Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

200. Rafaels pārliecina

200. Rafaels pārliecina morus par Kunga dievišķību 1] Tūlīt pēc tam ES pasaucu eņģeli un galda biedru dēļ viņam skaļi saku: “Rafael, tagad Oubratouvisars ar savējiem atkal ir atnācis īstajā punktā, un te tu ar vienu cirtienu vari strīdam palīdzēt! Viņi nu ir pavisam piemēroti par Mani pieņemt savus uzskatus un atziņas, ja viņš viņiem var pierādīt, ka caur tevi akmens patiesi vienā mirklī ir šeit ticis atgādāts no Nūbijas. Ej un katram, kas to vēlas, no viņa būdas atgādā šeit to, ko viņš prasa un ar to viss strīds būs pilnīgi izbeigts! 2] Jo šiem gribā stiprajiem, bet uztverē vājajiem vajaga tikt atgrieztiem caur kādu brīnumu, jo vienīgi vārds viņiem ir par maz pārliecinošs spēks. Šiem cilvēkiem kāds brīnums arī nav tik kaitīgs kā kādam no jums un it sevišķi dažam labam jūdam; jo viņi kā dabas cilvēki tikai caur savu stipro ticību un caur savu nelokāmo gribu paši ar realizēt pavisam ievērojamus brīnumus, ko viņi, protams, uzskata kā gandrīz dabīgu lietu. Par to mēs vēlāk pārliecināsimies. Liels brīnums pie viņiem ir tikai kā pusbrīnums un tā, neizsaucot nekādu sašutumu, viņi caur brīnumu var tikt apstrādāti pavisam nekaitīgā veidā. Tātad ej nu tur! Kas tev runājams un darāms ir jau tevī!” 3] Ar šo visiem nu zināmo lēmumu EŅĢELIS dodas pie galda, kur melnie, caur baudīto vīnu kļuvuši vēl rosīgāki, skaļi diskutē. Kad viņš tur nonāk, viņš spalgi skaļā balsī saka: “Ko jūs apvainojat šo jūsu lielāko draugu un labdari, kuram jūs esat parādā pateicību par visu labo, it kā viņš gribētu jūs apkrāpt un uzspiest jums kādu neīstu ticību?! Ko jūs apšaubāt brīnumu, kuru jūsu pārliecināšanai es pēc Kunga pavēles veicu, it kā es būtu viņa pasūtīts krāpnieks, kas viņam palīdzēja jūs piekrāpt?! Kādu tad jūs gribat pierādījumu, kas spētu uzvarēt jūsu šaubas? Vai man no jūsu būdām jums kaut kas šeit jāatgādā? Prasiet, un es jums to dabūšu!” 4] Pie šīs enerģiskās uzrunas visi apklusa un no bailēm nezināja, kas viņiem būtu jādara. 5] Bet VADONIS teica: “Tā ir Dieva palīdzība! Tā mani attaisnos pret jūsu jau pavisam ļaunajiem pārmetumiem! Prasiet un pārliecinieties; jo tikai tas un nekas cits nevar salauzt jūsu lielo neprātu!” 6] Pēc tam pieceļas VIENS, kas visvairāk šaubījās, un saka: “Manā būdā ir paslēpts kāds dārgums; izņemot mani un manu sievu, kas ir šeit, neviens to nezina. Atgādā man to šeit un tad es pilnīgi ticēšu!” 7] EŅĢELIS saka: “Cik ilgā laikā man tev tas dārgums, kuru tu esi ievīstījis lina audumā un niedrās un savas būdas stūrī pret austrumiem, kur būdas ārpusē ir liels palmas koks, divas pēdas dziļi esi apracis smiltīs un kas pastāv kādā trīsdesmit pfundu smaga pavisam tīra zelta gabalā, jāatgādā šeit?” 8] Te SKEPTIĶIS izpleš lielas acis un saka: “Bet visu debesu dēļ! Kā tev, daiļākais jaunekli, iespējams to visu tik precīzi zināt? Jau ar to tu manas šaubas esi izgaisinājis; jo nu man ir saprotams viss, ko mūsu vadonis un vecākais teica par to jauno vīru! Bet par spīti visam tā lieta kļūst arvien briesmīgāk dīvaināka! Ja bez kādām šaubām tajā vīrā visā pilnībā mājo pirmmūžīgā Dieva Gars, kā mēs pastāvēsim Viņa priekšā? Vai mūsu šaubām nevajaga Viņu augstākā mērā apvainot? Ak, ak, mēs visi esam pazuduši!” 