Views
9 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

ku vaiga priekšā. Te

ku vaiga priekšā. Te būtu jātic, ka tādā veidā tiek izaudzināti gudri eņģeļi! Bet, kad tad pie izdevības tādi bērni pazuda no vecāku acīm, tad viņi izmainījās un pavisam labi varētu tikt uzskatīti par velna, kā mēs par tādu ļaunāko klātbūtni zemes ļaunajās aizās esam Memfisā uzzinājuši no priekšnieka, mācekļiem. Mēs vēlētos uz mūžīgiem laikiem pateikties par tādu cilvēku audzināšanu! 209. Prāta un sirds izglītība 1] (KUHATUVISARS:) “Pie mums kāda patiesa audzināšana pastāv tajā, ka mēs pēc mūsu veida saviem bērniem vispirms cik iespējams padaram cildenākas viņu sirdis, un ja sirds reiz ir kārtībā, tad arī prāts saņem to pašu izglītību, kāda ir mums pašiem. Bet baltie saviem bērniem, tiklīdz viņi sāk šļupstēt, sāk izglītot viņu prātu, un domā, ja bērnam reiz ir izglītots prāts, tad jau viņš rūpēsies par sirdi. 2] Ak Kungs, cik daudzi baltie šajā ziņā tomēr ir dumji, ka viņi nesaprot, kā tāds iepriekš izglītots prāts ir sirds slepkava! Jo tīrs prāts bērnu padara iedomīgu un augstprātīgu; bet kur sirdi reiz ir pārņēmusi iedomība, pārgudrība un augstprātība, tur tad tikai kādam jāmēgina to pārveidot, un viņš drīz pārliecināsies, ka kāds vecs, līks izaudzis koks nekad neļaujas padarīties taisns. 3] Pie mums nav nekādas tiesas, nekāda tiesas nama un nekādu cietumu, bet arī nekādu citu likumu kā tie, ko cilvēkam pavēl labi izglitota sirds. Bet tādēļ pie mums ari nav kaut kādi mums zināmi grēki un nekādi vārdā nosaukti noziegumi, un tātad arī nekādi sodi, jo kā katrs no mums domā par sevi, tieši tā un drīzāk vēl labāk viņš domā par saviem līdzcilvēkiem. 4] Bet pie baltajiem prāta cilvēkiem mēs asam atraduši tieši pretējo. Gandrīz vairākums sevi uzskata par visu, bet līdzcilvēkus tikai tiktāl, cik viens vai otrs var būt viņam noderīgs. Ja savtīgais redz, ko viens vai otrs cilvēks nevar vai negrib sagādāt kādu labumu, tad katrs dzīvnieks viņam ir mīļāks kā tāds cilvēks. 5] Bet pie mums cilvēku vispirms ciena kā cilvēku. Ja kāds tuvākais man nevar noderēt, tad tomēr es varu viņam noderēt, un tā tas izlīdzinās. Man arī ir kalpotājs, bet es nekad neesmu viņu caur kaut ko man spiedis kalpot, bet gan tā ir viņa pilnīgi brīvākā griba. Mēs savstarpēji sev noteikti vairāk kalpojam kā jebkad baltie ir kalpojuši viņu pienākumu nožēlojamās algas dēļ; bet neviena cilvēka griba caur kādu ārēju līdzekli nav tikusi padarīta par kāda cita vergu, bet gan, ko viņš dara, to viņš dara brīvi un pilnīgi nepiespiests. 6] Tādēļ mums nav nekādas pilis un lielas mūrētas dzīvojamās mājas, bet gan pavisam vienāda izskata vienkāršas būdas. Kuram tad vēl nav nekāda un arī nav vieta tikt vienā vai otrā būdā ievietotam, tam nevajaga uzcelt kādu jaunu būdu it kā pašam ar saviem spēkiem un līdzekļiem, bet gan aiz mīlestības un cieņas mums pavisam līdzīga cilvēka priekšā mēs brīvprātīgi viņam tūlīt uzceļam kādu mūsējām līdzīgu būdu. Un tā starp mums vienmēr vienādā mērā pastāv miers un vienprātība. 