto aizdomu dēļ par viltus brīnumu, kas arī ir labi; jo ja kāds kāda īsta brīnumdarba dēļ kādu tur tukšās aizdomās, tam katrā ziņā arī jāsaņem pavisam pamatīgs sods! Jo vairāk tie melnie ar vārdiem nu tiek sodīti un pazemoti, jo stingrāk un vieglāk viņi tad paliks mums uz visiem laikiem! 199. Par patiesības Mācības lēnu un ātru aptveršanu 1] (KUNGS:) “Bet tā jau ir sena pieredze, ka cilvēki, kas kaut ko viegli aptver un iepriekš tas nav ticis īsti pamatīgi rūpīgi iemantots, viegli saprasto un uztverto lietu arī ļoti viegli un ļoti drīz atmet, kamēr cilvēki, kas kādu mācību zināmā mērā aptver un ietver sevī caur dunkām un grūtiem mēģinājumiem, to tad vairs viegli neatmet. 2] Ak, ir arī tādi, kam te ir pavisam labi talanti un arī katras citas spējas! Vini drīz un viegli visu aptver un to labi saprot; bet tad laikā atceras viņu nepieciešamos pārbaudījumus pasaules priekšrocībām, baidās par daudz upurēt un pēc iespējas cenšas tās garīgās lietas aizmirst un atbrīvoties no tām, kas, kaut arī ir viņiem rokām aptveramas, patiesi šajā pasaulē viņiem nedod nekādu labumu. Tādi cilvēki līdzinās tām gandrīz pavisam caurspīdīgām mušām viendienītēm, kas visu skaisto dienu pašas, pavisam apgaismotas un sajūsminātas, gaismā spēlējas un ir pilnas dzīvības; bet kad nāk dzīvību pazudinošā nakts, tad viņu gaismai un sajūsmai ir beigas ar to arī viņu dzīvībai! 3] Tādēļ tie cilvēki, kas kādu augstāku patiesību sākumā aptver nedaudz grūtāk, Dieva Valstībai ir noderīgāki nekā viegli aptverošie; jo viņi satverto tad uzticami un dzīvības silti patur, kamēr viegli aptverošie ar Debesu gaismu spēlējas tieši tā, kā mušas viendienītes ar Saules gaismu, bet tad turpmāk no debesu gaismas viņiem nav nekāds lielāks labums kā mušām viendienītēm no Saules gaismas. 4] Bet dažkārt ir arī tādi cilvēki, kas kādu patiesību viegli aptver, to patur un tad arī nakts laikā turpina mirdzēt līdzīgi gaišām zvaigznēm un sev un citiem dara daudz laba; bet tādu cilvēku ir maz un viņi ir reti. 5] Visi šie mori pieder pie tiem, kas grūti aptver, bet ko viņi reiz ir satvēruši, tas viņiem pieder un turpmāk tas mirdzēs viņu vēlākajos pēcnācējos līdzīgi zvaigznēm Orionā un līdzīgi Siriusam lielā 214

attālumā. 6] Ar manas Mācības pamatīgu uztveri un pareizu izpratni ir gandrīz tā kā ar kādas mantības iegūšanu. Kas pie kādas ievērojamas mantas nonācis pavisam viegli, tas ar to drīz un viegli būs galā; jo viņš nekas nav ticis pieradināts pie trūkuma un nekad nav mēģinājis krāt. Ja caur mantojumu vai caur citu viegli gūtu laimestu viņš reiz ir kāda mantības īpašnieks, tad viņš mantu necienīs, jo viņš domā un ari jūt, ka ievērojamu īpašumu iegūst pavisam viegli. Bet kas savu īpašumu ieguvis ar savu roku čaklumu, tas pazīst grūtās pūles un darbu un zina, cik daudz sviedru viņam ir izmaksājis katrs grasis, tādēļ viņš arī ciena savu grūti iegūto īpašumu un noteikti vieglprātīgā kārtā to nekad neizšķērdēs un nenotrieks. 7] Bet tā ir arī ar garīgiem dārgumiem. Kas tos viegli iegūst, tas tos tikko ņem vērā, tādēļ ka viņš iedomājas un sevi ari jūt, ka viņš tos vai nu nekad nevar pazaudēt vai, arī ja viņš no tiem kaut ko vai pat visu pazaudētu, viņš visu pazaudēto atkal viegli iegūs. Bet tas tā nav; jo kas te garīgi kaut ko pazaudē, tas visu pazaudēto otro reizi vairs tik viegli atkal neiegūst kā pirmo reizi. 8] Pazaudētā garīgā vietā tūlīt stājas materiālais, un tā ir tiesa, un tik viegli vairs neļauj sevi izstumt kā sākumā. Jo kā viss garīgais pastāvīgi kļūst garīgāks un brīvāks, tā arī viss materiālais nepārtraukti kļūst materiālāks, pasaulīgāks un pilns tiesas un nāves; bet kas reiz gribā un izpratnē ir tiesā un ir iekalts važās, tas grūti vai nekad pats sev atkal nedod brīvību. 