9] EŅĢELIS saka: “Ak, pavisam nē, jūs visi nu esat tikai laimējuši! Bet nu pasaki laiku, kurā man tev tas dārgums šeit jāatnes!” 10] SKEPTIĶIS saka: “Ak, cēlākais, manas neticības dēļ tas nu pavisam vairs nav vajadzīgs, bet ja tu jau gribi brīnumaini man to šeit atgādāt, tad liec tam notikt! Ja šeit tam varbūt priekš kāda ir sevišķa vērtība, tad viņam man tas jāatlīdzina ar kādiem citiem darba rīkiem, jo man no tā jau tāpat nav nekāda lauma! Tas ir skaists un tajā ir ietas, kas saulē ļoti spēcīgi mirdz; un kad to ļoti uzmanīgi aplūko, tad tas sastāv no visādām figūrām uz tā virsmas. Dažas ir tumšas un nespožas, bet dažas saulē spēcīgi mirdz. Tajā man bija diezgan lielā un pavisam blīvā dārguma īstenā vērtība. Ja jau tu, cēlākais, skaistākais jaunekli, gribi man to šeit atgādāt, tad pie visa tava brīnumainā spēka tev nav vajadzīgs pārāk steigties! 11] EŅĢELIS saka: “Uzlūko mani! Šajā acumirklī es tev atnesu tavu dārgumu, skaiti acumirkļus, cik daudz tie man būs vajadzīgs, lai nonāktu tur un atkal atpakaļ!” 12] Skeptiķis un viņa biedri vērš uz eņģeli pavisam vērīgus skatus, lai redzētu, kad viņš attālinās un cik drīz pēc tam atkal atgriezīsies. 13] Bet eņģelis nemaz neattālinās, bet gan iepriekšējam skeptiķim jautā: “Nu, vai tu esi pamanījis manu prombūtni?” 14] SKEPTIĶIS saka: “Nē; jo līdz šim tu vēl klints stingri stāvi tajā pat vietā!” 15] EŅĢELIS saka: “Ak, pavisam nē; jo paskaties tikai lejā, pie tavām kājām tavs dārgums jau guļ pavisam sveiks un vesels!” 16] SKEPTIĶIS paskatās zem galda un pie viņa kājām nebojātā apvalkā guļ viņa pazīstamais dār- 216

gums! Skeptiķis par to tik ļoti izbīstas, ka viņa parasti pavisam karmīnsarkanās lūpas kļūst bālas un viņš sāk pilnīgi drebēt. 17] Arī PĀRĒJIE par šo parādību rāda ārkārtīgi apmulsušas sejas un kliedz: “bet Dieva gribas varas dēļ! Kas tas ir, kā tas var būt?! Tu, daiļākais, tak ne visīsāko acumirkli neesi attālinājies no šīs vietas! Kā tas bija iespējams?” 18] EŅĢELIS saka: “Pie Dieva viss ir iespējams un no tā jūs varat secināt, ka Dievs tas Kugs, ja arī Viņš kā cilvēks līdzīgi kādam citam cilvēkam, ir šeit klātesošs, ar Savu bezgalīgās gribas spēku tomēr vada, valda un uztur visu bezgalību, un ka Viņa visuredzoso acu priekšā mūžam nekur nekas nevar būt paslēpts, lai Viņš to precīzi nezinātu! 19] Ka mūžīgā Dievība ir uz šīs zemes un ir pieņēmusi miesu un Pati personīgi ir kļuvusi Cilvēks, uz to Viņu pirmām kārtām pamudināja Viņa lielā mīlestība uz jums, šīs Zemes cilvēkiem, un caur to arī cilvēkiem no neskaitāmām citu pasauļu zemēm, lai uz visiem mūžīgiem laikiem visā mīlestība ir sajūtams, saskatāms un runājošs Dievs un Tēvs!” Jo viņš kā dievs ir varenākā un tīrākā mīlestība, bet tādēļ arī neviens cilvēks un neviens eņģelis nevar Dievam tuvoties citādi kā vienīgi mīlestībā un caur mīlestību. 20] Ja jūs gribat nākt pie Viņa, tad pirmām kārtām jums vajaga Viņu pār visu mīlēt un vienam otru kā patiesiem brāļiem un sirsnīgām māsām; bez tādas mīlestības patiesa tuvošanās Viņam ir tikpat kā neiespējama! 