7] Šī mūsu mājas kārtība, cik daudz mēs viņus diemžēl esam iepazinuši, baltajiem ir pavisam sveša un daži tieši sejā mūs ir izsludinājuši par kādiem visai kultūrai pretojošiem muļķiem. Bet kā tad pēc tam ir, ka mūsu gribai paklausa visi dzīvnieki un pat elementi, kamēr baltie pie visas savas prāta kultūras nedrīkst tuvoties nevienam lauvu baram?! Bēdas tam pārdrošajam karotājam ar zobenu rokās! Viņam tas tikai jāpamēģina un jau viena lauva viņam rādīs, ka viņš ir savs, nevis lauvas karotāja kungs. 8] Bet mēs varam staigāt starp lauvām un panterām kā starp mūsu kamieļiem, liellopiem, aitām un kazām un nezinām nevienu gadījumu, ka tādi bestijas jebkad būtu uzbrukuši kādam cilvēkam, — bet nekad arī mūsu ganāmpulkiem, jo viņi tā gaļu dabūtu apēst tikai tad, kad mūsu ļoti lielā ganāmpulka dzivnieki aiz vecuma ir nomiruši. Katrai kopienai zināmā attālumā ir kāda vieta, kur gandrīz katru dienu aiznes vienu vai arī vairākus mirušus dzīvniekus, un te tad arī tūlīt nāk aszobainie pensionāri un mirušos dzīvniekus apēd kopā ar ādu, matiem un kauliem. Jo pie mums gaļu neviens neēd, izņemot zivis un vistas, kamēr tās vēl ir jaunas un mīkstas; vecās tiek atdotas mežonīgajiem zvēriem. 9] Ko spēj kāds baltais ar visu savu prāta izglītību, kad viņš ir iekritis ūdenī? Viņš nogrimst un noslīkst! Bet mēs kad un kur gribam pa ūdens spoguli varam staigāt tāpat kā pa sausu zemi. Tikai, ja kāds grib, viņš var arī iegrimt, bet tā tas viņam vienmēr prasa patiesas pūles un spēku. 10] Visas čūskas, kas tur ir indīgas, izvairās no mūsu tuvuma, peles un siseņus mēs iepazinām tikai Ēģiptē; ļaunās skudras baidās mūsu tuvuma un mūsu vistas, hiēnas un ērgļi barojas no mirušo lauvu, panteru un lapsu gaļas. 11] Un tā pie mums, melniem, vēl līdz šim, škiet, pastāv tāda kārtiba, kāda tā pēc Radītāja griba 226

noteikti pastāvēja un kādai tai vajadzēja pastāvēt starp cilvēkiem, vienalga, kādas ādas krāsas viņi būtu! 12] Jo pirms pirmais cilvēku pāris spēra kājas uz žis zemes, tā mudžēja no visvisādiem plēsīgiem un nikniem dzīvniekiem, kā mums to pavisam skaidri rādīja gudrais priekšnieks. Tātad, ja pēc priekšnieka mācības pirmais cilvēku pāris visos dzīvības elementos būtu bijis tik vājš kā te nu ir tagadējie baltie cilvēki, cik bieži viņi ūtu tikuši no mežonīgām bestijām saplosīti un aprīti?! Ja viņi dabīgiem spēkiem ar šim bestijām būtu gribējuši uzsākt cīņu, tad viņiem vajadzētu būt tērptiem masīvākos dzelzs tērpos, apgādātiem ar asākiem ieročiem un būt ārkārtīgi spēcīgiem milžiem, it kā līdzigiem tiem, kas pirms Shivinza no gaisa piemeklēja Ēģipti, un pat tad viņiem būtu pietiekami, ko darīt, lai laimīgi izturētu cīņu ar šiem milzīgiem nezvēriem. 13] Bet ja šie piemie zemes cilvēki visos savos dzīvības elementos līdzinājās mums, tad dabīgi viņiem nevajadzēja nekādus ieročus un ar viņu dabas spēku bija visu dzīvnieku pasaules, stādu pasaules un elementu pasaules kungi un reģenti! 14] Es domāju, tādēļ, ka mēs tādi esam, daži tavi mums sniegtie dzīvības vārdi mūsu dzīvībās dzītu pavisam dziļas saknes! Un ja tu, ak Kungs, dodi mums kādus likumus vai noteikumus, tad mēs noteikti pavisam stingri pēc tiem dzivosim; jo kādu reiz par labu un patiesu atzītu kārtību mēs protam turēt kā varbūt tikai retais no baltajiem. 