9] Kuram reiz ir Mans Vārds, tam to vajaga paturēt un tajā palikt nemainīgam ne tikai vienīgi caur zināšanām, bet gan galvenokārt caur rīcību un darbiem pēc Vārda; jo visas zināšanas un ticība bez darbiem ir tikpat labi kā nekas, un dzīvībai tam nav nekāda vērtība. 10] Ko kādam, kas ceļotu uz kādu viņam tikai vārda pēc zināmu vietu, uz kurieni viņš nezina ceļu, līdzētu tas, ja kāds ceļa zinātājs ceļu uz turieni pilnīgi aprakstītu, bet viņš, nu ceļu zinādams, neiet pa to, bet gan pagriežas uz otru pusi un sāk iet kādā pavisam pretējā virzienā? Vai viņš gan jebkad tajā vietā nonāks? Es saku: viņš var nonākt, kur viņš grib, tikai viņš nekad nesasniegs savu mērķi, jo uz kurieni grib aiziet, uz turieni arī vajaga iet! 11] Zemes pazīšanā šie mori ir visneizglītotākie cilvēki pasaulē. Pēc viņu zināšanām bez Justus Platonika viņi ceļu uz šejieni gan mūžam nebūtu atraduši, bet pēc tam, kad ceļš no priekšnieka tika sīki aprakstīts, tad viņi precīzi gāja pēc apraksta un viņu tagadējā klātesamība pietiekami apliecina, ka viņi priekšnieka norādījumus ir visprecīzi realizējuši, un tam piederas nesatricināmi stingra griba, kas šiem moriem visaugstākajā mērā piemīt. Bet kas kaut ko ļoti spēcīgi grib, tas noteikti izved to, ko viņš spēcīgi grib. 12] Tātad kam ir Mans Vārds un Mana Mācība un stingrā gribā dara pēc tās, tam savu mērķi vajaga sasniegt un nekas viņu tajā nevar traucēt.; bet kas tad kaut ko gan dara pēc Maniem Vārdiem, bet līdzās arī to, ko kāro vieglprātīgā pasaule, tas līdzinās cilvēkam, kas līdz kādai vietai nogājis pusi ceļa, bet pusceļā nonācis tūlīt griežas atpakaļ un atkal iet atpakaļ pa jau noieto ceļu. 13] Viņš arī līdzinās kādam kalpam, kas grib kalpot diviem kungiem, kas viens pret otru ir naidīgi. Vai viņš pie diviem savstarpēji naidīgiem kungiem ar savu darbu tiks galā? Vai viņš arī tikai šķietami varēs abus mīlēt? Bet kādu seju tie abi kungi rādīs, kad viņi uzzinās, ka dubultkalps ir vienādi draudzīgs katram no abiem kungiem? Vai viens kā otrs viņam neteiks: “Ak, tu viltīgais kaps, kā tu manu ļaunāko ienaidnieku arī vari mīlēt kā mani? Kalpo vienīgi man vai vācies prom no mana dienesta!” Jo pēc patiesības neviens nevar kalpot diviem kungiem; vienu viņam vajaga paciest un otru nicināt. Un redzi, tāds vieglprātīgs un viltīgs kalps vienlaicīgi tiks padzīts no abiem kungiem un tad grūti tiks pieņemts dienestā pie kāda trešā un ar viņu notiks tas, ka starp diviem krēsliem viņš nosēdīsies uz zemes. 14] Bet ka šie mori negrib un arī nebūs divu, bet gan viena kunga kalpi, to tu pavisam viegli secini no tā, kā vadonis cīnās ar saviem biedriem, kuriem priekšnieka vārdi vēl ir pārāk spēcīgi iespiedušies sirdī un tik viegli no tās nav izdabūjami ārā. 15] Vienīgi tas, ko priekšnieks viņiem ir stāstījis no Mozus par dievišķu personību, ir pieturas punkts un tilts, pa kuru viņi var tikt vesti pie Manis, un galvenokārt tieši pa šo tiltu no vadonis dzen un cenšas stūrgalvīgos noskaņot citādi. Ja es viņam nesūtu palīgā eņģeli, tad arī gadā viņš ar viņiem nebūtu galā. Bet nu Es viņam nosūtīšu eņģeli un tad tā lieta arī būs nokārtota!” 16] KIRENIJS saka: “Ak, Kungs, te es nu gan vēlētos būt tuvumā, lai skaidrāk un pamatīgāk varētu sarunu dzirdēt!” 17] ES saku: “Nebūs vajadzīgs, jo vējš visu atnesīs līdz mūsu ausīm!” 215

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...