21] Bet nu, pabaidījusies zaķu pastala, noliec savu dārgumu uz galda un aplūko, vai tas ir tas īstais!” 201. Moris un Oubratouvisars viņu dāvanas nodod Kirenijam 1] Te no pirmām bailēm nedaudz attapies, moris noliecās un diezgan lielo zelta gabalu nolika uz galda; un daudzi iegāja klāt un aplūkoja šo vērtīgo dārgumu. Arī mūsu Jūda Iskariots nevarēja apvaldīt savu ziņkārību, uzlūkoja dārgumu un slepenībā ļoti nožēloja, ka ne viņš ir tā īpašnieks. 2] Kad dārgums bija ticis pietiekami apskatīts un apbrīnots, tad moris eņģelim jautāja, kam gan viņš šo zelta gabalu vislabāk drīkstētu uzdāvināt, jo viņš tomēr to vairs nevēlētos nest tālo ceļu līdz mājām. 3] Un EŅĢELIS viņam Kireniju un teica: “Redzi, tur Kungam pie labās rokas sēž Romas zemes valdnieka vietnieks! Viņš valda pār Āziju un lielu daļu Āfrikas; viņa padotībā ir visa Ēģipte tātad arī Memfisas priekšnieks! Dod viņam šo dārgumu! Arī tu, Oubratouvisar, darītu labāk, ja šo akmeni pasniegtu šim valdnieka vietniekam nekā priekšniekam Memfisā,kurš tāda veida dārgumus ciena maz vai nemaz! — Vispār tas ir tikai mans padoms un tu vari darīt, kā tev tīk!” 4] VADONIS saka: “tas gudrais padoms man jau ir pavēle, ko es izpildītu arī par dzīvības cenu, jo tu man vari ieteikt tikai gudrāko un labāko!” 5] Tad abi pieceļas — skeptiķis ar savu zelta gabalu un vadonis ar savu lielo dimantu, un abi dodas pie Kirenija. 6] kad viņi tur nonāk, VADONIS saka: “Es iepriekš nezināju, kas tu esi! Es arī neapvaicājos par kādu citu, kā vienīgi par Kungu. Tā kā es domāju: “Te tikai viens var būt tas Kungs un Pavēlnieks, un visi pārējie ir viņa kalpi un kalpotāji! Bet tikai tagad tas žilbinoši gudrais brīnumjauneklis man pavēstīja, ka, laicīgi ņemot, arī tu esi liels kungs un pavēlnieks, un tā pēc daiļākā brīnumjaunekļa gudrā padoma kopā ar šo biedru brīvi nolēmām mūsu šeit tik brīnumaini atgādātos dārgumus dot tavai lietošanai, bet par ko tu mums tomēr vēlētos dot dažu nepieciešamākos derīgākos sadzīves priekšmetus, lai ar tiem arī mēs savās mājās varam iekārtot maizes ražošanu, kas te ir tik ļoti laba un garda. 7] Mūsu cērtamie un asie instrumenti ir slikti un ātri kļūst neasi, jo tie ar lielām pūlēm ir izgatavoti no koka un dzīvnieku kauliem. Bet Memfisā mēs iepazinām visādus asus darba rīkus, kurus pat akmens tik viegli nepadara neasus, — un tāda veida darba rīkus mēs gan varētu labāk izmantot kā mūsu dzelteni mirdzošo metālu, kas ir mīksts un neizmantojams! — Tādēļ labvēlīgi pieņem šīs abas dāvanas! 8] KIRENIJS saka: “labi, draugi, es no jums šīs abas ārkārtīgi vērtīgās dāvanas pieņemu, bet ne sev, bet nabadzīgai kļuvušai galiliešu tautai, kam Romai jau ir ievērojami nenokārtoti nodokļi! Ar šīm abām dāvanām Romai par to zemi katram gadījumam uz priekšu ir samaksāti nodokļi par desmit vienam pēc otra sekojošiem gadiem. Un šajā laikā zeme var atspirgt. 9] Kad jūs atkal atgriezīsieties dzimtenē, es rūpēšos, ka pareizā daudzumā jums tiek doti visādi vajadzīgākie un derīgākie darba rīki un instrumenti un, ja jūs brīvprātīgi gribat doties zem Romas aizsar- 217

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...