15] Tā kā nu mums ir tā ārkārtīgākā laime — kas pat taviem lielākiem eņģeļiem vajag būt visu brīnumu brīnumam, — būt pie Tevis, ak Kungs, Tu visas gara un dabas pasaules Radītāj, tad caur manu muti, vienu sirdi un visā pilnīgi vienu izpratni pie visa tā brīnumainā, ko šeit īsā laikā redzējām, mēs lūdzam Tevi, ka Tu vēlētos ar mums runāt dažus vārdus!” 210. Kunga cilvēka tapšanas mērķis. Mori kā patiesas cilvēces liecinieki 1] ES saku: “Ne tikai dažus, bet gan Es jums nu sniegšu ļoti daudz vārdus. Es jums nedošu nekādus jaunus likumus, bet gan nostiprināšu senos, kurus jau pirms jūsu esamības pirmsākuma ar neizdzēšamu rakstu Es Pats jums esmu iegravējis jūsu sirdīs. 2] Es īstenībā un galvenokārt esmu nācis šajā pasaulē, lai pilnīgi izvirtušo un no visas Manas sākotnējās kārtības izgājušo cilvēi caur Mācibu, piemēriem un darbiem atkal atvetu atpakaļ tajā pirmstāvoklī, kādā atradās pirmie cilvēki kā patiesi visas radības kungi. 3] Šiem cilvēkiem ar gaišo ādas krāsu tālab ļoti vajadzīga Mana Mācība un Mani darbi, lai viņi pazīst, kas ir Tas, kas viņus māca un ko viņš grib. Bet jūs vēl atrodieties tajā brīniškīgā pirmstāvoklī. Jūsu dzīvības skola iesākās ar pareiziem līdzekļiem īstā vietā. Tur jūs cilvēku vispirms uzsākat izglītot kā cilvēku, kur viņam vispirms un pirmām kārtām vajaga būt izglītotam, un nākamībā te jābūt arī baltajiem, jo Es nu viņiem rādu ceļu uz to. 4] Bet būs vajadzīgs vēl daudz pūļu, darba un laika līdz baltie nonāks līdz tai vietai, kur jūs nu stāvat. Viņi ir tie nomaldījušies, aplamie un slimie un tādēļ viņiem ir vajadzīgs ārsts, kas viņus var dziedināt. 5] Es būtu varējis nākt arī pie jums, tā kā jūs esat nesalīdzināmi labāki nekā baltie; bet jums Mana atnākšana vēl nekad nebija vajadzīga. bet Man nu vajadzēja jūs šeit kā Manas pirmkārtības lieciniekus un caur Manu gribu liku jūs tā vadīt un beigās pat spiedu nākt šeit, ka šiem baltajiem jāredz, kas ir un kam jābūt cilvēkam savā nesamaitātā pirmstāvoklī. 6] Bet tādēļ jūs šo cilvēku priekša nu dosiet dažus jūsu vēl pavisam īstās pirmcilvēces paraugus, jo jūsu daudzo aklo un vēl ļoti aplamo brāļu pamācībai! Starp viņiem jau ir daži, kas ir ļoti tuvu pilnībai, bet kā cilvēks neviens no viņiem nav tik tuvu kā kāds niecīgākais no jums! Vai Man par prieku jūs gribat to darīt?” 7] KUBTATUVISARS saka: “Ak Kungs, kura mīlestība, laipnība un žēlastība jau tagad piepilda arī to telpu, kurā reiz pēc aizritējušām mūžibām jaunas radības dziļākā aizgrābtībā cildinās Tavu vissvētāko vārdu, ko mēs ar lielāko padevību Tavai svētākai gribai tūlīt nevēlētos darīt? Visu, visu! Ak Kungs, tikai pavēli mums!” 8] ES saku: “Nu tātad vispirms rādiet savu pirmcilvēku godību pār ūdens elementu un staigājiet pa tā virsmu kā pa sausu, cietu zemi un rādiet savu lielo izveicību arī uz mitro lauku!” 9] Vadonis tūlīt pasauca savus aogles melnos, skaitā pie 60 biedrus un Man jautāja, vai ar viņiem esot pietiekami. Es to apstiprināju un tie abu dzimumu sešdesmit devās pie jūras un staigāja pa tās virsmu kā iepriekš pa sauso zemi. Beigās viņi izpildīja dažas slīdošas kustības un ar tādu ātrumu šāvās ap- 227

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
'- "' 4* d5 - Bts.i
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates